עורך דין צוואה בפתח תקווה ניר טולדנו 03-9309677

עורך דין צוואה בפתח תקווה

עורך דין צוואה בפתח תקווה ניר טולדנו רכש במשך השנים נסיון  וידע רב בעריכת סוגים שונים של צוואות וערוך לספק שרות זה עבורם באופן  מיידי גם בהתראה קצרה. לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה חייגו  052-3589798

מהי צוואה?

צוואה היא הצהרה בכתב אשר מסדירה את חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו. למעשה זוהי הדרך המקובלת ביותר לתת ביטוי לרצון המוריש לקבוע נמה יעשה ברכושו לאחר מותו. בחוק לא קיימות הגבלות על מספר הצוואות אותן יכול אדם להשאיר אחריו אך הצוואה האחרונה שנערכה היא זו שתקויים.

סעיף 2 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כי ירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה מכאן שבאין צוואה יחול האמור בחוק הירושה. לכן כאורה אדם שלא מעוניין שעיזבונו יתחלק בצורה שונה מהצורה הקבועה בדין איננו זקוק לצוואה. אף על פי כן, מומלץ לערוך צוואה מאחר ורק היא יכולה לצפות סיטואציות אפשריות אשר המענה להם בחוק הירושה לא היה משקף את רצונו האמיתי של המוריש.

מכאן שהדרך היחידה להבטיח את רצונו של אדם במה שיעשה ברכושו לאחר מותו הינה באמצעות עריכת צוואה.

חוק הירושה מכיר בארבעה סוגים של צוואות כמפורט להלן:

1.  צוואה בכתב יד – צוואה אשר כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, חתומה על ידו ונושאת תאריך (סעיף 19 לחוק הירושה).

2.  צוואה בעדים – צוואה בכתב בה מופיע התאריך והיא נחתמת על ידי המצווה בפני שני עדים (סעיף 20 לחוק הירושה).

3.  צוואה בפני רשות – צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון   (סעיף 22 לחוק הירושה).

4. צוואה בעל פה (צוואת “שכיב מרע”) – צוואה זו יכול להערך רק כאשר  אדם נמצא על סף מוות או רואה עצמו במצב זה. במקרה מעיין זה , רשאי האדם לצוות בעל פה בפני שני עדים.

על שני העדים לרשום את תוכן הצוואה בזכרון דברים אשר יכלול את התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. צוואה זו יש להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה. יצויין כי צוואה זו בטלה באם חלפו חודש ימים והמצווה עודנו בחיים (סעיף 23 לחוק הירושה).   

 בפועל, צוואה בפני עדים וצוואה בפני נוטריון הם סוגי הצוואות הנפוצות ביותר וגם המומלצות. צוואה בעדים נערכת  לרוב על ידי עורך דין כאשר העדים לצוואה הינם עורכי הדין, או עובדי משרדו של עורך הדין  היתרון בכך הוא כי עדים אלו הינם נייטרלים ואין להם שום אינטרס בצוואת המוריש. כאשר מדובר בעריכת צוואה בפני נוטריון אין צורך בעדים נוספים מלבד הנוטריון שכן צוואה שכזו נחשבת כצוואה בפני רשות. בהקשר זה חשוב לציין שכאשר מדובר בצוואה של אדם שמאושפז במוסד רפואי או מרותק למיטתו קיימת חובה על הנוטריון לדרוש חתימה של רופא על נוסח שקבוע בתקנות הנוטריונים לפיו המוריש כשיר לחתום על צוואה בפני נוטריון.

למה זה חשוב לערוך צוואה בפני עו”ד שמתמחה בתחום?

חשוב מאוד לפנות לעורך דין על מנת שיערוך את הצוואה. חשוב ביותר לנסח את הוראות הצוואה באופן ברור וחד משמעי וזאת על מנת למנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים. ניסוח לא ברור של הצוואה עלול להביא לפסלותה.
עורך דין צוואה בפתח תקווה יערוך את הצוואה באופן מסודר ומקצועי והוא יכול לכלול בה פתרונות לכל מיני סוגיות אשר עשויות להתעורר בעת קיום הצוואה.

הפקת הצוואה לאחר חתימת המצווה עליה

לאחר עריכת הצוואה חשוב מאוד להפקידה אצל עורך הדין אשר ערך אותה או אצל הרשם לענייני ירושה וזאת על מנת שניתן יהיה לאתר אותה בקלות לאחר מות המוריש.

מתי יש צורך לתעד את דברי המצווה  בטרם חתימתו על הצוואה גם באמצעות וידאו ?

כאשר נערכת צוואה חריגה למשל כשאחד מהיורשים הפוטנציאלים מנושל מהירושה הרי שקיים חשש שאותו יורש פוטנציאלי ינסה לערער על הצוואה. במקרה כזה חשוב לתעד ולהסריט את השיחה המקדימה אשר מקיים עורך דין צוואה עם המוריש. הקלטה זו תוכל לשמש כראיה המעידה על רצון המוריש באם תוגש התנגדות לקיום הצוואה.  
מהן העילות לפסילת צוואה

קיימות מספר עילות אשר בגינן ניתן להתנגד לצוואה ולנסות להביא לפסלותה.

1. השפעה בלתי הוגנת – סעיף 30 (א) לחוק הירושה קובע כי  “הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה.”
זוהי העילה הנפוצה ביותר לביטול צוואות. בפסיקה (ע”א 423/75 בן נון נ’ ריכטר וע”א 196/85 רוזנפלד נ’ סלנט) נקבע כי השפעה בלתי הוגנת מתקיימת כאשר הנסיבות מצביעות על קיומה של תלות של המצווה באדם אחר, שהיא כה יסודית ומקיפה עד כדי שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי של המצווה. 
במצב כזה קיימת חזקה שכל פעולה לטובת אותו אחר הינה תוצאה של השפעה בלתי הוגנת, ועל הטוען לכשרותה של הצוואה מוטל נטל ההוכחה לסתירת חזקה זו. 

בע”א 133/84, רכטמן נ’ זיסמן, מדגיש כב’ הנשיא (דאז) שמגר את אופי מערכת היחסים בין הנהנה למצווה, כאשר הנהנה יוצר השפעה אשר במסגרתה ההשפעה הבלתי הוגנת באה לידי ביטוי בנסיבות הפעלתה ובכך שמביאה לעריכת הצוואה על פי תכתיבו של הנהנה. לדבריו, מגוון הנסיבות בהן יכולה להישמע טענה של השפעה בלתי הוגנת רב הוא, אך הדרך של ההשפעה ונסיבות הפעלתה יכול להיות בהן כשלעצמן כדי ליצור אותם מרכיבים, המצביעים על כך שהצוואה היא פרי תכתיב של אחד ולא פרי רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

פסילת הצוואה עקב מעורבותו של נהנה בעריכתה

– סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי “הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה – בטלה”.
ההגיון שבסעיף 35 הוא כי האנשים המנויים בו עשויים להשפיע על המצווה שלא כדין.  בפסיקה נקבע כי ” הפסילה של הוראת הצוואה היא מחמת חשש שמה האנשים האלה (העד או מי שערך או שלקח חלק בעריכתה) השפיעו על המצווה בדרך בלתי הוגנת או במעשהו” (ע”א 529/69 רוזנהויזר נ’ כהן).
נוכח התוצאה הקשה הנובעת מהוראת סעיף זה קבע בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין כי יש לפרשה על דרך הצמצום ובאורח דווקני.
יצויין כי עצם נוכחותו של הנהנה מהצוואה במעמד עשייתה, כשלעצמה, אינה מביאה לבטלותה.
ברוח זו נפסק כי העובדה שהנהנה הזמין את עוה”ד שערך את הצוואה ושילם את שכר טרחתו והעובדה שתוכנה של הצוואה נמסר לעוה”ד על ידי המערער אין בה משום נטילת חלק פסול בעריכת הצוואה (ע”א 760/86 רוזן נ’ שולמן).
אם כך השאלה אם נטל הזוכה על פי הצוואה חלק בעריכתה נבחנת על פי הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

מנגד בע”א 6496/98 בוטו נ’ בוטו ביטל בית משפט עליון הוראת צוואה אשר חילקה את המקרקעין שהוריש המנוח באופן כזה שבנו הבכור של המנוח ירש חלק גדול יותר מהחלקים אשר ירשו אחיו. במקרה הנ”ל בנו הבכור של המנוח פנה בעצמו למודד מוסמך אשר שירטט את גבולות החלוקה של המקרקעין על פי הנחיותיו של הבן. בית המשפט ראה בכך נטילת חלק פעיל בהכנת המפה אשר הינה חלק בלתי נפרד מהצוואה.  

בפסק דין  מיום 19.5.14 (עמ”ש 456100912 צ’ג’א’ נגד נ’ג’א‘) קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור שהגיש המערער על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה (כב’ השופטת חנה רוטשילד) אשר דחה את התנגדותו לקיום צוואת אמו המנוחה. בית המשפט המחוזי ביטל את צוואתה של האם אשר הורישה את כל רכושה לבתה ולבנה לא הורישה דבר. האח המערער טען כי האם היתה חסרת יכולת להבחין בטיבה של הצוואה היות והיתה במצב פיזי וקוגנטיבי קשה. עוד טען המערער כי הצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת מצד אחותו המשיבה. המערער טען כי מעורבותה של המשיבה בעשיית הצוואה הינה פעלתנות יתר שיש בה להביא לפסלות הצוואה.
בית המשפט המחוזי קבע כי המצווה היתה חולנית, לא עצמאית מבחינה פיזית, תלותית ודכאונית וכן היתה זקוקה לסיוע ברמה היומיומית.
אומנם מצבה השכלי-הכרתי לא פגע ביכולתה להבחין בטיבה של הצוואה, אך ניתן לקבוע על בסיס בחינה של כלל העדויות, כי לא היתה במיטבה מבחינה זו, מה שהיווה כר נוח להשפעה.
בית המשפט פסק כי עלה בידי המערער להטות את הכף ברמה של מאזן ההסתברויות, על מנת לקבוע קיומה של השפעה בלתי הוגנת של המשיבה בעשיית הצוואה המנשלת את אחיה מבלי שהיתה סיבה טובה לעשות כן.
לסיכום פסק כב’ השופט שאול שוחט כי במבט על, על מכלול נסיבות עשיית הצוואה, תוך התייחסות למצבה הפיזי והשכלי-הכרתי הירוד מתעורר חשד כבד ביותר בנוגע לשאלה האם הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמיתי של המצווה וכי עלה בידי המערער לעמוד בנטל המוטל עליו ברמה של מאזן ההסתברויות להטות את הכף לבטלות הצוואה.

למה חשוב לערוך צוואה על ידי עורך דין שמתמחה בתחום?

במידה ובעת שאדם הולך לעולמו אין לו צוואה צפוי כל עזבונו, בהתאם לחוק הירושה להתחלק בין אשתו לילדיו ובמידה ואין לו אישה או ילדים בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הירושה.

המחוקק בעת שחוקק את חוק הירושה קבע חלוקה באופן שנראתה לו צודקת וזאת במנותק מהסיטואציה האינדיבידואלית שמתרחשת אצל המצווה . לכן,  אם  נרצה להגשים את רצוננו לחלק את עזבוננו שלא בהתאם להוראות חוק הירושה,  אין ספק שעלינו לערוך צוואה .עריכת צוואה מבטיחה למעשה כי לאחר מותנו יחולק הרכוש שהותרנו בדיוק על פי רצוננו ולא על פי הקבוע בחוק הירושה.

מהם המקרים בהם מתעורר צורך לערוך צוואה באמצעות עורך דין שמתמחה בצוואות?

להלן חלק מהמקרים המובהקים בהם מתעורר צורך לעריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואות.

א. כל אדם  שמעוניין להוריש את רכושו בחלוקה  שונה  מזו הקבועה בחוק הירושה חייב לערוך צוואה ורצוי באמצעות עורך דין צוואות שמתמחה בכך.

ב. מצווה אשר אינו מעוניין שאישתו או מי מילדיו יהיו היורשים של עזבונו חייב אף הוא בעריכת צוואה.

ג. מצווה אשר מעוניין להוריש את רכושו או חלק ממנו ליורש אחר אשר לא נמנה עם יורשיו החוקיים  על פי חוק הירושה.

ד. מצווה אשר אינו נשוי החיי עם בן זוג  “ידוע בציבור”  

ה. מצווה אשר מנהל  הליכי גירושין ופרוד מבן זוגו וטרם ניתן גט  בענינו חשוף במידה וילך לעולמו להוריש את רכושו לבן הזוג אשר ממנו טרם התגרש פורמאלית, בהתאם להוראות חוק הירושה.

עריכת צוואה בעדים:

צוואה בעדים היא הצוואה השכיחה ביותר.  על פי הוראות חוק הירושה על  צוואה בעדים  להיות בכתב  עם  תאריך ולהחתם ביד מצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו.

על העדים לחתום  על הצוואה ולאשר כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וכי היא  נחתמה  בנוכחותם.  חל איסור על העדים לצוואה להיות יורשיו של המצווה  או “נהנים” על פי צוואתו.

על פי הוראות  החוק, לא קיימת חובה כי צוואה בעדים  תיערך על ידי עו”ד אך לנוכח חשיבות הנושא ועל מנת למנוע טעויות  שיכולות להתרחש בהגשמת רצון המצווה  ועל מנת להקטין את הסבירות למלחמות ירושה לאחר פטירת המצווה,  בהחלט רצוי  שעו”ד הבקיא בתחום יבצע עריכת צוואה מטעמכם. 

יצירת קשר

צוואה

אם הנכם מעוניינים לקבל מאיתנו ייעוץ משפטי בנושא עריכת  צוואה וירושה או לתאם פגישה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו ונשמח ולהציע לכם פתרונות מקצועיים המתאימים למקרה הפרטני שלכם.

לייעוץ ו/או קבלת הצעת מחיר מיידית בקשר לעריכת צוואה התקשרו עכשיו:  03-9309677 , 052-3589798

כתובתנו: רח’ מוטה גור 9 פתח תקווה ( ליד הקניון הגדול).

סגירת תפריט
דילוג לתוכן