התנגדות לצוואה – העילות להתנגדות לצוואה 2023 ניר טולדנו משרד עו"ד

התנגדות לצוואה אימתי?

לא בכל מקרה של צוואה "מקפחת " יש מקום להגיש התנגדות לצוואה. את ההתנגדות יש להגיש רק כאשר מתעוררות עילות ברורות ומוצקות לכך ובכל מקרה שסבורים שהצוואה לא מבטאת באמת את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה או שהמצווה לא היה צלול וכשיר לערוך את הצוואה . חשוב להבין שניהול נכון של הליך התנגדות לצוואה דורש מומחיות, וחשיבה אסטרטגית באשר לעילות המוכרות בחוק להתנגדות לצוואה וכן באופן הנכון להוכחתן.

משרדנו צבר ניסיון רב והצלחה מוכחת בניהול תיקי עיזבונות והתנגדויות לצוואה כעולה, בין היתר מהדוגמא להתנגדות לצוואה .

באופן יחסי החלק הקל  בהליך התנגדות לצוואה, הוא ניסוח כתב ההתנגדות לצוואה, בעוד שתכנון מוקדם של אסטרטגיה מנצחת, שתוכל בסופו של יום להבשיל לפסק דין שיביא לביטול הצוואה, היא החלק הקשה בניהול התיק.

 חשוב לזכור, שעקרון כבוד רצון המצווה, הוא עקרון על בשיטת המשפט בישראל ולכן על מנת  להצליח להביא לביטול צוואה על המתנגדים לצוואה של המוריש להצביע בפני בית משפט על נסיבות חריגות ויוצאות דופן המוכרות בחוק ובפסיקה כעילות לפסילת צוואה או לפסילת חלקים מהוראותיה.

לייעוץ ראשוני או לקבלת הצעת מחיר להגשת התנגדות לצוואה צרו קשר עם משרדנו או חייגו 03-9309677. כתובתנו רחוב תוצרת  הארץ 3 בנין בסר סיטי פתח תקווה.

מהי צוואה?

צוואה היא הצהרה בכתב אשר מסדירה את חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו. צוואה היא למעשה הדרך המקובלת ביותר לתת ביטוי לרצון המצווה/המוריש ליתן הוראות כיצד ברצונו לחלק את רכושו לאחר מותו.

בהקשר זה חשוב לציין, כי לא אדם שערך צוואה, רשאי לשנותה בכל זמן נתון כל עוד הוא כשיר מבחינה קוגניטיבית ולא קיימת כל הגבלה על מספר הצוואות, שאדם רשאי לערוך בחייו ואף לא ניתן להגביל את הזכות לשנות את הצוואה בכל דרך שהיא.

צו קיום צוואה

לאחר שאדם הולך לבית עולמו יורשיו על פי דין או על פי צוואה רשאים להגיש לרשם הירושה או בית הדין הרבני בקשה למתן צו ירושה / צו קיום צוואה לפי העניין.

במקרה שמדובר בצוואה, כל אחד מהיורשים על פי הצוואה או בעלי עניין בעיזבון, רשאים להגיש את הבקשה לקיום צוואה.

בבקשה לקיום צוואה יש לפרט את פרטי כל היורשים על פי הצוואה וכן להגיש לרשם הירושה עותק מקורי מהצוואה בתוך 7 ימים מיום הגשתה באופן מקוון.

בקשה לקיום צוואה מחויבת באגרה בסך של 591 ₪, שמורכבת מאגרת בקשה ואגרת פרסום מודעה בעיתונים, על מנת לאפשר לכלל הציבור להיחשף לבקשה ובמידת הצורך להגיש התנגדות לצוואה, שאותה מבקשים לקיים.

 התנגדות לצוואה מה המועד האחרון  ?

על פי סעיף 67 לחוק הירושה, קיים חלון זמנים קצר יחסית של 14 ימים ממועד פרסום הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה בעיתונים לצורך הגשת התנגדות.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה להגשת התנגדות לצוואה במועד לכל מי שסבור, כי קיימת לו עילה המצדיקה את הגשת ההתנגדות.

על כל פנים, גם אם חלף הזמן אך טרם ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש את ההתנגדות לצוואה  מאחר ובפרקטיקה רשם הירושה לא יתעלם מהתנגדות, שהוגשה באיחור, גם אם הזמן להגשתה חלף. במקרים אחרים ניתן כמובן גם להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לצוואה, אשר ברוב המקרים, נענית בחיוב על ידי הרשם.

לאחר הגשת התנגדות לצוואה מורה רשם הירושה על העברתה לבירור בבית משפט מוסמך ועד להכרעה שיפוטית בהתנגדות לצוואה לגופו של עניין לא ינתן צו לקיום צוואה.

איך מגישים התנגדות לצוואה?

על פי תקנה 19 א' לתקנות הירושה, אדם הרוצה להגיש התנגדות לצוואה, יגיש לרשם לענייני ירושה כתב התנגדות במספר עותקים מספיק עבור בית המשפט ובעלי הדין, עליו לפרט בהתנגדות את נושא התנגדותו ונימוקיה, ולצרף אליה את כל המסמכים שעליהם היא מתבססת.

את העובדות הנטענות בכתב ההתנגדות לצוואה יש לאמת בתצהיר. כמו כן, יש לצרף להתנגדות קבלה המעידה על תשלום האגרה שנקבעה, ייפוי כוח, במקרה שהמתנגד מיוצג על ידי עורך דין וכן טופס פתיחת הליך, לפי תקנה 7א לתקנות סדר הדין האזרחי.

 התנגדות לצוואה – מה העילות ?

העילות להתנגדות לצוואה מצויות בחוק הירושה המונה מספר עילות שיש בהן כדי להביא לביטול צוואה או חלק ממנה, כדוגמת סעיפים 27, 28, 30, 34, 35 לחוק הירושה.

בנוסף קיימות עילות נוספות ומוכרות, שיש בהן כדי להביא לביטול צוואה שעניינן השפעה בלתי הוגנת, מעורבות פסולה בעריכת צוואה, אי כשירות המצווה במועד עריכת הצוואה וכן פגמים צורניים במידה ונפלו בצוואה עצמה שהוגשה לקיום.

התנגדות לצוואה בשל מעורבות הנהנה בעשייתה

סעיף 35 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 קובע כי: "הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה, או היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

כאשר הנהנה, על פי הצוואה, לוקח חלק בעריכתה הדבר עשוי להביא לפסילת הצוואה. יש קושי רב להוכיח מעורבות של הנהנה, על פי הצוואה בשעת הגשת ההתנגדות, וזאת מאחר ובעת הגשת ההתנגדות לא ידועים ברוב המקרים למתנגד נסיבות עריכת הצוואה, מהטעם שהמתנגד לרוב מופתע מהוראות המנשלות של הצוואה, אשר נעשתה מאחורי גבו ללא ידיעתו  באמצעות מעורבותו האקטיבית של אותו "נהנה". 

רק לאחר הגשת ההתנגדות לצוואה, ניתן לעתור לבית משפט לקבלת צווי מידע שונים, אשר באמצעותם ניתן לנסות להתחקות, בין היתר, אחר מעורבותו האפשרית של האדם, שאינו המוריש בצוואתו של המוריש.

למשל, בחלק מהמקרים, ניתן לעתור לקבלת צו לאיכון טלפוני של המנוח או של נהנה שנחשד במעורבות בצוואה על מנת להוכיח את שהייתו באותו מקום עם המנוח בעת עריכת הצוואה.

 יצוין כי לעיתים אין דיי באירוע קונקרטי, כשלעצמו כדי להצביע על מעורבות בעריכת הצוואה, אך בהתקבצות יחדיו של מספר אירועים ב"מבט על" אל המכלול, יהיה בהם כדי ליצור את אותה השתתפות או מעורבות פסולה בעריכת הצוואה שיש בה כדי לפסול את הצוואה.

        התנגדות לצוואה בעילת השפעה בלתי הוגנת

 סעיף 30(א) לחוק הירושה התשכ"ה – 1965 קובע כי: "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת תחבולה או תרמית – בטלה".

ההלכה הפסוקה, בעניין ביטול צוואה קבעה, שאחד מאבני הבוחן שבבוא בית המשפט לקבוע את מידת ההשפעה הבלתי הוגנת הוא, כי המצווה היה תלוי בנהנה, וכי התלות הייתה בעוצמה מספיקה להקמת החזקה בדבר קיומה של ההשפעה.

הפסיקה לא קבעה רשימה סגורה של מבחנים לקביעת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, והדברים נבדקים, כל מקרה בנסיבותיו הוא.

 בע"א 4902/91 גודמן נ' מוסאיוף, פ"ד מ"ט (2) 441, (448), נקבע על קיומה של השפעה בלתי הוגנת, ניתן ללמוד על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ויש המונים ארבעה אלמנטים מצטברים הנדרשים על מנת לקבוע קיומה של השפעה בלי הוגנת:

א.   מצווה הנתון להשפעה בלתי הוגנת;

ב.   נהנה שהיתה לו אפשרות להפעיל השפעה בלתי הוגנת;

ג.    נהנה שהיו לו אמצעים להפעיל השפעה בלתי הוגנת;

ד.   התוצאה נחזית להיות תוצאת השפעה בלתי הוגנת.

בע"א 2500/93, פ"ד נ'(3) 341,344 אמרה כב' השופטת בייניש כי "על קיומה של השפעה בלתי הוגנת ניתן ללמוד מגורמים שונים ומשתנים … בדידותו (של המצווה) וניתוקו מאנשים אחרים, מערכת הקשרים בין האדם שהוא נזקק לו וקשריו עם אחרים".

באותו עניין נאמר גם בדנ"א 1516/95, מרום נ' היועמ"ש, פ"ד נ"ב (2) 813: "הראיות לקיומה של השפעה בלתי הוגנת הן בדרך כלל נסיבתיות בדבר מצבו הנפשי או הגופני של המצווה בתקופה בה נערכה הצוואה, בדבר מידת תלותו בזולת, בדבר קשריו עם אנשים אחרים, בדבר אופי יחסיו עם הנהנה על פי הצוואה או בדבר מעורבותו של הנהנה בעריכת הצוואה".

ולעניין זה: "קשרי המצווה עם אחרים: מבחן משנה העשוי לסייע לבית המשפט להכריע בדבר תלותו של המצווה בנהנה. ככל שיתברר כי בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה, היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשרים עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה בדבר תלותו של המצווה בנהנה. עצם בידודו של המצווה מן העולם יש בו בכדי להגביר את תלותו בנהנה. מכאן שלעניין ההכרעה בעניין התלות אין זה מעלה ואין זה מוריד מה גרם לבידודו של המצווה, אם זה הנהנה בהתנהגו או אפילו הנהנה עצמו משום מצבו האובייקטיבי".

ביטול צוואת המנוח מחמת טעות או הטעיה סעיף 30 לחוק הירושה

סעיף 30 לחוק הירושה קובע: (א) הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. (ב) הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה."

הפסיקה קבעה 3 אפשרויות שונות לטעות – טעות שבעובדה (לרבות עת קיים פער בין המציאות האובייקטיבית לבין תפישתה הסובייקטיבית אצל המצווה), טעות במשפט  טעות של המצווה בנוגע למשמעות המשפטית שייחס להוראות הצוואה (וטעות במניע) קרי הסתמכות על הנחה עובדתית מוטעית. ע"א 96/1900 איזבל טלמצ'יו נ' האפוטרופוס הכללי, פ"ד נג(2)817 ,עמ' 830-829 .7 ע"מ (חי') 07/547 אלמונית נ' פלונים) 2007/09/09 ,פורסם במאגרים [פורסם בנבו]).

התנגדות לצוואה מחמת אי כשירות

 לעיתים ניתן לבסס עילת פסילה להתנגדות, אך מחמת מצבו הפיזי והמנטאלי של המצווה בעת עריכת צוואתו, אשר לא אפשר לו להבחין בטבעה של הצוואה ומשמעויות עשייתה.

לצורך ביסוס טענה זו יש לפרט בהתנגדות את מצבו הבריאותי של המנוח ובהמשך ההליך לעתור לבית משפט לקבלת צו לקבלת מידע ומסמכים רפואיים.  

לאחר מכן ניתן במקרה הצורך להגיש בקשה למינוי מומחה רפואי על ידי בית משפט, וזאת מאחר ולא ניתן בבית משפט לעניני משפחה להגיש חוות דעת מומחה עצמאי מטעם בעל הדין.

        "הלכת החוטים השזורים"

 בפסיקה נקבע, כי בבוא בית המשפט לבחון קיומן של עילות פסלות, עליו להידרש לכך מתוך בחינה כוללת ורחבה של מכלול הנתונים; בהתאם לכך, בבע"מ 4459/14 פלונית נ' פלונית (6.5.2015) אומצה "הלכת החוטים השזורים" שנקבעה בעמ"ש 45610-09-12 ז' ג' א' נ' נ' ג' א' (19.5.2014), תוך ציון הקביעות החשובות הבאות.

"…חוטים שונים של עילות שונות – הגם שלא היה בכוחם לבסס עילה עצמאית – יכולים להישזר יחד לרבדים המחזקים ומבססים את מסקנת בית המשפט המחוזי. ההשפעה הבלתי הוגנת העולה עד כדי שלילת הבחירה החופשית של המצווה הינה מבחן דינאמי ורחב כקשת החיים. בית המשפט המחוזי נעזר בחוטים השונים כדי להגיע לראייה כוללת המשקפת את מלוא התמונה".

התנגדות לצוואה מחיר – כמה זה עולה?

הגשת התנגדות כרוכה בתשלום אגרה שעומדת נכון להיום על סך של 1,036 ש"ח. את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי באופן מקוון באתר של רשם הירושה. התשלום הנ"ל אינו כולל כמובן את עלות עורך הדין שייצג אתכם בהליך . עלות הייצוג בהליכים אלו לא קבועה ולא מוסדרת בחוק וכל עורך דין שמתמחה בתחום רשאי לבקש שכר לפי מידת ניסיוני ויוקרתו המקצועית . על מנת לנהל תיק התנגדות בהחלט דרוש ידע משפטי נרחב בנושא זה כאשר לא פעם בתיקי התנגדות עולות שאלות משפטיות מורכבות כך שבהחלט לא רצוי ולא מומלץ לנהל את התיק בכוחות עצמכם גם אם זה נראה לכם פשוט וקל!. בהחלט גם לא מומלץ לקחת שירותים של כל עורך דין אלא רק של עורך דין שמתמחה בתחום ובהחלט חשוב לבקש ממנו להציג בפניכם דוגמאות להצלחות שלו בנושא זה. עלות בניית אסטרטגית התגוננות בהתנגדות לצוואה תעלה במרבית המקרים בין 35,000 ש"ח – 70-000 ש"ח בתוספת מע"מ ואף יותר . העלות הסופית נקבעת לפי מורכבות התיק והיקף העיזבון ומידת נסיונו של עורך הדין ויוקרתו המקצועית . חלק מעורכי הדין גם יבקשו לקבל אחוזים מהזכיה בעיזבון נשוא ההתנגדות וחלק יבקשו ליצור שילוב של שכר טרחה עבור ניהול התיק  ואחוזים  מהזכיה כתמריץ נוסף. לא כל תיק מצדיק התנגדות כך שעורך דין טוב והגון הוא לפעמים אותו עורך דין שיתן לכם הערכה מקצועית כנה ואמיתית באשר לסיכויים הפוטנציאלים להצליח אם בכלל בהליך!

 תשובה להתנגדות לקיום צוואה

לאחר שמוגשת התנגדות לצוואה במועד מורה רשם הירושה על העברת ההתנגדות לבית משפט מוסמך. בית משפט מורה לרוב למבקש את קיום הצוואה להגיש תשובה  להתנגדות.

התשובה להתנגדות צריכה להיות נתמכת בתצהיר. גם לצורך הגשת תשובה להתנגדות חשוב לקבל סיוע משפטי מעורך דין המתמחה בתחום דיני עיזבונות, שכן גם כאן יש חשיבות לבניית אסטרטגית התגוננות מתאימה כנגד ההתנגדות לצוואה שהוגשה.

התנגדות לצוואה – שרותי המשרד

משרדנו צבר ניסיון רב בניהול הליכי התנגדות לצוואה ו/או בייצוג הצד המבקש את קיומה של הצוואה , כעולה למשל מהדוגמא להתנגדות לצוואה המצ"ב.

במידה ואתם זקוקים ליעוץ ו/או שירות בעניין זה הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 03-9309677 / 052-3589798.

ניתן גם לקבל מענה באמצעות משלוח הודעה לווצאפ המשרד.

 כתובתנו רחוב תוצרת הארץ 3 בנין בסר סיטי בניין T קומה 18 פתח תקווה.