טפסים מיסוי מקרקעין

2681 בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים 
2856 מס רכוש – הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 
2857 בקשה למסירת מידע לשמאים 
2973 טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים 
2988 הצהרה לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה 
501 בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים 
6120 בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
6130 תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד 
7000 הגשת הצהרה שאינה מקוונת ע״י עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017
7003 בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין 
7004 בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד 
7006 הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי 
7008 עדכון פרטי עו"ד
701 דיווח על בניית פרויקט חדש 
7010 הודעה על הקצאה 
7013 השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963
7020 בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי 
7025 הודעה על מכירת אופציה במקרקעין
703 בקשה לפעולות ושירותים  
7036 הודעה בעניין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה – תשלומים והחזרים
7039 הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה
704 בקשה לשובר תשלום\אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד 
7040 מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה
7067 הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963 
7085 בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 
7086 הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96 
7097 הצהרה על מכירת משק חקלאי – נספח להצהרה
7100  בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במיסוי מקרקעין 
7152 בקשה לתשלום מקדמה
7155 בקשה להקטנת שיעורי מקדמה 
7156 בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה
7157 תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק – נספח להצהרה והשומה העצמית 
7158 תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק 
7160 בקשה לקבלת אישור מקדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין 
7161 בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין
7738 הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)
7739 מכירת זכות במקרקעין 
7751 הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א' 
7912 הצהרה משלימה להצהרה הראשית 
7914  הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת 
7919 הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו – מסלול חיוב בשבח 
7920 הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו -מסלול אי חיוב בשבח