יפוי כח נוטריוני 

יפוי כח נוטריוני מה הוא?  כאשר אדם מיפה את כוחו של אדם אחר לעשות בשמו ובמקומו פעולה משפטית כלפי צד שלישי נוצרים יחסי שליחות. במקרה זה נותן יפוי הכח  הוא השולח ומקבלו הוא השלוח.

בסעיף 20 א לחוק הנוטריונים התשל"ו – 1976 נקבע כי יפוי כח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין לא יהיו בני תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם.

הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.

לפיכך, כאשר צד לעסקה מיוצג על ידי מיופה כח יש לצרף לבקשה לרישום עסקה יפוי כח מאושר על ידי נוטריון.
ככלל יפוי הכוח תקף לגבי כל פעולה שדרושה לצורך ביצועה הרגיל של אותה פעולה משפטית שמפורטת ביפוי הכח .

על מיופה הכוח, השלוח, יש חובה לנהוג כלפי מיפה הכוח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו. במקרה שאינו עושה כן מיפה הכוח זכאי לכל סעד הניתן בשל הפרת חוזה.

לקבלת שירות בעניין זה חייגו  03-9309677 או 052-3589798           

יפוי כח נוטריונימהו יפוי כללי?

יפוי כוח כללי הוא יפוי כוח נוטריוני שנערך לרוב על ידי הנוטריון .

במסגרת ייפוי כוח כללי, הרשאתו של מיופה הכוח כלפי השלוח אינה מוגבלת לרוב, באופן קונקרטי לנושא משפטי מסוים או לסוג מסוים של פעולות וניתן לבצע על פיו מספר רב של פעולות משפטיות, כפי שמפורט ביפוי הכח.

מתי יש צורך ביפוי כח נוטריוני?

אחד המקרים השגרתיים בהם נעשה שימוש ביפוי כח נוטריוני כללי הוא כאשר מיפה הכח צפוי לשהות בחו"ל והוא מעוניין להסמיך אדם אחר בארץ שיוכל לטפל עבורו בעניינו בעת שהותו בחו"ל.

תוקפו של יפוי כח נוטריוני כללי עשוי לפוג כאשר מתקבלת לגביו הוראת ביטול ממיפה הכח, בעת פטירת מיפה הכח או במקרים בהם נגרעה כשרותו המשפטית של נותן יפוי הכח כגון שהוא הוכרז על ידי בית משפט כפסול דין. בנוסף יפוי כח כללי פוקע לאחר עשר שנים וזאת בשונה מיפוי כח בלתי חוזר.

מתי ניתן יפוי כח בלתי חוזר?

יפוי כוח בלתי חוזר ניתן בדרך כלל בעסקאות מקרקעין, כדי להבטיח את העברת הזכויות בנכס על שם הקונה, לאחר ששילם את מלוא התמורה בעדו. יפוי כח שכזה  ניתן לביטול בנסיבות חריגות על ידי בית משפט, אם ימצא שנפל בו פגם חמור כגון שהוא הוצא בתרמית.

 לקבלת שרותי נוטריון חייגו  03-9309677 או 052-3589798 

האם ניתן להגביל את תוקפו של יפוי כח כללי בזמן ?

ככלל אם מדובר ביפוי כח בלתי חוזר הרי שמייפה הכח אינו יכול לחזור בו מהתחייבותו ולכן  תוקפו של יפוי הכח אינו מוגבל בזמן. יתרה מכך, כוחו של יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר תקף גם לאחר פטירת מייפה הכח והוא אף מחייב את יורשיו. יחד עם זאת, ועדת הנוטריונים קבעה שאין מניעה חוקית שיפוי כח בלתי חוזר יוגבל בזמן ובמקרה שכזה הוא יהיה תקף רק לתקופה שקצובה בו אך במקרה שכזה קיימת חובה לציין בכותרת יפוי הכח כי הוא בלתי חוזר לתקופה מוגבלת ורצוי לציין את התקופה על מנת שלא להטעות את מקבל יפוי הכח.

כמה עולה לאמת יפוי כח נוטריוני בשנת 2024?

תעריף שכר הטרחה של הנוטריון מוסדר בתקנות הנוטריונים כאשר גביית שכר שהוא למעלה או למטה מן הקבוע בתקנות מהווה אף עבירת משמעת לפי סעיף 34 לחוק. להלן עלות שרותי נוטריון לאימות יפוי כח נוטריוני: אימות חתימה של אדם יחיד כחותם ראשון 218 ש"ח כולל מע"מ. כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 85 ש"ח כולל מע"מ . כל עותק נוסף 85 ש"ח כולל מע"מ.

האם ניתן לבטל יפוי כח נוטריוני?

ביטול של יפוי כח נוטריוני אינו דבר של מה בכך.לכן, נושא זה מוסדר  בתקנה 5 לתקנות הנוטריונים הקובעת שמי שנתן יפוי כח נוטריוני בפני נוטריון ויפוי הכח ניתן לביטול על פי האמור בחוק השליחות , התשכ"א -1965 רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.

הודעה על ביטול חייבת להינתן בפני הנוטריון עצמו, או יכולה להיות בכתב ובלבד שחתימתו של המבטל תהא מאומתת על ידי נוטריון אחר.

במידה והנוטריון שערך או אימת את יפוי הכח קיבל את הודעת הביטול הוא מחויב לרשום אותה כהערה בעותק של יפוי הכח הנוטריוני ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה  ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול. מכאן שבמידה ובטרם ההודעה על ביטול יפוי הכח הנוטריוני כבר עשה בו השליח שימוש כדין לא יהיה בהודעת הביטול לנוטריון כשלעצמה תוקף לביטול ונותן יפוי הכח יצטרך לפנות לבית משפט בעניין זה, במידה ועומדת לו עילה משפטית לביטול יפוי הכח הנוטריוני.

מה היתרון בכך שיפוי כח נחתם בפני נוטריון ?

ייפוי כח נוטריוני, אשר נחתם בפני נוטריון, נהנה מחזקת התקינות, מכוח סעיף 19 לחוק הנוטריונים, הקובע :

"אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת. לדברי הנוטריון, ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור".

 המלומד יונה דה-לוי, בספרו, דיני הנוטריון ותולדותיהם (הוצאת לשכת עורכי הדין, תל אביב, תשס"ה-2005), מסביר כי בכך "ניכרת מגמת המחוקק לתת תוקף מירבי למסמך הנוטריוני, בשונה ממסמכים אחרים. יש מוסדות רשמיים שאינם מסתפקים בתצהיר שנעשה בפני עו"ד אלא דורשים הצהרה נוטריונית" (שם, בעמ' 167). הפסיקה נתנה משקל רב מאוד לאישור הנוטריוני, ולמעשה, הפכה את נטל הראיות במובן זה, שמי שמבקש לסתור אישור נוטריוני, עליו עול הראיה. 

שרותי המשרד

משרד עורכי דין ונוטריון ניר טולדנו מספק שרותי נוטריון לרבות אימות חתימה על  יפוי כח נוטריוני כללי או  יפוי כח בלתי חוזר כגון יפוי כח לבנק למשכנתאות. כל שרותי הנוטריון נעשים באופן מיידי ומקצועי ובהתאמה לצרכי הלקוח. במידת הצורך, ניתן לתאם הגעה של הנוטריון לבית הלקוח , לבית חולים, או למוסד סיעודי.

לקבלת שרותי נוטריון בקשר לאימות יפוי כח חייגו 03-9309677או 052-3589798