תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ושאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

שכר שירותים

הודעה תשע"ז-2017

 
 1. 1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון שכר בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

                                                                                                                                              טור ב'

                                                                טור א'                                                               שיעור השכר

                                                               השירות                                                           בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א)  אימות חתימת יחיד כחותם ראשון                                              164

(ב)  כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך                                   65

(ג)   אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב)                                                                 65

(ד)  ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור              65

תק' תשס"ח-2007

 

(ה)  היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך

בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף                       מחצית מן השכר הקבוע בפרט

      3(א), בהתאם למספר

     המילים שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון                                                                       65

לכל עמוד נוסף                                                                       5

(ב)  אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון                                                                       21

לכל עמוד נוסף                                                                       5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1)   עד מאה המילים הראשונות בתרגום                                    206

(2)   לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים             164

(3)   לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות     79

(ב)  ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון        65

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א)  לחותם ראשון                                                                         238

(ב)  לכל חותם נוסף                                                                       122

(ג)   ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור      73

תק' תשס"ח-2007

 

(ד)  היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף   מחצית מן השכר הקבוע

  בפרט 3(א), בהתאם למספר

           המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 164
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א)  למצהיר הראשון                                                                     166

(ב)  לכל מצהיר נוסף                                                                     66

(ג)   ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף                      65

תק' תשס"ח-2007

 

(ד)  היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי                            מחצית מן השכר הקבוע

הנוטריון, תיווסף                                                        בפרט 3(א), בהתאם למספר

          המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א)  אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים        1,045

(ב)  עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים                              2,236

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

 

7א.      רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א)  קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים                                175

(ב)  הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים                                                   63

(ג)   לכל העתק נוסף                                                                      63

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין,                                                  בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות                                                  של לשכת עורכי הדין,

אלה                                                                                    ובאין קביעה כאמור –

                                                                                       הסכום שנקבע בו לפעולה

                                                                                        הדומה לה ביותר, ובאין

                                                                                              קביעה – 263

תק' תשס"ח-2007

 
 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1)   לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו   531

(2)   לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה                                164

(ב)  נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג)   יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

 
 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

תק' תשס"ח-2007

 
 1. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973        363

תק' תשס"ח-2007

 

(ב)  ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף    63

תק' תשס"ח-2007

 

(ג)   היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי                 מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף                                                            3(א), בהתאם למספר

     המילים שבהסכם הממון

תק' תשס"ח-2007

 
 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 87

מיום 15.1.2007

הודעה תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6529 מיום 29.10.2006 עמ' 185

החלפת תקנה 1

לנוסח תקנה 1 לפני החלפתה

 

מיום 5.1.2008

תק' תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6626 מיום 6.12.2007 עמ' 170

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 138

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 54

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה, נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 54

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 54

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – ייווסף סכום של תיווסף 61

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 54

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 18

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות שבנוסח המתורגם בתרגום 174

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 138

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 67

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 54

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 202

(ב) לכל חותם נוסף 104

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 61

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

ייווסף סכום של תיווסף 61 מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 138
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 140

(ב) לכל מצהיר נוסף 55

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 54

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 62,400 שקלים חדשים 885

(ב) עלה הסכום האמור על 62,400 שקלים חדשים 1,895

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 150

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 53

(ג) לכל העתק נוסף 53

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 223

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתיתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו -נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, לפי הענין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או לחלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 450

(2) לכל מחצית שעה נוספת או לחלק ממנה 138

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 307

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 53

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 75

 

מיום 15.1.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6642 מיום 20.1.2008 עמ' 411

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 138 140

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 54 55

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 54 55

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 54 55

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 54 55

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 18

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 174 176

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 138 140

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 67 68

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 54 55

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 202 204

(ב) לכל חותם נוסף 104 105

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 61 62

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 138 140
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 140 142

(ב) לכל מצהיר נוסף 55 56

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 54 55

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 62,400 65,000 שקלים חדשים 885 896

(ב) עלה הסכום האמור על 62,400 65,000 שקלים חדשים 1,895 1,918

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 150

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 53

(ג) לכל העתק נוסף 53

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 223 226

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, לפי הענין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 450 455

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 138 140

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 307 311

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 53

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 75

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1089

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 140 144

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 55 57

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 55 57

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 55 57

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 55 57

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 18 19

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 176 181

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 140 144

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 68 70

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 55 57

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 204 210

(ב) לכל חותם נוסף 105 108

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 62 64

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 140 144
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 142 146

(ב) לכל מצהיר נוסף 56 58

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 55 57

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 65,000 66,800 שקלים חדשים 896 921

(ב) עלה הסכום האמור על 65,000 66,800 שקלים חדשים 1,918 1,973

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 150 154

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 53 55

(ג) לכל העתק נוסף 53 55

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 226 232

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 455 468

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 140 144

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 311 320

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 53 55

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 75 77

 

מיום 15.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 318

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 144 146

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 57 58

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 57 58

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 57 58

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 57 58

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 19

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 181 184

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 144 146

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 70 71

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 57 58

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 210 213

(ב) לכל חותם נוסף 108 110

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 64 65

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 144 146
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 146 148

(ב) לכל מצהיר נוסף 58 59

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 57 58

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 66,800 שקלים חדשים 921 936

(ב) עלה הסכום האמור על 66,800 שקלים חדשים 1,973 2,005

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 154 156

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 55 56

(ג) לכל העתק נוסף 55 56

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 232 236

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 468 476

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 144 146

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 320 325

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 55 56

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 77 78

 

מיום 15.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6805 מיום 20.8.2009 עמ' 1245

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 146 148

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 58 59

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 58 59

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 58 59

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 58 59

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 19

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 184 186

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 146 148

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 71 72

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 58 59

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 213 215

(ב) לכל חותם נוסף 110 111

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 65 66

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 146 148
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 148 150

(ב) לכל מצהיר נוסף 59 60

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 58 59

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 66,800 שקלים חדשים 936 947

(ב) עלה הסכום האמור על 66,800 שקלים חדשים 2,005 2,028

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 156 158

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 56 57

(ג) לכל העתק נוסף 56 57

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 236 239

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 476 481

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 146 148

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 325 329

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 56 57

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 78 79

 

מיום 15.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 353

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 148 152

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 59 61

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 59 61

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 59 61

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 59 61

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 19 20

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 186 191

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 148 152

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 72 74

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 59 61

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 215 221

(ב) לכל חותם נוסף 111 114

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 66 68

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 148 152
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 150 154

(ב) לכל מצהיר נוסף 60 62

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 59 61

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 66,800 70,500 שקלים חדשים 947 972

(ב) עלה הסכום האמור על 66,800 70,500 שקלים חדשים 2,028 2,081

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 158 162

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 57 59

(ג) לכל העתק נוסף 57 59

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 239 245

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 481 494

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 148 152

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 329 338

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 57 59

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 79 81

 

מיום 15.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6901 מיום 30.6.2010 עמ' 1285

ת"ט תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6915 מיום 29.7.2010 עמ' 1456

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 152 153

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 61

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 61

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 61

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 61

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 20

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 191 192

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 152 153

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 74

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 61

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 221 222

(ב) לכל חותם נוסף 114

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 68

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 152 153
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 154 155

(ב) לכל מצהיר נוסף 62

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 61

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 70,500 70,800 שקלים חדשים 972 976

(ב) עלה הסכום האמור על 70,500 70,800 שקלים חדשים 2,081 2,089

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 162 163

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 59

(ג) לכל העתק נוסף 59

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 245 246

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 494 496

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 152 153

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 338 339

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 59

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 81

 

מיום 15.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6969 מיום 27.1.2011 עמ' 589

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 153 156

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 61 62

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 61 62

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 61 62

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 61 62

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 20

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 192 196

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 153 156

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 74 75

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 61 62

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 222 226

(ב) לכל חותם נוסף 114 116

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 68 69

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 153 156
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 155 158

(ב) לכל מצהיר נוסף 62 63

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 61 62

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 70,800 72,100 שקלים חדשים 976 994

(ב) עלה הסכום האמור על 70,800 72,100 שקלים חדשים 2,089 2,129

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 163 166

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 59 60

(ג) לכל העתק נוסף 59 60

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 246 251

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 496 505

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 153 156

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 339 345

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 59 60

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 81 83

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 396

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 156 160

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 62 64

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 62 64

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 62 64

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 62 64

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 20 21

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 196 201

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 156 160

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 75 77

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 62 64

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 226 232

(ב) לכל חותם נוסף 116 119

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 69 71

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 156 160
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 158 162

(ב) לכל מצהיר נוסף 63 65

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 62 64

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 72,100 שקלים חדשים 994 1,021

(ב) עלה הסכום האמור על 72,100 שקלים חדשים 2,129 2,185

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 166 170

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 60 62

(ג) לכל העתק נוסף 60 62

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 251 257

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 505 519

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 156 160

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 345 355

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 60 62

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 83 85

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7212 מיום 17.1.2013 עמ' 633

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 160 163

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 64 65

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 64 65

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 64 65

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 64 65

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 21

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 201 204

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 160 163

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 77 79

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 64 65

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 232 236

(ב) לכל חותם נוסף 119 121

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 71 72

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 160 163
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 162 165

(ב) לכל מצהיר נוסף 65 66

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 64 65

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 72,100 75,400 שקלים חדשים 1,021 1,039

(ב) עלה הסכום האמור על 72,100 75,400 שקלים חדשים 2,185 2,225

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 170 174

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 62 63

(ג) לכל העתק נוסף 62 63

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 257 262

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 519 528

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 160 163

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 355 361

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 62 63

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 85 86

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 469

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 163 166

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 65 66

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 65 66

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 65 66

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 65 66

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 21 22

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 204 208

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 163 166

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 79 80

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 65 66

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 236 241

(ב) לכל חותם נוסף 121 124

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 72 74

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 163 166
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 165 168

(ב) לכל מצהיר נוסף 66 67

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 65 66

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 75,400 76,800 שקלים חדשים 1,039 1,058

(ב) עלה הסכום האמור על 75,400 76,800 שקלים חדשים 2,225 2,265

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 174 177

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 63 64

(ג) לכל העתק נוסף 63 64

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 262 267

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 528 538

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 163 166

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 361 368

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 63 64

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 86 88

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 482

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 166 164

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 66

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 66

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 66

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 22 21

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 208 206

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 166 164

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 80 79

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 241 238

(ב) לכל חותם נוסף 124 122

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 74 73

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 166 164
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 168 166

(ב) לכל מצהיר נוסף 67

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,058 1,048

(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,265 2,243

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 177 175

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64 63

(ג) לכל העתק נוסף 64 63

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 267 264

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 538 533

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 166 164

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 368 364

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 64 63

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 88 87

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 565

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

 1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 164

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 66 65

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 66 65

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 66 65

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף

מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר המילים

שבאותו המסמך

 1. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 66 65

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 21

לכל עמוד נוסף 5

 1. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 206

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 164

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 79

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 66 65

 1. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 238

(ב) לכל חותם נוסף 122

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 73

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון,

תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

 1. אישור שפלוני נמצא בחיים 164
 2. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 166

(ב) לכל מצהיר נוסף 67 66

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 66 65

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

 1. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,048 1,045

(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,243 2,236

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 175

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 63

(ג) לכל העתק נוסף 63

 1. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 264 263

 1. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 533 531

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 164

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

 1. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.
 2. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 364 363

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 63

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

 1. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 87

פטור מלא או חלקי מגביית שכר

תק' תשע"ז-2017

 

1א.     (א)  על אף האמור בתקנה 1, נוטריון רשאי שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1)   הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש;

(2)   השירות ניתן לעולה חדש או תושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העלייה והקליטה; לעניין פסקה זו, "עולה חדש" – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

(א)   ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950;

(ב)   ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה;

"תושב חוזר" – מי שקיבל מעמד תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשי מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור;

(3)   השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור.

           (ב)  הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2).

מיום 13.2.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7775 מיום 13.2.2017 עמ' 680

הוספת תקנה 1א

עריכת עותק במילוי חובה שבדין

 
 1. נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

תחולה

 
 1. תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר שמירת זכויות קיצבה של מהגרים, 1935.

הצמדה

תק' (מס' 3)

תשמ"ד-1984

תק' תשנ"ד-1993

תק' תשע"א-2011

 
 1. (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

           (ב)  בתקנה זו –

           "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

תק' תשע"א-2011

 

           "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

תק' תשמ"ו-1986

תק' תשמ"ז-1986

תק' תשע"א-2011

 

           "המדד היסודי" – לגבי השינוי שב-15 בינואר 1987 – המדד שפורסם ב-15 באוקטובר 1986, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

תק' (מס' 2)

תשמ"ז-1987

תק' תשע"א-2011

 

           (ג)   (1)   היה הסכום החדש שכר, יעוגל הסכום לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;

תק' תשמ"ו-1986

תק' תשע"א-2011

 

(2)   היה הסכום החדש יסוד לחישוב שכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

תק' (מס' 2)

תשמ"ז-1987

 

           (ד)  המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

מיום 1.12.1980

תק' תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4183 מיום 25.11.1980 עמ' 194

החלפת תקנת משנה 4(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש ינואר מדי שנה בשנה החל מחודש ינואר 1980 (להלן – המדד החדש), כי המדד החדש עולה לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1978 (להלן – המדד היסודי), יבוא החל ב-1 באפריל שלאחר חודש ינואר הנדון במקום כל סכום קבוע שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר קבוע ובין כיסוד לחישוב השכר, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

מיום 1.1.1984

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4569 מיום 25.12.1983 עמ' 653

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

 1. (א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש יולי 1979 כי מדד זה עולה לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1978, יבוא, החל ביום י' בתשרי תש"ם (1 באוקטובר 1979), במקום כל סכום קבוע שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר קבוע ובין כיסוד לחישוב השכר, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד שנתפרסם לחודש יולי 1979 כאמור לעומת המדד שפורסם לחודש יולי 1978.

(ב) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש ינואר או לחודש יולי מדי שנה בשנה החל בחודש ינואר 1981 (להלן – המדד החדש), כי המדד החדש עולה לעומת המדד שפורסם בחודש יולי 1978 (להלן – המדד היסודי), יבוא החל ב-1 באפריל שלאחר חודש ינואר הנדון וב-1 באוקטובר שלאחר חודש יולי הנדון, לפי הענין, במקום כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר קבוע ובין כיסוד לחישוב השכר, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ג) כל סכום מוגדל כאמור בתקנה זו יעוגל לסכום שהוא מכפלה של חמש לירות הקרוב ביותר לסכום המעוגל.

(ד) לפני תחילתם של שינויי סכומים מכח תקנה זו, יפרסם המנהל הכללי של משרד המשפטים ברשומות את המקדם שבו יש להכפיל את הסכומים הנקובים בתקנות אלה, ורשאי הוא, במקום פרסום המקדם או בנוסף לו, לפרסם ברשומות את נוסח תקנה 1 כולה כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

 

מיום 12.2.1984

תק' (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4594 מיום 12.2.1984 עמ' 948

 1. (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, יוגדל ב-15 בינואר, ב-15 באפריל, ב-15 ביוני ביולי וב-15 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – לגבי השינוי שב-15 באפריל 1984 – המדד שפורסם ב-15 בדצמבר 1983, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

(ג) (1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל כך: אם הוא פחות ממאה שקלים יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים; אם הוא יותר ממאה שקלים, או פחות מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים; אם הוא יותר מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה שקלים;

(2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100,000 שקלים, וסכום של 50,000 שקלים יעוגל כלפי מעלה.

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

 

מיום 15.7.1984

תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4665 מיום 12.7.1984 עמ' 1952

החלפת תקנה 4

הנוסח הקודם:

 1. (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, יוגדל ב-15 בינואר, ב-15 באפריל, ב-15 ביולי וב-15 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – לגבי השינוי שב-15 באפריל 1984 – המדד שפורסם ב- 15 בדצמבר 1983, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

(ג) (1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל כך: אם הוא פחות ממאה שקלים יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים; אם הוא יותר ממאה שקלים, או פחות מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים; אם הוא יותר מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה שקלים;

(2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100,000 שקלים, וסכום של 50,000 שקלים יעוגל כלפי מעלה.

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

 

מיום 31.3.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4920 מיום 31.3.1986 עמ' 748

(ב) בתקנה זו –

"מדד" –  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" –  המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" –  לגבי השינוי שב-15 באוקטובר 1984 –  המדד שפורסם ב-15 באוגוסט 1984 לגבי השינוי שב-15 ביולי 1986 – המדד שפורסם ב-15 באפריל 1986, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

(ג) (1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל כך: אם הוא פחות ממאה שקלים יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים; אם הוא יותר ממאה שקלים, אך פחות מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים; אם הוא יותר מאלף שקלים, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה שקלים. סכום שניתן לעגלו כאמור כלפי מעלה או כלפי מטה – יעוגל כלפי מעלה.

(2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100,000 שקלים, וסכום של 50,000 שקלים יעוגל כלפי מעלה.

(1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל הסכום לעשר האגורות הקרובות, וסכום של חמש אגורות יעוגל כלפי מעלה.

(2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

(3) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

 

מיום 19.10.1986

תק' תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4977 מיום 19.10.1986 עמ' 76

(ב) בתקנה זו –

"מדד" –  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" –  המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד היסודי" –  לגבי השינוי שב-15 ביולי 1986 –  המדד שפורסם ב-15 באפריל 1986 לגבי השינוי שב-15 בינואר 1987 – המדד שפורסם ב-15 באוקטובר 1986, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.

 

מיום 17.2.1987

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5007 מיום 17.2.1987 עמ' 478

(ג) (1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל הסכום לעשר האגורות הקרובות, וסכום של חמש אגורות יעוגל כלפי מעלה.

(1) היה הסכום המוגדל שכר, יעוגל הסכום לשקל החדש הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה.

(2) היה הסכום המוגדל יסוד לחישוב השכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

(3) (ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

 

מיום 14.11.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5560 מיום 14.11.1993 עמ' 196

(א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, יוגדל ב-15 בינואר, ב-15 באפריל, ב-15 ביולי וב-15 באוקטובר ב-15 בינואר וב-15 ביולי של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

מיום 16.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7005 מיום 16.6.2011 עמ' 1042

(א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, יוגדל ב-15 בינואר וב-15 ביולי ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

"המדד היסודי" – לגבי השינוי שב-15 בינואר 1987 – המדד שפורסם ב-15 באוקטובר 1986, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ג) (1) היה הסכום המוגדל החדש שכר, יעוגל הסכום לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;

(2) היה הסכום המוגדל החדש יסוד לחישוב שכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

ביטול

תק' תשל"ט-1979

 

4א.     תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ז-1977 – בטלות.

מיום 4.1.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3929 מיום 4.1.1979 עמ' 434

הוספת תקנה 4א

תחילה

 
 1. תחילתן של תקנות אלה באחד לחודש לאחר פרסומן.

 

כ"ב בחשון תשל"ט (22 בנובמבר 1978)                שמואל תמיר

                                                                                                שר המשפטים