חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א- 1981

( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 1
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
*1981 התשמ"א- כיסוי, ללא שיקי חוק
 הגדרות
1. בחוק זה
"בנק" – תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-
1981 1 , המקבל פקדונות כספיים בחשבונות עובר ושב על מנת
לשלם מהם בשיק לפי דרישה;
. "שיק" – כהגדרתו בסעיף 73 לפקודת השטרות 2
" שיק שסורב" – שיק שהוצג לפרעון בתאריך הנקוב בו או אחריו, והבנק סירב
לפרעו מחמת שלא היתה יתרה מספקת בחשבון והוא לא היה
חייב לפרעו מכוח הסכם עם המושך, ואין נפקא מינה אם היתה
סיבה נוספת לסירוב או אם ניתנה הוראת ביטול;
"חשבון" – חשבון במטבע ישראלי שמושכים עליו בשיק;
"בעל חשבון" – מי שרשום בבנק כבעל חשבון;
"מיופה כוח" – מי שבעל החשבון ייפה את כוחו למשוך שיקים על החשבון והוא
אינו בעל החשבון;
"מורשה חתימה" – מיופה כוח בחשבון של תאגיד;
"פתיחת חשבון" – לרבות רישום בחשבון של מיופה כוח או של מורשה חתימה,
לעניין משיכת שיקים מהחשבון;
"חשבון משותף" – חשבון שלגביו רשומים בבנק יותר מבעל אחד;
"הכרזה על שעת חירום" כל אחת מאלה:
1) הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 9ג לחוק ההתגוננות )
; האזרחית, התשי"א- 1951
2) הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 90 ב לפקודת )
; המשטרה [נוסח חדש] התשל"א 1971
3) קריאה לשירות מילואים בנסיבות חירום או קריאה )
לשירות מילואים במצב מיוחד לפי סעיפים 8 או 9 לחוק
; שירות המילואים, התשס"ח- 2008
;3 "המפקח" – המפקח על הבנקים לפי פקודת הבנקאות, 1941
"השר" – שר המשפטים.
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 2
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
 לקוח והגבלת חשבו הגבלת
2. (א) חשבון יהיה מוגבל (להלן – חשבון מוגבל) ובעליו יהיה מוגבל (להלן – לקוח מוגבל)
אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון,
ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון.
(א 1) סורבו שיקים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי
החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה, הכל כפי שנקבע בתקנות.
(א 2) על אף האמור בסעיף קטן (א) הוכרזה שעת חירום וסבר המפקח כי יש להשעות
בהקדם האפשרי הגבלה של חשבון ובעליו כאמור בסעיף זה, רשאי הוא לקבוע, לגבי
המדינה כולה או לגבי שטח מסוים, כי בנק לא יגביל חשבון או בעל חשבון בשל
שיקים שסורבו בתקופה שיקבע, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 90 ימים; המפקח
רשאי לקבוע כאמור מיום ההכרזה על שעת חירום ולא יאוחר משלושים ימים לאחר
שהסתיימה.
(ב) השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי
לשנות את מספר השיקים והתקופות הקבועים בסעיף קטן (א).
(ג) (בוטל).
(ד) (בוטל).
 מעוקל חשבו
2א. סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם
הוצג תוך ששים ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
 חמור מוגבל לקוח
3. (א) מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות (להלן: לקוח
מוגבל חמור):
1) לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל; )
2) מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה )
התקופה שבה היה לקוח מוגבל.
(ב) מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו
ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה
חתימה.
(ג) שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח כאמור
בסעיף קטן (ב), יוגבלו רק במשיכת שיקים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח
חשבון אחר.
(ד) הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל
החשבון על ביטול ייפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל הגבלת החשבון.
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 3
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
 הגבלה על הודעה
3א. (א) הבנק יודיע בכתב על חשבון מוגבל או על לקוח מוגבל לכל אחד מאלה:
למפקח, לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.
(ב) המפקח יודיע על לקוח מוגבל חמור לבעל החשבון, למיופה הכוח ולמורשה החתימה.
(ג) המפקח יודיע לכל הבנקים על חשבון מוגבל, על לקוח מוגבל או על לקוח מוגבל
חמור.
 ותחילתה ההגבלה תקופת
3ב. (א) תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת.
(ב) תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו, כאמור בסעיף 3 היא שנתיים.
(ג) תחילת ההגבלה ביום שצוין בהודעה של הבנק או של המפקח, לפי העניין, שיהיה
לפחות חמישה עשר ימים מיום שההודעה נשלחה ללקוח.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), בנק שהודיע על הגבלה ובנק שקיבל הודעה על הגבלה,
לא יפתח חשבון למי שלגביו נמסרה ההודעה מיום שהודיע או מיום שקיבל את
ההודעה, לפי העניין.
 מיוחד מוגבל לקוח
3ג. (א) חייב שראש ההוצאה לפועל הטיל עליו הגבלה לפי סעיף 69 ד(א)( 2) לחוק ההוצאה
לפועל, התשכ"ז 1967- , יהיה לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות (להלן – לקוח מוגבל
מיוחד).
(א 1) חייב שבית משפט הכריז שהוא פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],
התש"ם 1980- , יהיה לקוח מוגבל מיוחד.
6) לחוק בתי דין רבניים (קיום ) (א 2) אדם שבית דין רבני נתן נגדו צו הגבלה לפי סעיף 2
4, יהיה לקוח מוגבל מיוחד. פסקי דין של גירושין) (הוראת שעה), התשנ"ה 1995-
(ב) דינו של לקוח מוגבל מיוחד כדין לקוח מוגבל חמור, למעט לעניין סעיף 14 (ב), ולעניין
סעיף 3(א)( 2) לא יראוהו כלקוח מוגבל.
(ג) תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל מיוחד ושל חשבונותיו תהיה כפי שקבעה הרשות
המוסמכת, ובלבד שלא תעלה על חמש שנים; לא קבעה הרשות המוסמכת תקופה
כאמור, תהיה התקופה בת שנה אחת. בסעיף קטן זה,
"הרשות המוסמכת " – ראש ההוצאה לפועל, בית משפט או בית דין רבני.
 ההגבלה מהות
4. (א) לקוח מוגבל לא יפתח חשבון.
(ב) לא ימשוך אדם שיק על חשבון מוגבל.
(ג) לקוח מוגבל חמור לא ימשוך שיק על שום חשבון.
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 4
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
 מוגבל בחשבו הבנק חובות
5. (א) לא יפרע בנק שיק שנמשך על חשבון מוגבל.
(ב) לא יספק בנק טופסי שיקים למשיכה מחשבון מוגבל.
(ג) לא יפתח בנק חשבון ללקוח מוגבל.
 סייגי
6. (א) על אף האמור בסעיף 5(א) רשאי בנק לפרוע שיק במשך חמישה עשר ימים מתחילת
ההגבלה ובלבד שהתאריך הנקוב בו הוא מוקדם מתאריך תחילת ההגבלה.
(ב) אי פרעון שיק מחמת הוראות חוק זה אינו גורע מכל זכות של אוחז לתבוע על פי
השיק.
 שיק סימו
7. שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע מחמת הוראות סעיף 5(א), וכן שיק שסורב, יסמנו הבנק
הנמשך לפי העניין.
 המפקח בידי חשבו הגבלת
8. ראה המפקח שבנק לא הגביל בעל חשבון או חשבון שלפי הוראות חוק זה היה עליו
להגבילו, רשאי הוא, במקום הבנק, לנקוט כל פעולה הדרושה לביצוע ההגבלה.
 טעויות תיקו
9. הודיע בנק בטעות על הגבלה, יתקן את הטעות ויודיע על כך לבנק ישראל, וההגבלה תהיה
בטלה.
 ערעור
10 . (א) לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת
שיק במניין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה:
1) הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות; )
2) הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו )
שניים אלה:
השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך
ששים הימים האמורים בסעיף 2א;
3) ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם )
בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח
הסכם אתו.
4) נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, )
ובשל כך סורב השיק;
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 5
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
( 5) הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות ( 1 )
ו- ( 2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום", ובין המועד שבו נמשך השיק ובין
המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב
שעת החירום, ובשל כך סורב השיק.
(ב) לא יהוו עילה לערעור או לביטול הבאת שיק במניין השיקים שסורבו:
1) פגם שנפל בהתראה; )
2) אי קבלת התראה, ובלבד שהבנק שלח התראה. )
 זמני סעד
10 א. (א) בית המשפט רשאי, לבקשת מי שהגיש ערעור, לתת צו שימנע את תחילת ההגבלה;
משניתן הצו יחולו הוראות אלה:
1) המבקש לא יהיה רשאי לפתוח חשבון ובנק לא יפתח לו חשבון בתקופה שהצו )
עומד בתקפו;
2) התקופה שבה הצו עמד בתקפו לא תובא בחשבון תקופות ההגבלה שנקבעו )
בסעיף 3ב;
(ב) שיקים שסורבו בתקופה שבה עמד הצו בתקפו, ייכללו במניין השיקים לעניין סעיף
.10
(ג) הוגש ערעור על החלטת בית משפט השלום שניתנה על פי סעיפים 10 או 10 א, רשאי
בית משפט של ערעור, אם ראה זאת לנכון, לקבוע כי הוראות פסקה ( 1) לסעיף קטן
(א) לא תחול, או כי על אף האמור בפסקה ( 2) לסעיף קטן (א), תובא התקופה שבה
עמד הצו בתקפו, כולה או מקצתה, בחשבון תקופת ההגבלה.
 זיהוי פרטי
11 . (א) לא יפתח בנק חשבון בלי לרשום פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי שקבע השר
בתקנות.
(א 1) לא ירשום בנק מיופה כוח או מורשה חתימה בחשבון בלי לרשום את פרטי הזיהוי
שלהם, כפי שקבע השר בתקנות.
(ב) ראה המפקח שבנק לא רשם פרטי הזיהוי של בעל חשבון, של מיופה כוח או של
מורשה חתימה, מחמת שסירבו למוסרם או מחמת שלא מסרו אותם, רשאי הוא
להורות לבנק שלא לספק טפסי שיקים לאותו חשבון.
 אישיי פרטי הטבעת
11 א. לא ימסור בנק טפסי שיקים, אלא אם כן מוטבעים עליהם פרטי זיהוי של בעל החשבון כפי
שקבע המפקח בכללים (להלן – פרטים אישיים).
 אישור ללא הנפקה איסור
11 ב. (א) לא ינפיק אדם טפסי שיקים, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 6
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
1) הוא קיבל את אישור הבנק שבו מתנהל החשבון שעליו מיועדים להימשך )
שיקים בטפסים האמורים;
2) על גבי טפסי השיקים מוטבעים הפרטים האישיים שאישר הבנק האמור )
למנפיק.
(ב) לא יסרב בנק סירוב בלתי סביר לתת אישור כאמור.
(ג) בנק שאישר למנפיק להנפיק טפסי שיקים, ימסור לו את הפרטים האישיים.

 המוש זהות גילוי
12 . אוחז בשיק שלא נפרע מכל סיבה שהיא, ימסור לו הבנק הנמשך, לפי בקשתו, פרטי זהוי של
המושך או של בעל החשבון כפי שקבע השר בתקנות.
 דיווח
13 . בנק שהגביל בעל חשבון ידווח על כך לבנק ישראל, ובנק ישראל יעביר לכל בנק את הפרטים
בדבר ההגבלות, הכל כפי שקבע המפקח.
 פרסו
14 . (א) בנק ישראל רשאי לפרסם את מספרי החשבונות המוגבלים, עם ציון שם הבנק שבו
מתנהל החשבון ותאריך סיום ההגבלה.
(ב) בנק ישראל רשאי לפרסם את שמות הלקוחות המוגבלים החמורים, בציון פרטי
הזיהוי כפי שנקבעו בתקנות ואת תאריך סיום ההגבלה, בהתקיים אחת מאלה:
1) עברו ששים ימים מיום משלוח ההודעה לפי סעיף 3א(ב) ובתקופה זו לא הודיע )
בעל החשבון לבנק ישראל בדואר רשום על הגשת ערעור בצירוף העתק ממנו;
2) הערעור בוטל, נמחק או נדחה. )
 מוטעה פרסו
14 א. (א) היה הפרסום כאמור בסעיף 14 (ב) מוטעה, יפרסם בנק ישראל תיקון טעות באופן שבו
נעשה הפרסום.
(ב) נתבע בנק בשל פרסום מוטעה, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה.
(ג) חוייב בנק לפצות את מי ששמו פורסם בשל פרסום מוטעה שנעשה בתום לב, ישפה
אותו אוצר המדינה; שיפוי לפי סעיף זה יהיה בשיעור של שמונים אחוזים מהסכום
שבו חוייב הבנק.
(ד) חוייב בנק בפיצוי על פי הסדר על דרך של פשרה, בוררות או הסדר אחר, לא יהיה
זכאי לשיפוי על פי סעיף קטן (ג), אלא אם כן קיבל את הסכמת היועץ המשפטי
לממשלה להסדר האמור.
 גילוי סמכות
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 7
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
15 . בנק ובנק ישראל רשאים לגלות שלקוח או חשבון שלו הוגבלו, אם הגילוי דרוש לצורך ניהול
. חקירה פלילית על פי דין או לצורך ביצוע חוק נתוני אשראי התשס"ב- 2002

 עונשי
16 . (א) המושך שיק מחשבון מוגבל בתקופה שהוא לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או
לקוח מוגבל מיוחד, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61 (א)( 4) לחוק
5 או פי ארבעה מסכום השיק, לפי הסכום הגדול יותר. העונשין, התשל"ז 1977-
(ב) העובר על הוראות סעיף 11 ב(א), דינו – מאסר שלוש שנים.
 פלילית מאחריות פטור
17 . לא ישאו בנק, בנק ישראל, רשות הדואר ועובדיהם באחריות פלילית בשל מעשה או מחדל
שעשו בתום לב לביצוע חוק זה.

 פג
18 . בנק שלא מילא הוראה מהוראות חוק זה, רשאי המפקח לראות בכך פגם לענין סעיפים 8א
. ו- 8ג לפקודת הבנקאות, 1941
! נוס כעונש הגבלה
, 19 . (א) בית משפט בדונו בעבירה לפי סימן ו' של פרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז 1977-
שכרוכים בה שיקים, רשאי, בנוסף לכל עונש אחר, להורות שהנאשם או חשבונו או
כל חשבונותיו, לרבות חשבון משותף והשותפים בו, יהיו מוגבלים לפי חוק זה,
מתאריך שקבע.
(ב) בית המשפט רשאי להטיל תקופת הגבלה ארוכה מזו הקבועה בחוק זה, ובלבד שלא
תעלה על חמש שנים.
(ג) בית המשפט רשאי לקבוע כי לעניין סעיף 14 (ב) יראו את הנאשם כלקוח מוגבל חמור.
(ד) (בוטל).
 
 ישראל לבנק הודעה
19 א. בית המשפט ימציא לבנק ישראל הודעה:
; 1) על כל עונש שהטיל לפי סעיף 19 או סעיף 436 לחוק העונשין, התשל"ז 1977- )
. 2) על החלטות שניתנו בערעורים לפי סעיף 10 )

 המפקח סמכויות
20 . (א) המפקח רשאי לקבוע בכללים:
1) לעניין סעיף 7 – דרכי סימון שיק; )
;( 1א) הוראות ביצוע לעניין הפעלת סמכותו לפי סעיף 2 (א 2 )
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 8
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
2) פרטים אישיים של בעל החשבון לפי סעיפים 11 א ו 11- ב; )
; 3) פרטי דיווחים לעניין סעיף 13 )
. 4) דרכי המסירה וההצגה של פרסומים לפי סעיף 14 )
(ב) המפקח רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד בנק ישראל, למעט סמכויותיו
18 ו 20- (א). ,( לפי סעיפים 2(א 2
 הדואר בנק
20 א. (א) הוראות חוק זה יחולו על בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א – 1951
6; לעניין חוק זה, הוראת תשלום של בנק הדואר תיחשב כשיק.
(ב) לצורך ביצוע חוק זה יהיו נתונות למפקח הסמכויות הנתונות לו בסעיף 5(א) לפקודת
הבנקאות, 1941 , גם לגבי בנק הדואר.
(ג) הפעיל המפקח סמכויותיו לפי חוק זה לגבי בנק הדואר, יודיע על כך למנהל בנק
הדואר.

 ותקנות ביצוע
21 . (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר, להתקין תקנות
לביצועו, ובין השאר, לקבוע:
1) באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת – סייגים לתחולת חוק זה; )
2) את מי ירשום בנק כבעל החשבון לעניין חוק זה בנסיבות מיוחדות; )
3) פרטי הודעות לפי סעיף 3א, דרכי קביעת המועד לתחילת ההגבלה ודרכי )
המצאת ההודעות;
4) את התנאים למשלוח התראות למושך שיקים שסורבו, מספרן, פרטיהן )
והמועדים והדרכים לשליחתן;
5) לעניין ערעור לפי סעיף 10 – מועד להגשתו וסדרי דין ודיני ראיות מיוחדים לו. )
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א)( 1) רשאי השר לקבוע סייגים לתחולת חוק זה שיחולו
בעיתות חירום, לרבות בתקופת הכרזה על שעת חירום, אם סבר כי בשל דחיפות העניין
לא ניתן לקבוע את הסייגים בדרך הקבועה בסעיף קטן (א)( 1); תקנות לפי סעיף קטן זה
טעונות את אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ואולם לא החליטה הוועדה
בדבר אישור התקנות או דחייתן בתוך 21 ימים מן היום שהתקנות נמסרו לה, יראות
את התקנות כאילו אושרו.
 תחילה
22 . תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום קבלתו בכנסת, אולם:
1) סעיף 11 תחילתו עם פרסום החוק; )
2) סעיף 14 (ב) תחילתו ביום שיקבע השר בצו, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת )
החוקה חוק ומשפט של הכנסת.
( המפקח על הבנקים: חקיקה בנקאית ( 1/09
 178- חוק שיקים ללא כיסוי עמ' 9
 נוסח זה אינו רשמי. הנוסח המחייב הוא נוסח הדין כפי שפורסם.
מנחם בגין משה נסים
ראש הממשלה שר המשפטים
יצחק נבון
נשיא המדינה
—- —– ——-
*