הפקדת צוואה אצל רשם הירושה

הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה

לפי סעיף 21 לחוק הירושה מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לעניני ירושה. הצוואה שתופקד תשמר ברשם הירושה עד מותו של המצווה ותהיה ראיה לכאורה שמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

 

מי יכול להפקיד את הצוואה?

רק המצווה בעצמו רשאי להפקיד את הצוואה שערך. לא ניתן להפקיד צוואה באמצעות מיופה כח ומכאן, שעו"ד אינו יכול להפקיד צוואה עבור לקוחו, גם אם הוא ערך את הצוואה וחתם עליה כעד.

איך מפקידים צוואה ברשם הירושה?

הפקדת הצוואה על ידי המצווה תעשה  במסירת הצוואה שנערכה במשרדי רשם לענייני ירושה. על המבקש להתייצב במשרדי הרשם לענייני ירושה כשבידו הצוואה המקורית ותעודת זהות על מנת שניתן יהיה לאמת את זהותו.

הצוואה עצמה לפני הפקדתה במעטפה אצל הרשם, תיסרק באמצעות סריקה ממוחשבת לשם גיבוי הצוואה המקורית. לאחר סריקתה, הצוואה תוכנס למעטפה שתיסגר ותיחתם בחותמת הרשם לענייני ירושה. על המעטפה יצוינו פרטי זהותו ומענו של המפקיד ותאריך ההפקדה ויחתמו עליה הרשם לענייני ירושה והמפקיד.

האם ניתן לקבל חזרה צוואה שהופקדה?

רק מי שהפקיד את צוואתו אצל רשם לענייני ירושה רשאי לקבלה בחזרה על פי בקשה בכתב; הרשם לענייני ירושה יחקור את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי; דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי וקובץ המחשב המכיל את הצוואה הסרוקה יימחק לצמיתות ממחשבי הרשם לענייני ירושה. יחד עם זאת, חשוב לציין שמשיכת צוואה שהופקדה אצל הרשם לא מבטלת את תוקפה של הצוואה כל עוד היא לא בוטלה. יצוין כי קבלת צוואה שהופקדה בחזרה איינה כרוכה בתשלום אגרה או עמלה.

מה הם המסמכים הנדרשים לצורך הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה?

לצורך הפקדת צוואה ברשם הירושה יש להביא את הצוואה המקורית, תעודת זהות עם תמונה מעודכנת ואישור תשלום עמלת הפקדת צוואה. אם התמונה בתעודת זהות לא עדכנית, המפקיד חייב להביא תעודה רשמית אחרת הכוללת תמונה עדכנית (כמו דרכון ורישיון נהיגה).

מתי רשם הירושה ימסור הודעה ליורשים על הצוואה שהופקדה?

במידה והופקדה צוואה אצל רשם לענייני ירושה ולא הוגשה בקשה לקיום הצוואה תוך שלושה חודשים לאחר פטירת המצווה, ימסור הרשם לענייני ירושה הודעה על כך ליורשים לפי הצוואה. מכאן שגם אם היורשים הפוטנציאלים על פי הצוואה לא ידעו כלל על קיום הצוואה הרי שהרשם יגלה להם על קיומה תוך שלושה חודשים לאחר פטירת המצווה.

שמירת סודיות תוכן הצוואה אשר הופקדה במשרדי רשם הירושה

הצוואה שהופקדה ברשם לענייני ירושה וכל הרישומים הנוגעים לה יישמרו בסוד וכל עוד המצווה בחיים – לא תימסר כל ידיעה עליהם. לאחר מותו של המצווה, רשאי מעוניין בדבר להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לקבל את פרטי המרשם הארצי הנוגעים למנוח, כאשר בבקשה עצמה חייב המעוניין לציין את העניין שיש לו בעיון. ככל ורשם הירושה יראה כי למבקש יש עניין בדבר, רשאי הוא להתיר לו לעיין בצוואה, כולה או חלקה, כפי שיקבע הרשם ורשאי הוא להורות על מסירת העתק צילומי למבקש מהחלק שהתיר לעיון. עיון כאמור ייעשה בנוכחותו של עובד לשכת הרשם.

כמה עולה להפקיד את הצוואה ואיך ניתן לשלם את האגרה?

נכון להיום עלות אגרת הפקדת צוואה ברשם הירושה הינה 107 ₪  אותה ניתן לשלם באופן מקוון דרך שירות התשלומים הממשלתי ו/או בבנק הדואר.

הוראות רלוונטיות לחוק

סעיפים 21 ו- 76 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965.
תקנות 5 ו- 6 לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998.