תביעה לפינוי פולש דוגמא

בבית משפט שלום                                                                          ת.א ______________
בפתח תקווה                                                                             
 
 
התובע:                         י.ז
           
                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב
                                    מרח' מוטה גור 9, ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל': 03-9309677  פקס: 03-9309674
 
                                                            -נגד-
 
הנתבעים:         1.       י.ח 
                        2.         ת.ח
                                    מרח' 
                                   
 
מהות התביעה:  פינוי וסילוק יד

 
דוגמא לתביעה לפינוי פולש
כתב תביעה בסדר דין מקוצר
 

 
1.     התובע הבעלים של דירה בת 2.5 חדרים, הנמצאת ברחוב __________תל אביב והידועה כגוש ___חלקה 29 תת חלקה 3 (להלן: "הדירה" ו/או "הנכס"), וזאת מכח הסכם מכר מיום 29.12.13 שנכרת בינו לבין בעלי הדירה ה"ה _______ואח' (להלן: "המוכרים").
 
       צילום הסכם המכר מיום 30.12.15 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 1.
      
2.     התובע שילם זה מכבר למוכרים את מלוא התמורה בגין עסקת המכר, ואף נשא בגין עלות מס רכישה, ולמעשה הדבר היחיד שמעכב באופן פורמאלי את רישום מלוא זכויותיו בנכס הינו קבלת אישור מס שבח מטעם המוכרים.
 
       צילום נסח טאבו  המעיד על רישום הערת אזהרה לטובת התובע בגין עסקת המכר וכן צילום אישור ב"כ המוכרים, עו"ד __המאשר דבר קבלת מלוא התמורה מהתובע על פי הסכם המכר וכן צילום שובר תשלום מס רכישה, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומנים ת' 2 (1-3)  בהתאמה.
 
3.     הנתבעים הינם פולשים אשר מחזיקים בנכס שלא כדין, מבלי שניתנה להם כל הסכמה ו/או הרשאה להתגורר בדירה מטעם המוכרים ואף מבלי שהם משלמים למאן דהוא דמי שכירות כלל.
 
4.     הנתבע הינו עבריין מורשע ואסיר ברישיון אשר הורשע בעבר בסדרה ארוכה של עבירות זיוף ומרמה אשר בעטיין אף ריצה עונשי מאסר בפועל. הנתבעת הינה בת זוגו של הנתבע אשר מתגוררת עמו בנכס שלא כדין.
 
5.     להלן מספר אסמכתאות חלקיות המעידות על "פועלו" ועל מקור משלח ידו של הנתבע ואשר יש להם כמובן גם רלוונטיות רבה לתיק זה, לנוכח זיוף חוזה שכירות על ידי הנתבע הנחזה להראות כחתום על ידי אחד מהמוכרים, כפי שיפורט עוד להלן:
 
א.    במסגרת ת.פ XXXX-11-10 מדינת ישראל נגד י הוצא צו הבאה נגד הנתבע בשל אי התייצבותו למשפט בגין אישומים של עבירת גניבה וזיוף של מסמך, שתי עבירות של קבלת דבר במרמה ושתי עבירות של שימוש במסמך מזויף לפי סעיפים 413, 415 ו 420 לחוק העונשין, התשל"ז 1977, כעולה מהחלטת בית משפט מיום 29.06.11 המצ"ב לכתב התביעה ומסומן ת' 3.
 
ב.    במסגרת ת.פ XXX/08 מדינת ישראל נגד י הורשע הנתבע בפסק דין מיום 15.09.11 בעבירות של מרמה, הונאה וזיוף, כעולה מצילום האסמכתא בדבר תוצאות ההליך המשפטי הניתן לצפייה בנט המשפט, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 4.
 
ג.     במסגרת ת.פ 1241-09-10 מדינת ישראל נגד ר ניתנה על ידי בית משפט שלום בתל אביב (כב' השופט דניאל בארי) החלטה המורה על חידוש ההליכים כנגד הנתבע בתיק פלילי שמספרו XXX-06, אשר הסתיים אף הוא בפסק דין המרשיע את הנתבע. עוד עולה מהחלטת בית משפט זו כי הנתבעת, אשר הינה אשתו של הנתבע, אף נדרשה לחתום עבורו ערבות אישית כאחד התנאים לשחרורו ממעצר, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן כת' 5.
 
       הרקע לפלישת הנתבעים לדירה
 
6.     המנוח א.ס ן ז"ל והמנוחה פ.ס  ז"ל היו רשומים כבעלים בדירה נשוא כתב התביעה מראשית שנות השמונים ועד להעברת הזכויות בה לידי המוכרים, מכח צווי ירושה.
 
7.     המנוחה פ ז"ל נפטרה ביום 09.06.81 בעוד שהמנוח א ן ז"ל המשיך להתגורר בדירה עד פטירתו בה ביום 19.02.08.
 
8.     המוכרים, אשר הינם קרובי משפחתם של המנוחים, פורטונה ואברהם סיטון ז"ל ירשו את זכויות הבעלות בדירה מכח צווי ירושה שניתנו בעניין המנוחים מיום 30.08.09 ומיום 24.02.10.
 
       צילום צווי הירושה אשר מכוחם נרשמו המוכרים כבעלי הזכויות בדירה, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 6 ( 1-2) בהתאמה.
 
9.     החל מיום פטירת המנוח בחודש פברואר 2008 ולמצער עד ליום 20.07.2009, עמדה הדירה ריקה מאדם והמוכרים אשר תכננו לתומם למכור אותה כפנויה, הזמינו ביקור של שמאי מטעמם לצורך אומדן שוויה טרם המכירה.
 
 10.  ואכן, ביום 20.07.09 ביקר שמאי מטעם המוכרים בדירה ומצא אותה ריקה מאדם, ובלשון השמאי, עו"ד ש בחוות דעתו מיום 10.08.09 :
"לשם הכנת חוות הדעת ערכתי ביקור בנכס ביום- 20.07.09 ….כפי שניתן להיווכח בביקור בנכס כי מדובר בדירה ריקה מזה זמן רב"  ( עמ' 2 ו 4 לחוות הדעת ).
 
       צילום החלק הרלוונטי של חוות דעתו של השמאי שביקר בדירה ביום 20.07.09 ומצא אותה פנויה, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 7.
 
11.   לאחר מועד ביקור השמאי בדירה ובמועד שאינו ידוע במדויק לתובע פלשו הנתבעים לנכס ללא כל הסכמה מטעם המוכרים או מי מטעמם וללא כל זכות שבדין.
 
12.   עוד יצוין כי, ארבעה מתוך ששת המוכרים שנרשמו כבעלי הדירה, הינם תושבי חוץ המתגוררים באנגליה, כעולה אף מנסח הטאבו שצורף לכתב התביעה כת' 2, בעוד שהמוכרים היחידים שמתגוררים בארץ הינם הגב' מ.א  ואחיה נ.פ , אשר הינו אדם נכה.
 
13.   למרבה הצער, הנתבעים ניצלו בצורה צינית את ריחוקם הגאוגרפי של מרבית המוכרים מהדירה והעדר פיקוח שוטף עליה, לצורך מימוש זממם בעצם מעשי הפלישה השפל שביצעו, לרבות פריצה לדירה שלא שייכת להם והתנחלות בה תוך התחזות כלפי הרשויות כאילו הם מחזיקים בה כדין, כפי שיופרט עד להלן.
 
14.   עניין הפלישה עצמו נודע לגב' מ  לראשונה רק במהלך חודש יולי 2010 עת עשתה ניסיון לבקר בה ואז גילתה, לתדהמתה הרבה, כי דלת הכניסה לדירה הוחלפה וכי אנשים זרים שלא היו מוכרים לה מתגוררים בה.
 
15.   בנסיבות אלו, ביום 08.08.10 הגישה , תלונה במשטרת ישראל בדבר הסגת הגבול ומעשה הפלישה.
 
       צילום אישור בדבר הגשת תלונה, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 8.
 
16.   הנתבע אשר לא ראה בעין יפה את התנהלות החקירה בדבר פלישתו הפלילית לדירה, אף הגדיל לעשות כאשר ביום 26.12.10 איים על, הגב' מ באיומים שיפגע בה עם שום שהעזה להתלונן כנגדו.
 
       צילום אישור בדבר הגשת תלונה נוספת במשטרה נגד הנתבע בדבר איומים, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 9.
 
17.   נראה כי איומיו של הנתבע פן יבולע למוכרים, אם רק "יעזו" לנקוט נגדו בהליכים משפטיים לפינויו מהדירה, אכן נחלו מידה לא מבוטלת של הצלחה מפוקפקת, בכך שהמוכרים לא פתחו מייד בהליכים משפטיים לפינויים של הנתבעים מהדירה ותחת זאת העדיפו "לא לטבול את ידם בשרץ" ולמכור את הדירה לתובע במצבה כפי שהיא.
 
18.   מבדיקה שערכו המוכרים טרם מכירת הדירה לתובע בעירית אור יהודה עולה כי, במחלקת הארנונה של עירית אור יהודה התקבל ביום 09.11.2011  חוזה שכירות מזויף שנערך כביכול בין הנתבעים לבין המנוח ( אשר ניפטר ביום 19.02.08) באמצעות אחד מהמוכרים בשם ג' אשר הינו תושב אנגליה.
 
       צילום חוזה השכירות המזויף אותו הציגו הנתבעים ו/או מי מטעמם לעירית אור יהודה על מנת להירשם במרמה של ממש כמחזיקים כדין בדירה, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 10.
 
19.   ויודגש כי, חוזה השכירות עצמו אשר נחתם כביכול במהלך שנת 2011 לא יכל כמובן להיחתם כלל על ידי המנוח אשר נפטר בשנת 2008, ואף לא על ידי ג' ולו מן הטעם שמר ג הינו תושב אנגליה כבן 85 אשר אינו דובר עברית כלל והחל משנת 2009 לא ביקר בארץ ולכן לא יכל מטבע הדברים להתקשר עם הנתבעים בשום הסכם!
 
20.   לצורך הוכחת אי נוכחותו הפיזית של מר ג'.ס ארץ בשנים 2009 – 2014, העביר באדיבותו לב"כ התובע יפוי כח קונסולארי מטעמו, המסמיכו לקבל עבורו ממשרד הפנים תדפיס כניסות ויציאות מהארץ לשנים אלו.
 
21.   ואכן, מתדפיס משרד הפנים עלה כי מר ג'ק סיטון לא נכח בארץ כלל בשנים 2009-2014 ומכאן שמטבע הדברים לא יכל להתקשר פיזית עם הנתבעים בשום הסכם שכירות!
 
       צילום יפוי הכח הקונסולארי שניתן לב"כ התובע המסמיך אותו לקבלת דו"ח כניסות ויציאות מהארץ וכן דו"ח משרד הפנים בדבר העדר הכניסות המדבר בעד עצמו, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 11 ( 1-2) בהתאמה.
 
22.   על כל פנים, במסגרת הסכם המכר מיום 29.12.13 אשר נחתם בין התובע לבין המוכרים, הצהירו המוכרים כי , לא המנוח ולא אחד מהם או מי מטעמם חתם עם הנתבעים על הסכם שכירות וכי הם לא קיבלו כל תמורה כספית מהנתבעים המחזיקים שלא כדין בדירה מכח פלישתם אליה. (ראה סעיפים 8 ו 9 להסכם המכר שצורף כנספח ת' 1 לכתב התביעה).
 
23.   לאור האמור לעיל, לנתבעים כמובן שאין כל זכות חוקית להחזיק בדירה שכן לא נערך ביחס אליהם כל הסכם שכירות עם מי מהמוכרים ואף לא עם התובע, אשר רכש את מלוא הזכויות בדירה ומטעם זה בלבד זכאי התובע לסעד הפינוי כנגדם.
 
24.   זאת ועוד, הנתבעים ו/או מי מטעמם ממילא לא שילמו מיום פלישתם לדירה דמי שכירות למאן דהוא, אגב התעשרותם האדירה על חשבון בעלי הזכויות בדירה וגם מטעם זה עומדת לתובע הזכות לדרוש את פינויים לאלתר מהדירה.
 
25.   יצוין כי, בטרם הגשת התביעה פנה התובע לנתבעים במכתב דרישה מטעמו במסגרתו הוא הודיע להם על רכישת הזכויות בדירה ודרש ממנו לפנותה לאלתר.
 
       צילום מכתב הדרישה שנשלח מהתובע לנתבעים מיום 16.02.14, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 12.
 
26.   ואולם, גם פניה זו נפלה, לצערו הרב של התובע על אוזניים ערלות, תוך שהנתבעים ממשיכים להחזיק בדירה שלא כדין, ללא חוזה ומבלי לשלם דמי שכירות.
27.   בעקבות המכתב יצר הנתבע קשר טלפוני עם ב"כ התובע וקיים איתו שיחה טלפונית ממושכת במסגרתה הודה בפה מלא כי הוא שוהה בדירה שלא מכח חוזה או הסכמה כלשהי וכי הימצאותו בדירה נעשתה לטענתו בשל "חוב" מפוברק של המנוח.
 
28.   עוד הגדיל הנתבע לעשות כאשר, בשיחתו הטלפונית עם ב"כ התובע אף הבהיר לו כי, הוא אסיר ברישיון ולכן הוא לא יכול לדבר איתו "חופשי" .
 
29.   אף על פי כן, איים הנתבע על ב"כ התובע במספר הזדמנויות שונות בשיחה, אשר הוקלטה ותומללה, כי יפגע בחייו של התובע  אם "יעזו" לדרוש את פינויו מהמושכר, ובלשון הנתבע:
 
       " מה אני יעשה, אני אתן ל ט' שיבוא יקח לי את הכסף? אהה.. מי יבוא יקח לי, אני אשתה את הדם שלו". ( עמוד 10 לתמליל).
 
       "אתם קניתם את הבית בזול. אנחנו לא טמבלים. כל אחד היה יודע והשופט יודע אבל אף אחד לא יוכל להוציא אותי, הבנת? למה לא יוכלו להוציא אותי הבנת? כי הם הבינו, ידעו מה הבעיה, שזה או שאתם באדמה או שאתם לא חיים" ( עמוד 13 לתמליל)
 
       "בסדר, אולי הוא לא יודע את הבעיה שיש, בגלל זה קנה את הבית בזול ולא היה אכפת לו. זה כן, זה לא שהוא לא מפחד. אין דבר כזה לא מפחד. אין דבר כזה לא מפחד. אני מפחד מאישה. אתה חושב שמשהו בטוח… אתה יכול לנסוע, כמו שקרה לכל האנשים, ואחרי דקה בא אופנוע …. ותראה מה עשה, יש בטוח היום?" (עמוד 13-14 לתמליל)
 
       "אז יש עמוקה שאתה תבין שאם אתה יותר מדי חונק את הבן אדם הוא בסוף גם יתפוצץ. אתה מבין, קח את זה בחשבון נשמה, קח את זה בחשבון!!! בסדר אתה רוצה ללכת  דרך בית משפט נלך בית משפט" (עמוד 17 לתמליל).
 
       צילום תמליל השיחה הטלפונית שהוקלטה ותומללה על ידי משרד חקירות אלמוג, המדברת אף היא בעד עצמה, מצ"ב לכתב התביעה ומסומן ת' 13.
 
30.   בעקבות האיומים והרמיזות על רצח של התובע אם ינקוט נגד הנתבעים בהליכי פינוי כדין וכן בשל הפלישה וזיוף חוזה נאלץ התובע וב"כ להגיש נגד הנתבע תלונה במשטרה מיום 15.03.14.
 
       אישור בדבר הגשת התלונה מיום 15.03.14, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 14.
 
31.   לתשומת לב בית משפט, כי הנתבע התכחש בתמליל השיחה לחוזה השכירות המזויף, המצוי גם בתיק עירית תל אביב וזאת ככל הנראה בשל עונש מאסר על תנאי התלוי ועומד כנגדו בשל עבירות זיוף ומרמה בהן הורשע וחששו של הנתבע פן יופעל העונש במידה וירצה להיאחז בחוזה המזויף שהציג בפני עירית אור יהודה ועל בסיסו נרשם במרמה כמחזיק והתחבר לתשתיות מים וחשמל וזאת כעולה מעמ' 18 לתמליל:
 
       עו"ד ט : נכון, אבל המוכרים שמכרו לנו את הבית הצהירו שהחוזה מזויף. החוזה ששאתה נכנסת איתו מזויף שאתה פולש. והם הצהירו שגם..
 
       ר : אין חוזה. ואיך אני אחדש את החוזה אם יש חוזה?. אז יש חוזה לשנה איך אני אחדש אותו?  (עמוד 18 לתמליל אשר צורף כ- ת' 13 לכתב תביעה זה)
 
32.   על כל פנים, גם אם היה שמץ של אמת בטענות הנתבע כאילו המנוח שהתגורר בדירה ואשר נפטר בשנת 2008 חייב לו כסף והדבר מוכחש, הרי שתרופתו היחידה של הנתבע היא בהגשת תביעה נגד עיזבון המנוח ולא באמצעות ניסיון ליישם במדינת ישראל את חוקי הג'ונגל שבאים לידי ביטוי בפלישה והשתלטות טוטאלית על דירת מנוח ובאיומים ברצח על כל מי שמבקש לפנותו מהדירה בהליכים משפטיים.
 
33.   יצוין כי טרם הגשת תביעה זו הגיש התובע נגד הנתבעים תביעה לפינוי מושכר שנדונה במסגרת תא"ח 40207-03-XX. בהחלטת בית משפט מיום 27.04.14 נמחקה התביעה מחמת כך שהנתבעים טענו כי נכנסו לדירה שלא מכח  הסכם שכירות תוך שהנתבעים מודים בפה מלא כי חוזה השכירות שהוצג מטעמם בעיריV הינו חוזה מזויף!.
 
       צילום בקשת המבקשים למחיקת התביעה שהוגשה במסגרת תא"ח -03-14 , החלטת בית משפט מיום 27.04.14 וכן החלטת בית משפט מיום 29.04.14 המבהירה שמחיקת התביעה לא יצרה מעשה בית דין וכי התובע רשאי להגיש תביעה חדשה במסלול העולה בקנה אחד עם תקנות סדר הדין האזרחי, מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 15 (1-3) בהתאמה.
 
 
34.   כל יום שחולף מבלי שהנתבעים מפנים את הדירה, מעצים את הנזק שנגרם לתובע , שכן הנתבעים הינם פולשים שלא משלמים דמי שכירות כאשר  במקביל הם ממשיכים להחזיק בדירה שלא כדין,
דבר המהווה פגיעה קשה בזכות הקניין של התובע, המוגנת בסעיף 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
 
35.   לתובע נגרמים נזקים כספיים כבדים כתוצאה מאי פינוי הדירה, כאשר במקביל הנתבעים ממשיכים להתגורר בה מבלי לשלם דמי שכירות. ואולם, מאחר ונזקי התובע טרם התגבשו במלואם הרי שתביעה כספית תוגש לאחר פינויים בפועל של הנתבעים מהדירה ולעניין זה הגיש התובע בקשה להיתר לפיצול סעדים.
 
36.   כל טענות כתב תביעה זה הינן חילופיות או משלימות אלו את אלו, בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.
 
37.   לביהמ"ש נכבד זה הסמכות המקומית לדון בתביעה לנוכח מקום הימצאותו של הנכס וסמכות עניינית לנוכח מהותה של התביעה.
 
38.   תביעת הפינוי שהוגשה על ידי התובע ראויה להתברר כתביעה בסדר דין מקוצר מאחר ודי בנסח הטאבו שצורף לכתב התביעה ויתר מסמכי הרכישה  כדי להוות ראיה בכתב לשם כניסתה של תביעת פינוי בשערי סדר הדין המקוצר.  כך נקבע גם בדעת הרוב בע"א (ת"א) 624/89, רחמים נגד קוהן, דינים מחוזי כו(5) 731 :
 
             "אם לא תאמר כן ואם נאמץ את דעתו של חברי הנכבד, השופט זמיר, הרי שאין לך מקרה בו ניתן להגיש תביעה לסילוק, נגד פולשים ומסיגי גבול למיניהם, בסדר דין מקוצר. שכן כיצד זה תוכל להיות בידי התובע (הבעלים כדין) ראיה או ראשית ראיה בכתב על עצם עובדת הפלישה, כאשר זו נעשתה מלכתחילה שלא כדין ובלא הסכמתו של הבעלים ובלא ידיעתו. הראיה היחידה היכולה להיות בידיו של בעל המקרקעין במקרה זה היא רק נוסח הרישום המוכיח את בעלותו, ובנסיבות דלעיל, ורק בהן גם מהווה ראשית הראיה הדרושה לגבי עצם זכות החזקה".
 
 
39.   אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים לפנות את הדירה ולהחזיר את  החזקה בה לידי התובע כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ השייך להם וכן לחייב את הנתבעים לשלם לתובע הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד בצרוף מע"מ כחוק.
 
 
 
 
                                                                                                                                       ___________________
                                                                                                                                         ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                                                ב"כ התובע