צוואה נוטריונית

צוואה  נוטריונית

על פי חוק הירושה,התשכ"א 1965  ניתן לערוך צוואה בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

סעיף 22 (א) לחוק הירושה קובע, כי צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו, לידי אחד מאלה. סעיף 22 (ז) לחוק הירושה קובע כי "לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט".

לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה נוטריונית חייגו עכשיו :  03-9309677 , 052-3589798  כתובתנו: רחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר).

מהן היתרונות של צוואה נוטריונית על צוואה  רגילה?צוואה נוטריונית

כאמור, סעיף 22 (ז) לחוק הירושה מורה כי דין נוטריון כדין שופט "לעניין סעיף זה". קרי, סמכויותיו וחובותיו של שופט – הקבועות בסעיף 22 לחוק הירושה – נתונות גם לנוטריון. 

על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים: אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת. מכאן שעריכת צוואה נוטריונית בפני נוטריון מגדילה את הוודאות לקבילותה של הצוואה ומקטינה את ההסתברות שיורשי המנוח המתנגדים לביצועה יצליחו להביא לביטולה בהליך של התנגדות לקיום צוואה.

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת צוואה נוטריונית חייגו עכשיו 03-9309677  052-3589798

מהן הדרישות ביחס לצוואה נוטריונית?

הדרישות ביחס לצוואה בפני רשות, נוטריון בענייננו, פורטו בסעיף 22 לחוק הירושה:

א.    צוואה בפני רשות נעשית על ידי מצווה, באופן אישי, באחת משתי דרכים: המצווה אומר לרשות, בעל פה, את דברי הצוואה או הוא מגיש לרשות את דברי הצוואה בכתב.

ב.    בחר המצווה לומר את דברי הצוואה בעל פה יירשמו דבריו על ידי הרשות וייקראו בפניו.

ג.    המצווה יצהיר שזו צוואתו והרשות תאשר על פני הצוואה שזו הוקראה בפני המצווה ושהמצווה הצהיר כאמור.

ד.    אם בחר המצווה להגיש את דברי הצוואה בכתב, אין כל צורך ברישום ודי במילוי הדרישות האחרות.

  הלכה פסוקה היא כי 'צוואה שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה שצוואת אמת היא, והטוען שאין לה תוקף-עליו הראיה.

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת צוואה נוטריונית  צרו קשר עם משרדנו

צוואה נוטריונית, מתי מתעורר צורך לקבל תעודה רפואית מהמצווה?

כאשר עסקינן בצוואה בפני נוטריון  יש להחיל את תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977 הקובעת כי:

"(ה) לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון."

מכאן שכאשר נוטריון מתבקש לאשר צוואה של אדם שמאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו הוא מנוע לעשות כן לפני שהוצגה בפניו תעודה רפואית על כשרותו המנטלית של המצווה לצוות את הצוואה.

כמה עולה לאמת צוואה נוטריונית? נוטריון, ניר טולדנותעריף שכר הטרחה של הנוטריון לאימות צוואה נוטריונית מוסדר בתקנות הנוטריונים כאשר גביית שכר שהוא למעלה או למטה מן הקבוע בתקנות מהווה אף עבירת משמעת לפי סעיף 34 לחוק. עלות אישורה של צוואה נוטריונית היא 277 ש"ח + מע"מ לחותם ראשון ו 138 ש"ח+ מע"מ לחותם נוסף. עבור כל העתק נוסף מהצוואה הנוטריונית 83 ש"ח+ מע"מ. כל המחירים  מעודכנים בהתאם לתעריף שנקבע על ידי משרד המשפטים נכון לחודש ינואר 2024

יחד עם זאת, בעוד שעלות אישור צוואה נוטריונית בפני נוטריון קבועה בחוק, הרי שעלות עריכת הצוואה וניסוחה  אינה קבועה בחוק וכל עורך דין שהוא גם נוטריון רשאי לקבוע לעצמו את המחיר בהתאם למורכבות הצוואה שמתבקש הוא להכין במקרה הקונקרטי.

לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה נוטריונית ו/או לאישור נוטריוני לעריכת צוואה חייגו 03-9309677 או  052-3589798  כתובתנו: ברחוב דרך תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר).

משרדנו מספק גם שרותי תרגום נוטריוני של צוואה.