באילו מקרים יכריז בית משפט על הסכם גירושין כפיקטיבי?

סוגיה זו נדונה לאחרונה בפסק דין של בית משפט לענייני משפחה (כב' השופטת שפרה גליק) מיום 27.4.14 שניתן במסגרת תמ"ש 1053704-12 ר.ק נגד ד.ב ואח' . בתיק זה הגיש התובע תביעה לביטול הסכם הגירושין שנחתם בין אחותו לבעלה בטענה כי מדובר בהסכם פיקטיבי.התובע הינו אח של הנתבעת וגיסו לשעבר של הנתבע. התובע הלווה כספים לנתבע וטען כי כל מטרתו של הסכם הגירושין הינה הברחת רכושו של גיסו מפניו כנושה שלו. התובע טען כי הבקשה לאישור הסכם הגירושין נחתמה והוגשה לבית משפט בעקבות הליכי הוצאה לפועל שנקט התובע נגד הנתבע.כמו כן, טען התובע כי הנתבעים למעשה עדיין נשואים ומתגוררים יחד בדירתם המשותפת.

ביטול הסכם מתנה להעברת זכויות במשק חקלאי מאב לבתו בשל התנהגות מחפירה של הבת

 

האם ניתן לבטל הסכם מתנה להעברת משק חקלאי מאב לבתו בשל התנהגות מחפירה של הבת?
סוגיה זו נדונה בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט לענייני משפחה בנצרת במסגרת תה"ס 47590-04-13 ש.נ. נגד א.ב.מ.
בפסק הדין מיום 18.5.14 קבע כב' סגן הנשיא אסף זגורי כי האב רשאי לבטל את הסכם המתנה בעקבות התנהגותה המחפירה של הבת וזאת מכח סעיף 5(ג) לחוק המתנה הקובע כי נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי נותן המתנה או בני משפחתו.


תמ"ש 7049-02-14 פלוני ואח' נגד אלמוני ואח'- דחיית בקשת תובע לסילוק תביעה על הסף בשל חשש לממזור קטין.

בהחלטת בית משפט לעניני משפחה בת"א כב' הרשמת נילי רוסמן גליס מיום 09.04.14 נדחתה בקשת נתבע למחיקת תובענה שהגיש קטין ליתן סעד הצהרתי לפיו הנתבע הוא אביו במישור האזרחי.

לטענת הנתבע, הקטין נולד כאשר אימו היתה נשואה לאדם אחר ובנסיבות אלו לנוכח ההלכה שהקובעת כי רוב הבעילות הולכות אחר הבעל ומאחר וקיים חשש שהכרעה אחרת תוביל לממזור הקטין יש לדחות את התביעה על הסף. מנגד טענה התובעת שבנסיבות העניין ראוי ששאלת האבהות יוכרע במסגרת פסק דין הצהרתי במישור האזרחי להבדיל ממשפט דתי וכי באמצעות הכלים האזרחיים עומדים בפני בית משפט ניתן ניתן להגיע לתוצאה על פי מאזן ההסתברויות ( 51%)  וזאת ללא צורך לבצע בדיקת רקמות

תמ"ש 56017-01-14 XXX נגד YYY – בהחלטת בית משפט לעניני משפחה בחדרה מיום 24.08.14 הורה בית משפט להטיל על אם של קטינה 20 ימי מאסר בפועל וקנס כספי בסך של 10,000 ש"ח בשל סרובה של האם לציית לצו בית משפט ולאפשר בדיקת רקמות לבקשתו של בן זוגה לשעבר אשר טוען שהוא אביה הביולוגי של הקטינה.

תע 12031-05-10 ב.ק דרכון הונגרי נגד א.א ואח' – בפסק דינו של בית משפט לעניני משפחה בירושלים נדחתה התנגדות שהגישה המתנגדת לצו ירושה של מנוח בטענה שמיום 12/05 ועד למועד פטירתו של המנוח היא היתה ידועה בציבור שלו.

תמ"ש 37603-02-13 ס.פ.ד ואח' נגד א.ב – פסק דין מיום 19.03.15 של בית משפט לעניני משפחה ( כב' השופטת שיפרה גליק) שדן בשאלת זכותם של סב וסבתא לקשר חופשי עם נכדתם חרף התנגדות האב.

תמ"ש 33217-12-13 י' נגד ע' – פס"ד זה עוסק בהחלת חזקת השיתוף. השאלה המתעוררת במקרה דנן היא האם חזקת השיתוף חלה על נכסים חיצוניים? מדובר בבני זוג אשר נישאו זה לזו בשנת 1995 ויש להם שני ילדים משותפים. התובע הגיש תביעה למתן סעד הצהרתי ועתר לכך שיוצהר כי כל הרכוש בינו לבין בת זוגתו שייך לשני הצדדים בחלקים שווים וזאת מכוח חזקת השיתוף. כב' השופט נפתלי שילה קבע כי רוב התביעה נדחתה ואילו את התביעה שכנגד קיבל ברובה. 

לא די בקיומם של חיי נישואין גם אם הם ממושכים כדי לקבוע שהיתה כוונה של שיתוף בדירת מגורים –  בית משפט מחוזי בחיפה קיבל בחלקו ערעור שהגישה המערערת במסגרת   עמ"ש 42963-07-13 ע' נ' נגד ל' נ' – על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה אשר קבע כי המשיב זכאי למחצית בזכויות המערערת בדירה אותה קיבלה  במתנה מאמה במהלך חיי הנישואין שבין הצדדים  וזאת מכוח המגורים המשותפים וכוונת השיתוף בנכס הספציפי. בקבלו את ערעורה של המערערת ביחס לדירה, אותה קיבלה המערערת במתנה מאמה קבע בית משפט מחוזי כי אם המערערת, כבעלת זכות קניין בדירה הינה צד חיצוני למערכת היחסים בין בני הזוג וכי כאשר במהלך שנת 2004 נתנה אותה במתנה לבתה לא נשמעה מחאה כלשהי מהמשיב. מכל מקום, חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג 1973 קובע בסעיף 5(א)(1) כי לא יובאו בכלל נכסי בני הזוג הכפופים לאיזון נכסים שקיבל אחד הצדדים במתנה בתקופת הנישואין ועל פניו, דירה ב' שניתנה במתנה למערערת, מוחרגת מהנכסים הכפופים לאיזון משאבים. העובדה שאם המערערת אפשרה לבני הזוג להתגורר בדירתה ללא תשלום דמי השכירות אינה מלמדת על כך שהקניין בדירה או בחלק ממנה עבר למשיב. לא די בקיומם של חיי נישואין, גם אם ממושכים כדי לקבוע שהייתה כוונה של שיתוף בדירת מגורים ויש להראות נסיבות ועובדות נוספות בבחינת דבר מה נוסף שיעיד על כוונת שיתוף בנכס הספציפי.משכך, קבע בית משפט מחוזי כי אין מקום לראות את הדירה בנכס הכפוף לאיזון משאבים.
ערעורה של האישה התקבל ביחס לדירה אותה קיבלה במתנה והמשיב חויב בהוצאות הערעור בסך של 15,000 ש"ח.

בית המשפט העליון פסק כי  בורר אינו מוסמך לאשר  הסכם ממון שהתגבש בין בני זוג במהלך הליך בוררות שהתנהל לפניו וליתן להסכם כזה תוקף של פסק בוררות
בע"מ 8063/14 פלמונית נגד פלמוני –הדין הישראלי מבחין בין הסכם ממון להסכמים "רגילים" בין בני זוג, וקובע כי הסכם ממון נדרש לעמוד – כתנאי לתקפו – בשתי דרישות ייחודיות: דרישת צורה (הסכם בכתב) ודרישה לאישור בית המשפטשנית, על בית המשפט שדן בבקשה לאישור הסכם ממון מוטל לוודא שבני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חופשית והבינו את משמעותו ואת תוצאותיו, ורק אם השתכנע שזה מצב הדברים יאשר בית המשפט את ההסכם ביניהםשלישית, הסכם ממון שלא הובא לאישורו של בית המשפט הינו, ככלל, חסר תוקף, למעט מקרים חריגים שבהם תקום כנגד הצד הטוען לחוסר תוקף בדיעבד טענת מניעות או שהעלאת הטענה בדיעבד תיחשב כחוסר תום לב.כאשר מונחת לפני בית המשפט בקשה לאישור פסק בוררות, שבמסגרתו העניק הבורר תוקף של פסק להסכם פשרה שהתגבש בין בני זוג במסגרת הליך בוררות, על בית המשפט לבחון היטב האם מדובר בהסכם "רגיל" בין בני זוג או בהסכם ממון. הבחנה זו משליכה במישרין על האופן שבו יבחן בית המשפט את הבקשה: ככל שמדובר בהסכם "רגיל" בין בני זוג שהתגבש במהלך הליך בוררות ושהצדדים הסמיכו את הבורר להעניק לו תוקף של פסק בוררות, אזי הליך אישורו של פסק הבוררות ייעשה בהתאם לחוק הבוררות; לעומת זאת, ככל שמדובר בהסכם ממון שהתגבש במהלך הליך בוררות – ואף אם הצדדים הסמיכו את הבורר מלכתחילה "ליתן פסק בדרך של פשרה" או לאשר את הסכם הממון ולהעניק לו תוקף של פסק בוררות, ואף אם תוקף כזה ניתן על ידי הבורר – אזי הליך אישורו של הסכם הממון ייעשה בהתאם לחוק יחסי ממון, ובהיעדר אישור כזה לא יהיה ככלל תוקף להסכם זה.

רמ"ש 22340-03-15 – בית משפט מחוזי קיבל בקשת רשות ערעור שהגישה המערערת על פסק דינו של בית משפט לעניני משפחה בחדרה מיום 21.02.15 אשר דחה את ערעורה על החלטת הרשם שמעון רומי  לביטול פסק דין שניתן כנגדה בהעדר הגנה. נגד המערערת ניתן בבית משפט קמא פסק דין בהעדר הגנה בסכום של 50,000 ש"ח במסגרתו התקבלה תביעתה נזיקית שהגיש בעלה כנגדה בעילה של עוולת נגישה על פי סעיף 70 לפקודת הנזיקין . מקורה של תביעת הבעל היתה הליך פלילי שננקט כנגדו בשל תלונת האישה אשר הסתיים בזיכוי מוחלט. בית משפט מחוזי קיבל את ערעור המערערת והורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגדה בהעדר הגנה מחמת כך שקיימים סיכוי הגנה טובים למערערת בטענה שעוולת הנגישה איננה מתקיימת במקרה הנדון מאחר והמערערת הכחישה בבקשתה לביטול פסק דין שהיתה לה כוונת זדון . בית משפט מחוזי הוסיף וקבע כי לאחר הגשת התלונה במשטרה הרי שלמתלוננת אין כל שליטה על ההליכים אשר ניהולם מופקד בידי המדינה והסקת מסקונות מתוצאותיו לגבי תביעה נזיקית שהגיש בעלה שזוכה היא מרחיקת לכת , איננה רצויה ואיננה משרתת מדיניות שיפוטית נכונה.

רמ"ש 4867-02-15 ד.ש  ש.ק  נ'  ל.ה  א.ש– בית משפט מחוזי בחיפה דחה בשנית את בקשת רשות הערעור שהגישו המערערים על החלטת בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 05.01.15 במסגרת תמ" 4867-02-15 אשר דחה את בקשת המבקשים בבית משפט קמא לסילוק התביעה כנגדם בשל התיישנות.
השאלה שנדונה במסגרת בקשת הערעור דנן הייתה בעניין סיווג התביעה לביטול עסקת מתנה ביחס לזכויות "בר רשות" בנחלה. לצורך כך, כב' השופטת מתייחסת לסיווג התביעה במקרקעין או שאינה במקרקעין בעניין סעיף 5 לחוק ההתיישנות.

הסכם ממון בין בני זוג

האם הסכם ממון שלא אושר מהווה "צוואה" השוללת את זכותה של האלמנה לרשת את נכסי המנוח, או האם גובר ההסכם על ההסדר המעוגן בחוק הירושה?
בני זוג, ערכו הסכם ממון אשר כלל  הוראה, לפיה ילדיו הביולוגיים של כל אחד מן הצדדים יירשו אותו לאחר מלאת ימיו, בעוד כל צד להסכם מוותר על כל חלק בנכסי זולתו במקרה של פטירה. לימים, נישאים בני הזוג זה לזה.

מה דינו של הסכם ממון שלא אושר על ידי בית משפט או שלא הוגש לאישור?  חשיבותו של חוק יחסי ממון נדונה בפסיקה בהרחבה. קיימת תמימות דעים בעולם המשפט הישראלי כי עסקינן בחוק מיוחד אשר מטרתו להגן על ההסכמים הנרקמים בין בני זוג, מעצם היחסים המיוחדים בין הצדדים להסכם

האם ניתן לבטל הסכם ממון שאושר על ידי בית משפט? האם אישורו של הסכם ממון על-ידי בית המשפט, מונע מאחד הצדדים להסכם לטעון לפגם בכריתת ההסכם? במידה והליך האישור לא היה תקין, יש מקום לפנות בערעור על ההליך. אולם, אין בכך מניעה מלתקוף את ההסכם כדרך שתוקפים כל הסכם וכשנטען לפגם בכריתתו, למעט טענות הסותרות את עצם האישור, דהיינו, שההסכם נערך מרצון ותוך הבנה של תוכנו

עמש 43421-03-13 פלוני נ' פלונית (מחוזי – תל-אביב-יפו, ישעיהו שנלר, קובי ורדי, חגי ברנר) 06.03.14  – בית המשפט דחה ערעור של בן זוג על החלטת בית המשפט לענייני משפחה לבטל הסכם יחסי ממון בו העבירה האישה לבן זוגה מחצית מזכויותיה בדירה ללא תמורה וקבע כי הוכחה עילת העושק.

עריכת צוואה 

בן הזוג הולך לעולמו בלא להותיר צוואה בנוסף להסכם. מיהם יורשיו של בן הזוג המנוח? האם לצורך הכרעה בתביעת מזונות של קטין רשאי בית משפט לבחון את שאלת אבהותו של פלוני על קטין אשר אמו היתה נשואה לאלמוני בעת הורתו ?

האם בית משפט יסלק את תביעת התובעת לאיזון משאבים על הסף אך בשל כתב ויתור עליו חתמה, בזמן ששהתה מחוץ לביתה והרחק מילדיה, ובו ויתרה על כל טענה או דרישה מבעלה בזכויות ונכסים שהיו לו, לרבות בחברה הרשומה על שמו?

מהי צוואה נוטריונית ומי יכול לאשר אתה?

צו ירושה

 בית המשפט העליון הכיר בפרשנות מהותית של המונח "בן זוג" המופיע בסעיף 11 לחוק הירושה. בפסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט לעניני משפחה ברמת גן על ידי כב' השופטת שפרה גליק נדחתה תביעה של תובעת שהיתה נשואה למנוח במשך 36 שנה לרשת את עזבונו לפי חוק הירושה בשל הנתק הממושך בינהם ובשל כך שבמשך כל השנים חיה עם בן זוג אחר. נקבע כי  יש להעדיף פרשנות מהותית של המונח "בן זוג" על פני פרשנות פורמאלית. לאור התכלית של הוראות סעיפים 10-11 לחוק הירושה, הפרשנות הנכונה והמתאימה במקרה דנן הינה שחרף כך שהתובעת נשואה על פי הדין הדתי למנוח, התובעת איננה זכאית לרשת אותו

סעיף 11(א) (2) לחוק הירושה התשכ"א – 1965

חקיקה

חוק הירושה התשכ"ה-  1965

חוק הירושה (תיקון מס' 12 ), התשס"ה― 2005 

חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג 1973

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט – 1959

עמ' 2 , 3, 4

All articles loaded
No more articles to load