טפסים רשם המקרקעין

טפסים רשם המקרקעין

שטר ביטול שכירות – לא במקרקעי ישראל

טופס אישור חתימה בשם גוף כנסייתי

בקשה לקבלת נסח רישום חתומה על ידי נציג היועמ”ש

שטר שכירות להגשה מקוונת בלבד

שטר מכר להגשה מקוונת בלבד

שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

שטר מכר במקרקעי ישראל

שטר שכירות – לא במקרקעי ישראל

שטר העברת זכות שכירות – להגשה מקוונת בלבד

שטר העברת זכות שכירות – לא במקרקעי ישראל

שטר מכר ​

בקשה לרישום הערת אזהרה

בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי כל הצדדים להתחייבות לעשיית עסקה/הימנעות/התחייבות במסגרת תמ”א 38

טופס בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה בהסכמת כל הצדדים לטובת תאגיד בנקאי/ מוסדות פיננסיים/ גופים פרטיים

בקשה לביטול הערת אזהרה

בקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין

בקשה לרישום במקרקעין

בקשה לרישום הסכם שיתוף או הורשה או הסכם חלוקת עיזבון

שטר משכנתה

שטר פדיון משכנתה

שטר איחוד

שטר חלוקה

שטר זיקת הנאה

בקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום

תצהיר לתיקון טעות סופר

החזר אגרה

סגירת תפריט
דילוג לתוכן