הודעה ליורש על פי צוואה לפי תקנה 14 (ב)(4) לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998

הודעה ליורש על פי צוואה