עריכת צוואה

עריכת צוואה

שוקלים לערוך צוואה? לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת צוואה התקשרו :  03-9309677 , 052-3589798  

מהי צוואה?

צוואה היא צווי של אדם שקובע מה יעשה ברכושו ובעזבונו לאחר מותו. על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי עליה לעמוד בדרישות צורניות שנקבעו לכך בחוק, עליהם אעמוד עוד להלן.

עריכת צוואה- למה כדאי ?

במידה ובעת שאדם הולך לעולמו אין לו צוואה צפוי כל עזבונו, בהתאם לחוק הירושה להתחלק בין אשתו לילדיו ובמידה ואין לו אישה או ילדים בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הירושה.

המחוקק בעת שחוקק את חוק הירושה קבע חלוקה באופן שנראתה לו צודקת וזאת במנותק מהסיטואציה האינדיבידואלית שמתרחשת אצל המצווה . לכן,  אם  נרצה להגשים את רצוננו לחלק את עזבוננו שלא בהתאם להוראות חוק הירושה,  אין ספק שעלינו לערוך צוואה .עריכת צוואה מבטיחה למעשה כי לאחר מותנו יחולק הרכוש שהותרנו בדיוק על פי רצוננו ולא על פי הקבוע בחוק הירושה.

עריכת צוואה – מתי מתעורר צורך חיוני ?

להלן חלק מהמקרים השכיחים בהם מתעורר צורך לעריכת צוואה.

א. מצווה החפץ להוריש את רכושו בחלוקה אחרת או שונה  מזו הקבועה בחוק הירושה חייב לערוך צוואה.

ב. מצווה אשר אינו מעוניין שאישתו או מי מילדיו יהיו היורשים של עזבונו חייב אף הוא בעריכת צוואה.

ג. מצווה אשר מעוניין להוריש את רכושו או חלק ממנו ליורש אחר אשר לא נמנה עם יורשיו החוקיים  על פי חוק הירושה.

ד. מצווה אשר אינו נשוי החיי עם בן זוג  "ידוע בציבור"   

ה. מצווה אשר מנהל  הליכי גירושין ופרוד מבן זוגו וטרם ניתן גט  בענינו חשוף במידה וילך לעולמו להוריש את רכושו לבן הזוג אשר ממנו טרם התגרש פורמאלית, בהתאם להוראות חוק הירושה.

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת צוואה חייגו עכשיו:  03-9309677 או 052-3589798

מהן הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה?

על פי חוק הירושה,התשכ"א 1965  צוואה ניתן לערוך בארבע דרכים שונות: בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה. 

עריכת צוואה בכתב יד

עריכת צוואה בכתב יד היא אחת הדרכים הלגיטימיות  על פי חוק הירושה לערוך צוואה כדין. יחד עם זאת, על מנת שניתן יהיה לישם צוואה שכזו שנכתבה  בכתב יד על ידי המצווה, עליה לעמוד במספר תנאים מצטברים .ראשית, על הצוואה בכתב יד להכתב בידי המצווה וגם להחתם על ידו. שנית, על עורך הצוואה לרשום בצוואתו את תאריך עריכת הצוואה. צוואה בכתב יד, בשונה מצוואה בעדים, לא קיימת חובה שתחתם גם על ידי שני עדים . חשוב לציין שצוואה בכתב יד אינה יכולה להכתב במחשב ולהחתם לאחר הדפסתה שכן היא כולה חייבת להכתב בידי האדם שערך אותה.

אף על פי כן, דרך זו של עריכת צוואה בכתב יד אינה שכיחה באופן יחסי במדינת ישראל, שכן מרבית בני האדם שחפצים לערוך צוואה אינם מתמצאים בכל האספקטים המשפטיים השונים, הנלווים והכרוחים בעריכת צוואה מקצועית  והם חוששים  שבהעדר לווי משפטי מקצועי צוואתם לא תבוצע  בבוא העת על ידי בית משפט במידה ויתגלו בה פגמים אשר עלולים להביא לפסילתה או לביצועה החלקי.

 

עריכת צוואה בעל פה

צוואה בעל פה הינה צוואה לא שגרתית מאחר והיא לא מגובה במסמך בכתב שנחתם על ידי המצווה ולא ניתן להציג כעריכת צוואה לאחר פטירתו לרשם לעניני ירושה או לבית משפט על מנת לקבל צו קיום צוואה.

צוואה בעל פה  מתאפשרת, בהתאם להוראת סעיף 23 א לחוק הירושה  רק בנסיבות חריגות של אדם המצוי על ערש וידוי, "שכיב מרע" וכן למי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

על מנת שצוואה בעל פה תתקבל עליה לעמוד במספר תנאים מצטברים :

(א) על הצוואה להעשות בפני שני עדים השומעים את לשונו של המצווה. 

(ב) יש לרשום את דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.

(ג) צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

חשוב לציין שבמידה ואחד מהתנאים המצטברים הנ"ל לא מתקיים עשוי הדבר להביא לאי ביצועה של הצוואה כולה  שניתנה בעל פה.

 

עריכת צוואה בעדים

צוואה בעדים היא סוג הצוואה הנפוצה והשכיחה ביותר במדינת ישראל . מרבית עורכי הדין נוהגים לערוך עבור המצווה צוואה שכזו המאומתת לאחר חתימתו של המצווה בעדים. צוואה בעדים יכולה להיות כתובה על ידי המצווה בכתב ידו או מודפסת . רצוי שהמצווה יחתום על כל דף של הצוואה אם כי בפסיקה נקבע שהעדר חתימת המצווה על  כל עמוד של הצוואה לא תביא בהכרח לביטולה. על צוואה בעדים להיות מאומתת על ידי שני עדים אשר יאשרו בצוואה בחתימתם כי היו עדים לה וכי המצווה הצהיר שזאת היא צוואתו. כמובן שאסור שהעדים יהיו גם נהנים על פי הצוואה והם צריכים להיות עדים שאין להם עניין או זיקה לרכושו של המצווה.
 

עריכת צוואה בפני רשות

סעיף 22 (א) לחוק הירושה קובע שאחת הדרכים החוקיות לערוך צוואה  היא  צוואה בפני רשות. 

 (א)  צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

 (ב)  דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג)   נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד)  במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

(ה)  צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

(ו)   צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז)   לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.

צוואה בפני נוטריון נחשבת בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק הירושה  כצוואה בפני רשות. צוואה זו ניתנת להפקדה אצל הרשם לעניני ירושה.  על פי החוק צוואה בפני נוטריון הינה ראיה לכאורה כי המצווה ערך אותה כרצונו, בתאריך ובמקום אשר נקובים בה.

בשונה מסוגי צוואות אחרות, כגון צוואה בעל פה או צוואה בעדים,  בצווה שנערכת בפני נוטריון ישנה פחות הקפדה על ענינים פורמאליים . למשל אין דרישה לנוכחות של שני עדים. נראה שהרציונאל העומד מאחורי אי ההקפדה על דרישות אלו נובע בשל הכרת המחוקק באמינות המעמד הנוטריוני בעת עריכת הצוואה .

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת צוואה התקשרו עכשיו 03-9309677 או 052-3589798 
 

עריכת צוואה בעדים:

צוואה בעדים היא הצוואה השכיחה ביותר.  על פי הוראות חוק הירושה על  צוואה בעדים  להיות בכתב  עם  תאריך ולהחתם ביד מצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו.

על העדים לחתום  על הצוואה ולאשר כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וכי היא  נחתמה  בנוכחותם.  חל איסור על העדים לצוואה להיות יורשיו של המצווה  או "נהנים" על פי צוואתו.

על פי הוראות  החוק, לא קיימת חובה כי צוואה בעדים  תיערך על ידי עו"ד אך לנוכח חשיבות הנושא ועל מנת למנוע טעויות  שיכולות להתרחש בהגשמת רצון המצווה  ועל מנת להקטין את הסבירות למלחמות ירושה לאחר פטירת המצווה,  בהחלט רצוי  שעו"ד הבקיא בתחום יבצע עריכת צוואה מטעמכם. 

 

יצירת קשר

אם הנכם מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ משפטי בנושא עריכת  צוואה וירושה או לתאם פגישה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ונשמח ולהציע לכם פתרונות מקצועיים המתאימים למקרה הפרטני שלכם.

לייעוץ ו/או קבלת הצעת מחיר מיידית בקשר לעריכת צוואה התקשרו עכשיו:  03-9309677 , 052-3589798

כתובתנו: ברחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר).