דוגמה לתביעה קטנה להחזר דמי חבר בגין זכות שימוש ליחידת נופש

בבית משפט לתביעות קטנות

בתל אביב

 

התובע:                        פלוני

                                    מרח'

 

 • נ ג ד –

 

הנתבעת:                       אר.סי.אי. ישראל בע"מ ח.פ. 512747783

                                    מרח' הברזל, 2

                                    תל אביב – יפו, 6971002

                                    טל:   03-7650707

                                    פקס: 03-6488950         

           

סכום התביעה: 3,168 ₪

מהות התביעה: כספית. 

 

כתב תביעה

 1. התובע הינו אזרח ישראל ותושב העיר פתח תקווה.

 

 1. הנתבעת הינו חברת RCI העולמית, חברת התחלופה, תיירות ונופש מהגדולות בעולם. על פי פרסומיה מדובר בתאגיד בינלאומי השייך לענק התיירות והמלונאות העולמי – Wyndham worldwide group RCI המעניקה שירותים של תחלופת נופש ליותר מ- 3.5 מיליון בעלי יחידות נופש בעולם.

     צילום של תדפיס רשם החברות בדבר פרטי התאגיד מצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח א'.

 

 1. התובע בשנת 1997 הצטרף למועדון של הנתבעת (מס' חבר _____)  הכוללת רכישת זכות לשימוש ביחידת נופש למשך תקופה מסוימת בשנה, ובכך התובע רכש את הזכות על יחידה בספרד לתקופה של שבוע בשנה.

 

 1. בשנת 2017, בטרם הסתיימה תקופת החברות הנוכחית, התובע שילם את דמי המנוי לנתבעת עבור השנים 2020-2025.

 

     צילום של חשבונית מס/קבלה המעידה על תשלום ששילם התובע לנתבעת עבור  שנים מראש וכן תדפיס חיוב  בכרטיס אשראי המעיד אף הוא על ביצוע התשלום בפועל מצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח ב'.

 

 1. בחודש נובמבר 2019 התובע בחר לבטל את ההתקשרות עם הנתבעת החל מחודש ינואר 2020 .

 

 1. כפועל יוצא מכך, פנה התובע אל הנתבעת עוד בחודש נובמבר 2019 ודרש ממנה לקבל חזרה את דמי החבר ששילם מראש לשנים 2020-2025 בסכום של 3,168 שקלים.

צילום מכתב ששלח התובע לנתבעת במיל מיום 30.11.19 בדבר רצונו בביטול חברותו והשבת כספו מ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ג'.

 1. למרבה הצער וחרף פניות תובע לנתבעת הן בכתב והן ובעל פה הנתבעת מיאנה להשיב לתובע את כספו עד ליום זה.

 

 1. יצוין כי על פי סעיף 18.3 של תנאי חברות במועדון שמפורסם אף באתר הנתבעת נקבע במפורש כי  "עם סיום חברות, נחזיר דמי חברות ששולמו מראש על ידי חבר (אך לא מטעמכם), בניכוי דמי מינוי לשנה קלנדרית מלאה בגין כל שנה או חלק משנה של חברות (או ממועד חידוש החברות האחרון) אלא אם הסיום נובע מהפרת תנאי החברות או אי-תשלום…".

 

 1. עוד נקבע בסעיף 17 לתקנון הנתבעת כי: אתם רשאים לסיים את חברותכם בכל עת באמצעות מסירת הודעה בכתב ובלבד שלא המחאתם את זכויות הנופש לאחרים ולא קיבלתם אישור תחלופה כנגד הפקדה.

     צילום תקנון הנתבעת מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ד'.

 1. התובע יטען כי ביטול חברתו מונעת ממנו שימוש בשרותיה חברה ואין כל הצדקה לגופו של עניין שלא להשיב לו את הכסף ששילם מראש לשנים 2020-2025 וכי גם בהתאם לתקנוני הנתבעת הוא זכאי להשבת כספו . לחילופין, יטען התובע כי כל תנאי אחר בנהלי או תקנוניה הנתבעת שיקבע שאינו זכאי להשבת הכספים  הוא תנאי מקפח בחוזה אחיד שעל בית משפט לבטלו.

 

 1. לבית המשפט הנכבד סמכות עניינית לדון בתביעה לנוכח מהותה וסמכות מקומית לנוכח מקום חתימת ההסכם ו/או המקום שנועד או שהיה מכוון לקיום התחייבות ו/או מען הנתבעת.

 

 1. התובע מצהיר כי לא הגיש בשנה האחרונה בבית משפט נכבד זה יותר מ5 תביעות.

 

 1. באי תשלום סכום התביעה תתעשר הנתבעת שלא כדין על חשבון התובע.

 

 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובע את סכום התביעה בצרוף הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשתה ועד התשלום המלא בפועל וכן הוצאות משפט.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 _____________

                                                                                                                                                                                                                                         ה ת ו ב ע