צוואה לדוגמא

הואיל: ואין אדם יודע את פקודתו, אריכות ימיו ושנותיו;

והואיל: ויש ברצוני להורות ולצוות על אשר יעשה לאחר מותי בכל עיזבוני, רכושי וזכויותיי מכל מין וסוג שהוא;

לפיכך: אני החתום מטה, ______________, אשר כתובתי בישראל הינה ברחוב _______________, בהיותי בדעה צלולה, בהכרה מלאה ובהבנה מלאה, מצהיר, מורה ומצווה בזה – מרצוני החופשי והמוחלט, ללא פיתוי, כפייה, תחבולה, תרמית, איום או השפעה בלתי הוגנת ולאחר שהפעלתי שיקול דעת – על אשר יעשה בעיזבוני לאחר מותי, כמפורט להלן:

1. הריני מצווה בזה כי לאחר מותי, יש לפרוע תחילה מתוך רכושי את כל חובותיי, אם יהיו כאלה ביום פטירתי, לרבות כל הוצאות
הקבורה והלוויה.

2. כל רכושי אשר בארץ או מחוצה לה, בהווה או בעתיד, השייך ו/או שיהיה שייך לי, לרבות כל הכספים המוחזקים בבנק לרבות את
כל זכויותיי מכל סוג שהוא, ניידי ודלא ניידי, מקרקעין, מיטלטלין, ו/או בחשבונות בנקים אחרים, הכל מאיזה סוג ומין שהוא,
שיש לי בהווה או שיהיו לי בעתיד, בין אם זכויות ו/או נכסים שבאו לעולם ובין אם כאלה שיתגבשו לאחר אריכות ימי ושנותיי לרבות
כל זכות ככל וארש וכל זכויותיי בדירה ברחוב _________אשר בגוש ______ חלקה _______ אני מצווה בזאת לחלק בחלקים שווים
בין יורשי, כמפורט להלן.

3. הוראות צוואתי זו באות במקום הוראות הנוגעות לחלוקת העיזבון לפי חוק הירושה תשכ"ה – 1965 ו/או על פי כל חוק או דין אחר.

4. צוואתי זו הינה היחידה בעלת תוקף מלא על פי כל חוק או דין, אין היא יכולה להיפגע בשום תנאי מתנאיה, אלא על פי צוואה
אחרת אשר תעשה על-ידי כדין בנוכחות שני עדים ובכתב בלבד בתאריך מאוחר מתאריך צוואתי זו, אם בכלל, ואשר ירשם בה
במפורש כי הינה מבטלת את צוואתי זו.

5. רצוני הוא שהוראות צוואתי זו יקוימו ואני מצווה על כל אדם לעשות ולקיים רצוני זה ולא לעורר שום שאלות חוק ומשפט בנוגע
לצוואתי זו כאילו נעשתה בדיוק לפי הכללים והצורה המתחייבים על-פי החוק. אולם אם בניגוד לרצוני זה, מחמת החוק הקיים או
אשר יהיה קיים לאחר מכן לא ניתן יהיה לבצע או להוציא לפועל פרט כלשהו מהאמור בצוואתי זו, לא תיפגע עקב כך הצוואה כולה;
ואני מצווה בזה לקיים ולבצע אותו חלק או פרט בצוואה שניתן יהיה לבצעו ולהוציאו לפועל.

6. הריני מצהיר, כמו-כן שתוכן צוואה זו הוקרא לי על-ידי עו"ד _________ בשפה העברית המובנת לי היטב.

ולראיה באתי על החתום, בדעה צלולה בהיותי בוגר, מצהיר מרצוני החופשי והטוב וזאת ללא כל פיתוי, אונס, כפייה, תחבולה, תרמית, איום או השפעה בלתי הוגנת:

תאריך: ___________ שם: _________ חתימה: ________________

7. אנו הח"מ __________ת.ז ו _____ת.ז מרח' _____________, בהיות כל אחד מאתנו מעל גיל 18 שנה ובדעה צלולה ובהכרה מלאה מאשרים בזה בחתימת ידינו כי:

א. זיהינו את מר _______________ ת.ז _____________להלן: "המצווה").

ב. המצווה בהיותו בהכרה מלאה, בדעה צלולה ומיושבת ומתוך רצון טוב חתם היום בנוכחות משותפת של שנינו על הכתוב לעיל באומרו שזו היא צוואתו.

ג. אין לנו עניין בירושתו של המצווה, אין לנו כל חלק בצוואתו, אין לנו כל טובת הנאה מעיזבונו ואין אף אחד מאתנו נמנה על קרוביו או יורשיו של המצווה.

ד. חתימות שנינו המופיעות מטה נחתמו בנוכחות שנינו ובנוכחות המצווה.

היום: ____________ לחודש __________ שנת 2019.

שם: _____________________ שם: _________________________

חתימה:_____________________ חתימה: _______________________

המסמך צוואה לדוגמא שייך לעורך דין ניר טולדנו ואין לעשות בו שימוש ללא רשותו. כמו כן, המסמך מוצג מטרת התרשמות כללית וראשונית בלבד ובוודאי שאין לעשות בו שימוש בכלל וללא יעוץ וליווי משפטי מעורך דין צוואה בפרט. צוואה חייבת לבטא במדויק את רצונו של המצווה באופן שבו יחולק עזבונו לאחר פטירתו ולכן אין לעשות בדוגמא זו שימוש, שכן שימוש לא מקצועי יכול להביא במצב קיצון לפסילת הצוואה..

זאת ועוד, מהמסמך צוואה לדוגמא נגרעו סעיפים אותם יש לכלול רק לאחר יעוץ משפטי פרטני. מכאן ששימוש בדוגמא לצוואה עלול להחטיא את כוונתו של המצווה ובנסיבות מסויימות אף להביא לפסלותה של הצוואה או לפסלות חלקים ממנה ולכן רצוי וחיוני לקבל יעוץ משפטי מעורך דין שמתמחה בכך.

הרצון לחסוך בעלויות יכול להיות יקר ולא משתלם בסופו של יום ובהחלט כדאי ערוך צוואה אצל עורך דין שמתמחה בנושא לאחר קבלת יעוץ .לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית לעריכת צוואה נוטריונית , צוואה הדדית או צוואת יחיד צרו קשר עם משרדנו או חייגו עכשיו 

03-9309677