הוצאה לפועל טפסים להורדה מעודכנים לשנת 2023

לנוחיותכם ריכזנו את מרבית טפסי ההוצאה לפועל העדכניים, כפי שמופיעים ברשות האכיפה והגבייה, הן טפסי הוצל"פ חייבים כגון בקשה בטענת פרעתי, בקשה לעיכוב הליכים/ ביטול הגבלות, צו תשלומים וכיוצ"ב וכן בקשות זוכים כגון בקשה לביצוע שטר, בקשה לתובענה על סכום קצוב , בקשה להטלת הגבלות ועוד. 

שאלונים

חייב הוצאה לפועל

שאלון חייב וכתב ויתור על סודיות

טופס 528 – שאלון והנחיות זוכה מסלול מקוצר

שונות

ייפוי כוח כללי- הוצאה לפועל

ייפוי כוח בן משפחה

כתב ערבות

טבלאות ריביות (על פיהם מחושבים החובות בהוצאה לפועל)

רשימת רשויות מקומיות תחת מטרופולינט

רשימת הרשויות המקומיות המקבלות שירותי ניהול מידע מחברת אוטומציה חדשה 

אישור שליחת פסק דין / החלטה ממערכת נט המשפט

תצהירים

תצהיר

תצהיר מוסר

הצהרת זוכה- חייב שאינו אזרח ישראלי על פי מספר דרכון

הנחיות לפתיחת תיקים

רשימת קודים של בתי משפט וערכאות שיפוטיות

התראה בטרם הגשה לביצוע של תביעה על סכום קצוב

נוסח מכתב התראה לחייב לפי סעיף 81א (ז) לחוק ההוצאה לפועל (שיק שחוזר בגלל הוראות חוק צמצום שימוש במזומן)

נספחי בקשות זוכה

מחזיקים המחוברים בתקשורת מחשבים עבור עיקולי צד ג

נספחי מזונות

טבלת פירוט דמי מזונות שוטפים – כאשר קיים חוב עבר עבור תקופה שאינה רצופה

טבלת הוצאות על פי פסק הדין שלא שולמו

בקשה לפריסת חוב – מזונות ביטוח לאומי

טופס 208 – טופס חישוב מזונות תקופתיים (שוטפים)

טבלת המרה

טבלת ההמרה של קודי הבקשה בטפסים החדשים (כלים שלובים)

הרשאה לחיוב חשבון

טופס הרשאה לחיוב חשבון – לחתימה בבנק

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק

טפסים לפתיחת תיקים

טופס 200- בקשה לביצוע- כביש אגרה

טופס 201- בקשה לביצוע משכון

טופס 202- בקשה לביצוע על פי פקודת המיסים

טופס 203- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב

טופס 205- בקשה לביצוע שטרות והמחאות

טופס 206- בקשה לביצוע פסק דין כספי

טופס 207- בקשה לביצוע פסק דין כספי מזונות/ מזונות ביטוח לאומי

טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה

טופס 210- נתוני חישוב קרן

טופס 211- בקשה לביצוע הליך

טופס 528- שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר

טופס 600- נספח לבקשת ביצוע- הוספת גורם

טופס 9 – טופס הצהרה – ריבוי זוכים

טופס נלווה להגשת בקשת ביצוע שעילתה הלוואה

טפסי חייבים

טופס 221- דף הסבר בקשה להוספת גורם עובד סוציאלי כמסייע בתיק

טופס 7- בקשה לאיחוד תיקים

טופס 214- בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות

טופס 218- בקשת חייב- התנגדות

טופס 222- בקשה לביטול הכרזה על חייב מוגבל באמצעים / שינוי הגבלות

טופס 233- בקשה לצו חיוב בתשלומים

טופס 234- בקשה לחיוב צד שלישי בחוב הפסוק

טופס 236- בקשת חייב- טענת פרעתי

טופס 351 – בקשת חייב להכרה כ"חייב משלם" (הפחתת פיגורים ועיכוב הליכים)

טפסי זוכים

טופס 10- התנגדות למתן הפטר חייב מוגבל באמצעים

טופס 174- בקשה לקבלת מידע על גובה החוב מזונות

טופס 213- צווי מידע

טופס 300- בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג' – מדיה מגנטית

טופס 333- בקשה לכלול חייב במרשם חייבים משתמטים

טופס 352 – בקשה לביטול הכרה כ"חייב משלם" (ביטול הפחתת ריבית וביטול עיכוב הליכים)

טופס 500- בקשת זוכה- מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק הדין

טופס 501-בקשה לשליחת אזהרה חוזרת מסירה אישית

טופס 503- בקשה להקטנת חוב

טופס 504- נקיטת הליכים – עיקול מטלטלין מקרקעין כלי תחבורה

טופס 505- נקיטת הליכים -פינוי עשיית מעשה הוספת צו עשה

טופס 506- נקיטת הליכים- הטלת הגבלות על חייב ועיכוב יציאה מהארץ

טופס 507- בקשה לפתיחת תיק מחדש

טופס 508- נקיטת הליכים- עיקולי צד ג עיקול כספי זוכה

טופס 509- בקשה לצו הבאה

טופס 510- בקשה לצו מאסר

טופס 511- בקשה להעברת תיק למסלול מזונות

טופס 512 – בקשה לקבלת מידע על כניסת החייב לארץ / ביטול המידע

טפסי כל המשתמשים

טופס 223- בקשה להוספת גורם בתיק

טופס 235- צירוף תיק לתיק איחוד או ביטול תיק איחוד

טופס 400- זימון לדיון או לחקירת יכולת

טופס 401- ביטול או דחיית דיון

טופס 402- בקשה להחלטה במעמד צו אחד

טופס 403- בקשה להעברת תיק הוצאה לפועל

טופס 404- בקשה לחילוט ערבון- עיכוב כספים

טופס 405- בקשה למתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר

טופס 406- בקשה לסגירת תיק

טופס 407- בקשה לשינוי חשבון בנק לבא כוח מייצג

טופס 408- בקשה לשינוי ייצוג ופרטי חשבון בנק בא כוח מייצג

טופס 409- בקשה לשינוי כלל חישוב

טופס 410- תגובה לבקשה על פי דרישת רשם

טופס 411- שינוי פרטי חייב או זוכה

טופס 502- בקשה להגדלת / הוספת קרן חוב

טופס 988- בקשה כללית

טפסים להגשה בתיקי כינוס נכסים

טופס 224- בקשה למינוי כונס/ת נכסים

טופס 225- דו"ח כונס/ת ראשוני- הליכים מקדמיים בהתאם לצו המינוי

טופס 226- דו"ח כונס/ת ביניים

טופס 227- בקשה לאישור מכר

טופס 228 – דו"ח כונס/ת סופי

טופס 229- דו"ח כונס/ת סופי- סיכום פעילות הכונס/

טופס 232- בקשה כללית כינוס (988)

טפסים להגשה בתיקי חדלות פירעון בהוצאה לפועל

הגשת בקשת יחיד ודוח כלכלי – ידני

כתב ויתור סודיות

נוסח כתב התחייבות

רשימת מסמכים להגשת בקשת יחיד

מדריך להפקה מקוונת של אישורי מקרקעין להגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון

רשימת סניפים בהם ניתן לשלם אגרת פתיחת תיק

חדלות פירעון ושיקום כלכלי -עלון מידע

טופס 700 – עמדות נושה להצעה לגיבוש הסדר תשלומים לפי סעיף 191 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

טופס 701 – בקשה כללית חדלות פירעון

טופס 702 – תביעת חוב חדלות פירעון

טופס 703 – ייפוי כוח להגשת תביעת חוב – חדלות פירעון

טופס 704 – תצהיר לתביעת חוב – חדלות פירעון

טופס 705 – בקשה לעיכוב הליכים בכלל תיקי החייב עקב פניה להליך חדלות פירעון בהתאם לסעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

טופס 707 – בקשה לקבלת גישה לקובצי חייבים

טופס 708 – בקשה לעדכון פרטי נאמן

דוח בקרת ביניים – מוגש על ידי הנאמן

דוח ממצאי בדיקה – מוגש על ידי הנאמן

דוח דו-חודשי על הכנסות והוצאות חייב בהליך חדלות פירעון