תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ושאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

שכר שירותים הודעה תשפ"ג-2022

1. בעד שירות מהשירותים המפורטים להלן בטור א', יגבה נוטריון שכר בשיעור הנקוב בטור ב' לצד אותו שירות, בצירוף סכום השווה למס הערך המוסף שהנוטריון חייב בו בעד מתן השירות:

טור ב'

טור א' שיעור השכר

השירות בשקלים חדשים

1. אימות חתימה –

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 178

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 70

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 70

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 70

תק' תשס"ח-2007

(ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך

בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט

3(א), בהתאם למספר

המילים שבאותו המסמך

2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –

לעמוד הראשון 70

לכל עמוד נוסף 5

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון –

לעמוד הראשון 23

לכל עמוד נוסף 5

3. (א) אישור נכונות של תרגום –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 224

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 178

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 86

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 70

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 –

(א) לחותם ראשון 259

(ב) לכל חותם נוסף 132

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 79

תק' תשס"ח-2007

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבצוואה

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 178

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 180

(ב) לכל מצהיר נוסף 72

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 70

תק' תשס"ח-2007

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע

הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר

המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 80,700 שקלים חדשים 1,136

(ב) עלה הסכום האמור על 80,700 שקלים חדשים 2,430

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 191

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 68

(ג) לכל העתק נוסף 68

8. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה

מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –

הסכום שנקבע בו לפעולה

הדומה לה ביותר, ובאין

קביעה – 281

תק' תשס"ח-2007

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 578

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 178

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

תק' תשס"ח-2007

10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

תק' תשס"ח-2007

11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 394

תק' תשס"ח-2007

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 68

תק' תשס"ח-2007

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר

המילים שבהסכם הממון

תק' תשס"ח-2007

12. ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי פרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 94

 

פטור מלא או חלקי מגביית שכר תק' תשע"ז-2017

1א. (א) על אף האמור בתקנה 1, נוטריון רשאי שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1) הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש;

(2) השירות ניתן לעולה חדש או תושב חוזר, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העלייה והקליטה; לעניין פסקה זו, "עולה חדש" – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

(א) ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י-1950;

(ב) ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה;

"תושב חוזר" – מי שקיבל מעמד תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשי מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור;

(3) השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור.

(ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2).

עריכת עותק במילוי חובה שבדין

2. נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.

תחולה

3. תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר שמירת זכויות קיצבה של מהגרים, 1935.

הצמדה תק' (מס' 3) תשמ"ד-1984 תק' תשנ"ד-1993 תק' תשע"א-2011

4. (א) כל סכום שנקבע בתקנות אלה, בין כשכר ובין כיסוד לחישוב השכר, ישתנה ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

תק' תשע"א-2011

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי;

תק' תשמ"ו-1986 תק' תשמ"ז-1986 תק' תשע"א-2011

"המדד היסודי" – לגבי השינוי שב-15 בינואר 1987 – המדד שפורסם ב-15 באוקטובר 1986, ולגבי כל יום שינוי שלאחריו – המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987 תק' תשע"א-2011

(ג) (1) היה הסכום החדש שכר, יעוגל הסכום לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;

תק' תשמ"ו-1986 תק' תשע"א-2011

(2) היה הסכום החדש יסוד לחישוב שכר, יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100 שקלים חדשים, וסכום של 50 שקלים חדשים יעוגל כלפי מעלה.

תק' (מס' 2) תשמ"ז-1987

(ד) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנה 1 כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנות משנה (א) עד (ג).

ביטול תק' תשל"ט-1979

4א. תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ז-1977 – בטלות.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה באחד לחודש לאחר פרסומן.

כ"ב בחשון תשל"ט (22 בנובמבר 1978) שמואל תמיר

שר המשפטים