דיני משפחה וירושה עמ' 4


תמ"ש 30256-02-17 פלוני ואח' נ' פלוני  פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 16.01.2018- הדן בשאלה האם תתקבל טענה לדיירות מוגנת בנכס מסחרי על יסוד הבטחה משתמעת בעל פה?  


ת"ע 11231-12-15 א' א' נ' ר', פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 26.10.2017- הדן בשאלה האם יש מקום לאכוף את תניית הסילוקין ולממשה, כך שהנתבעת תודר מעיזבון אמה?  התובעת והנתבעת אחיות, בנותיה היחידות של המנוחה אשר הלכה לעולמה כאשר היא אלמנה. המנוחה, הותירה אחריה צוואה בעדים, אשר על פי הוראותיה, התובעת והנתבעת הן הנהנות היחידות בעיזבונה של המנוחה, בחלקים שווים ביניהן.
הנתבעת הגישה התנגדות לבקשה למתן צו קיום לצוואת המנוחה, ההתנגדות מונה 9 סעיפים בלבד ועיקרה, טענת הנתבעת כי המנוחה לא יכלה להוריש את זכויותיה בדירה הואיל והדירה נרשמה מלכתחילה על שם התובעת. כן נטען כי לתובעת זכות שימוש בלבד בדירה, והנתבעת רשאית לעתור לסעד הצהרתי בדבר בעלותה במחצית הדירה ואין בצוואה למנוע זאת. כמו כן נטען בכלליות כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, אגב קיפוח הנתבעת ובצוואה סעיפים סותרים. כבוד השופטת הילה גורביץ שינפלד דחתה את התביעה בנימוק כי אכיפת תניית סילוקין, אך בשל עצם הגשת התנגדות תחטא לרצון המנוחה לחלוקה שוויונית של עיזבונה. ת"ע 43252-03-15 ס' ואח' נ' ה' , פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע מיום 17.04.2018 – העוסק בבקשה לקיום צוואה, והתנגדות לקיומה.  המתנגדות הינן אחיותיו של המשיב. אמם נפטרה והותירה אחריה צוואה בה ציוותה 91% מרכושה לבנה המשיב ואת יתר תשעת האחוזים למתנגדות. המתנגדות טענו כי אמן לא הייתה כשירה לפי סעיף 41 לחוק הירושה, כי בעת עריכת הצוואה הייתה מעורבות והשפעה בלתי הוגנת על המנוחה וכי לצוואה היה פגם צורני. כבוד השופטת רות אטדגי-פריאנטה דחתה טענות אלה בנימוק כי ממכלול העדויות והראיות שהובאו בפניה, לא מצאה כי עלה בידי המתנגדות להניח תשתית עובדתית משכנעת, שיש בה כדי להצביע שהמנוחה לא פעלה מרצון חופשי עת חתמה על צוואתה, ונתנה צו לקיום הצוואה.תמ"ש 4980-01-17 א.ק נ' ד.ק ואח' ,  פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 17.06.2018-  כבוד השופטת שפרה גליק דחתה תביעה לביטול מתנה עקב "התנהגות מחפירה" של הנתבעים, כלפי התובע מהנימוק כי לא ייחסה אמון רב לעדותו של התובע לעמות עדות הנתבע 1 אשר הייתה אמינה, וכך גם כל גרסתו ועדויות העדים שבאו מטעמו.תמ"ש 9831-08-17 ש' נ' ש' ואח' , החלטתו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 17.05.2018- כבוד השופטת שלי אייזנברג נתנה החלטה לביצוע בדיקת רקמות במסגרת תביעה לאבהות, בנימוק כי טובתו של הקטין הינו עמוד האש לאורו יהלכו כל הערכאות, לרבות ערכאה שתדון בנזקקות הקטין או בזכויות המשמורת של האב הנטען. 


ת"ע 18815-11-15 צ' ואח' נ' האפוטרופוס הכללי מחוז חיפה והצפון ואח' , פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 22.01.2018-  כבוד השופטת  הילה גורביץ שינפלד דחתה התנגדות לקיום צוואה ונתנה צו לקיומה. 


א"פ 7144-02-18 ש. ד. נ' א. ואח', פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 05.06.2018-  כבוד השופט ארז שני הכריע בבקשה למינוי אפוטרופוס לאשה אשר מאושפזת באשפוז כפוי בבית חולים. לאחר ששוחח עם עם האשה בנוכחות ב"כ היועמ"ש והתרשם כי לא  רק שהיא יכולה להביע את דעתה, אלא שהיא מביעה דעה בצורה קוהרנטית, ברורה, ובהחלט מתמצאת במצבה הכספי, בזמן, ובמקום – דחה בקשה זו.


תמ"ש 16260-08-17 ב. נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח',  פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 09.06.2018-  כב' השופטת איריס אילוטוביץ' סגל הכריעה בתובענה למתן צו הורות פסיקתי, שהגישו התובעות לבית המשפט, לפיו תוכר תובעת 2, בת הזוג של תובעת 1, כהורה נוסף על הקטין עם לידתו. השופטת נתנה צו זה בנימוק כי משעה שהמבקשות הביאו מסכת ראיות על ההורות הנטענת ואין צד ג' הנחזה להיות נפגע  ממתן הצו , אין מניעה כאמור למתן הצו המשקף נאמנה את המצב העובדתי. הוחלט כי התובעת 2 תירשם כהורה נוסף של הקטין מיום לידתו, ויחולו עליה כל הזכויות והחובות החלות על הורה בהתאם לכל דין.


עמ"ש 41636-11-17 פלונית נ' פלוני, פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים מיום 15.05.2018 –  המערערת חתמה על תצהיר, בו היא מסתלקת לטובת המשיב, מהחלק המגיע לה בירושת ההורים המנוחים ובזכויות המקרקעין של המשיב שהינו אחיה. המחלוקת בין הצדדים היא באשר לנסיבות חתימת התצהיר והאם רשאית המערערת לחזור בה מהתחייבותה, סיווג התצהיר כתצהיר הסתלקות או תצהיר מתנה, והאם רשאית המערערת לחזור בה מהתחייבותה כלפי המשיב.


תמ"ש 66749-01-18 ח' ואח' נ' פרקליטות מחוז חיפה ואח' , פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 03.06.2018 –  הדן בתובענה למתן צו הורות פסיקתי טרם לידה. במסגרת התובענה, התבקש בית המשפט, ליתן צו הורות פסיקתי הקובע כי בכפוף ללידת ילוד חי,המבקשת 2,  בת הזוג של מבקשת 1, היא הורה הילוד מיום לידתו.  כבוד השופטת הילה גורביץ שינפלד נתנה את הצו כמבוקש, מהנימוק כי  ב"כ היועמ"ש לא הצביע על טעם אחר לרבות  טענות הנוגעות לטובת הקטין להימנע ממתן צו הורות פסיקתי טרם הלידה , וכי יש חובה לאור הנסיבות המתאימות, להשוות מעמדן של המבקשות למעמדם של הורים אחרים הזכאים, עם יציאתם מחדר הלידה, להירשם כהורים לילוד.

עמ"צ 51737-11-17 ל.מ נ' היועמ"ש ואח', פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים מיום 07.03.2018 –  נדחה ערעור על פסק דין בבית משפט קמא אשר הכריז על הקטין, כבר אימוץ, כלפי אמו הביולוגית המערערת. נקבע כי האימוץ יהא סגור ותוצאותיו כלפי האם יצטמצמו לכדי –  דיווח שנתי חד פעמי על מצב הקטין, שיועבר לאם באמצעות עו"ס לחוק אימוץ ילדים. כבוד השופט  סארי ג'יוסי נימק החלטה זו בכך שהלב דואב נוכח מצבה הלא פשוט של המערערת, אשר אין ספק כי היא אוהבת את הקטין וחפצה ביקרו, אלא שהזרקור מופנה במסגרת הליכים אלה אל טובת הקטין כשיקול עיקרי.

תמ"ש 47936-05-15 א. נ' א, פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 05.10.2018-  כבוד השופטת אלה מירז דחתה תביעה לשמירת סעדים ופס"ד הצהרתי לפי סעיף 11 לחוק יחסי ממון לעניין בית המגורים. 

תמ"ש  62466-02-18 ח' ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 23.04.2018-  כבוד השופט שמואל בר יוסף דחה עתירה למתן צו הורות פסיקתי לפני הלידה בנוגע לעובר אותו נושאת המבקשת 1 ברחמה, כך שמיד עם לידתו ייכנס הצו לתוקף, והמבקשת 2 תוכל להירשם בבית החולים כהורה. 

תמ"ש 5622-10-17 צ. ואח' נ' ר.,  החלטתו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה בעתירת סבתא כנגד האב האלמן לקשר ומפגשים בינה לבין נכדיה, מביתה המנוחה. כבוד השופטת הילה גורביץ שינפלד קיבלה את העתירה והורתה על תחילתם של מפגשים במרכז קשר באזור מגורי הקטינים.________________________________________________________

12, 3