דוגמא לתביעת לשון הרע שהגיש עורך דין נגד לקוח בשל תלונת סרק שהגיש נגדו ללשכת עורכי הדין

בבית משפט שלום                                                                                 ת"א___________
בפתח תקווה
 
 
 
 
התובע:                                     עו"ד פלוני
                                                ע"י ב"כ עו"ד ניר טולדנו
                                                מרח' מוטה גור 9 פתח תקווה
                                                טל: 03-9309677 פקס: 03-9309674
 
                                                            – נ ג ד –
 
הנתבע:                                     אלמוני
                                               
                                                מרח'
 
מהות התביעה: כספית, לשון הרע
 
סכום התביעה: 53,480 ₪
 

כתב תביעה

 
מבוא

 
            זוהי תביעה כספית אשר במסגרתה נאלץ התובע, אשר הינו עו"ד במקצועו, לתבוע  מהנתבע לשלם לו בגין שירותים משפטיים שונים שסיפק לו, על  פי הזמנתו, אותם ממאן הוא לשלם באמתלות שווא. כן עותר התובע במסגרת תביעתו זו לחיוב הנתבע בפיצוי סטטוטורי ע"ס 50,000 ₪ בגין הוצאת לשון הרע כתוצאה מתלונת סרק שהגיש ללשכת עורכי הדין נגד התובע שהתבססה על עובדות כוזבות בהן אף הנתבע לא האמין.
 
רקע עובדתי
 
1.         במהלך חודש אוגוסט 2009 התנהל מו"מ בין __ ( להלן: "הקונים" )  לבין הנתבע ( להלן: המוכר") למכירת דירה ברח' __פתח תקווה ( להלן: "                       הדירה") .
 
2.         במגעים שהובילו לכריתת אותו הסכם מכר שמאוחר יותר בוטל, ייצג התובע רק את הקונים ולא את המוכר, כאשר את המוכר ייצג עו"ד אלמוני.
 
3.         ביום 27.07.09 הבשילו אותם מגעים לכריתת הסכם מכר.
            צילום הסכם המכרמצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח א'.
 
4 .        דא עקא, שהסכם המכר כולו הותנה בתנאי מתלה של אישור בית משפט לענייני משפחה כתנאי לתחולתו כעולה מסעיף 4.1.6 להסכם המכר.
 
5.         ביום 06.10.09 פנה התובע בשם הקונים לעו"ד אלמוני שייצג אז את המוכר וביקש ממנו לקבל עדכון בדבר ההליכים שננקטו לאישור ההסכם על ידי בית             משפט לענייני משפחה.
            צילום מכתבו של התובע מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ב'.
 
6.        במענה למכתבו הנ"ל השיב עו"ד אלמוני במכתב מטעמו מיום 28.10.09  כהי לישנה:

 " לצערי הנני להודיעך כי בעל הזכויות בדירה, , נפטר בשבוע שעבר. נוכח האמור, ובהתאם לתנאי המתלה בהסכם המכר מיום 27.08.09,"איבד" ההסכם את נפקותו המשפטית. בהתאם, נא הודיע למרשיך להגיע למשרדי לשם קבלת ההמחאה שהופקדה בידי בנאמנות".
 
            צילום מכתבו של עו"ד אלמוני מצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח ג'.
 
7.         לאור האמור לעיל, ולנוכח פטירת אביו המנוח של הנתבע בוטל הסכם המכר והקונים קיבלו מעו"ד פלוני חזרה את הכספים שהופקדו אצלו בנאמנות.
 
8.         לאחר פטירת המנוח מיאן עו"ד פלוני לייצג את יורשיו של המנוח לרבות הנתבע בכריתת הסכם מכר אחר מול הקונים.
 
9.         בנסיבות אלו, פנו הנתבע ובת אחותו הגב' מ'  אל התובע וביקשו ממנו לייצג אותם במשותף בעסקת מכר חדשה עם הקונים לגבי הדירה.
 
10.        התובע הסכים לייצג גם את המוכרים בעסקת המכר החדשה וזאת רק לאחר שבשיחה טלפונית שקיים עם עו"ד אלמוני וידא עמו שאינו מייצג עוד את                 יורשי המנוח  בעסקת המכר החדשה.
 
11.        בהתאם לכך, ייצג התובע לבדו הן את המוכרים והן את הקונים של הדירה בהסכם מכר אשר נחתם מיום 02.11.09 ללא מעורבות כלשהי של עו"ד אחר            מטעם המוכרים.
 
            צילום הסכם המכר מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ד'.
 
12.        לצורך העברת הזכויות בדירה ועשיית כל הפעולות הנדרשות הנובעות מכך חתם אף  הנתבע אצל התובע על ייפוי כוח בלתי חוזר המצ"ב לכתב תביעה               זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ה'.
 
13.        במקביל לחתימת הסכם המכר ערך התובע עבור הנתבע ובת אחותו, הגב' מ' הסכם שכירות בלתי מוגנת להשכרת הדירה לקונים וזאת עד לתשלום י               יתרת התמורה, אשר יכלה להתאפשר  רק לאחר קבלת צווי קיום הצוואה , רישום זכויותיהם בדירה מכח צווי הירושה וסילוק המשכנתא שרבצה על הנכס.
 
            צילום הסכם השכירות מיום 02.11.09 מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ו'.
 
14.        יתרה מכך, ביום 05.11.09 הגיע הנתבע בגפו למשרדו של התובע וביקש ממנו באופן אישי לטפל עבורו ועבור בת אחותו גם בהגשת בקשה לצו קיום                    צוואה על מנת לאפשר בהמשך את רישום הזכויות שלהם בדירה.
 
15.        עבור ההכנה והטיפול בבקשה לקיום צוואה שילם התובע לנתבע סכום זעום של 900 ₪ שכלל  כבר בתוכו את חלקו בשיעור האגרות הדרושות לרשם                 הירושה.
 
            צילום הקבלה  שהוציא התובע לנתבע עבור הכנת בקשה לצו קיום צוואה של אביו המנוח של הנתבע מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ז'.
 
16.        במועד זה סוכם שאת חלקו של הנתבע בתשלום שכ"ט עו"ד בגין טיפולו של התובע בעסקת המכר בסך של 5,000 ₪ + מע"מ ישלם הנתבע מתוך כספי             הנאמנות המופקדים אצלו וזאת בהתחשב בהיקף עבודתו ובפעולות שתידרשנה לרבות רישום זכויות הנתבע ובת אחותו בנכס.
 
17.        ביום 05.11.09 ובהתאם להוראות סעיף 4.1 ג להסכם המכר פתח התובע  חשבון נאמנות כאשר הסך של 100,000 ₪ ששילמו הקונים הופקדו בחשבון זה            עד לרישום הדירה בשלמותה  על שם המוכרים מכוח צו קיום צוואה  וכן רישום הערת האזהרה לטובת הקונים. עוד נקבע בהסכם כי לצורך הבטחת                    אישורי המיסים יוותר מתוך סכום הנאמנות סך של 80,000 ₪.
 
18.        המוטבים בחשבון הנאמנות היו הנתבע ובת אחותו הגב' מ'.
 
            צילום הקבלה שהוצאה לקונים בגין יצירת הפיקדון, צילום טופס הצהרה על הנהנים בחשבון הנאמנות ואישור הפקדה של הסך של 100,000 ₪ בחשבון               הבנק שנפתח מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ח' ( 1-3) בהתאמה.
 
19.        מחיר התמורה אשר נקבע בהסכם היה 815,000 ₪. עוד נקבע בהסכם כי לאחר סילוק המשכנתא אותה נטל הנתבע על הדירה תקבל בת אחותו , הגב'              מ'  סך של 250,000 ₪ ואת יתרת התמורה שתיוותר (לאחר סילוק המשכנתא) יקבל הנתבע (סעיף 4.1.ג להסכם).
 
20.        התובע פעל ללא לאות לצורך קידומה של עסקת המכר, בהתאם להוראות הסכם המכר, אך למרות זאת חל עיכוב מה בקבלת הצו לקיום צוואה. עיכוב             זה נבע מכך שהתברר שהנתבע היה עודנו בסטאטוס של פושט רגל, עובדה שהוסתרה מהקונים בעת חתימת ההסכם.
 
            צילום צו קיום הצוואה מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ט'.
 
21.        במצב דברים עגום זה, כל עוד לא הוסר הסטאטוס של הנתבע כפושט רגל סירב רשם המקרקעין לרשום את הזכויות בנכס על שם המוכרים ועסקת                 המכר התעכבה שלא לצורך.
 
22.        בשלב זה החל לדרוש הנתבע מהתובע לקבל מחשבון הנאמנות המשותף לו ולבת אחותו, הגב' מ', כספים לסיפוק צרכים אחרים שלא היו קשורים כלל             לעסקת המכר כגון הוצאות מצבה, וכן חובות אחרים להם הוא טען לרבות בגין תביעה כספית שהוגשה נגדו ונגד אביו המנוח בבית הדין לעבודה על ידי             העובדת שטיפלה באביו המנוח של הנתבע.
 
23.        לצורך כך, אף טרח הנתבע להעביר לתובע מסמך בחתימת ידו בו ביקש ממנו להשאיר בחשבון הנאמנות 15,000 ₪ להבטחת אישורי מיסים שכ"ט                      עו"ד הוצאות מצבה וכו'.
 
            צילום מכתב בחתימת ידו של הנתבע לתובע מיום 12.04.10 מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח י'.
 
24.        ואולם, התובע הבהיר לנתבע כי מאחר והוא אינו  מנהל עיזבונו של המנוח הוא אינו  רואה עצמו מוסמך לבצע העברות שכאלה מחשבון הנאמנות                       המשותף לו ולבת אחותו ללא הסכמה משותפת ומפורשת של שני הצדדים, דהינו הסכמת הנתבע ובת אחותו אשר היו נהנים במשותף בחשבון הנאמנות.
 
25.        יודגש כי מהסכם המכר עצמו עלה בברור שההרשאה שניתנה לתובע על ידי הנתבע ובת אחותו לגבי השימוש בכספי הנאמנות הייתה מוגבלת                        להבטחת עסקת  המכר ותו לא.
 
26.        זאת ועוד, הגב'  מ' סירבה להיענות לבקשת הנתבע  לעשות שימוש בכספי הנאמנות למטרות שלא היו קשורות לעסקת המכר ואף העבירה לתובע                     מכתב מפורט מטעמה בדבר נימוקיה שלא לעשות כן.
 
           צילום מכתבה של גב' מ' לתובע מיום 21.06.10 המדבר בעד עצמו מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח כ'.
 
27.        ביום 23.05.10 הגיע הנתבע לפגישה במשרדו של התובע, שהתקיימה בנוכחות מתמחה ממשרדו, במסגרתה ביקש ממנו להעביר אליו את הסך של                      32,414 ₪ שנותרו בחשבון הנאמנות כאשר במעמד זה ביקש להפחית ולהעמיד את שיעור שכ"ט של התובע על 3,000 ₪ בלבד+ מע"מ בנימוק  שכל                   הכספים שהתקבלו עבור חלקו מעסקת המכר הוא מיעד לילדיו. התובע תוך התחשבות מופלגת בנתבע נאות לכך, למרות ששכ"ט הראוי מחלקו של                  הנתבע עמד על לפחות 5,000 ₪ + מע"מ.
 
28.        לאחר קבלת אישורי המיסים והשלמת עסקת המכר נותר בחשבון הנאמנות סך של 17,874   ₪ כאשר מתוך חשבון הנאמנות הועבר עד לאותו שלב                  לבת אחותו הגב' מ' סך של 50,000 ₪ בעוד שלנתבע הועבר סך של 32,414 ₪. סך של 185,000 ₪ הועבר לגב' מ' ישירות על ידי המוכרים בעוד שהנתבע            קיבל מהם ישירות סך של 77,427 ₪ .
 
29.        סך של 452,414 ₪ שולם על ידי המוכרים מכספי התמורה ישירות לחברת ב' לטובת פירעון המשכנתא שרבצה על הנכס.
 
30.        כאן המקום לציין שהקונים  קיבלו ישירות לחשבונם על פי הסכמת המוכרים החזר ששולם ביתר מפירעון המשכנתא בסך של 1,839.78 ₪  כאשר                     לטענת הרוכשים הובטח להם על ידי הנתבע,  שסכום זה יהווה פיצוי עבור חודש שכירות נוסף אשר שילמו לריק בשל העיכוב שחל בהליכי הרישום                    שלא לצורך כמפורט לעיל. ואכן בחתימת המוכרים על שטרי המכר אישרו את קבלת מלוא התמורה עבור המכר מהרוכשים.
 
31.        כמפורט לעיל, על פי הסכם המכר על גב' מ' לקבל סך של 250,000 ₪ כאשר על הנתבע היה לקבל רק חלק שיורי שיוותר לאחר תשלום                  המשכנתא. התובע פעל כמצוות הסכם המכר והעביר לגב' מ' את מלוא הכספים שהגיעו לה עד לסכום זה ובסך כולל של 250,000 ₪ .
 
32.        דא עקא, בשל המחלוקת שהייתה בין הנהנים בחשבון הנאמנות מיאן הנתבע, שלא בצדק, לשלם לתובע את שכר טרחתו בגין עבודתו                     במסירות ונאמנות עבור כל  הצדדים לעסקת המכר.
 
33.        במצב דברים זה נאלץ התובע לעכב תחת ידו את היתרה שנותרה בחשבון הנאמנות בסך של 2,874 ₪ לאחר ההעברה לגב' מ' וזאת עד להסדרת שכ"ט .
 
34.        התובע טיפל איפה גם עבור הנתבע בהסכם המכר ולצורך כך ביצע עבורו בין היתר, את הפעולות הבאות:
           
            א.         טיפל עבורו בהסרת המשכנתא שרבצה על הנכס.
            ב.         טיפל ברישום זכויות הנתבע בנכס מכוח צו קיום צוואה על שם המוכרים.
            ג.          טיפל בעסקת המכר לרבות בהסכם שכירות שנערך עם הקונים.
            ד.         כן נשא התובע באגרת רישום הזכויות ע"ש המוכרים בדירה מכוח צו קיום            צוואה.
 
        צילום חלק מהאסמכתאות המעידות על טיפולו של התובע בגין עסקת המכר עבור הנתבע מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ומסומן נספח ל' (1-            20) בהתאמה.
 
35.        לאור האמור לעיל, ובהתחשב בכך שמדובר היה בפעולות מורכבות החורגות מטיפול בעסקת מכר רגילה זכאי היה התובע כאמור לקבלת הסך של                   5,000 ₪ + מע"מ כפי שמלכתחילה סוכם בינו לבין הנתבע אך לנוכח הסיכום המאוחר בינו לבין הנתבע על העמדת שכ"ט על סך של 3,000 ₪ + מע"מ             מעמיד הוא את תביעתו בגין ראש נזק זה על סכום זה בלבד.
 
36.        אלא שלמרבה הצער, במקום לשלם לתובע את שכ"ט המגיע לו בחר הנתבע לעלות "ברשתו" שלל טענות יצירתיות כלפי התובע המאיינות לשיטתו את              שכר הטרחה לו הוא   זכאי בהתעלמו ממסמך מקורי בחתימת יד הנתבע  בו הוא מתחייב לשלם את שכ"ט של התובע מתוך כספי הנאמנות.
            צילום מכתבי הנתבע באמצעות ב"כ מיום 06.07.10 ,  13.07.10 ו 26.07.10 וכן מכתבי תשובתו של התובע מיום 12.07.10 , 13.07.10 ו 26.07.10 מצ"ב                    לכתב תביעה   זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח מ'.
 
37.        התובע משתית את תביעתו לקבלת שכ"ט הן על בסיס ההסכם שערך עם הנתבע בנוכחות מתמחה ממשרדו, הן מכח עשיית עושר ולא                   במשפט והן כתשלום עבור  שכר ראוי לו זכאי התובע ממילא מהנתבע.
              לשון הרע
 
38.        הנתבע לא הסתפק בכך ובמטרה לפגוע בתובע ולהוציא דיבתו רעה, מצא לנכון להגיש נגדו תלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, כאשר בפן               העובדתי מרבית   תלונתו ללשכה הכילה רמיות וכזבים בהם אף הנתבע לא האמין.
 
            צילום מכתב תלונתו של הנתבע ללשכת עורכי הדין מיום 19.09.10 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח נ'.
 
39.        להלן יובא ציטוט מדויק של נוסח מכתב תלונתו של הנתבע ללשכת עורכי הדין:

"           הנדון:עו"ד פלוני

  פגשתי את עו"ד בהמשך ניסיון למכור דירתו של אבי ז"ל באמצעות אפוטרופוס  והתערבות בית  המשפט כנדרש.  הפגישה נערכה במשרד עורך דין, פלוני מרמת גן, כאשר עו"ד אלמוני ייצג את הקונים. לימים אבי נפטר ועסקת המכר יצאה לפועל במסגרת הירושה. בעת הזו הקונים פנו אליי ואמרו כי עורך דינם, עו"ד פלוני, אשר הם שילמו לו שכ"ט יוכל   להשלים את העסקה בלא חיוב מצידי.  יצוין כי אני שילמתי לעורך דין שלי בגין הסכם המכר עוד לפני שאבי נפטר וכן עורך פלוני  אישר כי לא ייגבה ממני שכ"ט לאור העובדה שעורך הדין  שלי בדק את ההסכם והמדובר באותו  הסכם רק בשינוי התאריכים. לראייה, עו"ד פלוני לא החתים אותי על חוזה שכ"ט.  עוד סוכם, כי כל צד להסכם המכר (אחייניתי ואני) יפריש סך של 15,000 ₪ בגין הוצאות     קבורתו של אבי, כיסוי חובו בבנק והתביעה של המטפלת  שלו לתשלום זכויותיה הסוציאליות  שהוגשה נגדי ונגד אבי.  לראייה, הקונה קיזז סך של 15,000 ₪ מכל צד לצורך תשלום 3 התחייבויות הנ"ל העיזבון אבי    המנוח.    מצב מכתב הקונה ומסומן א'.  במקביל, החתים עו"ד פלוני אותי ואת אחייניתי כי מכספי הנאמנות הללו (30,000 ₪) יכוסו   חובות אבי המנוח.   בתום עסקת המכר, במקום להעביר תשלומים לכיסוי החובות של העיזבון כפי שסוכם, העביר  עורך הדין פלוני את יתרת הכספים לאחייניתי כך שכל  חובות העיזבון שולמו למעשה מכיסי. לא זו אף זו, מעכב כעת עו"ד פלוני כספים בגין שכ"ט שלא מגיע לו ולא הובטח לו.  עו"ד פלוני, בפעולותיו, פוגע באמון הציבור בעורכי דין וגורם לעוול ולעיוות דין בכך שהחליט על דעת עצמו ובניגוד לסיכום בינינו להעביר כספים  לאחייניתי.  לסיכום, אבקש לציין כי הנני נכה צה"ל הלום קרב ומצב עניינים עגום זה הסב לי עוגמת נפש   רבה וגרם לי לאירוע מוחי (מיד לאחר הויכוח עמו  אושפזתי בבית חולים).  אבקש בדיקתכם וסיועכם להשיב כספי אשר עו"ד פלוני מעכב שלא כדיו.

                                                                                                                                                         בכבוד רב,
                                                                                                                    "
40.        התובע יטען  כי במכתב התלונה שיזם הנתבע , בו נטען כי פעולות התובע פגעו כביכול באמון הציבור בעורכי הדין למרות שהתובע פעל ללא רבב ודופי             יש כדי להשפיל ולבזות את התובע בקרב חברי לשכת עורכי הדין ולפגוע בעיסוקו במשלח ידו ובמקצועו כעורך דין , ועל כן מהווה מכתב התלונה פרסום             לשון הרע , כאמור בחוק איסור לשון הרע תשכ"ה – 1965 .

41.        התובע יוסיף ויטען כי  הנתבע העלה במכוון במכתב תלונתו ללשכת עורכי הדין עובדות כוזבות כדוגמת הטענה שסוכם בינו לבין התובע שעבודתו עבור              הנתבע תהיה  כביכול ללא חיוב שכ"ט עו"ד לרבות טענתו הכוזבת שהקונים מסרו לו שהם ישלמו גם שכ"ט עבורו.

42.        הנתבע לא הסתפק בכך, ואף יצר מצג כוזב ללשכת עורכי הדין בכך שמחק את חתימתו על צילום מסמך התחייבות אותו צרף למכתב תלונתו  ( נספח י לכתב התביעה  )  למרות שבמסמך זה  הסכים במפורש לכך ששכ"ט של התובע ישולם מתוך כספי הנאמנות!
 
43.        עוד יטען התובע שעובדה זו שהנתבע הסכים שכספי הנאמנות ישמשו גם לתשלום שכ"ט עו"ד מקעקעת ושוללת מניה וביה את טענת                     הבדים אותה הציג במכתב תלונתו בפני לשכת עורכי הדין ומכאן מתבקשת המסקנה החד משמעית שכל מטרת המכתב הייתה                              לפגוע בתובע ולהוציא דיבתו רעה כאשר הנתבע בעצמו לא האמין כלל בעובדות תלונתו הכוזבות ולכן אינו זכאי ליהנות  מהגנת תום                      הלב.
 
               פרסום לשון הרע – הפן המשפטי

44.        המסגרת הנורמטיבית בענייננו – מוכתבת על ידי חוק איסור לשון הרע תשכ"ה – 1965.
            סעיף 1 לחוק מפרש מהי לשון הרע בזו הלשון –
            "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול –
            (1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
            (2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
            (3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או  במקצועו;

45.        ככלל , המבחן המדריך את ביהמ"ש בקובעו האם בפרסום יש משום הוצאת לשון הרע , אינו מבחן סובייקטיבי המבוסס על תחושותיו והרהורי ליבו של               התובע, אלא מבחן  אובייקטיבי .

46.        מבחן  זה מבוסס על בדיקת  משמעות הביטוי בעיני הקורא הסביר , תוך בחינת מכלול        הדברים , ללא ניתוק ביטוי או משפט מהקשרו , ותוך עמידה              על ההקשר הכולל במסגרתו נאמרו הדברים הנטענים להיות לשון הרע. (ראה ע"א 1104/00 – דוד אפל נ' איילה חסון ו-3 אח' .    פד"י נ"ו (2), 607 , 617.)

47.        כאשר ביהמ"ש בוחן האם ביטוי מסוים עולה כדי לשון הרע , אין הוא שואל מה הייתה כוונתו של המפרסם , או מה הבין אדם פלוני מהפרסום , אלא תר            אחר משמעותו הטבעית והרגילה של הביטוי , כפי שמבינו האדם הסביר הקורא את מכתבי התלונה   כללותם ובהקשרם. (ראה ע"א 723/74           – הוצאת עתון "הארץ" בע"מ נ' חברת  החשמל לישראל . פ"ד לא(2), 281 בעמ' 300-301.)

ומן הכלל אל הפרט:

48.        בתלונתו של הנתבע כנגד התובע לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין מלין הנתבע כי פעולותיו של התובע פוגעות באמון הציבור בעורכי הדין                 וגורמות לעוול ולעוות  דין. הנתבע לא הסתפק בכך, ואף הציג את התובע כאדם אכזר שמתעלל בנכה צה"ל הלום קרב ואף גרם לו                                 לאירוע מוחי! אין ספק שאמירות קשות אלו מרמזות על   חוסר יושרו והגינותו כביכול של התובע.

49.        אמירות המייחסות לעורך דין חוסר הגינות, התעללות באדם נכה וגרימה לנזק מוחי אשר בעטיו אף אושפז לטענתו וטענות קשות על כך שהוא מעכב                 כביכול כספים שמגיעים לנתבע, למרות שהנתבע עצמו הסכים וחתם על מסמך שמאשר ששכ"ט של התובע ישולם מתוך כספי הנאמנות, מרמזות                     לתכונות שאינן ממעלותיו של עורך דין  הגון. הטלת דופי כה חמור בכישוריו המקצועיים וביושרו המקצועי של אדם שהוא עו"ד והצגתו כמי                                 שמתעלל בנכה צה"ל עד כדי גרימת נזק מוחי עלולה בהחלט לפגוע  בעיסוקו ובמקצועו ולבזותו ולהשפילו , אם לא בעיני החברה  בכללותה , אזי                       למצער בחוג חבריו למקצוע.
 
50.        לאור האמור לעיל, טוען התובע כי שיגור מכתב התלונה לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, שכוון על ידי הנתבע  כך שיציג את התובע כאדם לא                 הגון שבמעשיו גרם    כביכול לתובע לנזק מוחי ופוגע באמון הציבור בעורכי הדין- מהווה פרסום לשון הרע , אף שתוכנו היה מופרך מיסודו.

51.        אין ספק שממכלול מכתבו והתבטאויותיו של הנתבע במכתבו ללשכת עורכי הדין  צפה ועולה דעתו השלילית של הנתבע על כושרו ויושרו האישי                       והמקצועי של התובע כעורך דין  וכן פקפוק ביחס ליכולתו של התובע להיות פרקליט ראוי.

52.        על פי הוראת סעיף 7 לחוק איסור פרסום לשון הרע , פרסום לשון הרע הינו עוולה נזיקית  הנפגע מעוולה אזרחית , רשאי לתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם              לו בפועל כתוצאה  מהעוולה.

53.        יחד עם זאת,  סעיף 7 א' לחוק איסור לשון הרע מאפשר לנפגע לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק.  שעורו של הפיצוי לפי הוראת סעיף 7 א' (ב) הינו 50,000               ש"ח . 

54.        התובע משתית תביעתו זו על הפיצוי הסטטוטורי הזה וללא הוכחת נזק בעיקר בשל קשיי  גביה צפויים מהנתבע.

55.        לאור האמור לעיל, על הנתבע לשלם לתובע סך של 3,000 ₪ + מע"מ עבור שכ"ט בגין הפעולות שביצע עבורו ולמענו הנובעות מעסקת המכר וכן סך                של 50,000 ₪  כפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק בגין הוצאת לשון הרע ובסך הכל על הנתבע לשלם לתובע סך של 53,480 ₪ שזה סכום התביעה.

56.        לבית המשפט הנכבד, סמכות מקומית לדון בתביעה לאור המקום שבו נערכה העסקה ו/או נועד לקיום ההתחייבות וגם לאור מקום מגורי הנתבע                        וסמכות עניינית לאור    מהותה של  התביעה.

57.        אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, לזמן את הנתבע לדין ולחייבו לשלם לתובע את סכום התביעה בצירוף הוצאות משפט מיום הגשת התביעה                ועד התשלום המלא  בפועל לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.

 
 
                                                                                                                                                              _______________
                                                                                                                                                                  ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                                                                  ב"כ  ה ת ו ב ע