טפסים רשם המקרקעין 2023

בקשה לביטול רישום משכנתה

שטר זיקת הנאה

שטר מכר-הגשה ידנית ומקוונת

כתב הצהרה והתחייבות של עורך דין להגשה מקוונת של מסמכים

שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

אישור עו"ד בגין ביצוע פעולה שצד לה גוף כנסייתי

שטר רישום שכירות לא במקרקעי ישראל -הגשה ידנית ומקוונת

שטר העברת זכות שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת

שטר תיקון משכנתה פרטית

שטר מכר במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת

שטר ביטול שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית

בקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין

בקשה לקבלת נסח רישום/העתקי מסמכים מתיק בית משותף חתומה ע"י נציג היועמ"ש לממשלה

בקשה לרישום הערת אזהרה

בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי כל הצדדים להתחייבות לעשיית עסקה/הימנעות/התחייבות במסגרת תמ"א 38/ רישום הערה על הצורך בהסכמה

בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה בהסכמת כל הצדדים לטובת תאגיד בנקאי/ מוסדות פיננסיים/ גופים פרטיים

בקשה לביטול הערת אזהרה

שטר משכנתה פרטית

שטר פדיון משכנתה

בקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום

תצהיר לתיקון טעות סופר

בקשה לרישום במקרקעין

תצהיר עו"ד או אחד הצדדים להסכם השיתוף

שטר איחוד

שטר חלוקה

בקשה לרישום וביטול הערה בפנקסי המקרקעין בהתאם לסעיף 254יא לחוק התכנון והבניה

תצהיר עו"ד לעניין זיהוי הנכס באישור המס

דוגמא לבקשה לרישום בית משותף – נספח א

דוגמא לבקשה לייחוד דירות – נספח ב

דוגמא לנוסח תקנון מוסכם – נספח ג

דוגמא לטופס הסכמה לשמש נציגות זמנית בבית משותף – נספח ד

דוגמא לטופס הסכמה לייחוד הערות אזהרה – נספח ה

דוגמא לתצהיר לייחוד הערות אזהרה

נספח- בקשה לביטול חכירות והעברת בעלות לחוכרים

תצהיר נלווה לבקשה לייחוד דירות – מיסוי

דוגמא לבקשה לתיקון צו רישום בית משותף – נספח א

טופס בקשה לביטול בית משותף

נוסח התקנון המצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

דוגמא לכתב תביעה צו עשה או צו מניעה

דוגמא לבקשה לסעד זמני הליך (שיפוטי)

דוגמא לכתב תביעה כספית

דוגמא לכתב תביעה כספית – נציגות בית משותף

דיווח ללשכת המפקח בדבר הדיון המקדמי (לפי תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי)(טופס 4)

בקשה לדחיית מועד הדיון

כתב התחייבות עצמית – סעד זמני (טופס 7)

שטר חלוקה

שטר איחוד

סדר פעולות בפרצלציה רצונית

דוגמא לתצהיר עו"ד לייחוד הערות קנייניות בפרצלציה רצונית

דוגמא לתצהיר מודד לייחוד הערות תכנוניות בפרצלציה

תזכיר תביעה

בקשה להרשות עסקה

תצהיר לצורך פטור ממפה