דוגמא לתגובה לבקשה להעברת מומחה בית משפט מתפקידו

בבית משפט שלום                                                                                 ת.א. XXX-03-16
בפתח תקווה
 
 
 
 
התובעים:                    
 
                                                ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ואח'
                                                מרחוב מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.
                                                טל: 03-9309677 פקס: 03-9309674
 
                                                            -נגד-
 
הנתבעת:                                  
(והתובעת שכנגד)                      
 
 

תגובה לבקשה להעברת מומחה בית משפט מתפקידו


 
                התובעים מתכבדים להגיש תשובתם לתגובת הנתבעת לבקשתם מיום 21.06.17 למחיקת כתבי טענותיה וכן להגיב לבקשת הנתבעת להעברת מומחה בית המשפט מתפקידו .
 
        ואלו נימוקי התגובה:
 
       
 
        דחיית בקשת הנתבעת להעברת מומחה בית משפט מתפקידו בהעדר תצהיר ופרוט בקשות והחלטות קודמות שניתנו בעניין דומה
 
1.     הלכה למעשה, שבקשתה הנוכחית של הנתבעת להעברת מומחה בית משפט מתפקידו היא "אותה הגברת רק בשינוי אדרת" של בקשותיה הקודמות לביטול מינוי מומחה בית משפט!
 
2.     הנתבעת עשתה שימוש לרעה בהליכי בית משפט בעצם הגשת בקשתה להעברת מומחה בית משפט מתפקידו שכן, בקשה זו לא הוגשה מחמת כך, שהנתבעת מאמינה באמת שדבק רבב במומחה בית משפט, אלא אך מאחר ובקשותיה הקודמות לביטול כל ההסדר הדיוני ומינוי מומחה בית משפט נדחו זה מכבר כפי שנדחו גם כל טענותיה לקשר שכביכול קיים בין ב"כ התובעים לבין מומחה בית משפט!
 
3.     תקנה 241 (ה) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984 קובעת כי: " נדחתה או נמחקה בקשה בכתב ובעל דין הגיש מחדש אותה בקשה או בקשה דומה, יציין בבקשה את פרטי הבקשה הקודמת.
 
4.     כעולה מתוך התיק, הנתבעת הגישה כבר מספר בקשות בעבר, אשר נדחו, במסגרתם עתרה לביטול כל המתווה הדיוני של מינוי מומחה מטעם בית משפט, תוך העלאת טענות סרק לקשר שהיה קיים כביכול בין ב"כ התובעים למומחה בית משפט!
 
5.     הנתבעת שבה בבקשתה הנוכחית ו"ממחזרת" טענות שנדונו והוכרעו כגון טענתה להעברת מסמכים ותקליטור לידי מומחה בית משפט אך "שוכחת" לציין בבקשתה זו שעותק מהתקליטור הועבר גם אליה עוד לפני זמן רב וכי בהחלטת בית משפט מיום 15.06.17 ניתנה לה אפשרות להעביר לידי המומחה את התייחסותה המפורטת לתקליטור בתוך 10 ימים עם העתק לצד שכנגד.
 
 
6.     לפיכך, הנתבעת אשר אינה משלימה עם עצם החלטת בית משפט בדבר מינוי מומחה מטעמו, לא אומרת נואש וכעת היא מגישה בקשה נוספת להעברת מומחה בית משפט מתפקידו, ללא כל עילה ממשית ומבלי לפרט בקשות קודמות שהגישה בעניין דומה ואשר נדחו על ידי בית המשפט! טעם זה כשלעצמו, של אי ציון בקשותיה הקודמות של הנתבעת לביטול מינוי מומחה בית משפט ומבלי לפרט את ההחלטות שניתנו באותו עניין, מצדיק אף הוא את דחיית בקשתה על הסף.
 
7.     טעם נוסף לדחייה טוטאלית של כל בקשתה של הנתבעת, היא העדר תצהיר שניתן בתמיכה לעובדות שנטענות בבקשתה להעברת המומחה כמצוות תקנה 241(א) לתקסד"א.
 
8.     לא מדובר רק בפגם טכני גרידא, אלא בעניין מהותי שכן, לא יעלה על הדעת שהנתבעת תעלה בבקשתה פעם אחר את הטענה כאילו מומחה התובעים מועסק על ידי מומחה בית משפט במשך שנים רבות וכי גילתה זאת לטענתה אך לאחרונה כאשר טענה זו לא מגובה בתצהיר חתום ומאומת כדין!
 
9.     כמובן שהנתבעת איננה יכולה לחסות ולהתחמק מהגשת תצהיר באמתלה שהיא נשענת על פסיקה שהציגה שכן, גם מעיון בפסיקה ובאסמכתאות שהוצגו עולה שהיא איננה מצביעה על קשר כלשהו בין מומחה התובעים מחד גיסא לבין מומחה בית משפט מאידך גיסא! גם טעם זה כשלעצמו מצדיק את דחיית בקשתה של הנתבעת על הסף, תוך חיובה בהוצאות.
 
        דחיית בקשת הנתבעת להעברת מומחה בית משפט מתפקידו בהעדר כל עילה
 
10.    בקשת הנתבעת להעברת מומחה בית משפט מתפקידו מבוססת על טענות בדים ועל מסכת של מצגים והטעיות, במטרה ברורה לנטוע בלב בית משפט את הרושם השגוי, כאילו יש קשר כלשהו בין מומחה בית משפט, מר א' לבין מומחה התובעים, מר מ' בעוד הלכה למעשה הבקשה נשענת על "כרעי תרנגולת" מהטעם הפשוט שאין כל קשר וכל הכרות אישית בין מומחה התובעים למומחה בית משפט!
 
11.    יתרה מכך, בניגוד מוחלט לאמור בבקשת הנתבעת, הרי שמומחה התובעים, מר מ' , מעולם לא היה עובד שכיר במשרדו של מר ד' (אשר כלל לא מונה כמומחה בית משפט) אלא ביצע בעבר עבור משרדו מספר עבודות כפרילנסר בלבד ואין למומחה מטעם התובעים גם כל קשר חברי אישי עם מר ד'!
 
12.    בעקבות העלאת טענות חסרות בסיס מטעם הנתבעת, ביקש ב"כ התובעים את התייחסות מומחה התובעים לנטען בבקשה וממכתב תשובתו של מומחה התובעים, מר מ'   עולה באופן מובהק כי אין לו כל הכרות אישית או חברית עם מומחה בית משפט וכי כל היכרותו עם מומחה בית משפט הינה הכרות מקצועית שטחית בלבד במסגרת 20 שנות עבודתו כמומחה!
 
        צילום מכתבו של מומחה התובעים המדבר בעד עצמו מצ"ב לתגובה זו ומסומן נספח א'.
 
 
 
 
13.    יצוין כי מומחה התובעים, מר מ' מכיר את כל המומחים הפעילים בתחום הבניה אשר במדינת ישראל, מתוקף 20 שנות עבודתו, לרבות כמומחה בית משפט, ואם בית משפט יפסול את מומחה בית משפט מטעם זה, יהיה עליו מטבע הדברים לפסול גם כל מומחה אחר שימונה תחתיו!
 
14.    ראוי לציין כי המינוי של בית משפט את מר א' כמומחה מטעמו, הוא מינוי פרסונאלי ולכן אין כל משמעות לעובדה שהוא עובד במשרדו של מר ד' אשר אף עמו אין למומחה התובעים כל קשר אישי חברי!
 
15.    לתשומת לב בית משפט כי במבוא לתגובת הנתבעת לבקשת התובעים למחיקת כתבי טענותיה טענה הנתבעת כאילו מומחה התובעים מועסק על ידי מומחה בית משפט ! בעוד שמסעיף 2 לבקשתה להעברת המומחה מתפקידו טוענת הנתבעת כי מדובר לטענתה בהעסקה של מר ד' אשר כלל לא מונה כמומחה בית משפט!
 
16.    על מסכת הטעיה נוספת של הנתבעת בבקשתה ניתן ללמוד בנקל גם מסעיף 1 לבקשתה, שם נטען כי בית המשפט הנכבד מינה כמומחה מטעמו בתיק דנן את המהנדס מר א' ממשרדו של המהנדס ד , בעוד שהלכה למעשה מינוי בית משפט היה פרסונאלי, ללא כל קשר לזהות המשרד בו בין היתר פועל המומחה.
 
        הנתבעת לא הצביעה על כל פגם ממשי אשר בעטיו יש להורות על העברת המומחה מתפקידו
 
17.    הכללים בדבר פסילת חוות דעת מומחה מטעם ביהמ"ש ידועים הם ואין צורך לחזור בהרחבה עליהם, בבסיסם מצוי החשש לניגוד עניינים אשר ישפיע על קביעת המומחה לטובת אחד הצדדים, ועוד קובעת הפסיקה שלא כל פגם שנפל בהליך מחייב פסילת חוות הדעת, אלא רק פגמים אשר יורדים לשורש העניין.
 
18.    הלכה היא, כי מומחה שמונה מטעם בית המשפט משמש, לצורך בירור התובענה במסגרתה נתמנה, מעין זרוע ארוכה של בית המשפט בתחום מומחיותו.
 
19.    לא בנקל יורה בית המשפט על פסילת חוות דעת מומחה אשר מינה "הכלל הוא כי חוות דעתו של המומחה לא תיפסל אם אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו כדי לגרום לעיוות דין" (רע"א 7714/05, אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה (פורסם בנבו)). פסילת חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט אינה עניין שבשגרה. נקודת המוצא היא, שהמומחה פעל בהגינות ובתום לב, ובאובייקטיביות ולא כל שגגה או תקלה יביאו לפסילתו (ראו רע"א 6116/97 שוחט נ' ציון חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו(.
 
20.    אם כך, מומחה שמתמנה מטען ביהמ"ש חזקה עליו כי הוא פועל באובייקטיביות, בתום לב, בהגינות וללא משוא פנים.
 
 
21.    יחד עם זאת, נקבע בפסיקה ענפה כי עצם העובדה שהמומחה שמונה מצוי בקשרים אלו או אחרים עם מי מהצדדים אין בה לבדה, כדי לבסס את התשתית הנדרשת לסתירת החזקה בדבר מקצועיות המומחה (ראו רע"א 6341/13 מוחמד חאג' יחיא נ' מדינת ישראל-משרד הבריאות(.
 
22.    פסיקה, כאמור לעיל, לא בנקל פסלה חוות דעת מומחה ביהמ"ש, אלא רק במקרים חריגים. פסיקה ענפה של ביהמ"ש דחתה בקשות לפסילת מומחה על אף קיום היכרות אישית ו/או מקצועית בין המומחה לאחד הצדדים ו/או בא כוחו זאת כאשר לא הוכח כי טיב ההיכרות חורג מהמקובל ומעלה חשש למשוא פנים ולהטיית התוצאה לטובת אחד הצדדים; לא כל היכרות יש בה כדי לפגום בחזקת ההגינות ומקצועיות המומחה מטעם בית המשפט.
 
23.    לשם המחשה, להלן מספר דוגמאות בהם בתי המשפט על אף היכרות בין מומחה בית המשפט לבין אחד הצדדים / בא כוחו / או המומחה מטעמו, לא הביא הדבר לפסלות המומחה מטעם בית משפט:
 
א.     ברע"א 7232/06 תקוה לויה נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם, 11.1.07 ), נקבע כי היכרות גרידא בין מומחה מטעם בית המשפט לאחד הצדדים, לא הוכרה כטעם מיוחד המהווה הצדקה לפסילת חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט.
 
ב.     בתא (נצ') 639-02-08 א. בטון מואסי בע"מ נ. עבדאללה חושאן (לא פורסם, 18.06.2009) דובר במומחה שנתן עבור התובע חוות דעת בתיקים אחרים, למרות זאת ביהמ"ש לא מצא מקום לפסילת המומחה.
 
ג.      בבג"צ 2874/93 קופטי כמאל נגד בית הדין הארצי לעבודה בירושלים מונה מומחה מטעם בית המשפט בהליך שהמוסד לביטוח לאומי היה צד לו. בית המשפט דחה בקשה לפסילת המומחה על אף שהמומחה כיהן בוועדות הרפואיות של המוסד עצמו וקיבל שכר ממנו.
 
ד.     מקרה נוסף שניתן להקיש ממנו נקבע ברע"א 7232/06 תקוה לויה נ' שירותי בריאות כללית (לא פורסם, 11.1.07 ), בו היתה היכרות בין מומחה אחד הצדדים ומומחה ביהמ"ש וביהמ"ש דחה את הבקשה לפסילת חוות דעת וקבע כי היכרות או קשרי עבודה בין מומחה מטעם בית המשפט ומומחה מטעם אחד הצדדים, לא הוכרו כטעם מיוחד המהווה הצדקה לפסילת חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט!
 
 
 
 
 
 
ה.     ברע (ת"א) 1398/04 מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד ד"ר ארנסט כץ (לא פורסם, 02.09.2004), התובע היה רופא במקצועו והגיש תביעה לנזקי גוף ומונה מומחה מטעם ביהמ"ש אשר עבר באותו בית חולים שבו עבר התובע והיתה בין הצדדים היכרות מתוקף עבודה משותפת, ביהמ"ש דחה את הבקשה לפסילת המומחה מהטעם כי לא נוצר חשש להטיית התוצאה .
 
ו.      בתיק 49 114-05-12 אידית דיאן בינדר נגד משה צבי סין (לא פורסם 21.08.2013) בנה של התובעת הכיר את המומחה מטעם ביהמ"ש כאשר שניהם היו נפגשים בבית כנסת ומתפללים ביחד, ביהמ"ש דחה את בקשת הפסלות מהטעם כי לא הוכח היכרות ברמה שעלולה ליצור חשש למשוא פנים.
 
ז.      בתא (ב"ש) 6511-07 איברהים אזברגה נגד הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע "מ (פורסם בנבו, 22.12.2011) נידון מקרה שבו ב"כ התובע הכיר את מומחה ביהמ"ש מיחסי עבודה והתמנה במספר תיקים בהם ייצג ב"כ התובע צדדים אחרים, ואף המומחה הוזמן לחתונה של בנו של ב"כ התובע, ועדיין לאחר חקירה קצרה של המומחה ביהמ"ש השתכנע כי אין בין הצדדים היכרות חריגה אשר עלולה לייצר חשש למשוא פנים והבקשה לפסילה נדחתה גם מהנימוק כי ב"כ הצד השני היה בחתונה, והטענה לא הועלתה אלא לאחר מתן חוות הדעת.
 
ח.     ברע"א 7419/96 מגדל חברה לבטוח בע"מ נ. ניסן ורשבסקי, תק-על 96(4) 152 דובר על היכרות מקצועית בין ב"כ התובע לבין מומחה ביהמ"ש, הנתבעת שלחה חוקר אל המומחה שהתחזה לתובע פוטנציאלי, המומחה המליץ על ב"כ התובע, ביהמ"ש השלום קיבל את הבקשה לפסילת מומחה, אך בית המשפט המחוזי ביטל את ההחלטה וקבע כי אין בעובדה שהמומחה הפנה את שני החוקרים אל ב"כ התובע ואף שיבח אותו כדי להוות טעם מספיק לפסלו. יתרה מכך, נקבע עוד שההפנייה נעשתה כתוצאה מהיכרות שטחית של המומחה את ב"כ התובע במסגרת העבודה, ולא במסגרת יחסים אישיים. רק היכרות כשלעצמה, אם לא נלווים לה מניעים פסולים, אינה עילה לפסילת חוות דעת. החלטה זו ניתנה לאחר חקירת המומחה בבית המשפט. בית המשפט העליון אישר החלטה זו לא מצא מקום להתערב.
 
24.    ומן הכלל אל הפרט: במקרה שלפנינו ההיכרות הנטענת היא קלושה מאחר והיא מבוססת על טענה לקשר מקצועי בין מומחה התובעים לבין מר ד', אשר כלל לא מונה כמומחה בית משפט!
 
25     הנתבעת לא הצביעה בבקשתה ובפסיקה שהביאה על כל קשר אישי בין מומחה התובעים לבין מומחה בית משפט (אשר ספק אם בכלל מכיר את מומחה התובעים)!
 
26.    כמובן שהקשר המקצועי בין מומחה התובעים בעבר לבין מר ד', אינו יוצר את החשש שזכויות הנתבעת תיפגענה.
 
 
27.    בבקשתה הנתבעת שבה וחוזרת על המנטרה כי בקשתה הוגשה בטרם החל מומחה בית משפט בעבודתו ולכן לטענתה אם המומחה יוחלף לא יגרם כל עיכוב בברור התביעה! ( סעיפים 20,21, 22, 23 ו 29 לבקשתה).
 
28.    יש בטענה זו עזות מצח מאחר והנתבעת בהתנהלותה ובאי ציות אחר החלטות בית משפט היא זו שגרמה במו ידיה  לעיכוב אדיר וממושך בברור התיק ואף גרמה לביטול דיון קדם משפט שהיה קבוע ליום 23.05.17, אשר נדחה ליום 10.09.17 וגם את הדיון הקרוב שנקבע ספק אם יש מקום לקיים אם מומחה בית משפט לא יתחיל בעבודתו לאלתר!
 
29.    אין ספק שאלמלא התנהלות הנתבעת חוות דעת מומחה בית משפט היתה מוגשת עוד לפני חודשים רבים ולכן בוודאי שכמדיניות שיפוטית ראויה אין מקום לתת לנתבעת "פרס" על מעלליה.
 
30.    הנתבעת לא הצביעה על בסיס ראייתי לפיו קיימת היכרות אישית בין מומחה התובעים לבין מומחה בית משפט שמעלה חשש להטיית לתוצאה, היא לא הצביעה כי טיב הקשר, תכיפותו וסוג מערכת היחסים מראים היכרות אישית חברית העלולה לפגוע באובייקטיביות של המומחה, מלבד, טענה בעלמא על קשר מקצועי בין מומחה התובעים לבין מר ד' אשר כלל לא מונה כמומחה בית משפט!
 
31.    מהמקובץ עולה כי על אף האופי הדרמטי של בקשת הנתבעת להעברת המומחה מתפקידו, הרי שכל העילה המדומה של הנתבעת להעברת מומחה בית משפט "קורסת כמגדל קלפים" וכי לא היתה כל הצדקה עניינית ממשית, הן להגשת הבקשה להעברת המומחה מתפקידו והן לאי תשלום שכרו של המומחה במשך תקופה המשתרעת על פני למעלה מחמישה חודשים!
 
32.    לאור כל האמור במצטבר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את בקשת הנתבעת להעברת המומחה מתפקידו וכן להיעתר לבקשת התובעים למחיקת כתבי טענותיה של הנתבעת, תוך חיובה בהוצאות ראליות בגין סאגה משפטית שלא באה לקיצה במשך תקופה ארוכה.
                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                    _________________
                                                                                                                                                                        ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                                                                          ב"כ התובעים