התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל לדוגמא

התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב

בלשכת הוצאה לפועל                                                            תיק מספר _______________

 

 

 

המבקש:                       ___________ ת.ז. ________

(הנתבע)                         מרחוב __________ הוד השרון

                                   

                                                            -נגד-

 

המשיבה:                      ___________ ח.פ. ________

(התובעת)                      מרחוב ____________ ירושלים

                                    טל' ________פקס: ________

התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב

 

מוגשת בזאת התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב על סך של 26,900 ₪, אשר הוגשה לביצוע במסגרת תיק הוצל"פ מספר __________. ההתנגדות היא על מלוא סכום התביעה אשר הוגשה בבקשה לביצוע תובענה ומוגשת במועד.

א.     העברת ההתנגדות לדיון בבית משפט שלום בפתח תקווה

 

 1. בסעיף 10 לכתב התביעה נרשם על ידי התובעת כי הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה נתונה לבית משפט השלום בירושלים וזאת "לאור מהותה והסעד המבוקש בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק ההוצל"פ".
 1. ואולם, סעיף 6 לחוק ההוצל"פ דן בסיטואציה שלא מוגשת התנגדות לביצוע תובענה.
 1. אין חולק שבקשה לביצוע תובענה, אינה כפופה בעת הגשתה להוראת תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"), אשר מסדירה את נושא הסמכות המקומית, והזוכה (התובע) רשאי להגיש את בקשת הביצוע לכל לשכת הוצאה לפועל, לפי בחירתו.
 1. ברם, על הזוכה בהוצאה לפועל מוטלת החובה לכלול בבקשת הביצוע פירוט אודות "בית המשפט שלו הסמכות לדון במשפט מבחינת המקום , במקרה של הגשת התנגדות", וזאת מכוח תקנה 103 (7) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979 (להלן: "תקנות ההוצאה לפועל"). כמו כן, לפי טופס הבקשה לביצוע שטר (טופס 1 ד), על הזוכה לנמק מדוע הסמכות לדון בהתנגדות נתונה לבית משפט מסוים . זוכה , אשר לא ציין בבקשת הביצוע את העובדות אשר מקימות סמכות מקומית לבית משפט , עלול להסתכן בדחיית טענותיו בשאלת הסמכות המקומית (ראו: ת"ט (עכו) 22466-08-16 אופיר גוטמן נ' א.ג.ס אורות הגליל בע"מ (12.09.2016) והאסמכתאות המצוטטות שם).
 1. מהוראות החוק הרלבנטיות: סעיף 81 א1 (ד) (2) לחוק ההוצאה לפועל; תקנות 109 ט' (א) ו- 109 ט' (ב) לתקנות ההוצאה לפועל, עולה כי משהוגשה התנגדות לביצוע תובענה, אין הוראות חוק ההוצאה לפועל ותקנותיו חלות עוד, ובמקומן חלות תקנות סדר הדין האזרחי. כך בכלל וכך בעניין הסמכות המקומית.
 1. הווה אומר, הסמכות המקומית לדיון בהתנגדות לביצוע תובענה מסורה לערכאה אליה רשאי היה מגיש הבקשה לביצוע להגיש תביעה בסדר דין מקוצר, וזאת לפי אחת מחלופותיה של תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 או תקנה 5. (וזאת בשונה מן הבקשה לביצוע שטר עצמה , שאינה כפופה לכללי הסמכות המקומית שבתקנות סדר הדין האזרחי).
 1. בחינת הסמכות המקומית לדון בבקשה לביצוע תובענה תעשה בהתאם לאחת (לפחות) מן החלופות הקבועות בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 ( להלן "תקנות סדר הדין האזרחי"), כך למשל מקום יצירת ההתחייבות או המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות, ולא תחולנה הוראות תקנות ההוצאה לפועל.

ר' החלטתו של ביהמ"ש העליון ברע"א 8858/13 שרה צרפתי נ' אולמר אפאל תורי חימום בע"מ, מיום 21.01.14 .כן ר' גם ד. בר אופיר בספרו , הוצאה לפועל – הליכים והלכות ( מהדורה שביעית 2015 ) עמ'  1006-1007

 1. לאחרונה פירשו בתי המשפט המחוזיים את התיקון לתקנות ההוצאה לפועל, כמבטל את הפררוגטיבה הנתונה לתובע לבחור בין החלופות השונות המתקיימות בתקנות סדר הדין האזרחי לבירור תביעתו , בקבעם כי ככל שביהמ"ש מוצא כי הוא בעל סמכות מקומית לדון בהתנגדות שהועברה אליו לבקשת החייב , לפי אחת מהחלופות הקבועות בתקנות , הרי שידון בה ולא "יעבירנה עוד" , וזאת בדומה לכלל הקבוע בסעיף 79 לחוק בתי המשפט.

ר' החלטתו של ביהמ"ש המחוזי ברע"א (נצ') 33705-11-18 (נצ') שורוק גומעה חוסרי נ' ממאדור. קום בע"מ [פורסם בנבו] מפי כבוד השופטת א.אריאלי.

 1. בענייננו, מקום מגורי הנתבע הינו בעיר הוד השרון ולכן הסמכות המקומית לדון בהתנגדות נתונה לבית משפט השלום בפתח תקווה.
 1. יצוין כי לא בכדי המשיבה לא נימקה כלל את מקור סמכותו המקומית של בית משפט השלום בירושלים לדון בהתנגדות וזאת מהטעם שאין כל זיקה לבית משפט שלום בירושלים לדון בהתנגדות, בשום חלופה שהיא על פי תקנות סדר הדין האזרחי.
 1. אשר על כן, מתבקש כב' רשם הוצאה לפועל להעביר את ההתנגדות לדיון לבית משפט השלום בפתח תקווה, בהתאם למקום מגורי המבקש.

ב.     דין תביעתה של המשיבה דחיה או מחיקה על הסף – מחמת שימוש לרעה בהליכי בית משפט

 1. המשיבה בתיק זה הגישה תביעה כספית נגד המבקש בסכום של 26,900 ₪, המבוססת על טענתה כי המבקש נרשם לקורס סייבר ואבטחת מידע ולא שילם עליו.
 1. יאמר כבר עתה כי בטרם תחילתו של הקורס הודיע המבקש למשיבה כי אין בכוונתו להשתתף בו, כאשר בפועל המבקש לא נכח בשום קורס של המשיבה ולא השתתף באף שיעור!
 1. עובדה רלוונטית זו, לפיה המבקש הודיע למשיבה על ביטול הרשמתו לקורס וכי הוא לא נכח בו בפועל – לא מוזכרת בשום מקום בכתב התביעה!
 1. אי ציון עובדה רלוונטית זו, לפיה המבקש ביקש לבטל את הרשמתו לקורס וכי המבקש לא נכח בו בפועל מצדיק לעניות דעת המבקש את דחיית התביעה כולה מחמת חוסר ניקיון כפיים של המשיבה, שבא לידי ביטוי בהעלמת עובדות מהותיות ורלוונטיות הדרושות להכרעה מעיני בית המשפט.
 1. אין לעבור לסדר היום על חוסר תום לב וניסיון להטות משפט ולזכות בכספים להם המשיבה לא זכאית כלל, גם לפי טופס ההרשמה עליו החתימה את המבקש ואשר על בסיסו הגישה את תביעתה המופרכת על סכום קצוב!
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה מחמת התנהלות המשיבה.

ג.      לגופו של עניין

 1. המבקש התעניין בעבר בקורס בנושא סייבר ואבטחת מידע.
 1. ביום 02.01.2019 הגיע המבקש למשרדי המשיבה והתעניין בקורס סייבר ואבטחת מידע. באותו מעמד הוסבר למבקש כי הוא יכול להירשם לקורס מיון בעלות של 750 ₪, אשר בסיומה תיבחן שאלת התאמתו לקרוס המורחב.
 1. במעמד אותה פגישה שילם המבקש למשיבה עבור קורס המיון שנקבע לחודש לאחר מכן סך של 750 ₪. צילום טופס ההרשמה לקורס המיון מצ"ב להתנגדות זו ומסומן נספח א'.
 1. המשיבה הודיעה למבקש כי עבר את קורס המיון בהצלחה ומשכך דחקה בו להירשם מהר לקורס מורחב, אך המבקש ציין בפני נציגת המשיבה כי טרם החליט אם ברצונו להתחייב להרשמה והשתתפות בקורס המורחב.
 1. ואולם, יועצת הלימודים של המשיבה הדגישה בפני המבקש כי מדובר בטופס הרשמה ראשוני ולא מחייב לקורס וזו גם הסיבה שהמבקש כלל לא נדרש במסגרת החתימה עליו להסדיר את כל נושא התשלום.
 1. משכך, חתם המבקש על טופס הרשמה בלבד בו צוין רק שם הקורס, תאריך תחילתו המשוער ושכר הלימוד הכולל שלו וזאת לאחר שנאמר לו כי לא מדובר בהסכם מחייב להשתתפות בקורס אלא בטופס הרשמה ראשוני ולא מחייב.
 1. ויודגש כי, בטופס ההרשמה עליו הוחתם המבקש כלל לא פורטו מסגרת שעות הלימוד של הקורס ואף לא היקפו. כמו כן, לא פורטו המועדים בהם יתקיים הקורס. צילום טופס ההרשמה לקורס מצ"ב להתנגדות זו ומסומן נספח ב'.
 1. כמו כן, לא פורט בטופס ההרשמה שמות המרצים ואף לא סילבוס התכנים של הקורס.
 1. משכך, טוען המבקש כי טופס ההרשמה נעדר את המסוימות הנדרשת כדי לגבש הצעה, אשר יכולה להשתכלל לכדי הסכם מחייב ולכל היותר ניתן לראות בטופס ההרשמה כשלב בדרך לכריתת הסכם, אשר יכל להתגבש רק אם המבקש היה נחשף למלוא הפרטים הרלוונטיים אשר בעטיים היה אמור להסכים לשאת בסכום של 26,900 ₪ (סכום שווה ערך לשנתיים לימודים אקדמיים באוניברסיטה).
 1. לתשומת לב בית משפט כי טופס ההרשמה שצורף על ידי המשיבה לכתב תביעתה כלל לא נחתם על ידי המשיבה ו/או מי מטעמה והמשיבה אף לא מופיעה עליו כצד להסכם, פרט ללוגו על נייר המכתבים.
 1. אף מספר הח.פ. של המשיבה לא מצוין כלל בטופס ההרשמה וגם מנימוק זה יש לקבל את טענת המבקש כי כלל לא נכרת הסכם מחייב בינו לבין המשיבה שכן, הסכם לא יכול להיווצר בהעדר דואליות של שני צדדים להסכם.
 1. כמובן שהעדר חתימה של המשיבה ו/או מי מטעמה על טופס ההרשמה והעדר אזכורה המפורש כצד להסכם לא מאפשר לה לתבוע מכוחו.
 1. יתרה מכך, מטופס ההרשמה עצמו עולה כי המשיבה כלל לא התחייבה לכלום כלפי המבקש והיא אף שמרה לעצמה את אפשרות הביטול של הקורס בכל שלב!
 1. זאת ועוד, בסעיף 4 לטופס ההרשמה נרשם כי פתיחת הקורס מותנת במספר משתתפים מינימלי שיקבע על ידי המשיבה וכן המשיבה שמרה לעצמה את הזכות לשנות את התכנים, המרצים, את מבנה הקורס, מועדיו, מיקומו וכו' וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. יש לתמוהה איך בדיוק המשיבה שמרה לעצמה את הזכות לשנות תכנים של קורס ו/או מבנה הקורס ו/או מרצים ו/או מועדים ו/או מיקומו, בשעה שפרטים מהותיים אלו מלכתחילה כלל לא צוינו בטופס ההרשמה שהוכן על ידה!
 1. עצם העובדה שהמשיבה מצאה לאפשר לעצמה חופש פעולה מלא לבטל את הקורס, להקטין את שעות הלימוד בו (אשר לא פורטו מלכתחילה בטופס ההרשמה) ואת התכנים בקורס (אשר לא פורטו אף הם בטופס ההרשמה) וכן את המרצים (אשר גם שמותיהם לא פורטו בטופס ההרשמה) מעידה אף היא על חוסר מסוימות של טופס ההרשמה ועל חוסר גמירות הדעת של המבקש עת שחתם עליו לראות בו הסכם מחייב.
 1. על חוסר גמירות הדעת של המבקש להתקשר עם המשיבה בהסכם מחייב ניתן ללמוד אף מסעיף 3 לטופס ההרשמה, בו נרשם כי במידה והנרשם יבטל את השתתפותו בקורס יקבל החזר שכר לימוד מלא בניכוי אחוז מסויים כדמי ביטול.
 1. כאן נשאלת השאלה, איך בדיוק המשיבה היתה אמורה להשיב שכר לימוד בשעה שאין חולק שהמשיבה כלל לא גבתה כספים במעמד החתמת המבקש על טופס ההרשמה ואף לא דרשה מהמבקש כספים כתנאי לשריונו בקורס?!
 1. בטופס ההרשמה עצמו נרשם בסעיף 2 כי יש להסדיר את התשלום עד יום פתיחת הקורס. מכאן ברור, שבמידה ולא מוסדר התשלום – אין המבקש מעוניין בקורס וממילא שהמשיבה לא היתה מאפשרת את השתתפותו של צד להתקשרות, אשר לא שילם על הקורס.
 1. יצוין כי מספר ימים בטרם פתיחת הקורס התקשרו נציגי המשיבה למבקש, על מנת לבדוק עמו את שאלת רצונו בקורס והמבקש הודיע להם חד משמעית כי אינו מעונין בו.
 1. ואולם, בשלב זה המשיבה "הפכה את עורה" ודרשה מהמבקש דמי ביטול בשיעור של 20 אחוז מעלות הקורס!
 1. ואולם, המבקש לא יכל להיענות לדרישת המשיבה מאחר ובעת שחתם על טופס ההרשמה הוסבר לו חד משמעית כי לא מדובר בהתקשרות מחייבת. צילום ההתכתבויות בין המבקש לנציגת המשיבה מצ"ב להתנגדות זו ומסומן נספח ג'.
 1. יצוין כי גם אם נתעלם לצרכי הדיון מטענת המבקש כי טופס ההרשמה לא היה הסכם מחייב בשל חוסר מסוימות, אשר בעטיו לא יכל להגיע לגמירות דעת לכריתת הסכם מחייב, אז בין כך ובין כך מעיון בטופס ההרשמה עולה כי ביטול השתתפות בקורס עד יום לפני פתיחתו עומדת על 20 אחוז דמי ביטול (סעיף 3 ב' לטופס ההרשמה להתנגדות זו).
 1. ואכן, אין להתפלא כי בדרישת המשיבה מהמבקש מיום 19.08.2019 דרשה מהמבקש לשלם לה דמי ביטול בסך של 5,380 ₪, סכום המהווה לשיטתה של המשיבה 20 אחוז מעלות הקורס! ( נספח ג' להתנגדות).
 1. מכאן, שהמשיבה אף הודתה בפה מלא כי קיבלה את הודעתו של המבקש בדבר אי רצונו להשתתף בקורס, לפני פתיחתו.
 1. לאור האמור לעיל, יש להביע פליאה רבה מדוע המשיבה הגישה תביעה נגד המבקש על סכום פנומנלי של 26,900 ₪, סכום המהווה את עלות מלוא הקורס, בשעה שטופס ההרשמה כלל לא מקנה לה את הזכות לדרוש סכום זה.
 1. כמובן שלא ברור מאיין היה העוז למשיבה להגיש תביעה טורדנית וקנטרנית כנגד המבקש לתשלום מלוא עלות הקורס, כאשר במקביל לא מצאה לנכון לציין בכתב תביעתה את העובדה הפשוטה והרלוונטית לפיה המבקש כלל לא השתתף בקורס ואף הודיע לה על כך בטרם תחילתו!
 1. תנאי לפיו לא יוחזר כל סכום כסף לאדם המבטל את רישומו בטרם החל הקורס, הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד, וזאת על פי סעיף 4(6) לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 הקובע בין היתר כי תנאי מקפח הינו בין היתר: "תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת ;"
 1. אין ספק כי תנאי כזה השולל מהלקוח את זכות ההשבה באופן גורף לאחר ביטול החוזה, וללא קשר לנזק הוא תנאי מקפח, ועל כן דינו בטלות.
 1. גם הדרישה לקבלת 20 אחוז פיצוי אין לה בסיס בנסיבות העניין שכן, התובעת לא טוענת בכתב תביעתה כי לא נפתח הקורס בסופו של דבר ולא נגרם לה כל נזק.
 1. למותר לציין שבהתאם לסעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970 מקנה לבית משפט סמכות להפחית את שיעור הפיצויים המוסכמים אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה.
 1. בעניינו טוען המבקש שיש לבטל את הסעיף בהיותו תנאי מקפח בחוזה אחיד ובנסיבות העניין בוודאי שיש להתערב בו מאחר ובשל מסכת ההטעיה והרמייה של המשיבה כלפיו, אשר נטעה בו את הרושם שלא מדובר כלל בחוזה מחייב, אלא בהליך הרשמה לא מחייב לקורס בלבד אין מקום לפיצוי כלל.
 1. המבקש יוסיף ויטען כי המשיבה הפילה בפח בדרך ערמומית זו עשרות רבות של מתעניינים תמימים והראיה לכך היא הצפת בתי משפט בישראל בתביעות רבות שלה, הנובעות מאותה שיטה, אשר טוותה לעצמה.
 1. המבקש לא היה מעוניין להשתתף בקורס בשעה שהתברר לו שאין בו שום הכרה אקדמית, בשעה ששכר הלימוד בו שווה ערך לשנתיים של לימודים באוניברסיטה.
 1. יצוין כי המבקש כבר שילם למשיבה סך של 250 ₪ כדמי רישום עבור הקורס כעולה מנספח א' להתנגדות ויש להסתפק בכך.
 1. עוד יצוין כי למשיבה כלל לא נגרם נזק ממשי שכן, המשיבה בנתה "הסכם" אשר נוסח על ידה לפיו רק עם הסדרת התשלום הוא נכנס לתוקף ומאחר ואין חולק שהיא לא קיבלה תשלום כלשהו עבור הקורס היא לא באמת הופתעה מביטולו על ידי המבקש.
 1. תצהיר המבקש, מר בן אור פרי, מצ"ב להתנגדות זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את ההתנגדות במלואה ולהורות על דחיית התביעה על סכום קצוב שהוגשה במלואה ולחייב את המשיבה בהוצאות המבקש, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

                                                                 ____________                                                

                                                                      ניר טולדנו