הוצאת מיטלטלין ואחסנתם

  1. כללי

הכניסה לחדרים תהיה אך ורק דרך הדלת הראשית.
אין להיכנס לחדרים דרך חלונות, קירות, מרפסות, גגות וכו'.
במידה שיש הכרח לפריצה, תיפרץ הדלת הראשית בלבד לא ייפרץ פתח אחר (אלא אם יש דלת כניסה נוספת, אותה ניתן לפרוץ ביתר קלות) ובעלות נמוכה יותר.
במקרה של הגעה לבית החייב לביצוע הוצאת מעוקלים והאנשים בפנים הבית מסרבים לפתוח את דלת הכניסה ו/או ישנם קולות של אנשים בבית שאינם מתייחסים לפנייתך לפתוח את הדלת. במקרים הנדונים ורק לאחר זיהוי וודאי של כתובת החייב, רשאי בעל תפקיד לפרוץ בביקור הראשון.
בבתי עסק שעות הביקור טרם הפריצה תקבענה ע"י מנהל לשכת ההוצאה לפועל שהטיל את התפקיד.
 
2. פריצת דלתות
הבהרה: ביצוע הנוהל כפוף להוראת מנהל הלשכה, אשר הטיל את התפקיד.
כניסה בדלת פתוחה או דלת שאינה נעולה, כאשר אין איש בחצרי החייב, כמוה כפריצה ולפיכך תתבצע בהתאם להנחיות נוהל זה.
טרם פריצת דלת, יש לוודא כי כתובת החייב בתיק לא שונתה, וזאת בעת אישור ההליך במחשב.
בכל מקרה בו יש כוונה לבצע פריצה של דלת מכל סוג, חובה על בעל התפקיד כי בין ביקור לביקור יעבור מינימום זמן של 48 שעות.
הביקורים השני והשלישי, יבוצעו לאחר השעה 16:00.
בכל מקרה של פריצת דלת, יציין בעל התפקיד ע"ג דו"ח הביצוע מספר טלפון/טלפון נייד בו הנו זמין 24 שעות ביממה.
תשומת ליבכם מופנית לעובדה כי באם ייגרם נזק לדלת או סימני פריצה אשר ייראו על גביה, יידרש בעל התפקיד לפצות את הניזוק מיידית.

  1. פריצת דלת רגילה

הגיע בעל תפקיד בפעם הראשונה לכתובת המצוינת ע"ג דו"ח הביצוע, ומצא את המקום סגור, ידביק על דלת הכניסה אזהרה לחייב לפני פריצה עפ"י הנוסח הרצ"ב, מסומן כנספח א'.
בכל ביקור בו תודבק אזהרה לחייב לפני פריצה, בעל התפקיד יעביר עותק ממנה למנהל הלשכה.
כמו כן, יש לצרף עותק מהאזהרה לבקשה לאישור הוצאות בגין ההליך.
אזהרה לפני פריצה תהיה בכתב ולא באמצעי אחר (טלפון וכדו').
הגיע בעל תפקיד בשנית לכתובת הרשומה ע"ג הדו"ח (לאחר שוידא כי כתובת החייב לא שונתה ברישומי המחשב בעת אישור הצו), רשאי בעל התפקיד בעצמו, או לתת הוראה לבעל מקצוע, לפרוץ או לפתוח כל מקום שבו מצויים או עשויים להיות המטלטלין המיועדים לעיקול ובלבד שבעל התפקיד יהיה נוכח במקום בעת הפריצה.
 

  1. פריצת דלת פלדלת

בעל התפקיד יוודא כי כתובת החייב לא שונתה בתיק ויבדוק תקפות הצו. פריצת דלת פלדלת תתבצע רק בביקור השלישי, כאשר גם בביקור השני תודבק "אזהרה לחייב לפני פריצה".
הביקור השני והשלישי בכתובת החייב יהיו לאחר השעה 16:00.
דלת פלדלת תיפרץ ע"י מנעולן או מסגר מקצועי, שעיסוקו בתחום זה ולא ע"י בעל התפקיד המבצע.
ע"ג דו"ח הביצוע, יצויינו פרטיו של הפורץ וסוג הבריח שהוחלף.
בעל התפקיד יציין על דו"ח הביצוע את מספר הטלפון ו/או מכשיר נייד אחר ו/או איתורית, בו ניתן להשיגו 24 שעות ביממה.
ע"ג דו"ח הביצוע יציין בעל התפקיד כי הושארו שתי אזהרות לחייב וירשמו מועדי הביקורים.
על בעל התפקיד להקפיד כי בין ביקור לביקור יעברו לפחות 48 שעות, כך שהסבירות שהחייב יקבל את האזהרה לפני הפריצה  גדולה יותר.
ע"ג דו"ח הביצוע יצוין שהדירה נפרצה, הוחלף מנעול, המקום בו הופקדו המפתחות וטלפון של בעל התפקיד, הזמין 24 שעות ביממה.
יובהר כי באחריות בעל התפקיד למסור המפתחות לחייב.
 

  1. השארת מפתח

את המפתח של המנעול החדש ניתן להשאיר:
אצל בעל התפקיד, בתנאי שהוא נמצא באותה עיר שבה פרץ הדלת.
בעל התפקיד ישאיר את המפתח ברשותו ויהיה אחראי למסירת המפתח לחייב, כאשר חל איסור לכבות את  מכשיר הטלפון הנייד/האיתורית לפחות למשך 24 שעות.
בעל התפקיד לא ישאיר מפתח בארון החשמל, בתיבת דואר, מתחת לשטיח, אצל השכן או בכל מקום אחר שלא בהתאם לנוהל.
בתיאום עם תחנת המשטרה הסמוכה למקום ביצוע ההליך, ניתן להשאיר המפתח בתחנה.
מסר בעל  התפקיד את המפתחות לחייב, יחתימו על-גבי טופס הליך הביצוע כי קיבל המפתחות לידיו.
 

  1. הוצאת מיטלטלין

דו"ח הביצוע יפרט את המיטלטלין שעוקלו, סוגם, טיבם, כמותם ומידע רלוונטי אחר. עוקלו מיטלטלין שערכם המשוער הגיע לכדי כיסוי גובה החוב, לא יעוקלו מיטלטלין נוספים.
 

  1. אחסון מיטלטלין

בעל התפקיד יעביר המיטלטלין שהוצאו אך ורק למחסן אשר קבע מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
באם לא נקבע על-ידי מנהל הלשכה מקום האחסון, יאוחסנו המיטלטלין במחסן הסמוך לביצוע העיקול/תפיסה ובתנאי שהמחסן מאושר על-ידי רשות האכיפה והגבייה.

  1. מנהל המחסן יחד עם בעל התפקיד יבדוק את המיטלטלין ויאשר את קבלתם בטופס "תעודת אחסנה".

בעל התפקיד ישווה הרשום בתעודת האחסנה לרשום בדו"ח העיקול (סוג, פגמים וכו') ויאשר זאת בחתימתו ע"ג תעודת האחסנה.

  1. בעל תפקיד הנדרש לפנות מיטלטלין, אשר מפאת גודלם, דרוש להם מקום נרחב, יתאם זאת עם מנהל המחסן מראש.
  2. במקרים מיוחדים, כאשר ישנו חשש כי הוצאת המעוקלים/תפיסת רכב יתארכו מעבר לזמן סגירת מחסן ההוצאה לפועל, בעל התפקיד יתאם מראש טלפונית עם מנהל המחסן את הגעתו וקליטת המעוקלים, מנהל המחסן רשאי להיעתר לבקשת בעל התפקיד. במידה ובעל התפקיד נענה בשלילה על-ידי מנהל המחסן ובעל התפקיד סבור כי לא נענה כראוי על-ידי מנהל המחסן, רשאי אז בעל התפקיד לפנות למנהל הלשכה, אשר הטיל עליו התפקיד כדי שיבדוק עם מנהל המחסן את אפשרות פתיחת המחסן מחוץ לשעות עבודתו הרגילות.
  3. לעתים קרובות, מסדיר החייב את חובו תוך שעות ספורות מעת הוצאת המיטלטלין מאחזקתו. במידה שהמיטלטלין לא מאוחסנים מיד במחסן, אין לשכת ההוצאה לפועל יכולה למלא אחר ציפיות החייב לשחרר המיטלטלין מיידית, וטענתו בדבר עיכוב מיותר תהיה מוצדקת.

לפיכך, על בעל התפקיד לאחסן את המעוקלים, לכל המאוחר, באותו יום בו בוצעה פעולת הוצאת המעוקלים.
בעל התפקיד יציין ע"ג דוח הביצוע את פרטי המחסן ויוודא כי על דוח הביצוע הוטבעה חותמת עם שם המחסן. בעל התפקיד ידאג לצרף לדוח המקורי, אשר נמסר ללשכה, העתק מדוח האחסנה, שניתן ע"י המחסנאי לאחר קליטת המעוקלים. בהיעדר דוח זה, לא ניתן יהיה לטפל בבקשה לאישור הוצאות.
 

נספח א'
אזהרה לחייב לפני פריצה
סמן X במקום המתאים

ביקור 1
 
 
ביקור 2
 
 
 

מס' תיק הוצל"פ _________________
מס' נומרטור ___________________
אל החייב ______________________________________________________________
המען       ______________________________________________________________
ביום ______/_______/________  בשעה ______:______ הגעתי לכתובת הנ"ל על מנת
לבצע את צו רשם ההוצאה לפועל, להוציא ולעקל את המיטלטלין המצויים במען הנ"ל.
בבואנו מצאנו את המקום סגור.
מתוך התחשבות לא פרצנו אותו בכוח.
על החייב להסדיר תשלום חובו  מייד בלשכת ההוצאה לפועל כדי למנוע שימוש בכוח פריצה
למקום.
הליך הפריצה נדחה ב – 48 שעות ויבוצע בכל עת לאחר מכן ללא מתן הודעה  נוספת.
ראה הוזהרת!
______________                                    _______________                                     
      מס' אישור                                            שם בעל התפקיד                   חתימה 

העתקים:
מנהל לשכת הוצל"פ ___________