חוק הירושה (תיקון מס' 12 ), התשס"ה― 2005

 
חוק הירושה (תיקון מס' 12 ), התשס"ה― 2005 *
 

1. בחוק הירושה, התשכ"ה 1965- , אחרי סעיף 8 יבוא:

8א. (א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואותהדדיות).

(ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

( 1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני;

נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

( 2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו
או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור קבל לפי הצוואה הדדית של המצווה שמת.

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה."

2. הוראות חוק זה לא יפגעו בתוקפן של צוואות שנעשו לפניו.
אר יאל שר ו ן                                                                                               ציפי לבני
ראש הממשלה                                                                                        שרת המשפטיםמשה קצב                                                                                          ראובן ר יבל י ן

נשיא המדינה                                                                                   יושב ראש הכנסת* התקבל בכנסת ביום י"ב בתמוז התשס"ה ( 19 ביולי 2005 ); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הכנסת ― 74 , מיום ד' באדר ב' התשס"ה ( 15 במרס 2005 ), עמ' 130 .
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 63 ; התשס"ד, עמ' 313 .
הוספת סעיף 8א
"צוואות הדדיות
"העברה מכהונה
תיקון סעיף 13
ספר החוקים 2017 , כ"ה בתמוז התשס"ה, 715 1.8.2005