דוגמא לתביעת קבלן לתשלום עבור שירותי בניה

בבית משפט שלום                                                                          ת.א. _______________

בפתח תקווה                                                                             

 

 

התובעת:                       פלונית

                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ו/או רימה גרסימוב

                                    מרח' מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.

                                    טל: 03-9309677  פקס: 03-9309674

 

                                                 -נגד-

הנתבעים:               1.     אלמונית                   

                                 2.       אלמוני

מהות התביעה: חוזית, כספית.

סכום התביעה 269,804 ₪.

 

כתב תביעה

זוהי תביעה במסגרתה תובעת התובעת אשר הינה חברה קבלנית אשר התקשרה עם הנתבעים בהסכם לבניית בית בעיר שוהם לשלם לה את יתרת חובם עבור עבודות בניית הבית ועבור תוספות הבניה.

א.   רקע כללי

 

 1. התובעת הינה חברה בע"מ, הרשומה כדין בישראל אשר רשומה כקבלן רשום והמספקת שרותי בניה, בין היתר להקמת בתי מגורים.
 1. הנתבעים הינם בעל ואשה, אשר הינם בעלי הזכויות במגרש בעיר שוהם (להלן: "המגרש").
 1. ביום 12.03.12 נערך ונחתם בין התובעת לנתבעים הסכם לבניית בית מגורים (להלן: "הבית") על המגרש, וזאת בהתאם לתוכניות הבניה והמפרט הטכני שהוסכם בין הצדדים (להלן: "ההסכם").

       צילום ההסכם מיום 12.03.13 והמפרט הטכני של הבית שנחתם בין התובעת לנתבעים מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח א' (1 ו 2) בהתאמה.  

 1. במסגרת סעיף 3 (ב) להסכם שנחתם בין הצדדים התחייבו הנתבעים לשלם לתובעת בגין שרותי הבניה שתספק להם את הסך של 1,028,000 ₪ כולל מע"מ, וזאת בהתאם לקצב התקדמות שלבי הבניה, כאשר מלוא התמורה הייתה אמורה להשתלם לתובעת עד ולא יאוחר מ 7 ימים מיום מסירת החזקה בנכס לידי הנתבעים.

 

 1. בסעיף 5 (א) להסכם שנחתם בין הצדדים נקבע כי, התובעת תפעל לסיום עבודות הבניה בתוך פרק זמן של 12 חודשים, מיום 15.03.12 ועד ליום 15.03.13.
 1. ואולם, בפועל, בשל נסיבות שלא היו תלויות בתובעת אלא בנתבעים, נמסרו מפתחות הבית ביום 02.06.13.
 1. ביום 02.06.13 בוצע בנוכחות הנתבעים ונציג התובעת, פרוטוקול מסירה של הבית, אשר נמסר לנתבעים.

       צילום פרוטוקול המסירה מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ב'.

 1. על פי ההסכם, היו מחויבים הנתבעים לשלם לתובעת את מלוא התמורה בסך של 1,028,000 ₪ עד ולא יאוחר מ 7 ימים מיום מסירת מפתחות הבית.
 1. אף על פי כן, הנתבעים עשו דין לעצמם, כאשר את שני התשלומים האחרונים שנקבעו בהסכם, בסך של 75,000 ₪ כ"א לא שילמו לתובעת עד ליום זה, ונותרו חייבים לשלם לה בגין השלמת ביצוע העבודות על פי ההסכם את הסך של 150,000 ₪.
 1. לסך של 150,000 ₪ יש להוסיף ריבית חודשית בשיעור של 2% לחודש עד למועד קבלת התשלום המלא בפועל, וזאת בהתאם לסעיף 5 (יב) להסכם.
 1. בנוסף, נותרו הנתבעים חייבים לשלם לתובעת את הסך של 107,804 ₪ כולל מע"מ בגין תוספות בניה שביצעה התובעת, מעבר לקבוע בהסכם.
 1. לפיכך, על הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 150,000 ₪ בתוספת ריבית חודשית של 2% לחודש מחודש יוני 2013 ובסך הכל 162,000 ₪ וכן את הסך של 107,804 ₪ בגין תוספות הבניה ובסך הכל 269,804 ₪.
 1. להלן השתלשלות האירועים בעטיה הוגשה התביעה.
 1. ביום 13.06.13 פנתה התובעת לנתבעים במכתב מטעמה, המצ"ב כנספח ב' 1, במסגרתו ביקשה מהם להעביר לידיה את הסך של 75,000 ₪, סכום שהיווה אז את התשלום לפני אחרון ואשר היה אמור להשתלם לתובעת תוך 7 ימים מגמר התיקונים לאחר הרכבת האלומיניום החשמל והגבס, בהתאם לסעיף 3(ב) להסכם.
 1. ביום 19.06.13 הגדילו הנתבעים לעשות, כאשר במטרה נואלת להתחמק מתשלום יתרת התמורה, שלחו מייל קנטרני מטעמם לנציג התובעת, במסגרתו טענו שבנוסף לליקוים שצוינו בפרוטוקול המסירה, יש לבצע תיקונים נוספים.

       צילום המייל ששלחה הנתבעת למנהל התובעת מיום 19.06.13 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ג'.

 1. זאת ועוד, הנתבעים לא הסתפקו בכך, וביום 07.07.13 שלחו לתובעת מכתב מטעמם, באמצעות ב"כ, עו"ד עמיחי סעדה, בו הודיעו לתובעת ברייש גליי כי אין בכוונתם לשלם לה את יתרת חובם, עד לאחר שלשיטתם היא תבצע תיקונים של ליקויים, אותם לא טרחו כלל לפרט במכתבם זה!

       צילום מכתבם של הנתבעים לתובעת מיום 07.07.13 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ד'.

 1. במענה למכתבם של הנתבעים, השיבה התובעת באמצעות ב"כ במכתב מפורט מטעמה מיום 10.07.13 במסגרתו הדגישה בפני הנתבעים, בין היתר, כי:

א.    אין התובעת מתנערת מתיקון ליקויים ככל וקיימים.

ב.    יחד עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 5 (ג) להסכם, תיקון הליקויים יושלם רק בכפוף תשלום מלוא התמורה.

       צילום מכתב התובעת אל הנתבעים מיום 10.07.13 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ה'.

 1. בסעיף 5 (ג) להסכם נקבע כי: "על החברה להשלים את עבודות הבניה ולמסור החזקה בבית המגורים למזמין כשהוא מושלם מבחינת בניה ולאחר שתוקנו בו כל הליקויים המונעים שימוש סביר בנכס וכשהוא נקי מכל פסולת בניה או לכלוך ובתנאי שהמזמין עמד בכל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה כלפי החברה"
 1. בנוסף, בסעיף 5 (ו) להסכם שנחתם בין הצדדים נקבע כהאי לישנא: "המזמין מתחייב לקבל את עבודות הבניה אף אם יוותרו בו ליקויים (אשר יתוקנו לאחר מסירת העבודות) ובלבד שלא היה בליקויים ובתיקונם כדי למנוע שימוש סביר בבית"
 1. מאחר ואין חולק שהליקויים עליהם הצביעו הנתבעים לא היו כאלה, שמנעו מהם שימוש סביר בנכס, לא היה שום בסיס משפטי לכך, שהנתבעים יסרבו לשלם את החוב ויתנו את תשלום יתרת התמורה בתיקון ליקויים.
 1. לנתבעים אם כן, לא עמד שום הצדק לאי תשלום יתרת התמורה שכן, ההסכם צפה מראש את הסיטואציה הנפוצה והשגרתית הזו, של מסירת מפתחות בית עם ליקויים המאפשרים שימוש סביר בנכס, כך אף מקובל במסירת דירה מקבלן, אשר מקבל את מלוא תשלום התמורה עד למועד מסירת המפתחות ודואג לתיקון ליקויים שונים במהלך תקופת הבדק.
 2. למעלה מן הנדרש, יצוין כי גם במסגרת סעיף 13 להסכם, התחייבה התובעת לתקן על חשבונה כל קלקול או פגם אשר יתגלה במהלך תקופת הבדק ובתקופת האחריות, כהגדרתם בחוק המכר.
 1. בפועל, הנתבעים עשו דין לעצמם ולא שילמו את יתרת התמורה המגיעה לתובעת בסך של 150,000 ₪, וזאת מלבד החוב אותו הותירו בגין תוספות בניה.
 1. ויודגש כי, התובעת כלל אינה מתנערת מחובתה לתיקון ו/או השלמה של כל ליקוי שימצא או יתגלה במשך תקופת הבדק שנקבעה בהסכם, כפי שאף מצאה לנכון להדגיש במכתבה אל הנתבעים מיום 10.07.13 שצורף כנספח ו' לכתב תביעתה.
 1. יחד עם זאת, אי תשלום יתרת התמורה המגיע לתובעת, מונעת ממנה לתקן ליקויים מינוריים אלה שכן, בהתאם לסעיף 5(ג) להסכם הותנה במפורש שתיקון ליקויים יבוצע לאחר מילוי כל התחייבויות הנתבעים כלפי התובעת, לרבות תשלום יתרת התמורה.
 1. אין ממש גם בטענת הנתבעים לאי תשלום יתרת התמורה בשל עיכוב של כחודשיים וחצי במועד מסירת המפתחות של הבית, ולו מהטעם הפשוט שהסיבה היחידה בעטיה נגרם עיכוב במסירת מפתחות הבית נבעה מגורמים שהיו תלויים בנתבעים בלבד ולא בתובעת, כמפורט להלן:
 1. הנתבעים הזמינו, שלא באמצעות התובעת, עבודות אלומיניום לחלונות ודלתות, דלתות פנים וחוץ, עבודות מסגרות, מעקות פנים ומעקות למרפסות, מיזוג אוויר מרכזי, מטבח ושיש.
 1. בעלי המקצוע שהוזמנו מטעם הנתבעים לא עמדו בלוחות הזמנים ובכך, גרמו לעיכובים מיותרים בהשלמת עבודות התובעת ובמסירת הבית לנתבעים.
 1. זאת ועוד, הנתבעים התחייבו לספק לתובע על חשבונם, כלים סניטאריים, ריצוף וחיפויים. דא עקא, שבפועל, חלו עיכובים רבים באספקת החומרים אותם התחייבו הנתבעים לספק לתובעת.
 1. בנסיבות אלו, במהלך ביצוע עבודות הבניה, התריעה התובעת פעמים רבות בפני הנתבעים, הן בעל פה והן בכתב על העיכובים שחלו בהרכבה ובאספקת החומרים, אשר הלכה למעשה גרמו לתובעת לנזקים ואף מנעו ממנה להשלים את הפרויקט במועד שנקבע, וזאת בנסיבות שלא היו תלויות בה כלל!

       צילום מכתבי ההתראה ששלחה התובעת לנתבעים על עיכובים בעבודות שהיו אמורות להתבצע על ידי אנשי מקצוע מטעם הנתבעים מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ו'.

 1. ואכן, במענה לפניות התובעת אל הנתבעים בעניין העיכובים שחלים בהשלמת עבודות של בעלי מקצוע אחרים מטעם הנתבעים הם נהגו לגלגל את האחריות לעיכובים אלו לפתחם של בעלי המקצוע האחרים מטעמם. בנסיבות אלו, לא התביישו הנתבעים כשהגיע העת לשלם את חובם לתובעת בגין עבודות הבניה לנמק את אי התשלום גם "באיחור" במועד המסירה ביודעם שמקור האיחור לא היה תלוי כלל בתובעת.
 2. כאן המקום לציין, כי כל עבודות הבניה שבוצעו על ידי התובעת, בוצעו תחת פיקוחו המדוקדק של מפקח מטעם הנתבעים (להלן: "המפקח"), אשר היה אמור לפקח על כל עבודות הבניה של התובעת.
 1. דא עקא, מאחר והתגלעו חילוקי דעות בין הנתבעים למפקח שמונה מטעמם, לרבות בכל הקשור הן לפרויקט, חלו עיכובים בביצוע העבודות ועיכובים נוספים נגרמו בשל הצורך לבצע עבודות בניה על פי דרישת מפקח הבניה ולאחר מכן להרוס אותם בשל דרישות הנתבעים.
 1. כך למשל, לאחר שהתובעת ביצעה עבודת קונסטרוקציה של קיר גבס בסלון הבית, בהתאם לתוכנית מאושרת ובהתאם להנחיית המפקח מטעם הנתבעים, התבקשה התובעת על ידי הנתבעים לפרק קיר גבס זה.
 1. בנסיבות אלו, הדגישה התובעת בפני הנתבעים בשני מכתבים מטעמה מיום 05.02.13 ומיום 18.02.13 כי לבקשת הנתבעים היא תפרק את הקיר שנבנה, ואולם הדגישה בפני הנתבעים כי כל דבר שיבחרו הנתבעים לבנות במקום הקיר יהיה על חשבונם.

       צילום המכתבים מיום 05.02.13 ומיום 18.02.13 ששלחה התובעת לנתבעים בעניין בניית ופירוק קיר גבס מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ז'.

 1. ביום 15.02.13 שלחו הנתבעים לתובעת מכתב תשובה מטעמם, אשר נרשם על גבי מכתבה של התובעת אליהם מיום 05.02.13, במסגרתו האשימו את המפקח שמונה מטעמם בכך שנתן את ההנחיה לבנות את קיר הגבס בסלון, למרות שהתבקש על ידי הנתבעים לא לעשות כן, עד לקבלת אישור מפורש מטעמם.
 1. כך נרשם במפורש במכתב ששלחה הנתבעת לתובעת בעניין זה: "קונסטרוקציית קיר הגבס בסלון נבנתה למרות שאמרנו במפורשות לשמוליק, המפקח לא לבצע זאת עד לאישור שלנו. ולכן לא ברור לנו מדוע הקונסטרוקציה נבנתה. כמו כן יש להוסיף שביצוע עבודות החשמל וצביעת שפכטל של הקיר יבוצעו על חשבונכם"

 

       צילום מכתב תשובתם של הנתבעים על גבי מכתב התובעת מיום 05.02.13 מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ח'.

 1. לאור חילוקי הדעות בין הנתבעים למפקח מטעמם הוא התפטר במהלך הבניה דבר אשר גרם אף הוא לעיכוב בביצוע העבודות בנסיבות שלא היו תלויות כלל בתובעת.
 1. בנסיבות אלו, ביום 21.02.13 שלחה התובעת לנתבעים מכתב נוסף מטעמה, במסגרתו התבקשו הנתבעים להבהיר בפני התובעת, מול מי עליה להתנהל בכל הקשור להמשך בניית הבית, לאור התפטרות המפקח שמונה וכן התבקשו הנתבעים לספק לתובעת את החומרים החסרים לצורך השלמת עבודות הבניה, לרבות ריצוף המרפסת, כלים סניטריים וגוון שליכט צבעוני.

       צילום מכתב התובעת אל הנתבעים מיום 21.02.13 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ט'.

 1. בסופו של יום בחרו הנתבעים להתנהל מול התובעת ללא מפקח בניה מטעמה.
 1. לאור כל האמור לעיל, האיחור המינורי של חודשים וחצי במסירת מפתחות הבית לנתבעים אינו נובע כלל מסיבות הנעוצות בתובעת אלא מכשלים ועיכובים שנגרמו אך בשל סיבות שהיו תלויות בנתבעים ולכן לא עומדת להם כלפי התובעת כל טענה ממשית בעניין זה.
 1. בנוסף לסך של 150,000 ₪ אותו נותרו הנתבעים חייבים לתובעת בגין יתרת התמורה על פי ההסכם נותרו הם חייבים לשלם לתובעת את הסך של 91,360 ₪ + מע"מ ובסה"כ 107,804 ₪
  בגין ביצוע תוספות בניה על פי הזמנתם ואישורם ו/או הזמנתו ואישורו של מפקח הבניה מטעמם, כמפורט להלן:

א.    סך של 12,600 ₪ + מע"מ בגין בניית גדר בטון צד עם שכן.

ב.   סך של 8,000 ₪ + מע"מ בגין עלות חומר ועבודות טיח ושליכט צבעוני בגדר הבטון הנ"ל.

ג.    סך של 24,000 ₪ בגין 80 נקודות חשמל נוספות שהתובעת ביצעה בביתם של הנתבעים (לפי 80 נקודות X חשמל  300 ₪ לנקודה). בהקשר זה יודגש כי הנתבעת התחייבה במסגרת ההסכם לבצע עד 200 נקודות חשמל אך בפועל הוצעו על פי הזמנתם 280 נקודות.

ד.   סך של 6,800 ₪ + מע"מ בעד  הוספת פתח לחלוקה ל 2 במרפסת האחורית והוספת ברזל בשלד וכן בגין יציקות חגורות בהיקף וביצוע עבדות איטום נוספות ושליכט צבעוני.

ה.   סך של 2,000 ₪ + מע"מ בגין תוספת עבור עלות חיזוק סוג הבטון, לפי הנחית מהנדס של הנתבעים בשטח ובאישור הנתבעים כך שבפועל סופק בטון ברמת שקיעה  ב- 400 בתקרה  במקום ב- 300.

ו.    סך של 2,800 ₪ + מע"מ בגין תוספת עבור אבן משתלבת ושינוי סוג האבן ושינוי והגדלת שטח הריצוף.

ז.    סך של 3,800 ₪ + מע"מ בגין פירוק קיר גבס שבוצע לפי תוכנית ולפי הנחית מפקח ולבקשת הנתבעים  פורק.

ח.   סך של 5,880 ₪ + מע"מ בגין פירוק פנלים שבוצעו לפי דרישת המפקח ולאחר מכן פירוקם והרכבת פנלים חדשים לפי דרישת הנתבעים.

ט.   סך של 6,800 ₪ + מע"מ בגין סגירת חלק עליון של פתחי תריסי אלומיניום ולאור הזמנת הנתבעים. העבודה בוצעה על ידי התובעת  בכל חלונות הבית וכללה  סגירה עם גבס וביצוע תיקוני שפכטל וצבע.

י.    סך של 14,880 ₪ + מע"מ בגין שינוי בכניסה לבית בחזית אל מול תוכנית ביצוע, חיפוי אדנית בכניסה הוספת מדרגות ושטח ריצוף נוסף.

יא.  סך של 3,800 ₪ + מע"מ בגין סגירת פתח לחצר מרתף אשר אינה מאושרת בתוכנית-הכנת משטח מעץ 6 מ"ר ומילוי אדמת חמרה מעל .

 1. על הנתבעים לשלם לתובעת את הסך של 162,000 ₪, המורכב מ 150,000 ₪ שנותרו חייבים לשלם על פי תנאי ההסכם בתוספת ריבית חודשית של 2% לחודש פיגור על פי האמור בסעיף 5 (יב) להסכם מיום 02.06.13 ועד ליום זה בסך של 12,000 ₪ וכן את הסך של 107,804 ₪ בגין עלות תוספות בניה ובסה"כ 269,804 ₪, שזה סכום התביעה.
 1. בטרם הגשת התביעה פנתה התובעת אל הנתבעים במכתב מטעמה שצורף כנספח ה' לכתב התביעה במסגרתו אף הציע להם לנסות וליישב את הסכסוך באמצעות מגשר כפי שנקבע בהסכם אך הנתבעים מילאו פיהם מים ולא טרחו להגיב אף להצעה זו ובנסיבות אלו לא היה מנוס מהגשת התביעה.
 1. התובעת תטען כי היא זכאית לקבלת סכום התביעה מהנתבעים הן בשל התחייבותם החוזית, הן כשכר ראוי עבור תוספות הבניה והן מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט, וכי באי תשלום סכום התביעה יתעשרו הנתבעים על חשבון התובעת.
 1. כל טענות כתב תביעה זה הינן חילופיות או משלימות אלו את אלו, בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.
 1. לביהמ"ש נכבד זה הסמכות המקומית לדון בתביעה לנוכח מקום מגורי הנתבעים ו/או מקום ביצוע העבודות וסמכות עניינית לנוכח מהותה של התביעה.
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את סכום התביעה בצירוף ריבית של 2% לחודש על סכום של 162,000 ₪ ובתוספת ריבית והצמדה על יתרת סכום התביעה מיום הגשתה ועד למועד התשלום בפועל וכן לחייב את הנתבעים בהוצאות התובעת, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

                                                                                                        ___________________

                                                                                                                ניר טולדנו, עו"ד

                                                                                                                    ב"כ התובעת