כתב תביעה על סכום קצוב לתשלום מיסי ועד דוגמא

בבית משפט שלום                                                                                  ת.א._________
בפתח תקווה

התובעת:

                              ע”י ב”כ עורך דין ניר טולדנו
                              מרחוב מוטה גור 9 פתח תקווה
                              טל: 03-9309677 פקס: 03-9309674

                                    -נגד-

הנתבע:

מהות התביעה: כספית.
סכום התביעה:  

כתב תביעה על סכום קצוב

1.   התובעת הינה רשות מקומית של מושב ____ ( להלן: “הרשות המקומית” ).

2.   עפ”י הרישום בפנקסי התובעת, הנתבע החזיק ו/או מחזיק במועדים הרלוונטיים לתביעה, בנכס הנמצא בתחום שיפוטה של התובעת.

3.   לפי פנקסי התובעת, הנתבע חייב לתובעת את הסך של _______ ₪ בגין חיובי מיסים החל מיום ____ ועד ליום _______.

      צילום דף פירוט ממחשב התובעת, המפרט את החוב מצ”ב לכתב תביעה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח א’.

4.   התובעת פנתה לנתבע פעמים רבות, בדרישה כי ידאג לפרוע את החוב. משלא נענו פניות אלו, נאלצה התובעת אף לפנות לנתבע באמצעות פרקליטה במכתב מיום ______.

      צילום מכתב הדרישה שנשלח לנתבע בדואר רשום מצ”ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ב’.

5.   למרות דרישותיה והתראותיה של התובעת, לא שולם הסך הנ”ל, עד ליום הגשת התביעה.

6.   הנתבע לא הגיש כל התנגדות, השגה, ערר או ערעור על החיוב הנ”ל. בנסיבות אלו לא היה מנוס מהגשת התביעה.

7.   לפיכך, על הנתבע לשלם לתובעת את הסך של ______ ₪, שזה סכום התביעה.

8.   אין באמור בכתב תביעה זה ו/או בהגשתו לבית משפט, כדי לגרוע מזכויות התובעת לתבוע בעתיד חוב, אשר לא נתבע בכתב תביעה זה.

9.   התביעה הינה על סכום כסף קצוב, המגיע לתובעת עפ”י דין.

10.  לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית לדון בתביעה, לנוכח מהותה, והסמכות המקומית לדון בתביעה לנוכח מקום הימצא הנכס ומקום המיועד לביצוע ההתקשרות.

11.  אשר על כן, מתבקש בית משפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות ( הפרשי הצמדה וריבית התש”מ 1980), מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, וכן שכ”ט עו”ד בתוספת מע”מ כדין.                                                                                                                                                                                                   _______________
                                                                                                           ניר טולדנו, עו”ד
                                                                                                               ב”כ התובעת

סגירת תפריט
דילוג לתוכן