טופס שיתוף פעולה בין מתווכים

הסכם שיתוף פעולה עם מתווך מקרקעין
 

הסכם זה נערך ב _____________________ בתאריך ________________בבין :      ___________      ת.ז     ____________       מס' רישיון: _________
 
כתובת :_______________
 
לבין :      ___________      ת.ז     ____________       מס' רישיון: _________
 
כתובת :_______________


לבין :      ___________      ת.ז     ____________       מס' רישיון: _________
 
כתובת :_______________


 
 
הואיל  והצדדים מעוניינים לשתף פעולה בנושא תיווך נדל"ן לגבי הנכס/ים שפרטיו/הם, מפורטים להלן:
 
א.______________________________________________________
 
ב.______________________________________________________
 
ג.______________________________________________________

לפיכך, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. הצדדים מתחייבים לשתף פעולה בינהם ולבצע את שיתוף הפעולה הזה בכנות ביושר ובהגינות.
 

2. התמורה הכספית אשר מתקבלת מהקונה והרוכש מתחלקת שווה בין הצדדים.
 
 
3.  כל שינוי בתנאי הסכם זה יידון ויסוכם בין הצדדים במישרין, ולא יהיה בר תוקף אם לא יהיה מוסכם ומאושר  
     בכתב.

 4. הצדדים מצהירים בזאת כי קראו הסכם זה בעיון, הבינו היטב את תוכנו ואת  התחייבויותיהם על פי ההסכם והם
     מקבלים על עצמם  את כל התחייבויותיהם המפורטות  בהסכם.

 
5. כתובת הצדדים להסכם זה כמצוין להלן, או כתובת אחרת עליה יודיעו הצדדים זה לזה.
    בכתב.

6. ולראיה באנו על החתום מטה.

                              
 
 
 
 
______________________                                                          ____________________ 
            חתימת המתווך                                                                              חתימת המתווך