ת"א 19 -01 – 11675 המפקחים מטעם מחזיקיי יחידות ההשתתפות בדלק קידוחים- שותפות מוגבלת גיסין ואח' נ' דלק קידוחים – שותפות מוגבלת ואח'