תקנות הנוטריונים, התשל"ז -1977

 
                                                    תקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 31 ו-55 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ושאר הסמכויות הניתנות לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
    1.   בתקנות אלה –
      "אישור נוטריוני" – אישור היוצא מידי נוטריון בתוקף תפקידו;
      "תעודה ציבורית" – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

בירור זהות [תיקון התשמ"ג (מס' 2)]
    2.    (א)   נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על-ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
    (ב)   הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
        (1)   בידיעה אישית של הנוטריון;
        (2)   בדרכון או בתעודת זהות ומניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
    (ב1)   על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת הזהות או בדרכון בלבד.
    (ג)   הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

הוכחת זכות חתימה
    3.    (א)   נתבקש נוטריון לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.
    (ב)   הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.
    (ג)   הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר – את המועד להוצאת המסמך המקורי.

בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון
    4.    (א)   נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה בבחינת גילו.
    (ב)   האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.
    (ג)   היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:
        (1)   הוכח לו על-ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי הענין;
        (2)   ההסכמה או האישור, לפי הענין, ניתנו בפניו במעמד עשיית הפעולה על-ידי הקטין;
        (3)   הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.
    הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.
    (ד)   נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.
    (ה)   לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

ביטול יפוי-כוח ומסמכים אחרים
    5.    (א)   מי שנתן יפוי-כוח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, ויפוי-הכוח או המסמך האחר ניתנים לביטול על פי האמור בחוק השליחות, התשכ"ה-1965, או כל דין אחר על-ידי מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.
    (ב)   ההודעה תינתן בפני הנוטריון עצמו, או תהא בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת על-ידי נוטריון אחר.
    (ג)   נתקבלה הודעת הביטול, ירשום אותה הנוטריון כהערה בעותק של יפוי-הכוח או המסמך השמור בידיו, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.
    (ד)   בתקנה זו, "מסמך אחר" – למעט חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

פעולות טעונות הסכמה
    6.   נתבקש נוטריון לאמת את חתימתו של אדם על מסמך ונתעורר ספק אם אמנם עשיית הפעולה שבמסמך טעונה אישור, הסכמה או פעולה כיוצאת באלה, ואלה לא ניתנו, יצרף הנוטריון לאישורו הערה כי אין באישורו משום אישור לתקפה של הפעולה שבמסמך.

מסמך בשפת חוץ (תיקון התשמ"ב)
    7.    (א)   נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על-ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום; הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו.
    (ב)   למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על-ידי הנוטריון עצמו או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות;
    דרכי התרגום יפורשו באישור.

ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון
    8.   ניצב לפני נוטריון לשם אימות חתימה, קבלת תצהיר או הצהרה אחרת או עריכת מסמך לחתימתו אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את עובדה זו וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה
    של הפעולה; שוכנע נוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, יבוא, לענין תקנות אלה, במקום החתימה – טביעת האצבע שלו.

הטופס והשפות (תיקונים: התשל"ח, התשס"ב)
    9.    (א)   אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ-לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.
    (ב)   נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי.
    (ג)   אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.
    (ד)   תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות.

מידות הנייר (תיקון התשל"ח)
    10.   אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר שארכו 29 ס"מ לפחות ורחבו 21 ס"מ לפחות – בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, רחבן מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

סימון נספחים
    11.   הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו.

מניעת שינויים במסמך [תיקונים: התשל"ז (מס' 3), התשל"ח]
    12.    (א)   נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהוכנסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על-ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על-יד השינויים או הביטולים; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.
    (ב)   היה במסמך כאמור בתקנת משנה (א) מרחק בין הקטע האחרון של נוסחו לבין החתימות, יעביר הנוטריון קו בדיו דרך אותו חלק של המסמך ויוסיף על ידו את ראשי התיבות של שמו.
    (ג)   היו בנוסח מסמך כאמור חלקים שנשארו אחרי החתימה על החלק, יסמן הנוטריון את העובדה או על-ידי תיאורה בסוף האישור או על-ידי הוספת הערה בשולי המסמך, על-יד החלקים שנשארו על החלק "לא מולא בשעת מתן
    האישור" וראשי התיבות של שמו באותו מקום; שר המשפטים רשאי לפטור מתחולת תקנת משנה זו סוגים של מסמכים הנועדים לשימוש בחוץ-לארץ.
    (ד)   הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור.
    (ה)   לענין תקנה זו, "מחיקה" של דבר מודפס או כתוב – כל פעולה שיש בה כדי לעשות את המודפס או הכתוב בלתי קריא.

שינויים ומחיקות באישור
    13.    (א)   היו בטופס של אישור נוטריוני מלים שאין צורך בהן לענין הנדון יבטל אותן הנוטריון על-ידי מתיחת קו עליהן.
    (ב)   כל שינוי וביטול בטופס של אישור נוטריוני יחתום עליהם הנוטריון בראשי תיבות של שמו.

תצהירים והצהרות
    14.    (א)   נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, בשינויים המחוייבים.
    (ב)   על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם (תיקון התשס"ד)
    14א.    (א)   נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לענין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976";
    (ב)   הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה (א).

אישור נכונות תרגום (תיקונים: התשמ"ב, התשנ"ה, התשס"ב)
    15.    (א)   (בוטל).
    (ב)   נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.
    (ג)   נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן, את המסמך שאת תרגומו הוא מאשר או העתק צילומי ממנו.

תעודת חיים
    16.   לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו.

ציון השכר (תיקון התשמ"ב)
    17.    (א)   בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.
    (ב)   לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי-גבייתו.

חתימה וחותם (תיקונים: התשמ"ב, התשס"ב)
    18.    (א)   אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו.
    (ב)   החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.
    (ג)   אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, בשפות העברית והאנגלית.

צירוף גליונות (תיקון התשמ"ב)
    19.    (א)   היה האישור הנוטריוני על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, ייקשר הגליון הנפרד למסמך בסרט, וקצות הסרט יחוברו ויודבקו אל הגליון הנפרד בתוו אדום שיוטבע בחותם הנוטריון.
    (ב)   נערך אישור נוטריוני לגליונות אחדים, יחוברו הגליונות ביחד לאישור ויוטבעו כאמור.
    (ג)   ניתן האישור הנוטריוני בידי מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, יוטבע החותם על גבי שולי הגליון ושולי המסמך כשחלקו יהיה על גבי הגליון וחלקו על גבי המסמך; נערך האישור לגליונות אחדים, יוטבע החותם על שולי הגליונות כשעל גבי כל גליון יהיה מטבע חלק מהחותם.

יפוי–כוח למקרקעין ויפוי–כוח יוצא חוץ [תיקונים: התשל"ז (מס' 3), התשל"ח, התשנ"ה]
    20.   נוטריון יודיע למנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, על כל יפוי–כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור. תקנה זו לא תחול על יפוי-כוח הנוגע לזכות בדירה בבית משותף.

מספר סידורי לאישורים [תיקון התשל"ז (מס' 2)]
    21.   נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדרי עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון לכהן; נקבע שסוגים של אישורים יישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה, בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

עתקים
    22.    (א)   נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף – מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה – עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור; היה אותו מסמך חתום על–ידי אדם שניצב בפני הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון, על–ידי אותו אדם.
    (ב)   נוטריון יתן תוך זמן סביר בנסיבות הענין העתק מאושר על-ידיו של עותק שעליו לשמור לפי תקנה זו, על פי בקשתו של מי שביקש לערוך את המקור, של מי שחתום עליו, של מי שהוענקו לו זכויות על פיו, של חליפיהם של אלה או של מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור, ולא יתן העתק מאושר כאמור לאחר; למטרה זו רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ולערוך בו צילום מחוץ למשרדו.
    (ג)   נבצר מנוטריון זמנית לקיים את האמור בתקנת משנה (ב), ידאג לכך שנוטריון אחר יאשר ויתן את ההעתקים המאושרים במקומו; שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הוראה זו, אם ראה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה.

צוואה (תיקונים: התשל"ח, התשנ"ח)
    23.    (א)   נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה אצל רשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.
    (ב)   נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף לפי מועד הפקדתה של הצוואה, או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.
    (ג)   הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

כרטסת (תיקון התשמ"ב)
    24.    (א)   נוטריון ינהל כרטסת אלפביתית שבה יהא כרטיס לכל אדם שעשה או שבשמו נעשתה פעולה בפני הנוטריון.
    (ב)   בכרטיס ירשום הנוטריון, לגבי כל פעולה שנעשתה על-ידי האדם או בשמו, את מהות הפעולה, מועד עשייתה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני.
    (ג)   במקום הכרטסת האלפביתית, רשאי הנוטריון לנהל ספר נוטריון, ובו שורה נפרדת לכל פעולה נוטריונית שבה יירשמו הפרטים שבתקנת משנה (ב).

פנקס חשבונות
    25.   לענין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון; הוראה זו אינה גורעת מחובת הניהול של רישומים אחרים על הכנסותיו לפי כל חיקוק.

משרדו של נוטריון
    26.    (א)   נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.
    (ב)   נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה – במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אם נדרש לעשות כן על פי דין על-ידי בית-משפט או רשות אחרת; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על-ידי בית-משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית-המשפט או לרשות כאמור.
    (ג)   נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית-המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית-המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.
    (ד)   נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהרשה לכך יהיו נוכחים.
    (ה)   נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות הענין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן על פי דין-וחשבון של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים אלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליו לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלה, ועל הנוטריון לקיים הוראות אלה. (תיקון התשס"ב)
    27.-28.   (נמחקו).

תואר לועזי מקביל לנוטריון (תיקון התשס"ב)
    29.   התארים הלועזים שמותר לנוטריון להשתמש בהם כאמור בסעיף 25 לחוק הם:
      ???? ???    "NOTARY”;    "NOTAIRE ";   "NOTAR".

הבקשה למתן הרשיון [תיקונים: התשל"ז (מס' 2), התשל"ח, התשמ"ב, התשמ"ח, התשמ"ט]
    30.    (א)   בקשה למתן רשיון לכהן כנוטריון תפרט את העובדות שמהן יוצא שהמבקש אמנם כשיר להיות נוטריון, את שם משפחתו, שמו הפרטי, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, תאריך, מקום וארץ לידתו, וכן יצורפו לה אלה:
        (1)   תעודה ציבורית שיש בה ראיה לאזרחותו הישראלית של המבקש;
        (2)   אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו חוק, יחד עם תצהיר המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל האחת מתקופות עיסוקו;
        (3)   תעודה ציבורית על משך תקופת הכהונה כשופט, כחבר בית-דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצרכי סעיף 3 לחוק – אם יש חשיבות למשך תקופה זו לענין סעיף 2(א)(2) לחוק;
        (4)   אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק – תעודה ציבורית שיש בה ראיה לגילו;
        (5)   אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק – תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו וכן תעודה ציבורית שיש בה ראיה למשך עיסוקו במקצוע של עורך-דין או כשופט או כנוטריון בחוץ-לארץ תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור;
        (6)   תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בפלילים בישראל או בחוץ לארץ או, אם הורשע, באיזו עבירה ומתי;
        (7)   תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בחוץ-לארץ בהליכים משמעתיים כעורך-דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, או, אם הורשע כאמור – באיזו עבירה ומתי;
        (8)   אישור לשכת עורכי-הדין בדבר הענשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, או בדבר העדרם;
        (9)   אישור המנהל הכללי של משרד המשפטים או של מי שמינה לכך על האמצעים המשמעתיים שננקטו נגד המבקש לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצא חוץ, התש"י-1950, או על העדרם.
    (ב)   ועדת הרשיונות תדון בבקשות למתן רשיון כאמור פעמיים בשנה לפחות; המועד לדיון יפורסם ברשומות.
    (ג)   היה לדעת ועדת הרשיונות, בשים לב לגילו של המבקש או לנסיבות אחרות שיש להן חשיבות לענין, ספק אם אמנם המבקש מבחינה גופנית או נפשית מסוגל למלא את התפקיד של נוטריון, רשאית הוועדה לדרוש ממנו שימציא לה תעודה בדבר כשירותו מבחינה בריאותית למילוי התפקיד, מרופא או רופאים שהוועדה תורה עליהם.
    (ד)   שום דבר בתקנה זו לא יגרע מסמכותה של ועדת הרשיונות, לדרוש המצאתן של ראיות נוספות אם תמצא לנכון לעשות כן.
    (ה)   בתקנה זו, "תעודה ציבורית" – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, ואם שוכנעה הוועדה שאין זה סביר לדרוש את המצאתה של תעודה ציבורית כאמור – תצהיר.

פרסום הבקשה
    31.    (א)   מצאה ועדת הרשיונות שנתמלאו במבקש רשיון לכהונה כנוטריון לכאורה תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכות לפי סעיף 2(ב) לחוק, תפרסם לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת החלטתה על חשבון
    המבקש מודעה המפרטת את שמו, ואת שמו הפרטי של המבקש, את מקום משרדו, את המועד של הגשת הבקשה, את מען הוועדה ואת המועד להגשת ההתנגדות כאמור בתקנה 32.
    (ב)   פרסום המודעה יהיה ברשומות וכן דרך הדבקה בלוח המודעות של בית-המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של המבקש ובלוח המודעות של הוועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין, באותו מחוז שאתו נמנה המבקש; ראתה ועדת הרשיונות שנסיבות הענין מחייבות זאת, רשאית היא להורות על פרסום נוסף בעתון יומי או בעתונים יומיים שתנקוב בשמם.

התנגדות
    32.    (א)   כל אדם רשאי תוך 30 יום מיום הפרסום האחרון של המודעה לפי תקנה 31 להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת לקבלת הבקשה; ההתנגדות תהא בכתב ותוגש בשני עתקים.
    (ב)   הוגשה התנגדות ולא החליטה ועדת הרשיונות לדחותה על הסף, תמציא עותק ממנה בדואר רשום עם קבלה חוזרת למבקש ותתן לו הזדמנות להשיב בכתב על ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת עותק ההתנגדות על ידיו; לא תחליט ועדת הרשיונות בבקשה אלא בתום התקופה של 30 יום האמורה, זולת אם נתקבלה תשובת המבקש לפני כן.
    (ג)   על פי בקשות המבקש או על פי יזמתה רשאית ועדת הרשיונות להזמין את המבקש בפניה בכדי שיטען את טענותיו בעל פה; עשתה כן, רשאית היא אם הדבר נראה לה למען עשיית צדק, להזמין בפניה גם את המתנגד להשמעת טענותיו בפניה.
    (ד)   בכל הליך בפני ועדת הרשיונות רשאית היא לאסוף ראיות למילוי תפקידיה.

פנקס הנוטריונים
    33.   פנקס הנוטריונים שהתנהל על פי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, התש"י-1950, יהיה פנקס הנוטריונים לענין סעיף 5(1) לחוק לגבי כל אדם שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, ורואים את חתימתו של נוטריון כאמור באותו פנקס כאילו נתנה גם לענין סעיף 5(1) לחוק.

דוגמת חתימה וחותם
    34.    (א)   לא יאוחר מאשר במועד שבו חותם נוטריון את שמו בפנקס הנוטריונים ימסור למשרד המשפטים את דוגמת חתימתו, לרבות חתימתו בלועזית וכן דוגמת חותמו.
    (ב)   נוטריון ששינה את שמו ימסור למשרד המשפטים דוגמת חתימתו וחותמו החדשים.
    (ג)   דוגמת חתימה וחותם שנמסרו למשרד המשפטים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, התש"י-1950, והתקנות על פיו, על-ידי מי שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, רואים אותה כאילו ניתנה גם לענין סעיף 5(2) לחוק ולענין תקנה זו.

דיווח לשכת עורכי הדין על שינויים במעמד נוטריון
    35.   לשכת עורכי-הדין תודיע בכתב למנהל הכללי של משרד המשפטים על פקיעת חברותו של נוטריון בלשכה ועל הפסקת החברות כאמור בפרק ח' לחוק.

תחילה
    36.   תחילתן של תקנות אלה עם תחילתו של חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

השם
    37.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977". (תיקון התשס"ב)
You are currently viewing תקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977

תקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977

תקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18, 31 ו-55 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ושאר הסמכויות הניתנות לי לפי דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
    1.   בתקנות אלה –
      "אישור נוטריוני" – אישור היוצא מידי נוטריון בתוקף תפקידו;
      "תעודה ציבורית" – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

בירור זהות [תיקון התשמ"ג (מס' 2)]
    2.    (א)   נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על-ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.
    (ב)   הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:
        (1)   בידיעה אישית של הנוטריון;
        (2)   בדרכון או בתעודת זהות ומניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.
    (ב1)   על אף האמור בתקנת-משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על יפוי כוח לביצוע עיסקה במקרקעין היא בתעודת הזהות או בדרכון בלבד.
    (ג)   הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

הוכחת זכות חתימה
    3.    (א)   נתבקש נוטריון לאשר שפלוני חתם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.
    (ב)   הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.
    (ג)   הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר – את המועד להוצאת המסמך המקורי.

בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון
    4.    (א)   נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה בבחינת גילו.
    (ב)   האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.
    (ג)   היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:
        (1)   הוכח לו על-ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי הענין;
        (2)   ההסכמה או האישור, לפי הענין, ניתנו בפניו במעמד עשיית הפעולה על-ידי הקטין;
        (3)   הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור.
    הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.
    (ד)   נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות הענין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החפשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.
    (ה)   לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית-חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

ביטול יפוי-כוח ומסמכים אחרים
    5.    (א)   מי שנתן יפוי-כוח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, ויפוי-הכוח או המסמך האחר ניתנים לביטול על פי האמור בחוק השליחות, התשכ"ה-1965, או כל דין אחר על-ידי מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.
    (ב)   ההודעה תינתן בפני הנוטריון עצמו, או תהא בכתב כשחתימתו של המבטל תהא מאומתת על-ידי נוטריון אחר.
    (ג)   נתקבלה הודעת הביטול, ירשום אותה הנוטריון כהערה בעותק של יפוי-הכוח או המסמך השמור בידיו, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם ישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.
    (ד)   בתקנה זו, "מסמך אחר" – למעט חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.

פעולות טעונות הסכמה
    6.   נתבקש נוטריון לאמת את חתימתו של אדם על מסמך ונתעורר ספק אם אמנם עשיית הפעולה שבמסמך טעונה אישור, הסכמה או פעולה כיוצאת באלה, ואלה לא ניתנו, יצרף הנוטריון לאישורו הערה כי אין באישורו משום אישור לתקפה של הפעולה שבמסמך.

מסמך בשפת חוץ (תיקון התשמ"ב)
    7.    (א)   נוטריון לא יתן אישור לגבי מסמך שנערך בשפה שאינה ידועה לו אלא לאחר שצורף למסמך תרגום לשפה המובנת לנוטריון, המלווה על-ידי תצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפות המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום; הנוטריון יפרש באישורו את שמו ומענו של המתרגם ויצרף את התרגום ואת התצהיר לעותק האישור שישמר בידיו.
    (ב)   למבקש לעשות פעולה בפני נוטריון במסמך שנערך בשפה שאינה ידועה למבקש, לא יתן הנוטריון אישור על עשיית הפעולה אלא לאחר שתורגם המסמך למבקש לשפה המובנת לו על-ידי הנוטריון עצמו או על ידי מתרגם אחר והמבקש המציא תצהיר מאת אותו מתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום וכי התרגום הינו מדויק ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שאמנם המתרגם שולט בשתי השפות;
    דרכי התרגום יפורשו באישור.

ציון מומים מסויימים של הניצב בפני הנוטריון
    8.   ניצב לפני נוטריון לשם אימות חתימה, קבלת תצהיר או הצהרה אחרת או עריכת מסמך לחתימתו אדם שהוא אילם, חרש או עיוור, יציין הנוטריון באישורו את עובדה זו וכן את הדרך שבה השתכנע שאותו אדם אמנם הבין את משמעותה
    של הפעולה; שוכנע נוטריון שהניצב לפניו אינו יודע לחתום את שמו, יבוא, לענין תקנות אלה, במקום החתימה – טביעת האצבע שלו.

הטופס והשפות (תיקונים: התשל"ח, התשס"ב)
    9.    (א)   אישור נוטריוני ייערך בעברית או בערבית; היה המסמך נועד לשימוש בחוץ-לארץ, לרבות נציגות של מדינת חוץ בישראל, רשאי הנוטריון לפי בקשתו של מי שמבקש את מתן האישור, לערכו גם באנגלית או בשפה אחרת, בנוסף לשפה העברית או הערבית.
    (ב)   נוסח האישורים יהא לפי הטפסים שבתוספת השניה; נוסח האישורים בשפה שלא נקבע לה טופס מיוחד יהא תרגום נאמן של הנוסח העברי או הערבי.
    (ג)   אישור נוטריוני שלא נקבע לו טופס בתוספת ייערך בנוסח הדומה לנוסח הטופס המתאים לו ביותר.
    (ד)   תקנה זו אינה גורעת מהאמור בסעיף 39 לפקודת הפרשנות.

מידות הנייר (תיקון התשל"ח)
    10.   אישור נוטריוני ייערך על גבי נייר שארכו 29 ס"מ לפחות ורחבו 21 ס"מ לפחות – בין שהאישור נערך בגליון נפרד ובין אם לאו; רוחב השוליים משמאל ומימין לאישור יהא 2 ס"מ לפחות, רחבן מלמעלה ולמטה מן האישור 4 ס"מ לפחות.

סימון נספחים
    11.   הנספחים המצורפים לאישור נוטריוני יסמן אותם הנוטריון כל אחד באות או במספר, יחתום על כל עמוד שלהם בראשי תיבות של שמו ויטביעם בחותמו.

מניעת שינויים במסמך [תיקונים: התשל"ז (מס' 3), התשל"ח]
    12.    (א)   נדרש אדם הניצב בפני הנוטריון לחתום בפניו על מסמך והיו במסמך שינויים או ביטולים במתיחת קו שהוכנסו בו לפני החתימה, לא יתן הנוטריון את אישורו אלא לאחר שאותו אדם והנוטריון עצמו סימנו את השינויים והביטולים על-ידי הוספת ראשי התיבות של שמותיהם וחותם הנוטריון בשולי המסמך על-יד השינויים או הביטולים; היו במסמך כאמור מחיקות, לא יינתן האישור.
    (ב)   היה במסמך כאמור בתקנת משנה (א) מרחק בין הקטע האחרון של נוסחו לבין החתימות, יעביר הנוטריון קו בדיו דרך אותו חלק של המסמך ויוסיף על ידו את ראשי התיבות של שמו.
    (ג)   היו בנוסח מסמך כאמור חלקים שנשארו אחרי החתימה על החלק, יסמן הנוטריון את העובדה או על-ידי תיאורה בסוף האישור או על-ידי הוספת הערה בשולי המסמך, על-יד החלקים שנשארו על החלק "לא מולא בשעת מתן
    האישור" וראשי התיבות של שמו באותו מקום; שר המשפטים רשאי לפטור מתחולת תקנת משנה זו סוגים של מסמכים הנועדים לשימוש בחוץ-לארץ.
    (ד)   הוצא אישור נוטריוני, לא יעשה הנוטריון ולא ירשה לאחר לעשות שינוי, ביטול או מחיקה בו ובמסמך שלגביו ניתן האישור.
    (ה)   לענין תקנה זו, "מחיקה" של דבר מודפס או כתוב – כל פעולה שיש בה כדי לעשות את המודפס או הכתוב בלתי קריא.

שינויים ומחיקות באישור
    13.    (א)   היו בטופס של אישור נוטריוני מלים שאין צורך בהן לענין הנדון יבטל אותן הנוטריון על-ידי מתיחת קו עליהן.
    (ב)   כל שינוי וביטול בטופס של אישור נוטריוני יחתום עליהם הנוטריון בראשי תיבות של שמו.

תצהירים והצהרות
    14.    (א)   נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי הענין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השניה לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971, בשינויים המחוייבים.
    (ב)   על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם (תיקון התשס"ד)
    14א.    (א)   נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת של מתרגם לענין נאמנותו לשפת המקור של תרגום שערך, יציין על גבי האישור: "אישור זה אינו מהווה אישור נכונותו של התרגום על ידי הנוטריון על פי סעיף 7(4) לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976";
    (ב)   הנוטריון יסביר למבקש האישור קודם לעריכת האישור את משמעות ההערה על גבי האישור כאמור בתקנת משנה (א).

אישור נכונות תרגום (תיקונים: התשמ"ב, התשנ"ה, התשס"ב)
    15.    (א)   (בוטל).
    (ב)   נוטריון המאשר את נכונותו של תרגום מסמך רשאי לציין בתרגום כהערה את התאריך המקביל לפי לוח פלוני לתאריך לפי לוח אחר שצויין באותו מסמך.
    (ג)   נוטריון המאשר נכונות של תרגום יצרף לאישור שיתן, את המסמך שאת תרגומו הוא מאשר או העתק צילומי ממנו.

תעודת חיים
    16.   לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו.

ציון השכר (תיקון התשמ"ב)
    17.    (א)   בסוף האישור יציין נוטריון את השכר שגבה בעד האישור או שמבקש השירות חייב בו; עשה, אגב מתן השירות, פעולה אחרת שלא בתוקף תפקידו כנוטריון, לא ייכלל השכר בעד פעולה כאמור בשכר בעד האישור הנוטריוני.
    (ב)   לא גבה הנוטריון את השכר המגיע לו בעד האישור, יציין באישור את הסיבה לאי-גבייתו.

חתימה וחותם (תיקונים: התשמ"ב, התשס"ב)
    18.    (א)   אישור נוטריוני ייחתם ביד הנוטריון ויוטבע בחותמו.
    (ב)   החותם יהיה של מתכת וצורתו לפי אחת הדוגמאות שבתוספת השלישית.
    (ג)   אישור נוטריוני של מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון ייחתם בידו ויוטבע בחותם מתכת בו מופיעים סמל המדינה ושם בית המשפט שבו הוא ממלא תפקיד, בשפות העברית והאנגלית.

צירוף גליונות (תיקון התשמ"ב)
    19.    (א)   היה האישור הנוטריוני על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, ייקשר הגליון הנפרד למסמך בסרט, וקצות הסרט יחוברו ויודבקו אל הגליון הנפרד בתוו אדום שיוטבע בחותם הנוטריון.
    (ב)   נערך אישור נוטריוני לגליונות אחדים, יחוברו הגליונות ביחד לאישור ויוטבעו כאמור.
    (ג)   ניתן האישור הנוטריוני בידי מי שמונה לפי סעיף 50 לחוק להשתמש בסמכויות נוטריון על גליון נפרד מהמסמך שלגביו נערך האישור, יוטבע החותם על גבי שולי הגליון ושולי המסמך כשחלקו יהיה על גבי הגליון וחלקו על גבי המסמך; נערך האישור לגליונות אחדים, יוטבע החותם על שולי הגליונות כשעל גבי כל גליון יהיה מטבע חלק מהחותם.

יפוי–כוח למקרקעין ויפוי–כוח יוצא חוץ [תיקונים: התשל"ז (מס' 3), התשל"ח, התשנ"ה]
    20.   נוטריון יודיע למנהל לענין חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963, על כל יפוי–כוח שנחתם בפניו והנוגע לזכות במקרקעין או לזכות באיגוד מקרקעין כמשמעותן בחוק האמור. תקנה זו לא תחול על יפוי-כוח הנוגע לזכות בדירה בבית משותף.

מספר סידורי לאישורים [תיקון התשל"ז (מס' 2)]
    21.   נוטריון יסמן כל אישור במספר סידורי, לפי סדרי עריכתם של האישורים; סדרות המספרים יתחילו עם תחילת כהונתו של הנוטריון, ויכול ויתחילו מחדש בכל שנה שבה ממשיך הנוטריון לכהן; נקבע שסוגים של אישורים יישלחו לארכיון מרכזי למסמכים נוטריונים, יסמן הנוטריון את האישורים האלה, בסימון נפרד לפי סדר עריכתם, כאמור בתקנה זו.

עתקים
    22.    (א)   נוטריון ישמור בידיו לתקופה של שבע שנים עותק אחד של כל אחד מאישוריו שלו יצורף – מלבד המסמכים שעליו לצרפם לפי הוראות אחרות של תקנות אלה – עותק אחד של המסמך שלגביו ניתן האישור; היה אותו מסמך חתום על–ידי אדם שניצב בפני הנוטריון אגב מתן האישור, ייחתם גם העותק שיישמר בידי הנוטריון, על–ידי אותו אדם.
    (ב)   נוטריון יתן תוך זמן סביר בנסיבות הענין העתק מאושר על-ידיו של עותק שעליו לשמור לפי תקנה זו, על פי בקשתו של מי שביקש לערוך את המקור, של מי שחתום עליו, של מי שהוענקו לו זכויות על פיו, של חליפיהם של אלה או של מי שמוסמך כדין לדרוש את המצאתו של המקור, ולא יתן העתק מאושר כאמור לאחר; למטרה זו רשאי הנוטריון להוציא זמנית את העותק ולערוך בו צילום מחוץ למשרדו.
    (ג)   נבצר מנוטריון זמנית לקיים את האמור בתקנת משנה (ב), ידאג לכך שנוטריון אחר יאשר ויתן את ההעתקים המאושרים במקומו; שר המשפטים רשאי מטעמים מיוחדים לפטור את הנוטריון מקיום הוראה זו, אם ראה שאין בידיו של הנוטריון לקיימה.

צוואה (תיקונים: התשל"ח, התשנ"ח)
    23.    (א)   נעשתה צוואה בפני נוטריון לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, ימסור הנוטריון את מקור הצוואה לידי המצווה; סירב המצווה לקבלה, תופקד הצוואה על חשבונו של המצווה אצל רשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.
    (ב)   נוטריון ינהל פנקס צוואות וירשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף לפי מועד הפקדתה של הצוואה, או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.
    (ג)   הופקדה צוואה שתקנה זו חלה עליה יצרף הנוטריון לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה וימציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

כרטסת (תיקון התשמ"ב)
    24.    (א)   נוטריון ינהל כרטסת אלפביתית שבה יהא כרטיס לכל אדם שעשה או שבשמו נעשתה פעולה בפני הנוטריון.
    (ב)   בכרטיס ירשום הנוטריון, לגבי כל פעולה שנעשתה על-ידי האדם או בשמו, את מהות הפעולה, מועד עשייתה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני.
    (ג)   במקום הכרטסת האלפביתית, רשאי הנוטריון לנהל ספר נוטריון, ובו שורה נפרדת לכל פעולה נוטריונית שבה יירשמו הפרטים שבתקנת משנה (ב).

פנקס חשבונות
    25.   לענין ביצוע החוק והתקנות על פיו ינהל נוטריון רישום נפרד על הכנסותיו משכר שיקבל בעד פעולותיו כנוטריון; הוראה זו אינה גורעת מחובת הניהול של רישומים אחרים על הכנסותיו לפי כל חיקוק.

משרדו של נוטריון
    26.    (א)   נוטריון יודיע למנהל הכללי של משרד המשפטים עם תחילת כהונתו על מען משרדו, וכן יודיע לו על כל שינוי מען כאמור בסמוך למועד שבו חל השינוי.
    (ב)   נוטריון ישמור את חותמו ואת העותקים שעליו לשמרם לפי תקנות אלה על נספחיהם ואת הפנקסים והכרטסות שעליו לנהלם לפי תקנות אלה – במשרדו, ולא יוציאם ממשרדו אלא כדי לערוך בעותקים העתק צילומי כאמור בתקנה 22 או אם נדרש לעשות כן על פי דין על-ידי בית-משפט או רשות אחרת; נוטריון ידאג לכך שמה שהוצא ממשרדו כאמור הן על פי תקנה זו והן עקב תפיסה על-ידי בית-משפט או רשות אחרת, יוחזר למשרדו כאשר לא יהא עוד דרוש לבית-המשפט או לרשות כאמור.
    (ג)   נוטריון ינהל פנקס ובו ירשום כל פנקס, כרטסת או חלק מהם וכן כל מסמך שהוצאו ממשרדו, את בית-המשפט, הרשות או האדם האחר שלהם נמסרו, את מספר התיק של בית-המשפט או של הרשות כאמור, את מועד מסירתם ואת מועד החזרתם.
    (ד)   נוטריון ישמור את חותמו, את המסמכים, הכרטסות והפנקסים שחלה עליהם תקנת משנה (ב) בארון או בארונות מתכת שיהיו נעולים זולת אם הוא או עובד מעובדיו שהרשה לכך יהיו נוכחים.
    (ה)   נוטריון יעשה סידורים סבירים בנסיבות הענין כדי לשמור על משרדו בפני סכנת שריפה, נזקי מים ופריצה; נוכח המנהל הכללי של משרד המשפטים, הן על פי דין-וחשבון של מבקר והן בדרך אחרת שסידורים אלה בלתי מספיקים, רשאי הוא בהוראה לנוטריון לפרט את הצעדים שעליו לנקטם כדי להבטיח את שמירתו הנאותה של משרדו בפני סכנות אלה, ועל הנוטריון לקיים הוראות אלה. (תיקון התשס"ב)
    27.-28.   (נמחקו).

תואר לועזי מקביל לנוטריון (תיקון התשס"ב)
    29.   התארים הלועזים שמותר לנוטריון להשתמש בהם כאמור בסעיף 25 לחוק הם:
      ???? ???    "NOTARY”;    "NOTAIRE ";   "NOTAR".

הבקשה למתן הרשיון [תיקונים: התשל"ז (מס' 2), התשל"ח, התשמ"ב, התשמ"ח, התשמ"ט]
    30.    (א)   בקשה למתן רשיון לכהן כנוטריון תפרט את העובדות שמהן יוצא שהמבקש אמנם כשיר להיות נוטריון, את שם משפחתו, שמו הפרטי, מספר הזהות שלו במרשם האוכלוסין, תאריך, מקום וארץ לידתו, וכן יצורפו לה אלה:
        (1)   תעודה ציבורית שיש בה ראיה לאזרחותו הישראלית של המבקש;
        (2)   אישור לשכת עורכי הדין על משך התקופה שבה היה המבקש חבר הלשכה וחברותו לא הופסקה לפי סעיף 52א לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ולא הוגבלה לפי סעיף 52ב לאותו חוק, יחד עם תצהיר המבקש בדבר תקופת עיסוקו בעריכת דין תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור ובציון מען משרדו בכל האחת מתקופות עיסוקו;
        (3)   תעודה ציבורית על משך תקופת הכהונה כשופט, כחבר בית-דין דתי או בתפקיד משפטי ששר המשפטים אישר לצרכי סעיף 3 לחוק – אם יש חשיבות למשך תקופה זו לענין סעיף 2(א)(2) לחוק;
        (4)   אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק – תעודה ציבורית שיש בה ראיה לגילו;
        (5)   אם טען המבקש לכשירות לפי סעיף 2(א)(2)(ג) לחוק – תעודה ציבורית שיש בה ראיה למועד עלייתו וכן תעודה ציבורית שיש בה ראיה למשך עיסוקו במקצוע של עורך-דין או כשופט או כנוטריון בחוץ-לארץ תוך תיאור מפורט של העיסוק האמור;
        (6)   תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בפלילים בישראל או בחוץ לארץ או, אם הורשע, באיזו עבירה ומתי;
        (7)   תצהיר המבקש המאשר שלא הורשע המבקש בחוץ-לארץ בהליכים משמעתיים כעורך-דין, כנוטריון, כשופט או כעובד ציבור, או, אם הורשע כאמור – באיזו עבירה ומתי;
        (8)   אישור לשכת עורכי-הדין בדבר הענשים המשמעתיים שהוטלו על המבקש לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, או בדבר העדרם;
        (9)   אישור המנהל הכללי של משרד המשפטים או של מי שמינה לכך על האמצעים המשמעתיים שננקטו נגד המבקש לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצא חוץ, התש"י-1950, או על העדרם.
    (ב)   ועדת הרשיונות תדון בבקשות למתן רשיון כאמור פעמיים בשנה לפחות; המועד לדיון יפורסם ברשומות.
    (ג)   היה לדעת ועדת הרשיונות, בשים לב לגילו של המבקש או לנסיבות אחרות שיש להן חשיבות לענין, ספק אם אמנם המבקש מבחינה גופנית או נפשית מסוגל למלא את התפקיד של נוטריון, רשאית הוועדה לדרוש ממנו שימציא לה תעודה בדבר כשירותו מבחינה בריאותית למילוי התפקיד, מרופא או רופאים שהוועדה תורה עליהם.
    (ד)   שום דבר בתקנה זו לא יגרע מסמכותה של ועדת הרשיונות, לדרוש המצאתן של ראיות נוספות אם תמצא לנכון לעשות כן.
    (ה)   בתקנה זו, "תעודה ציבורית" – כמשמעותה בפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, ואם שוכנעה הוועדה שאין זה סביר לדרוש את המצאתה של תעודה ציבורית כאמור – תצהיר.

פרסום הבקשה
    31.    (א)   מצאה ועדת הרשיונות שנתמלאו במבקש רשיון לכהונה כנוטריון לכאורה תנאי הכשירות כמפורט בסעיף 2(א) לחוק או החליטה שיש מקום להשתמש בסמכות לפי סעיף 2(ב) לחוק, תפרסם לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת החלטתה על חשבון
    המבקש מודעה המפרטת את שמו, ואת שמו הפרטי של המבקש, את מקום משרדו, את המועד של הגשת הבקשה, את מען הוועדה ואת המועד להגשת ההתנגדות כאמור בתקנה 32.
    (ב)   פרסום המודעה יהיה ברשומות וכן דרך הדבקה בלוח המודעות של בית-המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של המבקש ובלוח המודעות של הוועד המחוזי של לשכת עורכי-הדין, באותו מחוז שאתו נמנה המבקש; ראתה ועדת הרשיונות שנסיבות הענין מחייבות זאת, רשאית היא להורות על פרסום נוסף בעתון יומי או בעתונים יומיים שתנקוב בשמם.

התנגדות
    32.    (א)   כל אדם רשאי תוך 30 יום מיום הפרסום האחרון של המודעה לפי תקנה 31 להגיש לוועדת הרשיונות התנגדות מנומקת לקבלת הבקשה; ההתנגדות תהא בכתב ותוגש בשני עתקים.
    (ב)   הוגשה התנגדות ולא החליטה ועדת הרשיונות לדחותה על הסף, תמציא עותק ממנה בדואר רשום עם קבלה חוזרת למבקש ותתן לו הזדמנות להשיב בכתב על ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת עותק ההתנגדות על ידיו; לא תחליט ועדת הרשיונות בבקשה אלא בתום התקופה של 30 יום האמורה, זולת אם נתקבלה תשובת המבקש לפני כן.
    (ג)   על פי בקשות המבקש או על פי יזמתה רשאית ועדת הרשיונות להזמין את המבקש בפניה בכדי שיטען את טענותיו בעל פה; עשתה כן, רשאית היא אם הדבר נראה לה למען עשיית צדק, להזמין בפניה גם את המתנגד להשמעת טענותיו בפניה.
    (ד)   בכל הליך בפני ועדת הרשיונות רשאית היא לאסוף ראיות למילוי תפקידיה.

פנקס הנוטריונים
    33.   פנקס הנוטריונים שהתנהל על פי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, התש"י-1950, יהיה פנקס הנוטריונים לענין סעיף 5(1) לחוק לגבי כל אדם שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, ורואים את חתימתו של נוטריון כאמור באותו פנקס כאילו נתנה גם לענין סעיף 5(1) לחוק.

דוגמת חתימה וחותם
    34.    (א)   לא יאוחר מאשר במועד שבו חותם נוטריון את שמו בפנקס הנוטריונים ימסור למשרד המשפטים את דוגמת חתימתו, לרבות חתימתו בלועזית וכן דוגמת חותמו.
    (ב)   נוטריון ששינה את שמו ימסור למשרד המשפטים דוגמת חתימתו וחותמו החדשים.
    (ג)   דוגמת חתימה וחותם שנמסרו למשרד המשפטים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, התש"י-1950, והתקנות על פיו, על-ידי מי שהיה לנוטריון לפי סעיף 54(ב) לחוק, רואים אותה כאילו ניתנה גם לענין סעיף 5(2) לחוק ולענין תקנה זו.

דיווח לשכת עורכי הדין על שינויים במעמד נוטריון
    35.   לשכת עורכי-הדין תודיע בכתב למנהל הכללי של משרד המשפטים על פקיעת חברותו של נוטריון בלשכה ועל הפסקת החברות כאמור בפרק ח' לחוק.

תחילה
    36.   תחילתן של תקנות אלה עם תחילתו של חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976.

השם
    37.   לתקנות אלה ייקרא "תקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977". (תיקון התשס"ב)