התנאים למשלוח הודעת צד ג' בסדר דין מהיר

התנאים למשלוח הודעת צד ג' בהליך של סדר דין מהיר

לעיתים מתעורר הצורך אצל נתבע שמקבל תביעה בהליך של סדר דין מהיר להגיש הודעת צד ג' נגד צד שהוא סבור שיכול ומוטלת עליו האחריות לתביעה שמופנת כנגדו אם זו תתקבל. לנתבע שמוגשת נגדו תביעה בסדר דין מהיר אין זכות מוקנת למשלוח הודעת צד ג' שכן עליו לבקש רשות מבית משפט. עניין זה מוסדר בתקנה 214 ו לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת:


(א) " נתבע בתובענה בסדר דין מהיר רשאי, עם הגשת כתב ההגנה, להגיש בקשת רשות ליתן הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה 216: לבקשת הרשות תצורף ההודעה לצד שלישי, ערוכה בהתאם לתקנות אלה.


(ב) בית המשפט יכריע בבקשה בתוך 30 ימים ממועד הגשתה או בישיבה המקדמית, לפי המאוחר: בהחלטתו, רשאי בית המשפט להורות, בין השאר, כי נושא ההודעה ידון לאחר סיום הדיון בתובענה או לאחר מתן פסק דין בה, או ליתן כל הוראה אחרת או נוספת ככל המתחייב ממהות העניין".


 

מהם שיקולי בית משפט אם להתיר לנתבע לשלוח הודעת צד ג' בהליך של סדר דין מהיר?


לעניין השיקולים האם להרשות את משלוח הודעת צד ג', נכתב בספרם של המלומדים רחמים כהן וכב' השופט מנחם קליין  "סדר דין מהיר  בבית משפט השלום" (בעמוד 70) כי:
 
 "… אם בית המשפט נוכח כי התביעה שכנגד או ההודעה לצד שלישי מסרבלות את הדיון ומוסיפות עניינים שאינם נדרשים לצורך הכרעה ממצה בסכסוך, הוא ראשי, ואף חייב, לסרב לבקשה ליתן הודעה לצד ג' או להפריד את התביעה שכנגד מהתובענה כולה ולהעבירה למסלול הרגיל, כדי לשמור על מסגרת המועדים לדיון במסלול המהיר. "


כן ראו  ב' הרשם דן סעדון  ( כתוארו דאז) בבש"א (רמ')1090/07 כפיר בן אדרבא עו"ד נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (2-3).
 
  "בספרם של השופטים ר' כהן ומ' קליין, סדר דין מהיר בבית משפט השלום (נבו, תשס"ה) עמ' 37 מציינים המחברים המלומדים את הדברים הבאים היפים לענייננו:" נתבע בתביעה בסדר דין מהיר רשאי להגיש עם הגשת כתב הגנה גם בקשה למתן רשות לשלוח הודעה לצד שלישי במקרים המנויים בתקנה 216" (ההדגשה הוספה). במלים אחרות, על אף שהתקנה החולשת על הליכי משלוח הודעה לצד שלישי בסדר דין מהיר איננה תקנה 217 או תקנה 216 אלא תקנה 214ו לתקנות סדר הדין, עדיין יש לבחון אם הטעם למשלוח ההודעה לצד שלישי עונה על הדרישות המהותיות שנקבעו בתקנה 216 לתקנות.  מכאן שלא על נקלה יתיר בית משפט לנתבע משלוח הודעת צד ג בהליך של סדר דין מהיר על פי התקנות והפסיקה. ואולם, מנסיוני בפרקטיקה כאשר נתבע מבקש לשלוח הודעת צד ג' מתיר זאת בית משפט מהטעם שהתובעים לרוב אינם מתנגדים לכך במסגרת תגובתם לבקשת הנתבע.