הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב דיהטסו סיריאון שנת יצור 2009
בתוקף תפקידנו כמנהלי עיזבון זמני, מבקשים הח"מ לקבל הצעות לרכישת רכב מסוג דיהטסו סיריאון שנת יצור 2009.

את הרכב ניתן לראות ברחוב שדרות העם הצרפתי 37 רמת גן.

את ההצעות יש להגיש באמצעות טופס הצעה, אשר ניתן לקבלו בתאום עם עו"ד ניר טולדנו. הרכב יימכר במצבו הנוכחי, כמות שהוא (AS IS). הח"מ אינם אחראים למצבו ותקינותו של הרכב.

המציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו והצעתו תהא בלתי חוזרת. להסיר ספק, ההמחאה הבנקאית ו/או הערבות הבנקאית יופקדו וסכומן יחולט, במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחרים המוקנים למנהלי העיזבון על פי כל דין ו/או הסכם. הערבות הבנקאית ו/או ההמחאה הבנקאית יוחזרו למציע שהצעתו לא נתקבלה.

הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזה הצעה שהיא והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או מקצתם ו/או לערוך התמחרות ביניהם. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

מציע שהצעתו התקבלה יישא באגרות רישום הבעלות ברכב על שמו, אצל משרד התחבורה- רשות הרישוי. המכירה כפופה לאישור של בית משפט לענייני משפחה בפתח תקווה במסגרת ת"ע 46107-03-13.

ניר טולדנו, עו"ד לאה וסרמן , עו"ד

רח' דרך יצחק רבין 4, פתח תקווה, טל': 03-9309677 פקס: 03-9309674