תקנות שיקים ללא כיסוי התשמ"א- 1981

 
תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 11, 12 ו-21 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובהסכמת שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:


1. הגדרות
בתקנות אלה –
"אזור" – יהודה ושומרון או חבל עזה;
"גוף מוכר" – גוף כמצויין בתוספת;
"הודעת בנק" – הודעת בנק על הגבלה לפי סעיף 3א(א) לחוק;
"הודעת המפקח" – הודעת המפקח לפי סעיף 3א(ב) לחוק;
"המפקח" – המפקח כמשמעותו בחוק, או מי שהוא אצל לו את סמכויותיו לפי סעיף 20(ב) לחוק;
"יום עסקים" – יום שבו הבנק מקבל קהל בסניפיו;
"יחיד" – מי שאינו תאגיד רשום, תאגיד רשום באזור, תאגיד לא רשום או גוף מוכר;
"מספר זהות" –
(1) בתושב – מספר זהות על פי מרשם האוכלוסין;
(2) בתושב אזור – מספר הזהות על פי מרשם האוכלוסין שבאזור;
(3) בתושב חוץ – מספר דרכון;
(4) בתאגיד רשום – מספר הרישום;
(5) בתאגיד רשום באזור – מספר הרישום;
"מען רשום" –
(1) בתושב – מענו שבמרשם האוכלוסין;
(2) בתושב אזור – המען במרשם האוכלוסין שבאזור;
(3) בתושב חוץ – המען שבדרכונו ומענו בישראל, אם ישנו;
(4) בתאגיד רשום – מענו הרשום;
(5) בתאגיד רשום באזור – מענו הרשום באזור;
(6) בתאגיד לא רשום ובגוף מוכר – המען שמסרו כמענם בישראל;
(7) בגוף מוכר באזור – המען שמסר כמענו באזור;
"פרטי חשבון" – מספר החשבון, שם הבנק ושם הסניף שבו מנוהל החשבון;
"שם" –
(1) ביחיד – שם משפחה ושם פרטי, לרבות שמות נוספים, אם ישנם;
(2) בתאגיד רשום – שמו הרשום;
(3) בתאגיד רשום באזור – שמו הרשום באזור;
(4) בתאגיד לא רשום, בגוף מוכר ובגוף מוכר באזור –
(א) נקבע השם בחיקוק – השם שנקבע;
(ב) בכל מקרה אחר – שם המזהה את התאגיד או את הגוף המוכר;
"תאגיד רשום" – חברה, שותפות, אגודה שיתופית, אגודה עותמנית או עמותה הרשומות בישראל;
"תאגיד רשום באזור" – תאגיד הרשום לפי דיני האזור;
"תאגיד לא רשום" – תאגיד שאינו תאגיד רשום ואינו תאגיד רשום באזור, שהציג לבנק מסמך המעיד על היותו תאגיד, או שהוא תאגיד מכוח חיקוק בישראל או באזור;
"תושב" – כמשמעותו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, לרבות אזרח ישראלי שאינו תושב;
"תושב אזור" – מי שרשום במרשם האוכלוסין שבאזור;
"תושב חוץ" – יחיד שאינו תושב או תושב אזור.


2. רישום פרטי זיהוי
לא יפתח בנק חשבון בלא שירשום לגבי בעלו את פרטי הזיהוי הבאים:
(1) מספר זהות;
(2) שם;
(3) שם קודם, אם שונה השם לאחר פרסומן של תקנות אלה או תוך שלוש השנים שלפני פתיחת החשבון, לפי המאוחר שבהם;
(4) מען רשום;
(5) מען להמצאת דברי דואר;
(6) ביחיד – גם פרטים אלה:
א. שנת לידה;
ב. שמות ההורים, אם הם רשומים בתעודת הזהות או בדרכון;
ג. מין;
ד. מדינת אזרחותו אם אינה ישראל;
(7) סימול שקבע המפקח, אם קבע;
(8) הפרטים שבפסקאות (1), (2), (4) ו-(5) לגבי מיופה כוח ומורשה חתימה.


3. שינויים בפרטי זיהוי
מי שמסר לבנק פרטי זיהוי, יודיע לו על כל שינוי בהם.


4. אימות פרטים
(א) בנק ירשום את פרטי הזיהוי על פי תעודת זהות ישראלית, תעודת זהות שבאזור, דרכון חוץ, תעודת רישום תאגיד או מסמך לפי תקנות משנה (ב) או (ג), לפי הענין, אם הם רשומים במסמכים אלה.
(ב) בנק ירשום פרטי זיהוי של תאגיד לא רשום על פי מסמך שהוציאה רשות מוסמכת; נבצר מן התאגיד להמציא מסמך כאמור – ירשום הבנק את פרטי הזיהוי על פי מסמך אחר שהמציא התאגיד להנחת דעתו של הבנק.
(ג) בנק ירשום פרטי זיהוי של גוף מוכר לאחר שמצא, על פי מסמך, שהמבקש לפתוח את החשבון ולפעול בו מורשה לפעול בשם הגוף המוכר.


4א4-ד. (בוטלו)


5. פרטי זיהוי שיימסרו לאוחז


אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו סניף הבנק הנמשך, לפי בקשתו, את הפרטים הבאים כפי שהם רשומים אצלו.
(1) שם, מספר זהות ומען רשום של בעל החשבון;
(2) שם, מספר זהות ומען רשום של מיופה כוח או מורשה חתימה שחתמו בפועל על השיק, אם להנחת דעתו של הבנק ניתן לזהות את החותם.


6. משלוח התראה
(א) סורבו חמישה שיקים ישלח הבנק התראה לבעל חשבון, למיופה כוח ולמורשה חתימה בחשבון; לענין זה אין נפקה מינה אם סורבו שיקים נוספים במועד סירוב השיק החמישי; הוראות סעיף זה לא יחולו אם במועד שבו צריכה היתה להישלח התראה, נתקיימו כבר התנאים להגבלה.
(ב) הבנק ישלח את ההתראה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק החמישי כאמור.
(ג) לענין חובת משלוח התראה אין נפקה מינה אם השיקים שלענינם הוטלה ההגבלה אינם זהים לשיקים שפרטיהם נמסרו בהתראה, ובלבד שסורבו לפני תחילת ההגבלה.


7. פרטי התראה
(א) בהתראה ייאמר כי הבנק סירב לפרוע חמישה שיקים שנמשכו על החשבון שנזכר בהתראה, וכי בהתמלא התנאים שבסעיף 2(א) לחוק יוטלו על החשבון ובעליו, למשך שנה אחת, הגבלות כאמור בחוק.
(ב) התראה תכלול גם פרטים אלה:
(1) תאריך משלוח ההתראה;
(2) פרטי החשבון;
(3) שם בעל החשבון ומספר זהותו;
(4) פרטיהם של חמישה שיקים שחזרו באותו חשבון עד מועד משלוח ההתראה.
(5) מקום בבנק השולח שבו אפשר לקבל, בכתב או בעל פה, פרטים בדבר השיקים שסורבו;
(6) לשון הסעיפים 2(א), 3ב(א) ו-(ג), 4(א) ו-(ב), ו-5 לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח.


8. הודעת בנק על הגבלה
(א) בנק ישלח הודעה על הגבלה לבעל חשבון שלגבי חשבונו נתקיימו התנאים שבסעיף 2(א) לחוק, וכן למיופה כוח ולמורשה חתימה באותו חשבון.
(ב) הודעת בנק תכלול פרטים אלה:
(1) יום משלוח ההודעה;
(2) פרטי החשבון;
(3) שמו ומספר זהותו של בעל החשבון;
(4) תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה;
שם בעל החשבון ומספר זהותו, ובהודעה למיופה כוח – גם שם מיופה הכוח ומספר זהותו.
(5) פרטי השיקים שסורבו ושנכללו במנין השיקים שהביא להגבלה, ופרטים של עשרים שיקים נוספים, לכל היותר, שסורבו, אף אם לא נכללו במנין השיקים כאמור; לענין פסקה זו, "פרטים" – מספר השיק, סכומו והתאריך שבו סורב.
(6) לשון הסעיפים 2(א), 3ב(א) ו-(ג), 4(א) ו-(ב), 5 ו-10 לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח;
(7) ציון המקום בבנק השולח שבו אפשר לקבל, בכתב או בעל פה, פרטים בדבר השיקים שסורבו;
(8) הפניה לסדר הדין ולדיני הראיות המיוחדים לצורך ערעור על פי סעיף 10 לחוק;
(9) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה, על פי החוק, תוסיף על הודעת הבנק ולא תגרע ממנה.
(ג) הודעה למיופה הכוח או למורשה החתימה תכלול, בנוסף לאמור בתקנת משנה (ב), גם שם ומספר זהות של מיופה הכוח או מורשה החתימה, לפי הענין.


9. מועד משלוח הודעת בנק ותחילת הגבלה
(א) הודעת בנק על הגבלה תישלח לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק האחרון שגרם להגבלה.
(ב) תאריך תחילת ההגבלה בהודעת בנק יהיה היום החמישה עשר שאחרי יום משלוח ההודעה.


10. הודעת מפקח
(א) הודעת המפקח לפי סעיף 3(ב) לחוק ללקוח מוגבל חמור תכלול פרטים אלה:
(1) תאריך משלוח ההודעה;
(2) שמו ומספר זהותו;
(3) פרטי החשבון שהגבלתו גרמה להגבלה בנסיבות מחמירות והסיבה להגבלה כאמור;
(4) לשון הסעיפים 3, 3ב(ב) ו-(ג), 4, 5, 10 ו-14 לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח;
(5) תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה;
(6) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה על פי החוק תוסיף על הודעת המפקח ולא תגרע ממנה;
(7) הבהרה שבנק ישראל רשאי לפרסם את שמו של הלקוח המוגבל כאמור, אלא אם כן הגיש ערעור והודיע לבנק ישראל בדואר רשום על הגשת הערעור, בצירוף העתק ממנו, תוך 60 ימים מיום משלוח הודעת המפקח.
(ב) בחשבון שבו לקוח מוגבל חמור הינו שותף או מיופה כוח, תכלול הודעת המפקח לבעל החשבון, למיופה הכוח או למורשה החתימה בחשבון את הפרטים הבאים:
(1) שמו ומספר זהותו של הלקוח המוגבל החמור;
(2) שמו ומספר זהותו של מיופה כוח או מורשה חתימה, לפי הענין;
(3) תאריך משלוח ההודעה;
(4) פרטי החשבון;
(5) לשון הסעיפים 3ב(ב) ו-(ג), 4(ב), 5(א) ו-(ב) לחוק או תכנם בנוסח שהסכים לו המפקח;
(6) תאריכי תחילה וסיום של ההגבלה;
(7) הבהרה שכל הודעה אחרת שתישלח למקבל ההודעה על פי החוק תוסיף על ההודעה ולא תגרע ממנה.


11. מועד משלוח הודעת מפקח ותחילת הגבלה בנסיבות מחמירות
(א) הודעת מפקח תישלח תוך תשעה ימים מן היום הקובע.
(ב) יום תחילת ההגבלה שיצויין בהודעת המפקח לפי סעיף 3ב(ג) לחוק, לא יהיה מאוחר מעשרים וארבעה ימים מן היום הקובע.
(ג) בסעיף זה, "היום הקובע" – היום שבו נתקבל בבנק ישראל דיווח הבנק לפי סעיף 13 לחוק על ההגבלה שגרמה להגבלה בנסיבות מחמירות.


12. דרכי משלוח
(א) התראה והודעת בנק יימסרו לידי הנמען או יישלחו בדואר למען להמצאת דברי דואר שנרשם בבנק לגבי אותו חשבון, ואם המען האמור הוא בתיבה בסניף בנק – יושמו בתיבה.
(ב) נמסרו התראה או הודעת בנק לידיו של נמען, לא תהיה המסירה מאוחרת מיום עסקים אחד אחרי יום המשלוח האחרון הקבוע, לפי הענין, בתקנות 6(ב) ו-9 (א).
(ג) הודעת מפקח תישלח לאחד המענים של הנמען שנרשם על פי התקנות בבנק כלשהו, לרבות תיבה בסניף של בנק.


13. פגם בהודעה
הודעת בנק והודעת מפקח אין כוחן נפגע בשל פגם שבהן, ובלבד שעולים מהן בבירור זהות הנמען, החשבון הנזכר בהן ומועדי תחילת ההגבלה, והן נשלחו כאמור בתקנה 12.


13א. פרסום פרטי זיהוי
פרטי הזיהוי שיכול שיפורסמו לפי סעיף 14(ב) לחוק הם: שמו של הלקוח המוגבל החמור, מספר זהותו, מענו הרשום ותאריך התחילה והסיום של ההגבלה.


14. ביטול
תקנות שיקים ללא כיסוי (פרטי זיהוי), התשמ"א-1981 – מבטלות.


15. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ז' בכסלו התשמ"ב (3 בדצמבר 1981).