דוגמא לתצהיר בפני עורך דין

תצהיר

אני הח"מ _________________,  מספר זהות, ________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1.

2.

3.

4. זהו שמי וזוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

____________________________
תאריךחתימה

אישור

אני הח"מ, _________________, מספר רשיון ____________________, מאשר בזה כי ביום _____________, הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____________________,  מר/גב' ________________________________, שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה.

____________________________
תאריךחתימה וחותמת

שירות משרד עורך דין בפתח תקווה לאימות חתימה על תצהיר 

משרד עורך דין בפתח תקווה ניר טולדנו מספק שירות אימות חתימה על תצהיר וערוך לספק את השירות עבורכם בהתראה מידית בשעות פעילות המשרד.

צרו קשר או חייגו עכשיו: 03-9309677

ניתן גם לקבל הצעת מחיר מיידית באמצעות משלוח הודעת WhatsApp