ייפוי כח מתמשך מהו ולמה צריך אותו?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

משרדו של עורך דין ונוטריון בפתח תקווה ניר טולדנו בעל הסכמה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כח מתמשכים, ערך מאות יפוי כח מתמשכים ולכן גם בעל ניסיון רב בתחום.

להצעת מחיר אטרקטיבית חייגו עכשיו 03-9309677 052-3589798 ניתן גם לקבל הצעת מחיר באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד

האם קיימים מנגנוני פיקוח בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

בנסיבות אלה סבר המחוקק שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים.
יחד עם זאת ישנם מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח:

  • ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי .
  • נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.
  • האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.
  • הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18) המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד"  כלומר מי שאינו תאגיד ,מעל גיל 18.

כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו). כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח ,מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

האם ניתן למנות מספר מיופי כוח במקביל ומיופה כוח חליפי?

ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

עורך דין צוואה הדדיתייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך ולבחירתך.

להצעת מחיר אטרקטיבית חייגו עכשיו 03-9309677 052-3589798 ניתן גם לקבל הצעת מחיר באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד

עריכת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד על גבי טופס ייעודי מקוון. (לא ניתן לערוך
ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל(. הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.  את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין. על עורך הדין (או בעל המקצוע הטיפולי) להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

באפשרותך לקבוע" הנחיות מקדימות" בהן תפרט את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמך או פעולות שיינקטו בשמך. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.

חשוב- אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תתנגד לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקשת את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת בעבר.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עו"ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות מטעמו.

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית.

מתי יכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, כולם או חלקם) זאת, בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך.
החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי אינך מבין בדבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים. תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליך אשר יכולים להעיד על סמך הכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר, או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.
בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע.

ייפוי כוח בתוקף

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).

סמכויות וחובות מיופה כוח

מיופה כוח מוסמך לקבל בשמך כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן אתה היית מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

ביטול ופקיעת היפוי כח המתמשך אימתי?

באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. עליך להודיע על כך למיופה הכוח ,ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

חקיקה רלוונטית:

  1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
  2. תקנות הכשרות המשפטית והאפטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, התשע"ז 2017).

ייפוי כח מתמשך מחיר כמה עולה לערוך ייפוי כח מתמשך ליחיד ולזוג?

לא נקבע בחוק כל מגבלה בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו, לפי ניסיונו ולפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש. טווח המחירים נע בין 2,000 ש"ח + מע"מ ל 3,500 ש"ח + מע"מ ליפוי כח מתמשך לאדם יחיד  וסך של 3,500 ש"ח – 6,000 + מע"מ ואף יותר ליפוי כח מתמשך לשני בני זוג. לעניין זה יצוין שלא ניתן לערוך יפוי כח מתמשך לשני בני זוג במסמך אחד כפי שניתן לעשות למשל בצוואה הדדית ויש לערוך יפוי כח נפרד לכל אחד מבני הזוג כך שכל אחד מבני הזוג יוכל גם לתת הוראות שונות ולהסמיך מיופי כח שונים במידת הצורך.

לקבלת הצעת מחיר  על ידי עורך דין ונוטריון ניר טולדנו אשר הנו בעל ניסיון רב בתחום חייגו עכשיו 03-9309677 052-3589798 ניתן גם לקבל הצעת מחיר באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד.

_________________________________

אולי יעניין אותכם בנושאי יפוי כח מתמשך גם:

אישור כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך

אפוטרופסות, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון 

בקשה למינוי תומך

דף מידע – קבלת החלטות נתמכת

טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך

טופס וויתור על סודיות של מיופה כוח

טופס ייפוי כוח מתמשך מונגש

ייפוי כח מתמשך – הפן המעשי

מידע בעניין הליך הגשת בקשה למינוי תומך בקבלת החלטות

מצגת – ייפוי כח מתמשך

נוהל – מינוי תומך החלטות על ידי בית המשפט

פסק דין בנושא ייפוי כוח מתמשך- תמש 8182-02-18

קבלת החלטות נתמכת

אפוטרופסות, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

מדיניות הוועדה בקשר עם עניין אישי בעריכת ייפוי כוח מתמשך

מסמך הבעת רצון

הנפקת כרטיסי חיוב בחשבון ממנה. בחודש יוני 2021, הופץ נייר עמדה של האפוטרופסה הכללית, שמטרתו לקדם הנפקה של כרטיסי חיוב, הן למיופי ומיופות הכוח ובנסיבות מסוימות – גם לממנים ולממנות.

הפצה להערות הציבור של מסמך הבנות של האפוטרופוס הכללי עם הבנקים, שמטרתו הקלת ההתמודדות הפיננסית של ממנים וממנות ושל מיופות ומיופי הכוח. המסמך פורסם להערות הציבור ביולי 2021.

הטבות בעמלות בחשבונות הבנק של אנשים עם מוגבלות – מכתב מטעם בנק ישראל לבנקים המפרט אילו הטבות על הבנקים לתת בכל הנוגע לחשבונות בנק של אנשים עם מוגבלות. רוב הממנים והממנות שייפוי הכוח בעניינם נכנס לתוקף נכנסים תחת הגדרת אדם עם מוגבלות ולכן אנו ממליצים לכם מיופות ומיופי הכוח לוודא מול הבנק כי ההטבות האלה ניתנות בחשבונות הממנים.

מדריך לממנה – ביולי 2021 פורסם באתר האפוטרופוס הכללי מדריך למבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך. המדריך מופנה בעיקרו אל הממנות והממנים אך גם מיופי ומיופות הכוח ועורכי ועורכות הדין, עורכי ייפוי הכוח, יוכלו למצוא בו מידע שימושי רב.

נייר עמדה בנושא השקעת כספי ממנה – ביום חמישי האחרון, הועלה לאתר האפוטרופוס הכללי נייר העמדה המעודכן בנושא השקעת כספי ממנה בייפוי הכוח המתמשך. הנייר המעודכן מאפשר ביצוע ההשקעות בחשבון של ממנה בייפוי כוח מתמשך גם בהיקף כספים של למעלה ממיליון ש"ח, זאת בתנאי שמדובר בהשקעה אצל האפ"כ.

מסמך ביצוע פעולות במוצרים פנסיונים למיופי כוח בייפוי הכוח המתמשך שנכנס לתוקף

מידע למיופות ומיופי כוח בנושא התנהלות כלכלית מול הבנקים – האפוטרופוס הכללי ריכז עבורכם את הכלים הבנקאיים שבאפשרותכם לבקש מהבנקים להנפיק בעבורכם כמיופות ומיופי כוח.

'חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך' – מסמך הבנות וולונטרי שמטרתו הקלת ההתמודדות הפיננסית של אנשים שערכו ייפוי כוח מתמשך שנכנס לתוקף ושל מיופי הכוח שמונו להם

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18) התשע"ו–2016 – הצעת חוק זו נדונה בכנסת ה-19 בקריאה הראשונה ביום י' בחשוון התשע"ה 3 בנובמבר 2019 והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט.

דגשים לעוה"ד בבואם לערוך ייפוי כוח מתמשך – ההיבט הבנקאי מטרת מסמך זה, שגובש לאחר שיח עם הבנקים, היא לרכז מספר דגשים בהיבטים שנוגעים ליישום ייפוי הכוח המתמשך מול הבנקים. מומלץ שעורכי ועורכות הדין יפנו את תשומת ליבם של הממנים והממנות לדגשים אלה בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך. זאת, כדי לברר מראש את רצונם של הממנים והממנות בעניינים אלה ולממש אותו באופן מיטבי, תוך מתן כללי הפעלה פשוטים, ישימים וברורים מול צדדים
שלישיים ובכלל זה, הבנקים.

יפוי כח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד(טופס ד') מעודכן

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים
לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך.

ייפוי הכוח המתמשך ייערך וייחתם על ידי עורך דין , אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

הדבר תלוי במורכבות עריכת יפוי הכח המתמשך . טווח המחירים בשוק נע בין 2,000-6000 שח.