דיני משפחה וירושה עמ' 3

 
רמ"ש 33112-05-18 אשתו השנייה של המנוח נ' בנותיו מנישואיו הראשונים, פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 12.08.2018-  כבוד השופטת אספרנצה אלון דחתה את בקשת המבקשת, להעביר לידי מומחית בית משפט, לאחר 4 שזו הגישה את חוות דעתה לבית המשפט, מסמך שערך רופא , שבדק את המנוח בחייו, אך את המסמך ערך שנתיים לאחר פטירת המנוח. 

עמ"ש 5260-02-18 ג.א.צ. נ' י.צ., פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 26.06.2018-  התקבל ברוב קולות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה על פיו התקבלה תביעת המשיב למתן פסק דין הצהרתי, כי הזכויות בבית מגורים שייכות לצדדים בחלקים שווים, למרות שהזכויות רשומות בפועל על שם המערערת בלבד. 


רמ"ש 65108-06-18 פלונית נ' פלוני, החלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 01.08.2018-  כבוד השופטת אספרנצה אלון דחתה בקשה לרשות ערעור  על החלטת בית משפט לענייני משפחה בקריות אשר קבע כי יש לחייב את המבקשת בתשלום שכר טרחת המומחה עבור מענה לשאלת הבהרה ששלחה לו, בנימוק כי החלטה על קביעת שכר טרחת המומחה בגין חוות דעתו, וכן פסיקת שכר טרחה נוסף עבור משלוח שאלות הבהרה, מסורה היא לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית וערכאת הערעור נמנעת מלהתערב בה, קל וחומר בבקשת רשות ערעור. 


רמ"ש 6139-06-18 פלוני נ' פלונית ואח', פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 27.06.2018- כבוד השופט חננאל שרעבי קיבל חלקית בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה בחיפה במסגרתה נדחתה בקשה חוזרת למתן צו לעיון במסמכים המצויים אצל המשיב וצדדי ג'.


רמ"ש 45431-12-17 ח.ר נ' ל.ר ואח', פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 13.07.2018- כבוד השופט סארי ג'יוסי דחה בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בקריות אשר ניתן בגדרי ערעור שהגיש המשיב על החלטת רשם ההוצל"פ בעניין שכר טרחת כונס הנכסים. ישנן שתי שאלות מרכזיות העומדות במוקד הליך זה: 
א. האם מוסמך בית משפט לענייני משפחה להבהיר החלטה שנתן החלטת המינוי של כונס  הנכסים בגדרי ערעור שהוגש לפניו על החלטת הרשם שבידיו הפקיד את מלאכת הפיקוח על פירוק השיתוף, ומבלי שזה ביקש את הבהרת בית המשפט ולאחר שלא מצא כי ההחלטה  טעונה הבהרה? 
ב. כיצד יש לחשב את שכר טרחת כונס נכסים אשר מונה לשם פירוק השיתוף בנכס מקרקעין של בני זוג, על דרך מכירתו, ולאחר שקיים התמחרות במסגרתה זכה אחד מבני הזוג ורכש  את חלקו של בן הזוג האחר. האם זה ייגזר משווי המימוש בפועל מחצית שווי הנכס, או ממלוא שווי הנכס? 

רמ"ש 23844-05-18 כ. נ' כ., החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מים 24.06.2018-  כבוד השופט צבי ויצמן קיבל באופן חלקי בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון במסגרתה דחה בית המשפט את התנגדות המבקש לחשיפת צוואתו של אביו המנוח. 

תמ"ש 24937-07-15 ח' נ' ק', פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה מיום 11.06.2018-  הכרעתה של כבוד השופטת הילה גורביץ שינפלד בתביעה למתן צו הצהרתי לפיו לתובעת מחצית הזכויות על המקרקעין בהם התגוררו הצדדים במשותף במהלך חייהם המשותפים והרשומים על שם סבו של אבי הבעל הנתבע.  אשר העמידה את חלקה של התובעת במקרקעין על שיעור של 17% משווי המקרקעין, במועד עזיבת התובעת את הבית. 
 
תמ"ש 28012-10-16 פלונית נ' פרקליטות מחוז דרום ואח' , פסק דין משלים של בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע מיום 08.08.2018 – 
פסק דין משלים לפסק דינו החלק של בית המשפט מיום 24.08.2017 בו ניתן אישור עקרוני של בית המשפט כי ייעשה שימוש  בזרעו של מנוח לצורך הפריית אישה, אשר תיתן הסכמתה לכך ואשר תהא לילד לאם ותגדלו כאם לכל דבר ועניין. כבוד השופט גביזון נתן אישור נכי התובעת תעשה שימוש במנות הזרע שלהמנוח לצורך הפרייתה והכל בהתאם להסכם אשר הגישו הצדדים והמאושר על ידו. התובעת תהא רשאית לעשות שימוש בזרעו של המנוח לאחר שתקיים שלושה מפגשים עם איש מקצוע מוסמך ותמציא אישור לתיק בית המשפט בדבר קיוםמפגשים אלו, וכן תמציא לתיק תצהיר ערוך כדין כי היא מבקשת להתחיל  בתהליך ההפריה לאחר המפגשים הנ"ל. לאחר שהצאצא ייוולד ויוצגו בפני משרד הפנים מסמכים מתאימים מהמוסד  הרפואי המטפל, אשר יוכיחו כי הצאצא נולד לאחר שימוש בזרע המנוח, יירשם בתעודת הלידה של הילד ובמרשם האוכלוסין שמו של המנוח כאביו.


א"פ 39398-01-17 מ.נ. נ' האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים ואח', פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בירושלים מיום 19.04.2018 – אשר ניתן מפי כב' השופטת מיכל דבירי רוזנבלט בעניין תובענה למינוי אפוטרופוס קבוע לגופו ולרכושו של האב, שהוגשה על ידי בנו. 
במסגרת התובענה הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס זמני לגוף ולרכוש, וכן בקשה למתן צו למניעת דיספוזיציה ברכושו של האב. 
הסוגיות המרכזיות אשר נידונו בפסק הדין הן:
א. האם יש מקום למנות לאב אפוטרופוס, וככל שהתשובה על שאלה זו היא בחיוב: מהו היקף המינוי -האם לענייני הגוף, לענייני הרכוש או לשניהם גם יחד, ובאיזו מתכונת. 
ב. ככל שיש מקום למנות לאב אפוטרופוס, מי ימונה לתפקיד זה, על רקע בקשתו החוזרת ונשנית כי בתו היא שתנהל את כל ענייני רכושו.
 

ת"ע 20528-03-15 א.א. נ' י.ח. ואח' , פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בירושלים מיום 26.08.2018- כבוד השופטת מיכל דבירי רוזנבלט הכריעה בשאלה האם מערכת היחסים שהתקיימה בין התובע לבין המנוחה היתה של "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף" המקנה לו זכות לרשת את עיזבונה בהתאם להוראת סעיף 55 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965.


תמ"ש 65451-03-16 פלוני נ' אלמונית, פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון מיום 25.06.2018-  כבוד השופטת ורדה בן שחר קיבלה את תביעותו של פלוני בדבר סילוק יד ממקרקעין מבת זוגו, כאשר התובע רשום כבעל הזכויות הבלעדי בדירה ולקראת נישואיו עם הנתבעת נערך בין הצדדים הסכם יחסי ממון בו הוסכם על הפרדה רכושית מוחלטת בין הצדדים, לרבות ביחס לדירה ממנה מבקש התובע את פינויה של הנתבעת. 

אפ"ח 35385-11-10 ה.ה נ' מ.פ , פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 24.06.2018 –  כבוד השופטת שפרה גליק דחתה תובענה לאכיפת פסק חוץ, אשר הגישה התובעת בעניין פסק דין שניתן כנגד הנתבע בניו יורק בעניין מזונות. 


ת"ע 55595-12-16 מ.נ ואח' נ' ב"כ האפוטרופוס הכללי ואח' , פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 02.08.2018 – כבוד השופטת שפרה גליק הכריעה בבקשה לקיום צוואה והתנגדות לה, והורתה על ביטול צוואתה של המנוחה בנימוק ששלושת הזוכים על פי הצוואה,  איימו על המנוחה  ולחצו עליה לערוך את צוואתה וכי הנתבע הוכיח שצוואת המנוחה נחתמה תחת לחץ ו/או איום ו/או אונס. 


________________________________

1, 2 ,