"פרק ט"ז 4: תביעה לפינוי מושכר

תקנות סדר הדין האזרחי (תיקון מס' 2), התשס"ט 2008

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 108 ו– 109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-11984 , אני מתקין תקנות אלה:

1. אחרי תקנה 213 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 21984- (להלן – התקנות העיקריות), ייבוא:

"תחולת הוראות

מפרק ט"ז 4

213 א. ניתנה רשות להתגונן בתביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב 31972- , חל עליו, לפי תקנה202 ( 3) יחולו הוראות תקנות 215 ז(ב), 215 יא ו– 215 יג."2. אחרי תקנה 215 ו לתקנות העיקריות יבוא:

"פרק ט"ז 4: תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר

215 ז. (א) תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב 1972- , חל עליו לפי פרק זה (להלן – תביעה לפינוי מושכר), וסדרי הדין בעניינה יהיו לפיפרק זה.

(ב) תביעה לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהא רשאי לתבוע סעדים נוספים ,בשל אותה עילה, בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.

(ג) אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מהזכות לתבוע פינוי מושכר בסדר דין מקוצר לפי הוראות פרק ט"ז.

דרך ההגשה 215 ח. כתב תביעה לפינוי מושכר יוכתר במילים "תביעה לפינוי מושכר".

עריכת כתבי טענות

215 ט. (א) בכתב תביעה לפינוי מושכר יפרט התובע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

(ב) בכתב ההגנה יפרט הנתבע את טיעוניו ויצרף לו תצהירי עדות ראשית של העדים, חוות דעת מומחה, אסמכתאות

משפטיות, אם ישנן, ואת המסמכים הנוגעים לעניין הנדון,המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע וושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

המצאה 215 י. (א) התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב התביעה והמסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנה 215 ט(א).

(ב) הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את כתב ההגנה והמסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה לפי תקנה 215 ט(ב), בתוךמועד שלא יאוחר משלושים ימים מהמועד שהומצא לו כתב התביעה.

הוספת תקנה

213 א

__________

1 ס"ח התשמ"ד, עמ' 198 .

2 ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220 ; ק"ת התשס"ט, עמ' 86 .

3 ס"ח התשל"ב, עמ' 176 .

הוספת פרק ט"ז 4

קובץ התקנות 6733 , א' בטבת התשס"ט, 243 28.12.2008

קביעת מועד דיון 215 יא. בית המשפט יקבע מועד לדיון בתובענה שלא יהיה מאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון הגשת כתב ההגנה האחרוןבתיק.

תחולת הוראות

פרק ט"ז 1 ואחרות

215 יב. (א) הוראות תקנות 214 יב עד 214 טז יחולו בהתאמה על תובענה לפי פרק זה.

(ב) הוראות אחרות שבתקנות אלה יחולו על תובענה לפי פרק זה, ככל שאינן סותרות הוראות פרק זה ובשינויים המחויבים לפי העניין.

תביעה שכנגדוהודעה לצד שלישי

215 יג. נתבע בתביעה לפינוי מושכר לא יהא רשאי להגיש תביעה שכנגד, או הודעה לצד שלישי."

י"ט בכסלו התשס"ט ( 16 בדצמבר 2008 )

(חמ 3-1778 ) דניאל פר ידמן

שר המשפטים