צו עשה לתיקון נזילת מים דוגמא

בפני כב' המפקח על המקרקעין                                                                                        15/
ב  פ  ת  ח    –    ת   ק   ו   ה

התובע:                                     י. נ ת.ז 0527XXXX
                                                ע"י ב"כ עו"ד ניר טולדנו
                                                מרחוב מוטה גור 9, ת.ד 10450, פתח תקווה
                                                טל': 03-9309677   פקס: 03-9309674

                                                            -נגד-

הנתבעים:                     1.         מ. ו  ת.ז 0588XXXX
                                     2.         ו. ס  ת.ז 02498XXXX
                                     3.         עיזבון המנוחה ר. ו  ת.ז 00096XXXX          
                                                 מרחוב קפלן אליעזר XX, פתח תקווה

מהות התביעה: צו עשה 

כתב תביעה

1.         התובע, הינו בעלים של דירה בת 2 חדרים ברחוב אליעזר קפלן 32, פתח תקווה בנכס הידוע כגוש 6372 חלקה 1XX תת חלקה 21  (להלן: "דירת התובע").

2.         דירת התובע מושכרת כיום לגב' אירנה. פ  וזאת על פי חוזה שכירות בלתי מוגנת שנחתם בין התובע לשוכרת מיום 16.07.14 ואשר תקופת השכירות על פיו הינה מיום
            11.09.14 ועד ליום 10.09.15.

            צילום הדף הראשון של חוזה השכירות מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח א'

3.         הנתבעים , ה"ה משה ויגאל ויפליק הם בניה של הגב' רחל ויפליק ז"ל ( להלן: "המנוחה") אשר רשומה בלשכת רישום המקרקעין כבעלים של דירה ברחוב קפלן אליעזר   ,       פתח תקווה בנכס הידוע כגוש 6372 חלקה  159 תת חלקה xx ( להלן: "דירת  הנתבעים") .

            צילום נסח טאבו עדכני מרוכז של הבניין ברחוב אליעזר קפלן 32, פתח תקווה מצורף לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ב'.

4.         מסיבה שאינה ידועה לתובע,  דירת הנתבעים עודנה רשומה בלשכת רישום המקרקעין על שם המנוחה כאשר הנתבעים בעצמם מחזיקים בה בפועל ונוהגים בה מנהג בעלים והם אף ככל הנראה יורשי המנוחה על פי דין ביחד עם אח נוסף שלהם שאינו מתגורר עימם בדירה.

5.         דירת הנתבעים ממוקמת בקומה רביעית של הבניין ברחוב קפלן XX פתח תקווה בעוד שדירת התובע ממוקמת מתחת לדירת הנתבעים בקומה השלישית של אותו בניין . לתובע לא ידוע על קיומו של תקנון מוסכם לבניין.

6.         ביום 08.01.15 או בסמוך לכך, הודיע הגב' אירינה סיוון ששוכרת מהתובע את הדירה על רטיבות שהחלה להיווצר בתקרת הדירה באזור המטבח אשר מתפשטת לכיוון הסלון.

7.         ביום 09.01.15 ובעקבות תלונת השוכרת הגיע התובע בעצמו לדירה ונדהם לגלות את בעיית הרטיבות הקשה שקיימת בתקרה בשל בעיות בצנרת המים אשר מקורה בדירת הנתבעים.

8.         ביום 18.01.15 ביקר אינסטלטור מטעם התובע בדירתו והגיע אף הוא למסקנה כי ישנה רטיבות באזור המטבח והסלון אשר מקורה בדירת הנתבעים.

            צילום חשבונית המס אותו נאלץ לשלם התובע לאינסטלטור על לא עוול בכפו מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ג'.

9.         יחד עם זאת, לתובע היה חשוב לשמור על יחסי שכנות תקינים וטובים עם הנתבעים ולכן בטרם הגשת התביעה עשה כל אשר לאל ידו למנוע את הגשתה .

10.        לצורך כך, פנה התובע אל הנתבעים מספר רב של פעמים הן בעל פה והן בכתב ( באמצעות מסרונים ) בתחינה לטפל בבעיית הרטיבות הקשה שנוצרה ועודנה קיימת   
             בדירתו אשר מקורה במערכת האינסטלציה של דירת הנתבעים.

11.        ואולם,  למרבה הצער הנתבעים הפגינו זלזול בוטה ומוחלט לפניות התובע כאשר תחילה טענו שמקור הבעיה אינו קשור לדירתם כלל ואילו בהמשך, כאשר נוכחו שמקור 
             הבעיה קשור לדירתם טענו שאין להם כסף לשלם על מנת לתקן את בעיית הרטיבות במערכת האינסטלציה של דירתם.

            צילום התכתבויות באמצעות מסרונים בין התובע לבין הנתבעים מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ד'.

12.        בשל אי רצונם של הנתבעים לפתור את בעיית הרטיבות אשר מקורה בדירתם הולך ומחמיר מידי שעה ומידי יום מצב הדירה. התובע חושש שאי תיקון הנזילה יביא לעזיבת
             השוכרת את הדירה או יוביל לתביעה כספית שלה וזאת מלבד אסון שיכול להתרחש בכל רגע נתון למערכת החשמל אשר בדירה.

            צילום תמונה צבעונית של התקרה בדירת התובע הממחישה את התפשטות הרטיבות מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ה'.

13.        מאחר ולתובע אין אפשרות מעשית לתקן את הליקוי בעצמו בשל אי נגישותו לדירת הנתבעים ולמתקניה  נאלץ הוא לפנות אל כב' המפקחת בתביעה זו למתן צו עשה לחיוב
             הנתבעים לפתור על חשבונם את בעיית הרטיבות.

14.        ככל והנתבעים טוענים כי מקור הרטיבות אינו נובע מדירתם נכון התובע לכך שכב' המפקחת תמנה מומחה מטעמה אשר יחווה דעתו בסוגיה זו.

15.        לכב' המפקחת סמכות עניינית ומקומית לדון בתביעה בשל מהותה ומקום הימצאותו של הבניין נשוא כתב התביעה.

16.        אשר על כן, מתבקשת כב' המפקחת לזמן את הנתבעים לדין וליתן צו עשה המחייבם:

א.         לתקן על חשבונם את מערכת האינסטלציה של דירתם ברחוב אליעזר קפלן XX בקומה רביעית בנכס הידוע גם כגוש 6372 חלקה 159 תת חלקה 23 בתוך פרק זמן סביר בנסיבות העניין שיקבע על ידה ולכן לצבוע ולתקן על חשבונם את התקרה של דירת התובע.

ב.         במידה והנתבעים לא יפעלו לתיקון בעיית הרטיבות בתוך פרק זמן שיקבע על ידי כב' המפקחת להורות לחברת המים מיתב לנתק את אספקת המים לדירת הנתבעים.

ג.          ככל והנתבעים לא יפעלו לתיקון בעיית הרטיבות על חשבונם: למנות את ב"כ התובע ככונס נכסים לצורך ביצוע פעולה זו ולצורך כך להסמיך אותו לפרוץ לדירת הנתבעים בסיוע משטרה, בעלי מקצוע ולחייב את הנתבעים לשאת בכל עלויות אלו.

ד.         לאפשר לתובע לפצל את הסעדים הנובעים מעילת התביעה אשר בשלב זה אינם ניתנים לכימות מאחר וטרם התגבשו סופית ולהתיר לתובע להגיש תביעה כספית לאחר התגבשות מלאה של הנזקים.

ה.         לחייב את הנתבעים לשאת בהוצאות התובע לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

                                                                                                              ___________
                                                                                                            ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                ב"כ התובע