סוגיית העלאת טענת קיזוז בין צדדים קרובים לשטר בהתנגדות לביצוע שטר

 

סוגיית העלאת טענת קיזוז בין צדדים קרובים לשטר בהתנגדות לביצוע שטר
 

בדנ"א 258/98 צמח נ' שלשבסקי, פ"ד נה (4) 193, בעמוד 196 נקבע כי:

 
"אכן בין צדדים קרובים דינו של שטר כדין חוזה. כל טענת הגנה העומדת לצדדים קרובים כנגד חבות עפ"י שטר עומדת להם גם כנגד חבות עפ"י חוזה . . . אמת, השטר מעניק עילה עצמאית לאוחז אך קיים קשר פנימי בין השטר לבין עסקת היסוד. קשר זה מאפשר לעושה השטר לטעון להגנתו בתביעה עפ"י השטר, כי חבותו השטרית פחותה היא לאור עסקת היסוד ושוב, הגנה זו עומדת לחייב רק כלפי אוחז סתם. היא אינה עומדת לחייב כלפי אוחז כשורה".

 

סוגית העלאת טענת קיזוז על פי סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק החוזים") בין צדדים קרובים לשטר נידונה ברע"א Nordland papier AG 6250/98 נ. מפעלי ייצור והוצאה, פ"די נג (2) 274.

פסק דין זה פתר מחלוקות מסוימות אשר התעוררו בפסיקה בנוגע לנסיבות תחולתו של סעיף 53 הנ"ל על תביעה שטרית. הנשיא ברק (כתוארו דאז), סקר את הדין בסוגיה בארץ ובארצות שונות בעולם, והגיע למסקנה, כי על החיוב השטרי חלים גם דיני הקיזוז. בהקשר זה קבע:


"מסקנתי היא, איפוא, זו: דיני הקיזוז שבדין הכללי, חלים גם בקיזוז חיוב שיטרי בין צדדים קרובים. אם החיוב השיטרי והחוב הכספי הם מתוך "עיסקה אחת", ניתן לקזז כנגד החיוב השיטרי כל חוב כספי, בין קצוב ובין שאינו קצוב. על כן רשאי מושך או עושה לקזז כנגד הנפרע פיצויים לא קצובים המגיעים לו בגין הפרתה של עיסקת היסוד, ובלבד שהחיוב השיטרי ועיסקת היסוד הם "עיסקה אחת". אם החיוב השיטרי והחוב הכספי אינם מתוך "עיסקה אחת" הם ניתנים לקיזוז רק אם החוב הכספי הוא קצוב. מסקנה זו מתבקשת מתחולת הדין הכללי בענייני קיזוז על חיוב שיטרי. היא עולה בקנה אחד עם הטעמים המונחים ביסוד הקיזוז בין צדדים קרובים. טעמים אלה הם, כלשונו של השופט גולדברג, שלושה:


"…מניעת העוול הנובע מאכיפת התחייבויותיו של צד לחוזה בשעה שהתחייבות כלפיו הופרה; הצגה מהימנה של מכלול היחסים שבין הצדדים; וחיסכון בהליכים משפטיים מיותרים…" (פרשת בנק לאומי [15], בעמ' 199).שלושת השיקולים הללו תופסים גם בדיני השטרות".מכאן שכאשר  מדובר בצדדים קרובים לשטר, אשר נמשך על ידי הנתבע לפקודת התובע במסגרת "עיסקה אחת", . ההלכה היא, כאמור, כי ניתן לקזז כל חוב כספי כנגד החיוב השטרי, בין קצוב ובין שאינו קצוב.  הלכה זו מתיישבת היטב עם הגישה הרואה את השטר בין צדדים קרובים כחוזה (ע"א (ת"א) 03090/03 יונתן אריזה ושווק בע"מ נ' יבולי גליל בע"מ .