יפוי כח מתמשך שאלות ותשובות מדריך מעודכן לשנת 2023

יפוי כח מתמשך שאלות ותשובות 

הכנו לנוחיותכם מדריך יפוי כח מתמשך שאלות ותשובות  על מנת שיהיו לכם לעזר ויקל על ההבנה של הנושא החשוב הזה.

ייפוי כוח מתמשך  זה מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים ולמנות אנשים שאתה סומך עליהם  כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך. יפוי כח מתמשך שאלות ותשובות הינו מדריך שהכנו לנוחיותכם במטרה להקל על הבנת הנושא.

לא כל אדם ולא כל עורך דין רשאי לערוך יפוי כח מתמשך אלא רק עורכי דין שעברו הסמכה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כח מתמשכים ומסמכי הבעת רצון. במקרה שמדובר ביפוי כח רפואי  בלבד גם עובד סוציאלי, רופא ופסיכולוג מוסמך לכך.

באם שעבורו נערך יפוי הכח נקרא הממנה ואת מי שהוא מסמיך נקרא מיופה הכח. הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18) המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. מכאן שהממנה לא יכול להיות אדם שאין לו יכולת להבין בדבר או שקיימת אצלו פגיעה קוגנטיבית שלא מאפשרת לו להבין את מהות הפעולה המשפטית.

מיופה הכוח חייב להיות אדם כשיר מעל גיל 18  שהממנה סומך עליו לשמש בבוא היום כמיופה כוחו. כמו כן,  אדם לא יכול להתמנות כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו) כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח ,מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. הממנה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם  , את מנגנון קבלת ההחלטות ואופן הכרעה בהם במקרה של מחלוקת בין מיופי הכח השונים. למשל במקרה של מספר מיופיי כח חלופיים ניתן לקבוע כי החלטה במקרה של מחלוקת תתקבל בדעת הרוב או לפי דעת אחד ממיופה הכח שדעתו תכריע בדבר. כמו כן , ניתן גם לקבוע כי בהחלטות מסויימות יהיה צורך בהסכמת כל מיופיי הכח להבדיל מהחלטות אחרות בהן תספיק החלטה של מיופה כח אחד.

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים, על עניינים אישיים  ועל עניינים רפואיים כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצון הממנה. הממנה רשאי להסמיך מיופיי כח רק לגבי חלק מהקטגוריות הנ"ל או לגבי כולן והוא גם רשאי להסמיך מיופיי כח שונים לכל עניין בהתאם להתמחותם או למידת התאמתם והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של הממנה.

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד על גבי טופס ייעודי מקוון. (לא ניתן לערוך
ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל(. הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.  את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין. על עורך הדין (או בעל המקצוע הטיפולי) להתרשם כי הממנה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה. 

באפשרות  הממנה לקבוע" הנחיות מקדימות" בהן הוא יפרט את רצונו  בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו  או פעולות שיינקטו בשמו אם וכאשר יכנס יפוי הכח לתוקף. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.

אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף הממנה יתנגד  לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שהממנה ביקש  את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשת הממנה בזמן אמת  ולא לפי ההנחיות שנתן בעבר.

כן. לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עו"ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות החוק.דהינו, אם הממנה ימנה במסגרת יפוי הכח מספר מיופיי כח, כל אחד מהם יצטרך ליתן את הסמכתו הנפרדת למינוי.

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר הממנה לא יהיה  מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, וענינים רפואיים) זאת, בהתאם לתנאים שקבע הממנה בייפוי הכוח המתמשך.
החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי הממנה אינו מבין בדבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנת הממנה ייכולתו הקוגנטיבית עלולים להיות מופחתים. תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב לממנה אשר יכולים להעיד על סמך הכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר, או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע. בפועל, לצורך הפעלת יפוי הכח המתמשך על מיופה הכח להכנס לאתר האפוטרופוס הכללי לעבור תהליך הזדהות ממשלתית לאחר שהזדהה כמיופה כח ולצרף את חוות הדעת הרפואית למסמך ההצהרה המקוון.

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).

מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותם הממנה היה מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. עליך להודיע על כך למיופה הכוח ,ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

עמדת האפוטרופוס הכללי היא שכיוון שאין התייחסות מפורשת בחוק (במובחן מקביעת שכר למיופה הכוח) , קביעת שכר המיודע חוסה תחת "פעולה משפטית אחרת", שיש להסמיך מפורשות את מיופה הכוח לבצעה, וזאת תחת מגבלת הסכומים המנויה בסעיף 32ו(ג)(1)(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

הפקדה של ייפוי כוח רפואי בידי הממנה יכולה להתבצע באחת מאלה:

א. בשירות חדש – הזדהות חכמה של הממנה באתר ממשל זמין והעלאת מסמך סרוק של ייפוי הכוח הרפואי.

להסבר על השרות.

לכניסה לשרות.

 ב. בהגשה ידנית, בהתייצבות אישית של הממנה במחוז הרלבנטי של האפוטרופוס הכללי.

קבלת קהל

 הפקדה בידי מיופה הכוח של ייפוי כוח רפואי שנערך בשנה האחרונה ונכנס לתוקף לפני שהופקד, תתבצע בהגשה של המסמך באופן אישי בידי מיופה הכוח במחוז הרלבנטי של האפוטרופוס הכללי בצירוף הצהרה על כניסה לתוקף.

בכל מקרה, על מיופה הכוח לשמור אצלו את טופס ייפוי הכוח הרפואי המקורי עד למותו של הממנה או לפקיעתו או ביטולו של ייפוי הכוח.

עמדת האפוטרופוס הכללי היא שכיוון שאין התייחסות מפורשת בחוק (במובחן מקביעת שכר למיופה הכוח) , קביעת שכר המיודע חוסה תחת "פעולה משפטית אחרת", שיש להסמיך מפורשות את מיופה הכוח לבצעה, וזאת תחת מגבלת הסכומים המנויה בסעיף 32ו(ג)(1)(ד) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

ישנן  כמה אפשרויות: 

לפנות לאפוטרופוס הכללי לבירורים נוספים. (ככלל במקרים של ספק, ישנה לעו"ד, עורך המסמך, אפשרות לבקש חוו"ד מומחה). להגיש תלונה בעניין לממונה על תלונות הציבור באפוטרופוס הכללי. לפנות לבימ"ש ולבקש הנחיות בטענה שייפוי הכוח לא נערך כדין. ניתן להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכוח לממונה על תלונות ציבור באפוטרופוס הכללי בקישור הבא: פניות ציבור.

על פי עמדת האפוטרופוס הכללי בנושא יפוי כח מתמשך שאלות ותשובות יש במקרה זה לפנות לאפוטרופוס הכללי לביצוע בדיקה וברור!

עורך הדין הממשיך צריך לפעול בהתאם לאמור בסעיף 32 יד ולפעול על פי התנאים הנדרשים ממנו, עליהם הוא גם מצהיר. על עורך הדין ה"חדש" לערוך טיוטה חדשה במערכת האישית שלו, באמצעות הכרטיס החכם האישי שלו, ואין לעשות שימוש במערכת של עורך הדין הקודם.

לא ניתן להתנות על הזכות של הממנה לביטול אלא על פי הוראות החוק.

בהתאם להנחיות האפוטרופוס הכללי אכן על מיופה הכוח הראשי ליידע את שאר מיופי הכוח לגבי כניסה לתוקף של ייפוי הכוח, וכך הוא גם מצהיר בטופס ההצהרה על כניסה לתוקף.

על פי הצעת לעדכון תעריף שכר טרחה מינימאלי מומלץ בגין הכנת יפוי כח מתמשך הרי שעמדת ועדת שכר טרחה ופורום משפחה הנה כי שכר טרחה בסך 5,000 ש"ח לעריכה וחתימה על יפוי כח מתמשך ליחיד ו7,500 ש"ח לזוג מהווים שכר טרחה מינימאלי מומלץ . יחד עם זאת, לא נקבע בחוק כל מגבלה בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו, לפי ניסיונו ולפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש. טווח המחירים נע בין 2,000 ש"ח + מע"מ ל 4,000 ש"ח + מע"מ ליפוי כח מתמשך לאדם יחיד  וסך של 3,500 ש"ח – 7,000 + מע"מ ואף יותר ליפוי כח מתמשך לשני בני זוג. לעניין זה יצוין שלא ניתן לערוך יפוי כח מתמשך לשני בני זוג במסמך אחד כפי שניתן לעשות למשל בצוואה הדדית ויש לערוך יפוי כח נפרד לכל אחד מבני הזוג כך שכל אחד מבני הזוג יוכל גם לתת הוראות שונות ולהסמיך מיופי כח שונים במידת הצורך.המחיר הסופי נקבע בהתאם למספר מיופי הכח שהממנה מעוניין למנות וכן בהתאם למידת נסיונו ויוקרתו המקצועית של עורך הדין שאליו פונים.

עורך דין  יפוי כח מתמשך בפתח תקווה – שרותי המשרד 

עורך דין ונוטריון בפתח תקווה ניר טולדנו בעל הסמכה לעריכת יפוי כח מתמשכים כאשר במהלך השנים ערך מאות יפוי כח מתמשכים ולכן הוא בעל ידע וניסיון רב בתחום וישמח במידת הצורך לספק לכם את השירות .

להצעת מחיר חייגו עכשיו 03-9309677 052-3589798ניתן גם לקבל הצעת מחיר באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד או בדף צור קשר. 

כתובתנו: רחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה, בניין  T, בסר סיטי , קומה 18.

בקרבת משרדנו יש אפשרויות חניה:
בתשלום – רחוב תוצרת הארץ 3 B.S.R. CITY פ"ת בחניון.
ללא תשלום – מול B.S.R. CITY תוצרת הארץ 3 מתחם "שופ TIME" – שעתיים ראשונות בחניון העילי ללא עלות.

אנו מקווים כי נהנתם לקרוא את המדריך שהכנו בנושא יפוי כח מתמשך שאלות ותשובות אשר התבסס בחלקו על אתר האפוטרופוס הכללי.