תגובה לבקשה לתיקון פרוטוקול דוגמא

בבית משפט לענייני משפחה                                                                                                      תמ"ש XXXX-11-16
בראשון לציון                                                                                                     
 
 
 
 
המבקשת:                                 
התובעת                                      

 

                                           
– נ ג ד –
 


המשיב:                                    
הנתבע                                       ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב
                                                מרח' מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003
                                                טל': 03-9309677 פקס: 03-9309674

 

תגובת המשיב לבקשת המבקשת לתיקון פרוטוקול
 


המשיב מתכבד להגיש תגובתו לבקשתה המקוממת של המבקשת לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 06.11.17. המשיב מתנגד לבקשה לתיקון פרוטוקול, בהעדר כל בסיס, וזאת מעבר לכך שמדובר בבקשה מתריסה, המהווה זילות בבית משפט ונראה שהוגשה באצטלה של בקשה לפסילת מותב, ללא כל עילה. במה דברים אמורים?
 
1.        המבקשת, אשר הינה אמו היקרה של המשיב, הגישה בתיק זה תביעה כנגד המשיב, במסגרתה עתרה, בין היתר, לחיובו בתשלום כספים, אותם היא טוענת שהוציאה מעבר למוסכם, לצורך בניית הבית ברחוב ֹֹֹֹראשון לציון, בו מתגוררים הן המבקשת והן המשיב.
 
2.        המשיב התגונן כנגד התביעה והעלה כלפיה טענות רבות, אשר קצרה כאן היריעה מלהכילן. בין יתר טענות המשיב בכתב הגנתו ובתצהירו, כי אחיו,י'  הוא זה "שמושך בחוטים" מאחורי כל התביעה וכי המבקשת ממלא אינה עומדת בנטל הראיה המוטל על כתפיה להוכחת עילת תביעתה, גם מאחר ולא הציגה עד ליום זה את הסכמי ההתקשרות והחשבוניות המעידות על הוצאות הבניה בפועל, חרף בקשות לגילוי מסמכים שהגיש המשיב, וזאת מלבד העובדה הפשוטה שהמבקשת חתמה מרצונה הטוב והחופשי על תצהיר בפני עו"ד מיום 14.08.13, במסגרתו אישרה כי אין לה כל טענות כספיות כלפי בנה המשיב וטעם זה כשלעצמו די בו כדי לדחות את התביעה.
 
3.        בתיק זה הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם שני הצדדים להליך, אליהם צורפו חוות דעת מומחים, כאשר הדיון שנקבע ליום 06.11.17 היה אמור להיות דיון קדם משפט מסכם, לפני ישיבת שמיעת ראיות.
 
4.        דא עקא, שכבר בפתח הדיון עצמו הסב כבוד בית המשפט את תשומת לב ב"כ הצדדים כי לתצהיריהם צורפו חוות דעת מומחים, ללא רשות בית משפט ובניגוד להסדר המיוחד שקיים בבית משפט לענייני משפחה בכל קשור להגשת חוות דעת מומחים, ועל כן הורה על הוצאת כל חוות הדעת, הן מטען המבקשת והן מטעם המשיב מהתיק, ופרוטוקול הדיון מדבר בעד עצמו לעניין זה.
 
 
 
5.        זאת ועוד, כעולה מהפרוטוקול, בית המשפט שאל את ב"כ הצדדים האם הם עותרים למינו מומחה מטעם בית משפט. לאחר שבית משפט שמע בקשב רב את טיעוני ב"כ הצדדים, נעתר הוא לבקשת המבקשת למינוי שמאי מטעם בית משפט וזאת על אף התנגדות המשיב, אשר סבר כי תיק זה אינו תיק נזיקי ותביעה כספית לתשלום בגין הוצאות בניה אינו יכול להיקבע על פי הערכה ושומה.
 
6.        אין ספק שאחת מהסמכויות של השופט בקדם משפט זה לברר את הפלוגתאות והמוסכמות בין בעלי הדין ולצורך כך, הפנה בית המשפט הנכבד שאלות לב"כ הצדדים. דא עקא, שמפרוטוקול הדיון עלתה תמונה עגומה לפיה: "ב"כ המבקשת קטע את בית המשפט מספר רב של פעמים, עד שבית המשפט לא הצליח לומר משפט אחד ללא קטיעות והפרעות. בנסיבות אלו, לא התקיים לטעמי דיון ענייני, כאשר ב"כ התובעת אינו מאפשר אותו" (עמוד 15 שורות 22-26 לפרוטוקול).
 
7.        זאת ועוד, כשנשאל ב"כ המבקשת כמה לשיטת התובעת היא שילמה על בניית הבית, לא ידע ב"כ המבקשת להשיב על שאלה אלמנטרית זו, ולצורך מתן תשובה עליה ביקש הפסקה, על מנת לשוחח עם "מומחה" מטעם המבקשת, כעולה אף מעמוד 13 שורות 10-11 לפרוטוקול.
 
8.        על רקע הנאמר לעיל, בוודאי שאין אמת בטענת המבקשת בסעיפים 4-6 לבקשה לתיקון פרוטוקול, כאילו עם תחילת הדיון העיר בית משפט הנכבד כי המבקשת לא פרטה את גרסתה בכל הנוגע לעלויות הבניה. מה לה למבקשת להלין בבקשה לתיקון פרוטוקול על בית המשפט הנכבד, אם מפרוטוקול הדיון עצמו עלה כי אף ב"כ המבקשת לא ידע להשיב לשאלה זו ונזקק אף להפסקה על אף שהוא זה שערך את כל התצהירים שהוגשו מטעם המבקשת, לרבות תצהירו של בנה, מר צבי יעקובי.
 
9.        גם באשר לטענה השנייה שהועלתה במסגרת סעיפים 7-8 לבקשה לתיקון פרוטוקול, לפיה בית המשפט הנכבד העיר כביכול הערה צינית לפיו "עמדת בית המשפט מתואמת עם ב"כ המשיבה" הרי שכמובן שאין אמת בטענה זו, אלא נהפוך הוא. במהלך הדיון ובטרם מינה בית המשפט שמאי מומחה מטעמו, נאמרה אמירה חמורה זו דווקא על ידי ב"כ המבקשת ולא על ידי המותב שדן בתיק, ומפאת כבודו של ב"כ המבקשת לא נרשמה אמירתו זו בפרוטוקול.
 
10.      ואם כבר עסקינן בתיקון פרוטוקול ועל דברים חמורים שנאמרו ואשר כמובן שאין להקל בהם ראש, מופנה בית משפט הנכבד לעמוד 13 שורה 21 לפרוטוקול, שם ובמטרה לנסות להשפיע על הלך רוחו של המותב שדן בתיק, חשף ב"כ המבקשת את ההצעה שנתן כביכול המגשר, במסגרת הליכי גישור חסויים ואין חמור מכך!
 
11.      כמו כן, יש להוסיף לפרוטוקול את אמירותיו של ב"כ המבקשת, כי אין בידי המבקשת קבלות מאחר והתשלום עבור הבניה נעשה "בכסף שחור"!
 
 
 
 
 
 
12.      תקנה 175 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי: "בית המשפט רשאי, לפי בקשת בעל דין ולאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין האחרים להשמיע דבריהם, לתקן רישום בפרוטוקול, בכל עת, גם לאחר מתן פסק דין, והוא הדין לענין תיקון הפרוטוקול בידי רשם, מקום שהפרוטוקול נערך בענין שלפניו."
 
13.      בית המשפט, רשאי אך אינו חייב לתקן פרוטוקול, והדבר נתון לשיקול דעתו המוחלט בהתאם לנסיבות, ובשים לב חשיבות של הדברים שמבקש התיקון מבקש להוסיף או למחוק מן הפרוטוקול.
 
14.      יישום התקנה 175 נדון גם בבר"ע (ירושלים) 2381/06 – ד"ר יוסף אלדור נ' אמיר לוינשטיין ואח', תק-מח 2006(4), 3015, עמ' 3016, שם נקבע:
 
           "והעיקר – אף לגופו של ענין דין הבקשה להידחות על פניה: תקנה 175 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מסמיכה את בית המשפט לתקן את רישום הפרוטוקול. מהפסיקה עולה, כי תיקון כאמור ייעשה במקרה בו נפלה טעות בפרוטוקול או השמטה של דברים החיוניים לניהול המשפט (ר' ע"א 33/75 איר טרמו בע"מ ואחרים נ' אתרים בחוף תל-אביב-יפו, פ"ד ל (1) 547, 556.)
 
15.      כמו כן ראה לעניין זה בש"א (תל-אביב-יפו) 6976/06 – פרוכון ביוטק בע"מ נ' שרון פריגן, תק-עב 2006(3), 6196.
 
           "פרוטוקול בית הדין ראוי שישקף כללית את שנאמר בדיון. לפיכך, במסגרת הבקשה לתיקון פרוטוקול יש לבדוק האם בהשמטות/התיקונים אליהם מתייחסת הבקשה יש כדי לשנות באופן מהותי את תוכן הדברים או את העדויות, והאם אין די בכך שהפרוטוקול משקף כללית את שנאמר בדיון, שכן מקום בו הפרוטוקול משקף נכונה את הדברים שנאמרו אין מקום לתקנו. (דב"ע שן/9-166, קרוול לישראל בע"מ נ' יורם אינדיק, עבודה ארצי כרך א'(1) 393). וכן רע"א 1497/06 – פלוני נ' פלוני, תק-על 2006(3), 4148 , 4150 (2006).
 
16.      לפרוטוקול הדיון נודעת מטבע הדברים חשיבות רבה, שכן הוא אמור לשקף את עיקרי הדברים שהתרחשו בבית המשפט – עדויות, טיעונים והתרחשויות (ע"א 33,435/77 איר טרמו בע"מ ואח' נ' אתרים בחוף תל אביב יפו בע"מ פ"ד ל(1) 547, 551 (השופט ברנזון), 556 (השופט – כתארו אז – שמגר)).
 
17.      יחד עם זאת נאמר, כי "מובן מאליו שאין חובה על שופט, המנהל את פרוטוקול הדיון, לרשום מילה במילה … מספיק אם הרישום משקף בצורה מרוכזת ותמציתית את עיקרי הדברים שנאמרו" (ע"א 33,435/77 הנזכר, בעמ' 551; ראו גם א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 8 – 2005) 289).
 
 
 
 
 
18.      עוד נאמר, כי אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות לעניין תיקון הפרוטוקול (ע"א 834/87 מידאס מערכות ומחשבים בע"מ ואח' נ' טרנס גדרות בטחון בע"מ (לא פורסם) (השופט מלץ); רע"א 3802/03 יבולי גליל בע"מ נ' פרי מבח"ר חברה לאריזה וקירור בע"מ ואח' (לא פורסם) (השופט ריבלין); י' זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה 7 – 1995) 514).
 
19.      בשולי הדברים יצוין כי אין לדון כלל בבקשת המבקשת וזאת אף בהעדר תצהיר אותנטי וערוך כדין שניתן בתמיכה לבקשה שכן, לבקשה צורף תצהיר לא חתום על ידי המבקשת, בעוד שבאישור האימות נרשם שהוא נערך בעקבות שיחה עם המבקשת. יתרה מכך, התצהיר עצמו נערך על דרך הפניה לכתב התביעה ולא לבקשה, כעולה מסעיף 3 לתצהיר בו נרשם כי "כל האמור במסגרת כתב התביעה הינו מידיעתי האישית"
 
20.      לאור כל האמור במצטבר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה ולחייב את המבקשת בהוצאות התגובה, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.
  
 
 
 
                                                      ____________________           
                                                           ניר טולדנו, עו"ד

                                                               ב"כ המשיב