חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס’ 42 והוראת שעה), התשע”ג–2013*

הוספת סעיף 12א1.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז–1967‏[1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא:
  “בקשה לבית המשפט בעניין פסק דין למזונות12א.שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי בקשה לביצוע פסק דין למזונות הוגשה במטרה להתחמק מנושים ולנצל לרעה את הליכי ההוצאה לפועל, רשאי הוא לפנות אל בית המשפט בבקשה ליתן הוראות בעניין ביצוע פסק הדין ולעכב את ההליכים בתיק עד להחלטת בית המשפט; הבקשה תוגש ככל הניתן לבית המשפט שנתן את פסק הדין.”
הוספת פרק א’22.אחרי סעיף 20י לחוק העיקרי יבוא:
  “פרק א’2: הוצאה לפועל במסלול מזונות – הוראת שעה
  הגדרות20יא.בפרק זה –
      “בקשה לביצוע במסלול מזונות” – בקשה לביצוע פסק דין למזונות במסלול מזונות;
      “המוסד” – המוסד לביטוח לאומי;
      “מסלול מזונות” – מסלול שבו מבוצע פסק דין למזונות בידי לשכת ההוצאה לפועל, לפי הוראות פרק זה;
      “פסק דין למזונות” – פסק דין שלפיו חייב אדם לשלם מזונות, ולגבי זוכה שהוא המוסד – פסק דין למזונות כהגדרתו בחוק המזונות, המוגש לביצוע לפי סעיף 14(א) ו-(ב) לחוק האמור.
  תחולה והוראות מעבר20יב.(א)      הוראות פרק זה יחולו מיום א’ באדר א’ התשע”ד (1 בפברואר 2014) עד יום ו’ בשבט התש”פ (1 בפברואר 2020) (בסעיף זה – תקופת התחולה), על בקשות לביצוע פסק דין למזונות שיוגשו בתקופת התחולה.
      (ב)       מיום ג’ בסיוון התשע”ד (1 ביוני 2014) ועד תום תקופת התחולה, יחולו הוראות פרק זה גם על בקשות לביצוע פסק דין למזונות של זוכה שאינו המוסד, שהיו תלויות ועומדות ערב תחילת תקופת התחולה; לשכת ההוצאה לפועל תמסור לזוכה כאמור הודעה על האפשרות להעביר את התיק למסלול מזונות וכן מידע על התנהלות ההליך במסלול מזונות ובמסלול רגיל; היה הזוכה מיוצג, תימסר הודעה בעניין גם לבא כוחו.
      (ג)       מיום ו’ באלול התשע”ד (1 בספטמבר 2014) ועד תום תקופת התחולה, יחולו הוראות פרק זה גם על בקשות לביצוע פסק דין למזונות של המוסד, שהיו תלויות ועומדות ערב תחילת תקופת התחולה, והן יועברו למסלול מזונות.
  מסלול לביצוע
פסק דין למזונות
20יג.(א)      ביקש המוסד לבצע פסק דין למזונות יבוצע פסק הדין במסלול מזונות בלבד.
      (ב)       ביקש זוכה שאינו המוסד לבצע פסק דין למזונות, תמסור לו לשכת ההוצאה לפועל מידע על התנהלות ההליך במסלול מזונות ובמסלול רגיל והוא יבחר באיזה מסלול יבוצע פסק הדין; לא היה הזוכה נוכח בעצמו בעת הגשת הבקשה, תמסור לו לשכת ההוצאה לפועל את המידע האמור בהקדם האפשרי לאחר הגשת הבקשה.
  הגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות והעברתה20יד.(א)      בקשה לביצוע במסלול מזונות יכול שתוגש בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול מזונות; מסלול מזונות יפעל לפחות בכל אחד מהמחוזות כהגדרתם בסעיף 2(ג).
      (ב)       על אף האמור בסעיף קטן (א), זוכה שאינו המוסד יכול להגיש בקשה לביצוע במסלול מזונות וכן להגיש בקשות ומסמכים ולקבל מידע בעניין הבקשה, בכל לשכת הוצאה לפועל; התיק יתנהל בלשכת הוצאה לפועל שבה פועל מסלול מזונות, לפי בחירת הזוכה.
      (ג)       הגיש המוסד בקשה לביצוע במסלול מזונות, רשאי מנהל מערכת ההוצאה לפועל להעבירה ללשכת הוצאה לפועל אחרת שבה פועל מסלול מזונות, אם סבר כי הדבר נחוץ לשם ויסות העומס.
      (ד)       הגיש זוכה שאינו המוסד בקשה לגביית הפרשים כאמור בסעיף 10 לחוק המזונות (בסעיף זה – תיק ההפרשים), יעביר מנהל לשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע במסלול מזונות שהגיש המוסד בשל אותו פסק דין למזונות ללשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהל תיק ההפרשים.
      (ה)      אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 11.
  נקיטת הליכים במסלול מזונות20טו.(א)      ההוראות לפי חוק זה, למעט ההוראות לפי פרק א’1, יחולו על הליכים לפי פרק זה, בשינויים המחויבים, והם יינקטו ביוזמת לשכת ההוצאה לפועל לפי כללים שיקבע מנהל מערכת ההוצאה לפועל כאמור בסעיף זה, שיחולו אלא אם כן הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת.
      (ב)       מנהל מערכת ההוצאה לפועל יקבע כללים בדבר הדרכים והמועדים לנקיטת הליכים במסלול מזונות, לרבות סדר נקיטת ההליכים וכן בדבר סוגי בקשות והחלטות שיועברו לידיעת הזוכה, לרבות בקשה בטענת פרעתי.
      (ג)       הכללים ייקבעו בהתחשב בצורך לנקוט הליך מוצדק ויעיל בנסיבות העניין לשם גביית החוב, שפגיעתו בחייב אינה עולה על הנדרש נוכח הליכים אחרים שכבר ננקטו ועדיין ניתן לנקוט לשם גביית החוב.
      (ד)       הכללים יבטיחו כי לשכת ההוצאה לפועל לא תיזום מאסר לפי פרק זה אלא אם כן –
       (1)       נוכח הליכים אחרים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, ככל הנדרש, והגבלות אחרות שהוטלו עליו לפי פרק ו’1, אם הוטלו, אין הליכים אחרים שפגיעתם בחייב פחותה ויש בהם כדי להביא לתשלום החוב;
       (2)       נמסרה לזוכה, זמן סביר מראש, הודעה על הכוונה ליזום מאסר.
      (ה)      הכללים ייקבעו כך שתינתן עדיפות לטיפול בבקשות לביצוע במסלול מזונות של זוכים שאינם המוסד על פני טיפול בבקשות כאמור של המוסד.
      (ו)       הכללים יפורסמו ברשומות.
      עדכון תיק20טז.(א)      זוכה שהגיש בקשה לביצוע במסלול מזונות ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול שקיבל על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, וכן על כל שינוי בגובה החוב או בנסיבות המשפיעות על גובה החוב; דיווח כאמור יימסר ללשכה בתוך שבעה ימים ממועד קבלת התקבול או ממועד השינוי, לפי העניין.
      (ב)       רשם ההוצאה לפועל רשאי לדרוש מהזוכה למסור מידע עדכני ושוטף על כל תקבול או שינוי כאמור בסעיף קטן (א), וכן רשאי הוא להורות ללשכה על השהיית הליכים כל עוד לא מסר הזוכה את המידע כנדרש.
      (ג)       חייב בתיק מזונות ידווח ללשכת ההוצאה לפועל על כל תקבול ששילם לזוכה על חשבון החוב שלא באמצעות הלשכה, בתוך שבעה ימים ממועד התשלום; הגיש החייב בקשה שבה טען טענת פרעתי לפי סעיף 19 לגבי תקבול ששילם שלא באמצעות הלשכה ולא דיווח עליו לפי סעיף זה, לא יעוכבו ההליכים בתיק עד תום הדיון בבקשתו בטענת פרעתי, אלא אם כן שוכנע רשם ההוצאה לפועל כי קיימות נסיבות המצדיקות את עיכוב ההליכים.
  מסירת מידע על החייב20יז.(א)      בעת הגשת בקשה לביצוע במסלול מזונות, ימסור הזוכה כל מידע הידוע לו על החייב העשוי לסייע בגביית החוב.
      (ב)       הגיע לידיעת הזוכה, בכל שלב שבו מתנהל התיק, מידע על החייב העשוי לסייע בגביית החוב, יודיע על כך מיד ללשכת ההוצאה לפועל.
      (ג)       לעניין זוכה שהוא המוסד, יחול סעיף זה על מידע שהמוסד רשאי לעשות בו שימוש לשם גביית החוב.
  דיווח שנתי לזוכה שאינו המוסד20יח.מדי שנה ועד לפירעון מלוא החוב הפסוק בפסק דין למזונות, תדווח לשכת ההוצאה לפועל לזוכה שאינו המוסד, על הפעולות שנקטה לשם ביצוע החוב במסלול מזונות; בהודעה יצוין כי הזוכה רשאי, בכל עת, להעביר את התיק למסלול רגיל.
  העברת ביצוע פסק דין למזונות ממסלול מזונות למסלול רגיל20יט.(א)      ביצוע פסק דין למזונות של זוכה שאינו המוסד יועבר ממסלול מזונות למסלול רגיל בהתקיים אחד מאלה:
       (1)       רשם ההוצאה לפועל קבע, בהחלטה מנומקת, כי התיק אינו מתאים לביצוע במסלול מזונות;
       (2)       לפי בקשת זוכה שאינו המוסד.
      (ב)       הודעה על העברת תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל תימסר לחייב, ואם התיק הועבר בהחלטת רשם ההוצאה לפועל – גם לזוכה.
      (ג)       הועבר תיק ממסלול מזונות למסלול רגיל,  ניתן להמשיך בביצוע הליכים תלויים ועומדים שהוחל בנקיטתם במסלול מזונות ולעשות שימוש במידע על החייב שנמסר לשם ביצוע החיוב במסלול מזונות.
  העברת ביצוע פסק דין למזונות ממסלול רגיל למסלול מזונות20כ.(א)      הודעה על העברת תיק ממסלול רגיל למסלול מזונות תימסר לחייב.
      (ב)       הועבר תיק ממסלול רגיל למסלול מזונות, ניתן להמשיך בביצוע הליכים תלויים ועומדים שהוחל בנקיטתם במסלול רגיל ולעשות שימוש במידע על החייב שנמסר לשם ביצוע החיוב במסלול רגיל.
  שכר טרחת עורך דין במסלול מזונות20כא.על אף האמור בסעיף 10, זוכה אינו זכאי לשכר טרחת עורך דין בתיק הוצאה לפועל במסלול מזונות, ואולם רשם הוצאה לפועל רשאי להחליט אחרת לגבי זוכה שאינו המוסד במקרים שבהם, לדעת הרשם, ייצוג הזוכה בידי עורך דין מוצדק בנסיבות העניין.
  חובת דיווח לכנסת20כב.שר המשפטים ימסור לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אחת לשנה, דין וחשבון על יישום הוראות פרק זה; הדיווח יכלול בין השאר פירוט לגבי כל המפורטים להלן בשנה שאליה מתייחס הדיווח, תוך הבחנה בין בקשות המוסד לבקשות זוכים שאינם המוסד ובין בקשות לביצוע פסקי דין למזונות המגיעים לבן זוג, לצאצא או להורה:
      (1)       נתונים על הגבייה במסלול מזונות ועל הגבייה בתיקי מזונות במסלול הרגיל;
      (2)       מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול מזונות ומספר הבקשות שהוגשו לביצוע פסק דין למזונות במסלול רגיל;
      (3)       מספר התיקים שהועברו ממסלול מזונות למסלול רגיל ופירוט הטעמים להעברתם;
      (4)       מספר התיקים במסלול מזונות שבהם נפסק שכר טרחת עורך דין;
      (5)       סוגי הליכים שננקטו במסלול מזונות ומספר ההליכים שננקטו בכל סוג;
      (6)       נתונים על בקשות בטענת פרעתי שהוגשו בתיקים במסלול מזונות ובתיקי מזונות במסלול הרגיל, ואופן הטיפול בהן.
  תקנות לעניין מסלול מזונות20כג.(א)      שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע פרק זה.
      (ב)       שר המשפטים יפרסם ברשומות הודעה על לשכות ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול מזונות.”
תיקון סעיף 45ג3.בסעיף 45ג לחוק העיקרי, במקום “מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו” יבוא “לפי פסק דין למזונות”.
תיקון סעיף 504.בסעיף 50(ב) לחוק העיקרי, במקום “מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו” יבוא “לפי פסק דין למזונות”.
תיקון סעיף 66ב5.בסעיף 66ב(א)(2) לחוק העיקרי, במקום “מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו” יבוא “לפי פסק דין למזונות”.
תיקון סעיף 66ג6.בסעיף 66ג(א) לחוק העיקרי, אחרי “שמנהל”, יבוא “לשכת”.
תיקון סעיף 69יב7.בסעיף 69יב(ב1) לחוק העיקרי, אחרי “שמנהל”, יבוא “לשכת”.
תיקון סעיף 708.בסעיף 70(ה) לחוק העיקרי, אחרי “שמנהל”, יבוא “לשכת”.
תיקון סעיף 749.בסעיף 74(א) לחוק העיקרי, במקום “מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורו” יבוא “לפי פסק דין למזונות”.
תיקון סעיף 7510.בסעיף 75(ג) לחוק העיקרי, המילה “קטן” – תימחק.
תיקון סעיף 7611.בסעיף 76(א3) לחוק העיקרי, במקום “מן החייב לבן זוגו, לילדו או להורהו” יבוא “לפי פסק דין למזונות”.
תיקון התוספת הראשונה12.בתוספת הראשונה, בכותרת, במקום “6(ג)” יבוא “6(ד)”.
כללים ראשונים13.כללים ראשונים לפי סעיף 20טו לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יפורסמו ברשומות עד יום כ”ט בטבת התשע”ד (1 בינואר 2014).
 

 
 
 
 
 

 בנימין נתניהו
ראש הממשלה
 ציפי לבני
שרת המשפטים
 
 
   
 
שמעון פרס
נשיא המדינה
 יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
 
 

 
 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן