דוגמא לתביעה לפי התקנות החדשות לפינוי מושכר

בבית משפט שלום                                                                                                                                                                                                                         תא"ח ______________

ב______

התובעים:         1.        

                           2.                         

                                     ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו מ.ר 29537 ו/או רימה גרסימוב

                                     מרח' מוטה גור 9, ת.ד. 2690 פתח תקווה 4912601.

                                     טל': 03-9309677  פקס: 03-9309674

                                                          -נגד- 

הנתבעים:         1.      

                            2.

מהות התביעה:  

סכום האגרה :

דוגמא לתביעה לפי התקנות החדשות לפינוי מושכר

הזמנה לדין

הואיל והתובעים, ______, הגישו כתב תביעה זה נגדכם, אתם מוזמנים להגיש כתב הגנה בתוך _________מיום שהומצאה לכם הזמנה זו. לכתב הגנתכם עליכם לצרף תצהיר עדות ראשית וכל המסמכים שבהם ברצונכם לעשות שימוש לצורך הגנתכם.

לתשומת ליבכם, אם לא תגישו כתב הגנה אזי לפי תקנה _____לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, תהיה לתובעים הזכות לקבל פסק דין שלא בפניכם.

תיאור תמציתי של בעלי הדין

 1. התובעים הינם הבעלים של דירת מגורים בת 4 חדרים, הנמצאת ברחוב __________ בנכס הידוע גם כגוש ___ חלק ___ (להלן: "הדירה" ו/או "המושכר").

צילום אישור המעיד על זכויות התובעים בדירה מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 1.

 1. הנתבעים הינם השוכרים של הדירה, כאשר ביום 25.10.2019 נערך ונחתם בין התובעים לבין הנתבעים הסכם שכירות בלתי מוגנת להשכרת הדירה (להלן: "ההסכם").

צילום הסכם השכירות הבלתי מוגנת שנחתם בין הצדדים מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 2.

הסעד המבוקש (באופן תמציתי)

 1. בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעים לפנות את הדירה הנמצאת ברחוב ________ בנכס הידוע גם כגוש ___ חלק ___ ולהחזיר את החזקה בה לידי התובעים כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ השייך להם וכן לחייב את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק.

תמצית העובדות הנחוצות לביסוסה של עילת התביעה ומתי נולדה

 1. תקופת השכירות על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים הינה למשך 12 חודשים בלבד, מיום 25.10.2019 וכלה ביום 24.10.2020. עם אופציה להארכת תקופת השכירות ב12 חודשים נוספים מיום 25.10.2020 ועד ליום 24.10.2021 (סעיף 4 להסכם)
 2. דמי השכירות החודשיים שנקבעו בהסכם עמדו על סך של 5,000 ₪ בחודש (סעיף 10.1 להסכם). כמו כן, במסגרת ההסכם נקבע כי על הנתבעים לשלם לתובעים סך של 280 ₪ לחודש עבור ועד בית (סעיף 10.3 להסכם).
 3. במסגרת ההסכם התחייבו אף הנתבעים להפקיד בידי התובעים את דמי השכירות החודשיים באמצעות 12 המחאות שימסרו לפקודת התובעים מראש (סעיף 10.2 להסכם).
 4. הנתבעים הפרו את הסכם השכירות הפרה בוטה ויסודית בכך שלא העבירו לתובעים 12 המחאות, כפי התחייבו בהסכם. בנוסף לכך, החל מחודש ינואר 2020 החלו לפגר בתשלומי השכירות, אשר אמורים על פי ההסכם להיות משולמים כל 01 לחודש. כך למשל ביום 10.02.20 שילמו לתובעים את הסך של 4,000 ₪ במקום 5,280 ₪ אותם התחייבו לשלם כל 01 לחודש, כתשלום עבור שכירות וועד בית.
 1. יתרה מכך, את דמי השכירות עבור חודש פברואר 2020 אותם התחייבו השוכרים לשלם בראשית חודש פברואר 2020 לא שילמו השוכרים כלל, חרף פניות חוזרות ונשנות של התובעים אליהם בעניין זה ובנסיבות אלו לא היה מנוס מהגשת התביעה לפינוי מושכר כנגדם.

העובדות המקנות סמכות לבית המשפט

 1. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית לדון בתביעה לנוכח מקום הימצאותו של הנכס וסמכות עניינית לנוכח מהותה של התביעה.

פירוט טענות

 1. הנתבעים כאמור לא שילמו את דמי השכירות לחודש פברואר 2020 כלל, כאשר בגין חודש ינואר 2020 נותרו חייבים לתובעים את הסך של 350 ₪ נוספים, ובסך הכל חוב דמי השכירות של הנתבעים כלפי התובעים נכון ליום הגשת התביעה עומד על סך של 5,650 ₪.
 1. בסעיף 15.1 להסכם נקבע במפורש כי אי תשלום דמי שכירות במועד מהווה הפרה יסודית של ההסכם, המקנה לתובעים את הזכות לביטול הסכם השכירות, אלא אם כן מדובר באיחור בתשלום של עד 3 ימים.
 1. כמו כן, בסעיף 10.4 להסכם נקבע כי אי תשלום בפועל של תשלום אחד על חשבון דמי השכירות יהווה הפרה יסודית של הסכם זה .
 1. זאת ועוד, בסעיף 15.2 להסכם נקבע כי היה השוכר לפושט רגל ו/או פסול דין ו/או הוגשה כנגדו בקשה לפשיטת רגל והבקשה לא הוסרה בתוך 60 יום ממועד הגשתה הדבר מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 1. למרבה הצער, רק לאחר כניסת השוכרים לדירה התברר לתובעים כי הנתבע הוכרז בעבר כפושט רגל וכי ניתן נגדו צו כינוס נכסים אשר בו מחמת שימוש לרעה במסגרת תיק פש"ר XXXXX-XX-XX. עובדה רלוונטית זו הוסתרה על ידי הנתבעים בטרם נכרת עימם ההסכם ואך ברור שהתובעים לא היו מסכימים להשכיר את הדירה לנתבעים אם היו יודעים עליה!

צילום צו הכינוס שניתן בעניינו של הנתבע מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן ת' 3.

 1. למעלה מהצורך יצוין, כי בטרם הגשת התביעה פנו התובעים לנתבעים, במספר פניות הן בעל פה והן בכתב, במטרה כנה ואמתית לאפשר להם לתקן את הפרת ההסכם, אך למרבה הצער הנתבעים לא תיקנו את ההפרות.

צילום מכתב ההתראה אשר נשלח לנתבעים והערבים בדואר רשום וכן הודעות ווצאפ בטרם הגשת התביעה מצ"ב לתביעה זו ומסומן  ת' 4.

 1. כאן יש לפרט אסמכתאות משפטיות נוספות וחומר משפטי הנחוץ להשלמת התביעה לפינוי מושכר. לקבלת הצעת מחיר לטיפל משרדנו בהגשת תביעה לפינוי מושכר צרו קשר עם משרדנו או מחייגו עכשיו 052-3589798 ניתן לשלוח גם הודעת
 1. כל טענות כתב תביעה זה הינן חלופיות או משלימות אלו את אלו, בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, לחייב את הנתבעים לפנות את המושכר ולהחזיר את החזקה בה לידי התובעים כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ השייך להם וכן לחייב את הנתבעים לשלם לתובעים הוצאות משפט, לרבות שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק.

                                                                                                                                                                                                                                                 ____________________

                                                                                                                                                                                                                                                           ניר טולדנו, עו"ד

                                                                                                                                                                                                                                                              ב"כ התובעים