דוגמא לתצהיר בפני עורך דין

תצהיר

אני הח”מ _________________,  מספר זהות, ________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1.

2.

3.

4. זהו שמי וזוהי חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

______________

______________

תאריך

חתימה

אישור

 אני הח”מ, _________________, מספר רשיון ____________________, מאשר בזה כי ביום _____________, הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____________________,  מר/גב’ ________________________________, שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ”ל וחתם/ה עליה. 

______________

______________

תאריך

חתימה וחותמת

סגירת תפריט
דילוג לתוכן