מה דינו של הסכם ממון שלא אושר על ידי בית משפט או שלא הוגש לאישור?

 

מה דינו של הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט, או שלא הוגש לאישור?

שאלה זו נדונה לאחרונה בפסק דין שניתן בבית משפט לעניני משפחה בירושלים במסגרת

תה"ס 12784-09-10 ת.א. נ' מ.א בפני כב' השופטדניאל טפרברג.

נראה שעניין זה לא הוכרע באופן חד משמעי בפסיקה. יש הגורסים כי תוקפו של הסכם ממון נובע מאישורו בבית משפט ובמידה והוא לא מאושר הוא לא תקף, אך  מנגד, יש הסוברים, כי הסכם ממון שלא אושר, ניתן לבחינה תחת המטריה הנורמטיבית של חוק החוזים. 

כב' השופטת ארבל נתנה דעתה לכך ב- בע"מ 4547/06 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום 11.06.06 פורסם במאגרים) כדלקמן:

"השאלה האם יש מקום להכיר בתוקפו של הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט לא זכתה לתשובה חד- משמעית בפסיקה, ויש לגביה דעות לכאן ולכאן, בתלות בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. מחד גיסא, יש הסוברים כי אישור המוענק על ידי בית משפט להסכם ממון מהווה תנאי לתקפותו, ומאידך גיסא, יש הרואים באישור זה רובד נוסף להסכם שערכו בני הזוג, אשר לפיו, גם הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט, עשוי להיחשב להסכם תקף על פי דיני החוזים (לסקירה ממצה של הגישות בעניין, ראו: ניסים שלם יחסי ממון ורכוש – הלכה ומעשה ".((2001) 153-173 .

סעיף 5 לחוק יחסי ממון, מסדיר את חלוקת הרכוש בעת פקיעת הנישואין, אם עקב גירושין או אם חלילה בעקבות מוות. סעיף 5א( 3) לחוק מעצם קיומו בפרק איזון המשאבים בנכסים של בני זוג אשר לא ערכו הסכם ממון, מחריג למעשה נכסים מסוימים מתוך האיזון. לשון אחר, ישנם נכסים עליהם יכולים בני הזוג לקבוע חלוקה שונה מן הקבוע בחוק גם ללא ביצוע הסכם ממון.

5(א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג "

(בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווייםשל כלל נכסי בני הזוג, למעט 3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם."

3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם."

 מכאן קובע כב' השופט  דניאל טפרברג בפסק דינו הנ"ל כי ניתן להסכים כי נכסים יוצאו מאיזון המשאבים על פי חוק ואף ללא עריכת הסכם ממון, וזאת אם ההסכמה הועלתה על הכתב. אין בסעיף כל חובה כי ההסכמה תאושר על ידי בית משפט.

אף על פי כן, ניתן לסכם ולומר, שהחריג הוא שבית משפט יתן תוקף להסכם ממון שלא אושר כדין. בני זוג שאינם דואגים לאשר הסכם ממון שנחתם בניהם , לוקחים על עצמם סיכון גדול שהסכם זה לא יקבל בבוא העת, במקרה של גרושין תוקף וכי כל עניין זה יהיה נתון לשיקול דעתו המוחלטת של  בית משפט.