שכר טרחה מינימלי מומלץ 2013

שכר טרחה מינימלי מומלץ – כלל – כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש”ס – 2000 עידכון 2013

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ
לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) התש”ס -2000 –
אני מודיעה בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) התש”ס 2000
(להלן – הכללים) כי החל ביום י”ט בטבת התשע”ג ( 1 בינואר 2013 ) הנוסח המעודכן של התוספת לכללים הוא כמפורט להלן:
“תוספת
(סעיף 1)
השירות השכר המינימלי המומלץ
(באחוזים או בשקלים חדשים)
____________________________________________________________________________________
1. תביעות כספיות לבתי משפט על כל דרגותיהם (כולל בית משפט
שלום, בית משפט מחוזי וטריבונלים אחרים)
א. תביעות כספיות בשקלים חדשים (להלן – ש”ח) –
(1) עד 25,883 ש”ח 15% מסכום התביעה ולא פחות מ– 779 ש”ח

(2) עולה על 25,883 ש”ח ואינה עולה על 105,218 ש”ח 10% מסכום התביעה ולא פחות מ– 3,889 ש”ח
(3) עולה על 105,218 ש”ח 10% מ– 105,218 ש”ח ועוד 4% מיתרת
סכום התביעה
(4) עולה על 1,033,982 ש”ח בהתאם למוסכם בין עורך הדין ללקוח,
אך לא פחות מ– 48,441 ש”ח
ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 628 ש”ח
2. תביעות נזיקין ותביעות אזרחיות ששכרן תלוי בתוצאות המשפט
(בבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי) למעט תביעות לפי חוק
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה- 1975
א. תביעות –
(1) עד 158,232 ש”ח 15% מהסכום הנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי
(2)עולה על 158,232 ש”ח ואינו עולה על 395,580 ש”ח 12.5% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי
(3)עולה על 395,580 ש”ח 10% מהסכום שנפסק לאחר ניכוי גמלה
שמשלם המוסד לביטוח לאומי
ב. ישיבה נוספת בעניינים כאמור 628 ש”ח
3. בבית משפט שלום, בבית משפט מקומי, בבית משפט לתעבורה,
בבית משפט למשפחה ובטריבונלים אחרים
א. עניינים אזרחיים:
(1) תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי 2% מערך הנכס ולא פחות מ– 5,254 ש”ח
דלא ניידי, לפי שווי הנכס כשהוא פנוי

(2) תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין – לפי שווי 3% משווי חלקו של הלקוח במקרקעין

המקרקעין כשהם פנויים לפי שווים ולא פחות מ– 5,254 ש”ח

(3)תביעה לפסק דין הצהרתי, לצו מניעה או צו עשה כמו תביעה כספית
(4) תביעה שנושאה אינו ניתן להערכה בכסף 5,254 ש”ח
(5) תביעה לקצבה חודשית כמו תביעה כספית, כאשר סכום התביעה
לצורך חישוב השכר יהיה סכום הקצבה
החודשית הנפסק כפול 48 (ארבע שנים)
(6) בקשות לצווים זמניים 1,801 ש”ח
(7) בקשות ביניים אחרות 617 ש”ח
(8)בקשה לקביעת גיל* 617 ש”ח
(9) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ”ל 617 ש”ח
ב. עניינים פליליים:
(1) אישום בחטא 1,131 ש”ח
(2) אישום בעוון או בעבירה אחרת 1,569 ש”ח
(3) אישום בעבירה של גרימת מוות 5,254 ש”ח
(4)טיעון לעונש בלבד 2,620 ש”ח
(5) שחרור בערבות 617 ש”ח
(6) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ”ל 427 ש”ח
4. בבית משפט מחוזי:
א. עניינים אזרחיים:
(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר שבערכאה הראשונה אך לא פחות
מ- 5,254 ש”ח
(2) ישיבה נוספת 628 ש”ח
(3) פסק של בורר –
(א) בקשה לאישור, בלי התנגדות 1/3 מהשכר בגין תביעה כספית אילו
הוגשה בעניין נושא הפסק
(ב) בקשה לאישור, בהתנגדות 2/3 מהשכר הנ”ל
(ג) בקשה לביטול 2/3 מהשכר הנ”ל
(ד) ישיבה נוספת בבית המשפט המחוזי 628 ש”ח
(4)בקשה לצו קיום צוואה, או לצו ירושה או מינוי מנהל
עיזבון, או בקשה משולבת של אלה**:
(א) בלי התנגדות % 1.5 מערך העיזבון אך לא פחות
מ– 3,566 ש”ח
(ב) בהתנגדות השכר הקבוע בפסקת משנה(א) בתוספת
25%
(ג) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים 628 ש”ח
לעיל

(5) אפוטרופסות או אימוץ*:
(א) בקשה לאימוץ או למינוי אפוטרופוס בלי 3,566 ש”ח
התנגדות

(ב) בקשה כאמור, בהתנגדות השכר האמור בפסקת משנה (א) בתוספת
25%
(ג) כל בקשה אחרת לפי חוק הכשרות המשפטית 1,801 ש”ח
והאפוטרופסות, התשכ”ב 1962 , או על פי חוק
האימוץ, התשמ”א 1981

(ד) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ”ל 628 ש”ח
(6) מזונות* כמפורט בפרק תביעות כספיות לעיל
הערה: סכום התביעה לצורך חישוב
השכר הוא סכום המזונות הנפסק
בתביעה לתקופה של שנה אחת
(7) ערעור מס הכנסה – מסים, ארנונות והיטלים, לרבות 7.5% מסכום המס השנוי במחלוקת אך
עררים לפני כל ועדה אחרת שבראשה שופט לא פחות מ– 1,477 ש”ח

(8)פשיטת רגל, פירוק חברה –
(א)ייצוג נושה בכל שלבי הבקשה, למעט בהליכים 5,254 ש”ח ועוד 7.5% מהסכום שנגבה
נגד הנאמן או המפרק

(ב)ייצוג חייב או חברה שפירוקה מבוקש 5,254 ש”ח ועוד 2.5% מסכום תביעות החוב
(ג) ישיבה נוספת בעניין זה 628 ש”ח
ב. עניינים פליליים:
(1) משפטים פליליים 3,116 ש”ח
(2) ערעורים פליליים –
(א)ערעור על פסק הדין 1,639 ש”ח
(ב) ערעור על גזר הדין בלבד 1,005 ש”ח
(ג) ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ”ל 808 ש”ח
ג. עניינים מינהליים:
(1) עתירה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט 7,469ש”ח
לעניינים מינהליים

(2)ישיבה נוספת 628 ש”ח
5. בבית המשפט העליון:
(1) ערעור אזרחי 50% מהשכר הקבוע לגבי הערכאה
הראשונה אך לא פחות מ– 6,973 ש”ח
(2)ערעור פלילי –
(א) ערעור על פסק הדין 6,973 ש”ח
(ב)ערעור על גזר הדין בלבד 3,487 ש”ח
(ג) בקשה, למעט בקשה לרשות ערעור אשר הופכת 3,487 ש”ח
לשמיעת הערעור

(3)בקשה לרשות ערעור אשר הופכת לשמיעת הערעור כמפורט בפסקה (2)(א) ו (ב)
ישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים הנ”ל 1,375 ש”ח
(4) בבית המשפט הגבוה לצדק –
(א) בעניין צו שחרור לפי סעיף 15 (ד)(1) לחוק–יסוד: 3,487 ש”ח
השפיטה

(ב)בכל עניין אחר, למעט בעניין צו שחרור, כאמור 9,940 ש”ח
בפסקה (א)

6. בבית הדין לעבודה:
(1)תביעה כספית כמו בתביעות כספיות בבתי משפט
(2) תביעה שאיננה ניתנת להערכה בכסף כמו בסעיף 3א(4)
(3)ערעור לבית הדין הארצי כמו בערעור לבית המשפט העליון
7. בבית הדין לשכירות:
(1) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור דירת מגורים 427 ש”ח לדירה בת חדר אחד ועוד 207
ש”ח לכל חדר בדירה בת יותר מחדר אחד
(2) בקשה לפסוק דמי שכירות בעבור בית עסק סכום השווה לדמי שכירות של חודש
אחד כנדרש בבקשת התשלום, אך לא
פחות מ– 427 ש”ח
(3)בקשה לפסוק סכום מסוים לפי חלק ב’ פרק ה’ לחוק הגנת כמפורט לגבי תביעות בעניינים אזרחיים
הדייר (נוסח משולב)התשל”ב 1972 , או לדמי מפתח לפי לפי פסקה ) (1) או (2) הכל לפי העניין, אך
חלק ג’ לחוק האמור לא פחות מ– 485 ש”ח

(4) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות(1) 415 ש”ח
עד (3)

8. בבית דין רבני:
(1) היתר נישואין בלי התנגדות 1,073 ש”ח
(2) היתר נישואין שיש בו התנגדות 2,102 ש”ח
(3)אישור נישואין 750 ש”ח
(4) תביעה לשלום בית 1,073 ש”ח
(5) סידור גט בהסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 1,073 ש”ח
(6)תביעה לגט בלי הסכמה (לרבות גט מאירוסין ומספק) 2,644 ש”ח
(7)החזקת ילדים בלי התנגדות 1,073 ש”ח
(8) החזקת ילדים שיש בה התנגדות 2,506 ש”ח
(9)עריכת חוזה בין הצדדים (לצורך הכללתו בפסק הגט) כשכר עריכת חוזה בניכוי הסכומים
שהתקבלו לפי פסקאות (5) (6),(7), או (8)
לפי העניין, אך לא פחות מ– 2,066 ש”ח
(10)תביעה שמותר להגישה גם לבית המשפט לענייני משפחה, השכר שנקבע לאותו עניין בסעיף 4
או לרשם לענייני ירושה

(11)הקדשות לפי שווי נכסי ההקדש בהתאם לסעיף

11(1) המתייחס לעריכת חוזים
(12) אישור רווקות 843 ש”ח
(13) הפרדה כמפורט בפסקאות (5)או (6) , לפי העניין
(14)ערעורים 50% מהשכר הנקוב לפי העניינים לעיל
בערכאה הראשונה, אך לא פחות מ– 767 ש”ח
(15) ישיבה נוספת בעניין מהעניינים המפורטים בפסקאות 415 ש”ח
(1) עד (14)
9. הוצאה לפועל:
א. ביצוע פסקי דין, מימוש משכונים ומשכנתאות –
(1) בעד בקשה לביצוע – 5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
(א) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע לא פחות מ– 375 ש”ח
הוא עד 263,013 ש”ח

(ב)כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע 4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
עולה על 263,013 ש”ח, אך אינו עולה על לא פחות מ– 13,092 ש”ח
526,140 ש”ח

(ג) כשסכום החוב הכלול בבקשת הביצוע 3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך
עולה על 526,140 ש”ח לא פחות מ– 20,996 ש”ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש
ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה,
ייווסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים
הקבועים בפסקה (1) שייחשבו מהחוב
הפסוק הקיים ביום הוספת שיעור שכר
טרחה זה; לעניין זה, “חוב פסוק” – החוב
בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית
והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות
שכר הטרחה שנוסף בפתיחת התיק לפי
פסקה(1)
(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך

שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה
א 1. ביצוע תביעה על סכום קצוב –
(1) בעד הגשת התביעה –
כשסכום החוב הכלול בבקשה לביצוע התביעה –
(א) עד 346 ש”ח 231 ש”ח
(ב)עולה על 346 ש”ח אך אינו עולה על 346 ש”ח
462 ש”ח
(ג) עולה על 462 ש”ח אך אינו עולה על 462 ש”ח
577 ש”ח

(ד) עולה על 577 ש”ח אך אינו עולה על 577 ש”ח
693 ש”ח

(ה) עולה על 693 ש”ח אך אינו עולה על 636 ש”ח
1,039 ש”ח

(ו)עולה על 1,039 ש”ח אך אינו עולה על 693 ש”ח
5,195 ש”ח

(ז)עולה על 5,195 ש”ח אך אינו עולה על 866 ש”ח
6,927 ש”ח

(ח) עולה על 6,927 ש”ח אך אינו עולה 1,039 ש”ח
7,500 ש”ח

(ט) עולה על 7,500 ש”ח אך אינו עולה על 15% מסכום התביעה
25,260 ש”ח

(י) עולה על 25,260 ש”ח אך אינו עולה על 10% מסכום התביעה, אך לא פחות
57,724 ש”ח מ– 3,737 ש”ח

(2) (א) בעד ניהול תיק ההוצאה לפועל לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש
ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה,
ייווסף לחוב בתיק, שכר טרחה בשיעור –
( 1) כשסכום החוב הפסוק הוא עד 8,674
ש”ח – 451 ש”ח;
(2)כשסכום החוב הפסוק עולה על
8,674 ש”ח אך אינו עולה על 57,724

ש”ח – 5% מסכום החוב הפסוק;

השכר בעד ניהול תיק ההוצאה
לפועל ייחשב על פי החוב הפסוק
הקיים ביום הוספת שיעור שכר
טרחה זה; לעניין זה, “חוב פסוק” –
החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה,
ריבית והוצאות שנתחייב בהם
החייב, לרבות שכר הטרחה שנוסף
בפתיחת התיק לפי פסקה(1)

(ב) האמור בפסקת משנה (א) מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה
ב. ביצוע שטרות –
(1)בעד הגשת השטר לביצוע בלשכת ההוצאה כמו בתביעה כספית בבית המשפט,
לפועל למעט בשניים אלה:

(1) במקרה שקרן השטרות לא עלתה
על סך של 405 ש”ח – יהיה השכר
138 ש”ח;
(2)במקרה שקרן השטרות לא עלתה
על סך של 10,598 ש”ח – יהיה
השכר 278 ש”ח
(2)(א) בעד ניהול תיק הוצאה לפועל – לא שילם החייב את הסכום הנדרש ממנו
בתוך התקופה הקבועה באזהרה, ייווסף
לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים אלה:
(1) היה החוב הפסוק עד 263,013 ש”ח 10% מהחוב הפסוק, ואולם אם קרן השטרות
בפתיחת התיק לא עלתה על סך 1,455 ש”ח
ייווסף לשכר הטרחה סכום של 485 ש”ח
(2) עלה החוב הפסוק על סך 263,013 ש”ח 8% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ– 26,357
אך לא עלה על 527,190 ש”ח ש”ח

(3) עלה החוב הפסוק על סך 527,190 ש”ח 6% מהחוב הפסוק, אך לא פחות מ– 42,103
ש”ח
בפסקה זו, “החוב הפסוק” – החוב בתיק, למועד
שבו חויב התיק בשכר הטרחה, לרבות הפרשי
הצמדה, ריבית והוצאות, שנתחייב בהם החייב
ולרבות שכר הטרחה שנוסף בפתיחת התיק לפי
פסקה (1)
(ב) האמור בפסקת משנה )(א)מותנה בכך
שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר
מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה
ג. הוצאה לפועל של פסקי דין להחזרת חזקה, מחצית שכר הטרחה כמפורט בסעיף קטן

לפינוי או לסילוק יד לגבי נכס דלא ניידי א(1)(א) עד (ג) לעיל, אך לא פחות מ– 543
ש”ח (סכום החוב הכולל לעניין חישוב שכר
הטרחה, יהיה שווים של המקרקעין כשהם
פנויים)

ד. ביצוע פסק דין בענייני מזונות שכר טרחה בשיעורים המפורטים בסעיף
קטן א) (1)(א) עג (ג) לעיל, לפי העניין, בגין
כל חוב שלגביו ננקט הליך כלשהו
10 . בוררות:
א. שכר ייצוג לפני בורר 75% מהשכר בעניינים אזרחיים בבתי
המשפט, אך לא פחות מ– 1,144 ש”ח
ב. שכר הבורר 1,144 ש”ח לישיבה, עד 3 שעות
11 . שירות מחוץ לבית המשפט:
(1) עריכת חוזים:
(א) שווי נושא החוזה אינו עולה על 79,150 ש”ח 2% מהשווי, אך לא פחות מ– 658 ש”ח
(ב) שווי נושא החוזה עולה על 79,150 ש”ח אך 2% מ– 79,150 הש”ח הראשונים; ועוד 1.5%
אינו עולה על 314,595 ש”ח מיתרת הסכום העולה על 79,150 ש”ח

(ג) שווי נושא החוזה עולה על 314,595 ש”ח אך 2% מ– 79,150 הש”ח הראשונים; 1.5%
אינו עולה על 634,061 ש”ח מ– 235,445 הש”ח הבאים; 1.25% מיתרת
הסכום העולה על 319,466 ש”ח

(ד) שווי נושא החוזה עולה על 634,061 ש”ח % 2 מ– 79,150 הש”ח הראשונים; 1.5%
אך אינו עולה על 1,902,261 ש”ח מ– 235,445 הש”ח הבאים; 1.25% מ– 319,466
הש”ח הבאים; 1% מיתרת הסכום העולהעל 634,061 ש”ח
(ה)שווי נושא החוזה עולה על 1,902,261 ש”ח 2% מ– 79,150 הש”ח הראשונים; 1.5%
אך אינו עולה על 3,170,947 ש”ח מ– 235,445 הש”ח הבאים; 1.25% מ– 319,466
הש”ח הבאים; 1% מ– 1,268,200 הש”ח

שלאחריהם ועוד 0.75% מיתרת הסכום העולה על 1,902,261 ש”ח
(ו)שווי נושא החוזה עולה על 3,170,947 ש”ח לפי הסכם אך לא פחות מ– 31,459 ש”ח
(ז)שווי נושא החוזה אינו ניתן לביטוי בכסף לפי הסכם אך לא פחות מ– 1,144 ש”ח
(2)חוזה שכירות:
(א) לדירות מגורים סכום השווה למחצית דמי השכירות
לחודש לכל חוזה
(ב)לבתי עסק סכום השווה לדמי שכירות לחודש לכל חוזה
(3) עריכת צוואות:
(א)צוואה רגילה 1,801 ש”ח
(ב)שתי צוואות הדדיות 2,632 ש”ח
(ג)הפקדת צוואה, שנערכה בידי אחר 890 ש”ח
(4) התייעצות, חוות דעת, התראות והרשאות:
(א) התייעצות רגילה בלי בדיקת מסמכים 531 ש”ח
(ב)התייעצות הכוללת בדיקת מסמכים 890 ש”ח
(ג)חוות דעת בכתב 890 ש”ח
(ד)כתיבת מכתב התראה 231 ש”ח
(ה)הכנת תצהיר והחתמתו 427 ש”ח
(ו)הכנת כתב הרשאה כללי או בלתי חוזר 427 ש”ח
(5) תאגידים:
(א) רישום חברה, אגודה שיתופית, עמותה )לפי 1,824 ש”ח
תקנון מצוי)

(ב)שינוי במסמכי רישום תאגיד כנ”ל 913 ש”ח
(ג) רישום שותפות בלי הסכם שותפות 913 ש”ח
(ד)עריכת הסכמי שותפות או הסכמי התאגדות על פי פסקה (1) המתייחסת לעריכת חוזים,
פחות 10% , בצירוף שכר טרחה לרישום,כאמור לעיל

(6) פירוק תאגידים מרצון: 3,487 ש”ח
(7)עריכת שעבודים ורישום:
(א) עריכה ורישום 50% משכר טרחה הניתן בעד עריכת חוזה
על סכום דומה
(ב)במקרה שעורך הדין גם ערך את חוזה ההלוואה בעד הרישום – תוספת של 25% על מה
שקיבל בעד עריכת החוזה
(8)סימני מסחר:
(א)עריכת בקשה לרישום, בהעדר התנגדות 890 ש”ח
(ב)עריכת תשובה להשגה על לשכת הרישום 890 ש”ח
(ג)הופעה לפני הרשם במעמד צד אחד 890 ש”ח
(ד) התנגדות לרישום או הגנה בפני התנגדות 1,824 ש”ח
(ה) ערעור בבית המשפט העליון לפי סעיף 5
(9)רישום מקרקעין (לא כולל עסקאות שפסקה (10) חלה
עליהן):
(א) ערך עורך הדין את החוזה בקשר לפעולה לא יקבל שכר נפרד בשל פעולות הרישום
במקרקעין
(ב) לא ערך עורך הדין את החוזה השכר כמפורט בפסקאות משנה )ג( עד )ו(
להלן
(ג)מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת
משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה –
(1) כששווי המקרקעין אינו עולה על 528,175 1% משווי המקרקעין
ש”ח

(2) כששווי המקרקעין עולה על 528,175 ש”ח 1% מ– 528,175 ש”ח הראשונים של השווי
ועוד 0.75% מסכום השווי העודף על 528,175 ש”ח
(ד) משכנתה*:
(1) רישום משכנתה 0.5% מסכום החוב המובטח במשכנתה אך
לא פחות מ– 843 ש”ח
(2)העברת משכנתה 890 ש”ח
(3)הפטר או ביטול משכנתה 890 ש”ח
(ה) רישום הערת אזהרה:
(1) ערך עורך הדין את החוזה או טיפל 623 ש”ח
ברישום המקרקעין

(2) לא ערך עורך הדין את החוזה ולא טיפל 890 ש”ח
ברישום המקרקעין

(ו)חלוקה ופיצול: השכר על אותה פעולה כאילו היתה זו
פעולת מכר באותם מקרקעין, בתוספת
50% ממנו
(ז) רישום מחדש שלא בהסדר קרקעות:
(1) הרישום כרוך בהגשת בקשה או תביעה השכר על אותה פעולה כאילו היתה
לבית המשפט כולל הבקשה או התביעה פעולת מכר באותם מקרקעין

__________
* כפוף לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי
המקרקעין(, התש”ס 1999- (להלן – צו רישום זכויות)שפורסם בק”ת התש”ס, עמ’ 157 .
ילקוט הפרסומים 6522 , י”ט בטבת התשע”ג, 1957 1.1.2013
(2) בלי פנייה או זיקה לבית המשפט 50% מהשכר המגיע כאילו זו פעולת מכר
באותם מקרקעין
(ח) רישום מקרקעין לפי צו ירושה או קיום צוואה:
(1) כאשר עורך הדין טיפל בהשגת הצו בלי תשלום נוסף
(2)כאשר עורך הדין לא טיפל בהשגת הצו 1,824 ש”ח בגין כל יחידת מקרקעין שנרשמה
(10) רישום דירות מגורים שנרכשו מאת קבלן*:
(א)בעד רישום פעולות מכר, מכר בלי תמורה, חליפין, 1% משווי הדירה הנקוב בחוזה
מתנה, חכירה וחכירת משנה לפי חוזה בין הרוכש
והקבלן ישולם לעורך דינו של הקבלן 0.25% ולא פחות מ– 2,968 ש”ח

(ב)טיפול ברוכשים נוספים בבית שרישומו כבית
משותף מתעכב

(ג)בעד בדיקת החוזה ובדיקת הפעולה לרישום 0.25% משווי הדירה הנקוב בחוזה
הזכויות, ישולם לעורך דינו של הקונה

(11)בתים משותפים:
(א)בקשה או כתב התנגדות לבקשה –
(1) בלי הופעה 1,131 ש”ח
(2) בעד כל הופעה 623 ש”ח
(ב)רישום בפנקס בתים משותפים כשאין פעולה זו 507 ש”ח לחדר
קשורה בשום פעולה אחרת באותו נכס

(12) מסים, ארנונות והיטלים (להוציא מס הכנסה) 7.5% מהסכום השנוי במחלוקת ולא פחות
עריכתערעור או ערר, כולל הופעה לפני ועדת ערר מ– 843 ש”ח”

ו’ בטבת התשע”ג (19 בדצמבר 2012 )
לינדה שפיר
המנהלת הכללית של
_________ לשכת עורכי הדין
* בכפוף לצו רישום זכויות.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן