ע"א 4576/11 – ו' עו"ד מאיר גובר ו-6 אח' נגד עו"ד דוד זעירא – כונס מטעם ההוצל"פ

בבית המשפט העליון בירושלים
 
 
ע"א 4576/11 – ו'
 
 
לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך
 
 
המערערים:                                                                                    עו"ד מאיר גובר ו-6 אח'
 
 
נ ג ד 
 
 
המשיב:                                                                                            עו"ד דוד זעירא – כונס מטעם ההוצל"פ
 
 
בקשה למחיקת סיכומי תשובה ולהוצאת מוצגים
 
 
החלטה
 

בפניי בקשה שהגיש המשיב להורות על מחיקת סיכומי התשובה שהגיש המערער 1 (להלן: המערער), ולחילופין להורות על "הוצאת כל המוצגים/נספחים שצורפו לסיכומי התשובה".

1. ההליך שבכותרת מופנה כלפי החלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' סגן הנשיא י' זפט) שעניינן "הערות נאמנות" אשר היו רשומות לטובת המערער על שתי דירות שעליהן מונה המשיב ככונס נכסים. בהחלטה מיום 15.5.2011 קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת המשיב והורה על מחיקת ההערות האמורות.

סיכומי המערער והמשיב הוגשו בהתאם לצו הסיכומים מיום 21.9.2011, וביום 11.9.2012 הגיש המערער סיכומי תשובה מטעמו, ואליהם צירף "מוצגי תשובה" (מוצגים כא'-כז').

2. בבקשה שבפניי טוען המשיב כי על פי צו הסיכומים הוגבל היקף סיכומי התשובה לעמוד בודד, וכי על מנת לעקוף מגבלה זו צירף המערער ל"מוצגי התשובה" תצהיר מיום 20.8.2012 שכותרתו "תצהיר הזמה קצר לתגובת יתר 80 ע' של המשיב מיום 19.6.2012". המשיב מדגיש כי אין מדובר במוצג אמיתי, וכי למרות הכותרת בה הוכתר התצהיר אין מדובר בהתייחסות לתגובה שהגיש לבקשת המערער לעיון מוקדם של ההרכב בסיכומיו (בקשה שנדחתה ביום 24.6.2012), שכן התצהיר, הנושא תאריך 20.8.2012, נערך לאחר שניתנה החלטה באותה בקשה, ועוד הוא טוען כי יש לדחות את טענת המערער לפיה תגובתו באותו עניין היתה בבחינת "תגובת יתר", וכי בכל מקרה בכתבי טענות שהוגשו במסגרת הליכי ביניים אין כדי להשליך על היקף הסיכומים. לטענת המשיב יש לראות בתצהיר ההזמה האמור חלק מסיכומי התשובה, ומכאן כי אלו הוגשו בחריגה מצו הסיכומים. עוד טוען המשיב כי המערער לא סיפק הסבר לכך שהמוצגים אשר צורפו לסיכומי התשובה לא צורפו על ידו מלכתחילה לתיק המוצגים שהגיש יחד עם סיכומיו. מטעמים אלו מבקש המשיב להורות על מחיקת סיכומי התשובה ולחלופין על הוצאת מוצגים כא'-כז' מתיק המוצגים.

המערער טוען מנגד כי דין הבקשה להידחות. לטענתו הבקשה הוגשה בחוסר תום לב שכן המשיב עצמו ביקש לעקוף את מגבלת היקף הסיכומים כאשר הגיש תגובה ארוכה ומפורטת לבקשתו הלקונית לעיון מוקדם בסיכומים. כן הוא טוען כי כל העובדות שהעלה בתצהיר ההזמה כמו גם המוצגים שצירף לסיכומי התשובה רלבנטיים לערעור.

3. תכליתו של "צו הסיכומים" היא להוביל לסיכום בכתב של טענות הצדדים, חידודן ותחימתן, בטרם שמיעת הצדדים באולם הדיונים, והשיקולים המנחים בקביעת היקף הסיכומים וסיכומי התשובה הם מתן יומם של המתדיינים לפני ערכאת הערעור, לצד שיקולים של יעילות דיונית ושוויון דיוני (ראו בש"א 3890/10 פלונית נ' בנק לאומי לישראל, פסקה 2 (לא פורסם, 31.5.2010); ע"א 679/11 היורשת אופירה נדב דרדיקמן נ' נדב (לא פורסם, 29.72012)). כפי העולה מתקנה 438 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי) ומסעיף 6 לצו הסיכומים מיום 21.9.2011 על בעלי הדין להגיש את תיק המוצגים (כמו גם את רשימת האסמכתאות) יחד עם סיכומיהם. בהקשר זה נקבע לא אחת כי המערער נדרש להגיש מוצגיו כבר במועד הגשת הסיכומים העיקריים (ולא במועד הגשת סיכומי התשובה) על מנת לאפשר למשיב להתייחס אליהם במסגרת סיכומיו שלו (ראו ע"א 1538/10 לב היהלום שבניקיון בע"מ נ' גולדבליט (17.2.2011)). בהתאם, בעל דין המבקש להוסיף מוצגים לאחר שכבר הגיש סיכומיו אינו רשאי לעשות כן ללא קבלת היתר לכך מבית המשפט (ראו תקנה 443 לתקנות סדר הדין האזרחי). מכאן נובעת המסקנה כי בעצם הגשתם של "מוצגי תשובה" ללא נטילת רשות נהג המערער שלא כשורה, ודי בכך כדי להוביל למסקנה כי יש להוציאם מתיק בית המשפט כמו גם את סיכומי התשובה הכוללים הפניות למוצגים אלו.
4. בבחינת למעלה מן הנדרש הוספתי ובחנתי את "מוצגי התשובה" עצמם. המוצג המרכזי כלפיו מופנית בקשת המשיב הוא מוצג כד' אשר על פי כותרתו הוא "תצהיר הזמה" לאמור בתגובת המשיב לבקשה שהגיש המערער לעיון מוקדם של ההרכב בסיכומיו. עיון בתצהיר זה מלמד כי הוא כולל טענות עובדתיות כמו גם טענות משפטיות הנוגעות לשאלות שבמחלוקת, אשר מקומן בסיכומים או בסיכומי התשובה, ויש ממש בטענת המשיב כי טכניקה זו בה נקט המערער יש בה משום עקיפה של הוראות צו הסיכומים. למותר לציין בהקשר זה כי ככל שלטענת המערער היקף הסיכומים שנתחם בצו הסיכומים לא היה די בו כדי לפרוש את טענותיו במלואן, היה עליו להגיש מבעוד מועד בקשה להרחבת היקף הסיכומים והוא לא היה רשאי לעשות דין לעצמו ולהרחיב דה-פקטו את היקף טענותיו. עולה מן האמור כי התצהיר שצירף המערער אינו בבחינת "מוצג" ועל כן לא היה בידיו לצרפו ככזה. עוד יובהר כי טענת המערער לפיה גם המשיב חרג ממגבלת היקף העמודים דינה להידחות. בהקשר זה הפנה המערער לתגובת המשיב לבקשתו לעיון מוקדם, אך תגובה זו אינה מהווה חלק מסיכומיו של המשיב וממילא כל תכליתה היה להתמודד עם בקשתו החריגה של המערער כי סיכומיו יועברו ל"עיון מוקדם" של ההרכב.

עוד כוללים המוצגים אשר צורפו כ"מוצגי תשובה" בקשה והחלטה של בית משפט השלום בהליך קשור; תקנות הרייך השלישי משנת 1938; חוזה שכירות; ובקשת רשות ערעור שהוגשה על ידי המערערים 2-7 באמצעות המערער 1 בשנת 2006 (מוצגים כא'-כג' ו-כו'). ככל שמסמכים אלו הוצגו בבית המשפט קמא רשאי המערער, כאמור לעיל, להגיש בקשה להגשת תיק מוצגים נוסף (בהתאם לתקנה 443 לתקנות סדר הדין האזרחי, וראו ע"א 9032/10 עו"ד איתן ארז נ' CITIBANK N.A TEL AVIV (לא פורסם, 8.1.2012)), ולעומת זאת אם אלו לא הוצגו בבית המשפט קמא עליו להגיש בקשה לצירוף ראיות להליך הערעור (ראו: תקנות 437 ו-457 לתקנות סדר הדין האזרחי; עע"ם 9773/08 ניב בטחון (1997) בע"מ נ' עירית עפולה, פסקה 4 (לא פורסם, 31.3.2009)). בכל מקרה אין המערער רשאי לצרף מסמכים אלו בשלב זה מבלי שקיבל רשותו של בית משפט זה לכך.

לעומת זאת מוצג כה' הינו אסמכתא משפטית, ואני מתירה את הגשתה בשלב זה. כמו כן מוצג כז' כולל הודעה ותצהיר בדבר המצאת כתבי בי דין שהוגשו בבית משפט זה לידי המערער, ואין מניעה כי אלו יישארו בתיק בית המשפט.

5. סיכומו של דבר – סיכומי התשובה שהגיש המערער כמו גם "מוצגי התשובה" שהגיש – למעט מוצגים כה' ו-כז' שהגשתם מותרת – יושבו לידיו. המערער יגיש עד ליום 1.1.2013 סיכומי תשובה מתוקנים (בהיקף של עמוד אחד) אשר לא יכללו הפניות למוצגים שהוגשו על ידו שלא כדין. עד לאותו מועד יהיה המערער רשאי להגיש, אם יחפוץ בכך, בקשה להגשת תיק מוצגים נוסף או בקשה לצירוף ראיות חדשות לערעור, לפי העניין, ואלו יטופלו כמקובל.

המערער יישא בשכר טרחת עורך הדין של המשיב בגין הליך זה, בסך של 2,500 ש"ח.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, ללא דיחוי, באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, י"ד בכסלו תשע"ג (28.11.2012).

 

  ליאת בנמלך
  ר ש מ ת