מחפשים עורך דין להקמת חברה? משרדנו מספק שירות יעיל ומהיר של הקמת חברה.  במקרים דחופים ניתן לקבל את השירות תוך 24 שעות. 

 

מהי חברה בע"מ?

חברה היא ארגון בעל ישות משפטית נפרדת שמאגדת בתוכה אנשים למען מטרה משותפת, לרוב לצורך הפקת רווח. החברה היא הדרך העיקרית לקיומה של פעילות עסקית משותפת לאנשים אחדים.
אחד היתרונות העיקריים להקמת חברה זה ההפחתה בסיכון העסקי הכרוך במיזמים שכן בעוד שבעל עסק חשוף לכל הסיכונים העסקיים ואחראי אישית לחובות העסק, בחברה המצב שונה שכן החברה היא אישיות משפטית נפרדת מבעליה.
בתי משפט בישראל נוטים לכבד את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של חברה בע"מ ומאפשרים הליך שמכונה הצצה מאחורי הפרגוד או"הרמת מסך ההתאגדות"וחיוב בעל המניות בחברה בחובות החברה רק במקרים חריגים בהן מתגלה לרוב כי בעלי המניות או מנהלים בחברה פעלו בתרמית או בחוסר הגינות בולטת או שנטלו סיכון בלתי סביר בעליל.

כל נושא הקמתה ופעילותה של חברה  בישראל מוסדר באמצעות חוק החברות, התשנ"ט-1999,בעוד שחברות  ציבוריות כפופות גם לחוק ניירות ערך,תשכ"ח- 1968. 

מתי כדאי להקים חברה?

החיסרון העיקרי של חברה ביחס לניהול עסק תחת עוסק מורשה הוא בעיקר עלויות התפעול הגבוהות יותר כגון הנהלת חשבונות , וביקורת רואה חשבון על הדוחות הכספיות כך שאין ספק שעלויות ניהול החשבונות בחברה לעומת עוסק מורשה הן גבוהות יותר ולכן לרוב כדאי להקים חברה כאשר הכנסות העסק גבוהות. בכל מקרה רצוי להתייעץ עם רו"ח בדבר הכדאיות המיסויות לפני הקמת החברה. מנגד אחד מהיתרונות הבולטים שיש בהקמת חברההוא עקרון הישות המשפטית הנפרדת שלה , לעומת עוסק עצמאי בו קיימת זהות מלאה בין העסק לבעליו.בחברה שנקלעת לקשיים כלכליים יכולים נושים לעקל רק ציוד ורכוש שבבעלותה ואינם יכולים לרדת לרכוש הפרטי של בעל מניותיה. בנסיבות אלו, היתרון הבולט של חברה בערבון מוגבל הוא שמסכנים רק את ההון המושקע בחברה ותו לא. 

מי רשאי להקים חברה?

בהתאם לחוק החברות, כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שהמטרה אשר לשמה הוקמה החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור. לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד.

אלו מסמכים צריך לצרף לבקשה לרישום חברה?

על מי שמבקש לרשום חברה להגיש לרשם החברות בקשה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) תש"ס – 1999, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים., לבקשה לרישום חברה יש לצרף את המסמכים הבאים:

1. תקנון החברה.

2. הצהרה של בעלי המניות של החברה.

3. הצהרה של הדירקטורים הראשונים של החברה על נכונותם לכהן כדירקטורים.

שמו של החותם על הטפסים הרלוונטיים, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים צריכים להיות מאומתים בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם כי עליו להצהיר את אמת וכי המסמכים נחתמו בפניו.

שרותי המשרד 

כאשר מוקמת חברה על ידי מספר שותפים, יש חשיבות להסדרת היחסים המשפטיים בין מיסדי החברה באמצעות הסכם מייסדים ותקנון.בחינת האינטרסים של הצדדים ומתן ביטוי הולם לאינטרסים של השותפים בטרם הקמת החברה יסייע למנוע מחלוקות בעתיד אשר עלולות לצוף בהמשך דרכה של החברה ויסייע במתן פתרונות יעילים ומהירים.

משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף בכל הקשור למשפט מסחרי ודיני חברות כאשר השרות המשפטי כולל גם כל מה שנדרש בטרם הקמת החברה כגון ניסוח תקנון חברה וניסוח הסכם מייסדים. משרדנו גם מעניק שרותים של ייעוץ שוטף בדיני עבודה וליטיגציה מסחרית.

להצעת מחיר להקמת חברה או לאימות מסמכי תאגיד חייגו עכשיו 03-9309677