הסכם מכר לדוגמא

 

הסכם מכר דירה לדוגמא

 

 

ה ס כ ם

שנערך ונחתם ב____ ביום ____ בחודש_______ 2019

ב י ן:

1. ___________
2. ___________
שניהם מרח' _______
(להלן: "המוכר" ו/או "המוכרים")
מצד אחד;


ל ב י ן:

1.____________
2. ____________
שניהם מרח'_____________
(להלן: "הרוכש" ו/או "הרוכשים")

מצד שני;

הואיל: והמוכרים הינם הבעלים והמחזיקים הבלעדיים של דירה בת __ חדרים בקומה ____ ברחוב ____ ב_________, אשר זכויות המוכרים בה רשומות בלשכת רישום המקרקעין__________ בנכס הידוע כגוש __ חלקה ___ תת חלקה ____ ולדירה זו צמוד גג (להלן: "הנכס") הכל כמפורט בנסח המקרקעין המצ"ב כנספח א' להסכם;

והואיל: והמוכרים מצהירים כי זכויותיהם בנכס נקיות וחופשיות מכל עיקול, שעבוד ו/או משכון ו/או שכירות ו/או צו הריסה ו/או צו אחר ו/או זכות צד שלישי אחר למעט 2 משכנתאות הרשומה לטובת בנק הפועלים בע"מ, האחת על סך 1,120,000 ₪ אשר לגביה התקבלו שטרי ביטול והשנייה על סך 1,137,000 אשר יתרתה לסילוק עומדת על סך של כ- 833,578.90 ₪. צילום אישור יתרות עדכני מצ"ב להסכם זה כנספח ב'.

והואיל: וברצון המוכר למכור ולהעביר לקונה את כל זכויותיו בדירה, כשהדירה חופשית מכל משכנתא ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או צו ו/או משכון ו/או זכות אחרת של צד ג', הכל בכפוף להצהרות ולתנאים שבחוזה זה;

והואיל: וברצון הקונה לרכוש ולקבל מהמוכר את כל זכויותיו בדירה, כשהדירה נקיה מכל משכנתא ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או צו ו/או משכון ו/או זכות אחרת של צד ג', הכל בכפוף להצהרות ולתנאים שבחוזה זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

דין המבוא
1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומתנאיו.

פרשנות
2. כותרות סעיפי הסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן כל משמעות לצורכי פרשנות.

3. העסקה

בכפוף למילוי מלוא התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה, המוכר מתחייב למכור ולהעביר לרוכש את מלוא זכויותיו בנכס, כשהן חופשיות מכל חוב ו/או שעבוד ו/או עיקול ו/או משכנתא ו/או משכון ו/או צו ו/או תביעה ו/או זכויות צד ג' כלשהן וכן למסור לקונה את החזקה ואת זכות הבעלות הבלעדית בנכס והרוכש מתחייב לקנות ולקבל מאת המוכר את זכויותיו בנכס כאמור לעיל.

הצהרות והתחייבויות הצדדים
4. המוכר מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי:

4.1. כי הינו בעל זכויות בנכס וכי זכויות אלו רשומות בלשכת רישום המקרקעין. המוכר מצהיר כי הינו בעל הזכויות הבלעדי בנכס, וכי הנכס וזכויותיו בו חופשיות מכל עיקול ו/או שכירות ו/או צו הריסה ו/או צו אחר ו/או חוב ו/או תביעה ו/או זכויות צד ג' כלשהו. המוכר מתחייב להסיר על חשבונו כל שעבוד ו/או עיקול ו/או מגבלה אחרת שיוטלו על זכויותיו בנכס למעט משכנתא לטובת בנק שילווה לקונה הלוואה מובטחת במשכנתא לצורך רכישת הנכס.

4.2. כי זכויותיו בנכס נקיות מכל חוב, שעבוד, עיקול וזכויות צד ג' כלשהם למעט 2 משכנתאות הרשומה לטובת בנק הפועלים בע"מ, האחת על סך 1,120,000 ₪ והשנייה על סך 1,137,000 ואשר יתרתן לסילוק עומדת על סך של כ- 833,578 ₪. המוכר מצהיר כי לא ישנה את מצבו המשפטי והפיזי של הנכס עד למסירת החזקה בנכס בפועל לרוכשים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל המוכר מצהיר ומתחייב, החל ממועד חתימת הסכם זה, לא לשעבד את הנכס וזכויותיו בו בכל צורה שהיא וכן מתחייב להסיר ו/או לסלק על חשבונו ועל אחריותו כל עקול ו/או שעבוד אחר ו/או תביעה ו/או צו הריסה ו/או צו כלשהו אחר ו/או דרישה אחרת הקשורים בנכס ובזכויותיו בו, אם יוטלו כאלה, וזאת בתוך 30 ימים מיום הטלתם ו/או דרישתם לפי העניין.

4.3. כי אין כל מניעה לפי הדין ו/או על פי הסכם ו/או כל מניעה אחרת למכור את הנכס לרוכש וכי לא בוצעה כל דיספוזיציה בנכס כלפי צד שלישי ובכלל זה מצהיר המוכר כי לא נעשתה עם מאן דהוא עסקה נוגדת או סותרת ו/או מתנגשת בהוראות חוזה זה וכי הוא לא יעשה עסקה נוגדת או סותרת ו/או מתנגשת בהוראות חוזה זה.

4.4 המוכר מצהיר כי לפי הידוע לו, לא תלויים כנגד הנכס צווים שיפוטיים ו/או מנהליים וכן כי לא מתנהלים בקשר עם הנכס הליכים משפטיים כלשהם וכי אין כל מניעה חוקית ו/או משפטית ו/או אחרת לביצוע העסקה נשוא חוזה זה.

4.5 המוכר מתחייב לחתום על התחייבות לרישום משכנתה לטובת נותן משכנתה לקונה בנוסח המקובל אצלם ועל כל מסמך אחר מקובל שיידרש על ידי הבנק, ובלבד שלא תוטל על המוכר כל חבות כספית שהיא, והשיק מהמוסד הכספי יוצא לפקודת המוכר ו/או הבנק הממשכן ו/או לפקודת בא כוחו בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הקונה לשלם את מלוא התמורה בגין הדירה, אף אם לא נטל משכנתא. מוסכם כי כל איחור של חתימת המוכר על מסמכי המשכנתא העולה על 3 ימי עסקים יאריך את מועד התשלום בהתאם.

4.6 כי לא בנה ו/או הוסיף כל בניה ו/או תוספת בניה ללא היתר בניה ו/או בחריגה מהיתר בניה, וכי במועד חתימת החוזה לא תלוי ועומד צו הריסה בגין חריגות בניה כלשהן בדירה.

4.7 המוכר מצהיר כי למיטב ידיעתו כל המערכות בדירה תקינות ופועלות כראוי, ולא ידוע לו על כל מום ו/או פגם נסתר.
5. הרוכש מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כדלקמן:

5.1. הוא בדק את זכויותיו וחיוביו של המוכר בנוגע לנכס וכל המסמכים הקשורים אליו, את השטח עליו נמצא הנכס עצמו וכל הזכויות הנוגעות אליו, לרבות זכויות ניצול, תכנון, שימוש (פרטי ו/או אחר) אפשרויות לרישוי ו/או היתר כלשהם וכן ראה את הנכס עצמו ובדק את מצבו הפיזי במועד הסכם זה ומצבו מכל בחינה אחרת ומצא את הנכס מתאים לכל צרכיו ודרישותיו;

5.2. כי בכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו, הוא לוקח על עצמו את הנכס במצבו כמו שהוא היום "AS IS" בכפוף להצהרות המוכר.

5.3. כי בכפוף להוראות הסכם זה ונספחיו, הוא מוותר על כל טענת מום ו/או אי-התאמה מכל מין וסוג ביחס לנכס, וכי ראה את הנכס במצבו טרם רכישתו ואין לו כל טענה בקשר למצבו למעט פגם ו/או מום ו/או אי התאמה ניסתר.
6. התמורה ומועדי התשלום

6.1. תמורת מילוי התחייבויות המוכר להעברת החזקה והבעלות בנכס עפ"י הסכם זה לקונה וקיום יתר התחייבויות המוכר בהסכם זה במלואן ובמועדן, מתחייב הרוכש לשלם למוכר סך של 1,900,000 ₪ (מיליון ותשע מאות אלף ₪) (להלן: "התמורה") וזאת במועדים ובשיעורים כדלקמן:

6.1.1. סך של 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) ישולם למוכר במעמד החתימה על הסכם זה בהמחאה בנקאית אשר תיוותר בנאמנות אצל ב"כ המוכרים עו"ד ניר טולדנו עד לרישום הערת אזהרה על ידי הרוכש אשר תתבצע לא יאוחר משני ימי עסקים מיום החתימה על הסכם זה.

לעניין זה מוסכם והצדדים מורים לנאמן כי אם לא הודיע הקונה או בא כוחו לנאמן עד 3 ימי עסקים מיום החתימה על הסכם זה כי הייתה מניעה לרישום הערת האזהרה שאינה בגין הקונה, לרבות שביתות ו/או השבתות ו/או עיצומים (להלן – "מניעה"), יעביר הנאמן את הסכומים המוחזקים בידיו למוכר. הודיע הקונה כאמור והנאמן נוכח כי הייתה מניעה לרשום את הערת האזהרה כאמור יחזיק הנאמן את הכספים המופקדים בידיו עד 3 ימי עסקים ממועד הסרת המניעה על ידי המוכר. המוכר מתחייב בתוך 10 ימים מיום החתימה על הסכם זה לבטל את המשכנתא הרשומה על הנכס על סך של 1,120,000 ₪ ואשר לגביה הוזמנו שטרי ביטול מהבנק.

6.1.2. סך של 700,000 ₪ (שבע מאות אלף ₪ ) ישולם על ידי הרוכש למוכרים עד ולא יאוחר מיום 30.03.19 כנגד קבלת סכום זה מתחייבים המוכרים לדאוג לסילוק מלא או גרירה של המשכנתא הרשומה לטובת בנק הפועלים למשכנתאות על הנכס ולהמציא לרוכש נסח טאבו נקי המעיד על סילוקה וכן אישור בדבר ביטול המשכון ברשם המשכונות.

6.1.3. יתרת התמורה בסך 1,100,000 ₪ ( מיליון ומאה אלף ₪ ) ישולם על ידי הרוכש למוכרים בהמחאה בנקאית ו/או העברה בנקאית עד ולא יאוחר מיום 20.06.2019 כנגד מסירת החזקה בנכס, וכנגד העברת האישורים המפורטים בסעיף 6.1.4 לידי ב"כ הרוכשים .

6.1.4. ואלה האישורים:

(1) יפוי כוח בלתי חוזר (כאמור בסעיף 11 להלן) להעברת הזכויות בנכס על שם הרוכש בלשכת רישום המקרקעין וייפוי הכוח שנמסר לביטול הערת האזהרה.

(2) אישורים מאת רשויות המיסוי – מס שבח, ככל ויחולו, הדרושים מטעמו של המוכר להעברת הזכויות בנכס על שם הקונה, ללשכת רישום המקרקעין.

(3) אישור עירייה ללשכת רישום המקרקעין כולל היטל השבחה על תשלום מלוא המיסים לעירייה עד למועד המסירה, ואישור כאמור בדבר תשלום היטל השבחה, ככל שחל על המוכרים בהסכם זה, להעברת הזכויות בנכס על שם הקונה.

(4) 6 שטרי מכר חתומים על ידי המוכרים ומאומתים על ידי עורך דינם.
המוכר מתחייב לחתום במועד חתימת ההסכם על 6 העתקים של שטרי המכר ולאמתם כדין באמצעות בא כוחו, והם יופקדו בידי ב"כ המוכר בנאמנות, עד להמצאתם לקונה, כמפורט לעיל.

(להלן: "האישורים").

6.2. תשלומי התמורה כאמור בס"ק 6.1 לעיל, יבוצעו בשיקים בנקאיים או בהעברות בנקאיות בשקלים בלבד.

6.3. כל תשלום מתשלומי התמורה כאמור בס"ק 6.1 לעיל או חלק ממנו יהיו בשקלים בהמחאות ו/או העברה בנקאית לחשבון המוכרים בבנק ___________ ויכול שישולם על-ידי הרוכשים למוכרים לפני המועדים הקבועים בו.

6.5. בגין כל איחור בתשלום על חשבון התמורה, אם יהיו כאלה, העולה על שבעה ימים, ישלם הרוכש את התשלום אותו חייב לשלם, בתוספת ריבית של 1% לחודש, על כל חלק מהתמורה שלא ישולם במועדו, מהמועד הקבוע לתשלומה ועד למועד התשלום בפועל וזאת בלי לפגוע בכל זכות ו/או סעד אחרים המוקנים למוכר עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י הדין.

6.6. כל תשלום שיבוצע בהמחאה בנקאית ייחשב כנפרע רק עם פירעונו בפועל וזיכוי חשבון המוכר באופן מוחלט ובלתי חוזר.

6.7. היה ועד למועד מסירת החזקה לא יהיו בידי המוכר האישורים הדרושים לשם העברת הזכויות בנכס כמפורט בסעיף 6.1.4, יופקד סך של 200,000 ₪ ( מאתיים אלף ש"ח ₪) (להלן: "סכום הפיקדון") בנאמנות אצל עוה"ד ניר טולדנו, מרח' מוטה גור 9 פתח תקווה (להלן: "הנאמן"). הנאמן יפקיד את סכום הפיקדון בבנק. במועד בו ימסור המוכר את האישורים לקונה, יעביר הנאמן את סכום הפיקדון ו/או יתרת סכום הפיקדון למוכר. מובהר, כי לרוכשים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנאמן אם העביר את סכום הפיקדון כנגד מסירת האישורים כאמור לעיל, וכי תנאי זה הוא התנאי היחידי שצריך להתקיים על מנת שהנאמן יעביר כאמור את סכום הפיקדון למוכר. על אף האמור לעיל, מוסכם כי במידה ובמועד מסירת החזקה יהיה בידי המוכרים כל האישורים לרבות אישור מס שבח אך למעט אישור עירייה כולל היטל השבחה יוותר בנאמנות הסך של 100,000 ₪ בלבד.

מוסכם בזאת, כי אם לא ימציאו המוכרים את האישורים הדרושים תוך 120 ימים ממועד מסירת החזקה, ישתמש הנאמן בסכום הפיקדון לשם ביצוע התשלומים הנדרשים כאמור, וזאת לאחר שהמוכרים קיבלו הוראה כתובה מהרוכשים להשתמש בסכום הפיקדון. בטרם ישתמש הנאמן בפיקדון ייתן למוכרים התראה של עשרה ימים מראש בדבר כוונתו לעשות כן ויאפשר למוכרים להשיג את האישורים ולמוסרם לידיהם. לאחר ביצוע התשלום האמור יעביר הנאמן את יתרת סכום הפיקדון ופרותיו למוכרים.

מובהר, כי אי קבלת איזה מהאישורים המצוינים בסעיף 6.14 במועד בשל סיבות שאינן תלויות במוכרים, כאשר המוכרים עשו את המוטל עליהם מבחינתם לשם השגתם לא תחשב להפרת ההסכם מבחינת המוכרים. יחד עם זאת, סכום הפיקדון יישאר בידי הנאמן עד למועד המצאת כל אותם אישורים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הצדדים מתחייבים בזה הדדית לעשות את כל הפעולות, לחתום על כל המסמכים ולהמציא את כל האישורים, הכל כפי שיידרשו על ידי עורכי הדין לשם ביצוע הסכם זה והעברת הזכויות בנכס משם המוכר לשם הקונה, על פיו ובמלואם ובמועדם.
7. מועד מסירת החזקה

7.1. המוכרים מתחייבים בזה למסור לרוכשים את החזקה בנכס במצבו במועד חתימת הסכם זה, כאשר מערכותיו של הנכס פועלות ותקינות, כשהוא פנוי וחופשי מכל אדם וחפץ כשהוא תקין וראוי לשימוש כפי שהיה במצבו בעת חתימת ההסכם למעט בלאי סביר וזאת ביום 20.06.2019 (לעיל ולהלן: "מועד מסירת החזקה"), וזאת בכפוף לקיום כל חיובי הרוכשים לפי הסכם זה, לרבות תשלום מלוא התמורה במלואה ובמועדה.

7.2. איחור במועד מסירת החזקה העולה על שבעה ימים יזכה את הרוכשים בפיצוי מוסכם בסך של 250 ₪ בעבור כל יום של איחור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לפי ההסכם. תשלום הסכום על פי סעיף זה לא יקנה למוכר כל זכות להמשיך ולהחזיק בנכס.

7.3 במועד מסירת החזקה בנכס לידי הקונה, יסדירו הצדדים, ויחתמו על כל המסמכים ככל שיידרשו, על מנת להשלים את העברת חשבון החשמל, המים והגז בנכס משם המוכר לשם הקונה, והמוכר יהיה זכאי להשבת כל סכום שהופקד על ידו בפיקדון בגין חיבורים אלו. הקונה מתחייב להפקיד כל תשלום ו/או פיקדון שיידרש לשם העברת החשבונות על שמו כאמור. האמור בסעיף זה כפוף לסילוק מלוא התשלומים החלים על המוכר, כמפורט בהסכם זה.

8. מסים ותשלומים שונים

הצדדים מתחייבים לשלם במלואם ובמועדם את ההוצאות, המסים, האגרות וההיטלים (להלן: "התשלומים") אשר יחולו על כל אחד מהם בגין העסקה נשוא הסכם זה, כדלקמן:
8.1. בתשלומים הבאים, אם וככל שיחולו, יישאו המוכרים:

8.1.1. בתשלום מס שבח מקרקעין, מס מכירה בגין הסכם זה, אם יחול. המוכר מתחייב לשלם את מס שבח מקרקעין ו/או מכירה במועד החוקי ובאופן שלא יעכב את המצאת האישורים לקונה. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה ובו יחויב המוכר במס רכוש ו/או מכירה, ישא המוכר באופן בלעדי בתשלומו.

8.1.2. בתשלומי ארנונה, מים וביוב לרשות המקומית החלים על הנכס בגין התקופה שעד למועד מסירת החזקה.

8.1.3. היטל השבחה בגין תוכניות בנין עיר התקפות במועד חתימת חוזה זה וכל האגרות וההיטלים, הכוללים בין היתר אך לא רק, היטלי כביש, סלילה, מדרכה, ביוב, תיעול וכיוב', אם יחולו הנכס יחול וישולם על ידי המוכר.

8.2. בתשלומים הבאים, אם וככל שיחולו, יישא הרוכש:

8.2.1. בתשלום מס רכישה בגין העסקה נשוא הסכם זה.

8.2.2. כל תשלום ו/או הוצאה ו/או מס ו/או אגרה החלים ו/או שיחולו, על רישום זכויות המוכר בנכס על שם הרוכשים.

8.2.3. בתשלום היטל השבחה לרשות המקומית אם יחול על הנכס בגין תוכניות שיאושרו לאחר חתימת חוזה זה ואילך יחול וישולם על ידי הקונה.

8.3. בכל יתר המסים ותשלומי החובה למיניהם, בין ממשלתיים ובין עירוניים וכן התשלומים בגין חשמל, מים, גז, טלפון וועד בית, אשר יחולו על הנכס ו/או על המחזיק בו עד למועד מסירת החזקה בנכס (לא כולל), יישאו בהם המוכרים ומאותו מועד ואילך, יישאו בהם הרוכשים.

8.4. מוסכם בזה כי, מסירת החזקה והמצאת האישורים המפורטים בס"ק 6.1.6 לעיל לידי הרוכשים, יהוו מילוי מלוא התחייבויות המוכרים לפי הסכם זה.

9. ייפוי כח

9.1. להבטחת ביצוע התחייבויות המוכר כלפי הרוכש, יפקידו המוכרים במעמד חתימת הסכם זה אצל עוה"ד ניר טולדנו יפוי כוח בלתי חוזר המסמיך את עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב ו/או שרון לייסט (להלן: "עורכי הדין"), לחתום על כל מסמך מכל מין וסוג שהוא, הדרוש לרישום זכויות הבעלות בנכס על שם הרוכש.

9.2. במועד תשלום מלוא התמורה כאמור בהסכם זה, על-ידי הרוכשים לידי המוכרים, יפעלו עורכי הדין מטעם הרוכשים לרישום זכויות הבעלות בנכס בלשכת רישום המקרקעין על שם הרוכשים.

9.3. במעמד חתימת הסכם זה יפקידו הרוכשים יפוי כח בלתי חוזר בידי עורך דין ניר טולדנו לפיו הוא מיפה את כוחו למחוק את הערת האזהרה שתירשם לטובתם בגין הסכם זה בלשכת רישום המקרקעין וכן טופס בקשה לביטול הערת האזהרה שתירשם לטובתם חתום על ידם.

עו"ד לא יהיה רשאי לעשות בו שימוש כלשהו אלא אם ניתנה הודעה על ביטול ההסכם ע"י המוכרים ורק לאחר שיחלפו 20 יום ממשלוח ההודעה לרוכשים בדואר רשום על כוונתם להשתמש ביפוי הכח והשבת הכספים ששולמו בקיזוז הפיצוי המוסכם. הרוכשים מסמיכים בזאת את עוה"ד ניר טולדנו למלא את הפרטים החסרים בבקשה לביטול הערת האזהרה כאמור.

10. הפרות, פיצויים וסעדים

10.1. הוסכם והותנה בין הצדדים כי במקרה של הפרה יסודית של ההסכם, יהיה הצד המפר את ההסכם חייב לשלם, לצד אשר נגדו הופר ההסכם, פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך של 190,000 ש"ח ( מאה ותשעים אלף ₪ ) ובכפוף להשבת כל הסכומים ששולמו על ידי הצדדים למעט הפיצוי המוסכם (להלן: "הפיצויים המוסכמים"), מבלי שעל הצד אשר כנגדו הופר ההסכם יהיה להוכיח או לפרט את פרטי הנזק אשר נגרמו לו למעשה.

10.2. הצדדים מצהירים בזה כי, סכום הפיצויים המוסכמים הוערך ונקבע על-ידיהם כפיצוי הוגן וסביר, זאת לאחר הערכה שקולה, בתום לב ובשים לב לכל נסיבות ההתקשרות, ולנזקים אשר הצדדים צופים אותם במועד הסכם זה כעלולים להיגרם במקרה של הפרתו היסודית של הסכם זה.

10.3. סעיפים 4,5,6,7,8 להסכם זה מהווים סעיפים עיקריים ויסודיים בהסכם זה, והפרת איזה מהם תהווה הפרה יסודית של הסכם זה. מבלי לפגוע באמור לעיל, איחור של עד 7 ימים לא יחשב כהפרה יסודית.

10.4. אין באמור בסעיף 11 להסכם זה להלן, כדי למנוע מכל אחד מהצדדים לתבוע כל סעדים אחרים ו/או נוספים השמורים לו על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין וחוק וזאת בנוסף לפיצוי המוסכם כאמור.

10.5. צד המעוניין לבטל את ההסכם עקב הפרה יסודית של הצד השני ייתן לצד המפר ארכה בת 7 ימים לתיקון ההפרה טרם יבטל את ההסכם.

10.6 על אף כל האמור בהסכם זה, איחור בקיום חיוב מחיובי צד כלשהו להסכם, הנובע משביתה כללית במשק ו/או משביתה ו/או עיצומים בגוף שיש צורך להסתייע בו לצורך קיום אותו חיוב, לא ייחשב כאיחור לצרכי הסכם זה, וכל המועדים הנקובים בהסכם זה ידחו בתקופת זמן השביתות ו/או העיצומים כאמור.

11. החזר תשלומים

אם צד כלשהו ישלם סכום כלשהו, אשר לפי הוראות הסכם זה חלה החובה לשלמו על משנהו, כי אז יהיה על הצד השני, אשר עליו חלה חובת התשלום האמור לפי הוראות הסכם זה, להחזיר למשנהו את הסכום אשר שילם, תוך 48 שעות ממועד התשלום ולאחר שהצד ששילם הודיע לצד החייב בתשלום על תשלום אותם הסכומים בהודעה של 7 ימים מראש. הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.

12. שונות

א. כל ויתור על זכות מזכויות הצדדים עפ"י הסכם זה, לא יהיה להם תוקף, אלא אם נעשו במפורש בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים.

ב. זכויות והתחייבויות הצדדים עפ"י הסכם זה או כל חלק מהן, אינן ניתנות להעברה, המחאה או הסבה ללא קבלת הסכמת הצד השני מראש ובכתב.

ג. ביום מסירת החזקה בדירה ימסרו המוכרים לרוכש את הנכס עם המיטלטלין הבאים במצבם כפי שהוא: מזגן בסלון+ מזגן בחדר שינה, ארונות קיר מחסן כתר .

ד. הובהר לצדדים והצדדים מסכימים לכך כי אין זה מתפקידם של עוה"ד המטפלים מטעמם בחוזה זה, לבדוק ולוודא קיומם ותוקפם של היתרי בניה ו/או בנייה בהתאם להיתר בנייה ו/או חריגות מהיתר ו/או זכויות בניה ו/או פטור ו/או חיוב בהיטל השבחה ו/או מצבו הפיזי של הנכס נשוא חוזה זה, אלא אך ורק בהתאם למסמכים אשר הובאו והוצגו ע"י הצדדים או מי מהם לעו"ד המטפלים, לרבות בעקבות הנחיות עוה"ד מטפלים לפיה כדי לקבל המסמכים האמורים, יש לפנות בנדון לגורמים המוסמכים בעירייה לרבות אצל המדור והמידע ואצל מדור היטל השבחה ברשות המקומית.

ה. שום ויתור, ארכה, הנחה, שינוי בתנאי כלשהו של החוזה לא יהא בר תוקף אלא אם יעשה בכתב וייחתם ע"י שני הצדדים. איחור במימוש זכויות על פי החוזה לא יחשב כויתור עליהן.

ו. כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להסכם זה או לביצועו יתבררו בפני בתי המשפט השלום בפתח תקווה ו/או בית משפט מחוזי מחוז מרכז, לפי העניין.

13. חתימה על מסמכים

הצדדים יחתמו על כל המסמכים שידרשו ויפעלו בכל דרך אחרת שתידרש לשם ביצועו המלא של הסכם זה ולהעברת מלוא הזכויות בנכס על שם הרוכש.

14. יחסי הצדדים

14.1. הסכם זה ממצה את יחסי הצדדים בכל הנוגע לעסקה נשוא ההסכם וכל שינוי, תוספת או תיקון לא יחייבו ויהיו משוללי כל תוקף, אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו ע"י שני הצדדים.

14.2. הצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים הדרושים ולבצע את כל הפעולות הנחוצות, לרבות – תשלומים החלים עליהם על פי הסכם זה, על מנת לאפשר ביצועו המלא והמדויק של הסכם זה וכל חלק ממנו במועדים הנקובים בו.

15. כתובות הצדדים

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמצוין במבוא להסכם זה לצד שמותיהם, וכל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 72 שעות מעת משלוחה ואם נמסרה ביד במועד המסירה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________                    ____________________
          המוכרים                                                                      הרוכשים