דוגמא לתביעה קטנה כנגד עירייה לפיצוי בגין נזק שנגרם לרכב כתוצאה מנפילת ענף של עץ

בבית משפט לתביעות קטנות                                                                               ת.ק______

בפתח תקווה

 

התובע____________

מרחוב __________

טל: ___________

              – נ ג ד –

הנתבעת:                      עירית פתח תקווה

                                       מרחוב העליה השניה 1 פתח תקווה

סכום התביעה: 5,997 ש”ח

 

כתב תביעה

 

 1. התובע אזרחי ישראל , הינו בעל רכב מסוג מיצובישי סופר לנסר מ.ר ________

       ( (להלן: “הרכב הנפגע”) .

       צילום רשיון הרכב של התובע מצ”ב לתביעה זו ומסומן נספח א’.

 1. הנתבעת היא רשות מוניציפאלית אשר בתחומיה אירעה התאונה נשוא התביעה (להלן:               “העירייה” ו/או “הנתבעת”).
 1. ביום 29.03.18 בסמוך לשעה 08:30 יצא הנתבע מביתו אשר ברחוב התוף 15 פתח תקווה לכיוון רכבו, אשר החנה ברחוב הגיתית 4 פתח תקווה ובהגיעו למקום נדהם לגלות כי רכבו ניזוק כתוצאה מענף שנפל מעץ שנטוע במרחב הציבורי על רכבו ( להלן: “התאונה”).
 1. כתוצאה מהתאונה ניזוק גג רכבו של התובע ומכסה המנוע.
 1. התובע יטען כי הנזק שנגרם לרכבו נגרם בשל עץ אשר מצוי במרחב הציבורי ובאחריות הנתבעת וכי הנזק שנגרם לו ארע עקב רשלנותה ו/או חוסר זהירותה ו/או חוסר מיומנותה ו/או הפרת חובה חקוקה של הנתבעת ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או בעלי חוזה עמה – אשר הנתבעת אחראית למעשיהם ו/או למחדליהם באופן ישיר ו/או שלוחי – מאחר ובין היתר עשו ו/או חדלו מלעשות את המעשים הבאים:

א.    לא דאגה לדרך נקייה ובטוחה ממכשולים, לא גזמה את העץ בזמן ו/או לא הציבה תמרור אזהרה;; לא נהגה כפי שעירייה סבירה הייתה נוהגת בנסיבות העניין.

ב.    כמו כן יטען התובע, שהנתבעת אחראית באחריות ישירה ו/או שילוחית לכל מעשה ו/או מחדל של עובדים ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמה שביצעו עבודות במקום.

ג.     התובע יטען , כי גיזום העץ (אם נעשה) בוצע באופן שאינו עולה בקנה אחד עם סטנדרט הזהירות והמיומנות המצופים מהנתבעת או בעלי מקצוע מטעמה ובנסיבות העניין חבה הנתבעת כלפי התובע בגין רשלנות ו/או בגין הפרת חובה חקוקה.

ד.    הנתבעת ו/או מי מטעמה לא דאגו לגיזום העץ בזמן דבר אשר גרם לקריסה של ענף על רכבו של התובע וגרם לתאונה.

ה.    הנתבעת לא נקטה באמצעים מן הטיב ו/או מן ההיקף אשר נדרשו בנסיבות העניין לשם איתור העבודות אשר התרשלה בהן.

ו.     התרשלה בבחירת עובדיה ו/או קבלניה ו/או קבלניה המשנים ו/או שלוחיה ו/או בעלי חוזה עמה ולא עשתה די לבחינת התאמתם לביצוע העבודה והתפקידים שהוטלו עליהם טרם העסקתם ו/או לפיקוח עבודתם בשירותן.

ז.     פעלה בין על דרך מעשה ובין על דרך מחדל כפי שאדם ו/או בעל מקצוע מיומן, סביר ונבון לא היה פועל בנסיבות העניין.

 1. התובע יטען כי הנתבעת חייבת בפיצוי על נזקיו והוצאותיו מכוח דיני הנזיקין ו/או כל דין אחר ולאור אשמתה של הנתבעת ורשלנותה שגרמה לנזקים כמתואר בחוות הדעת.
 1. התובע יוסיף ויטען , כי הנתבעת אחראית בכל מקרה בפיצוי על הנזקים שנגרמו לרכבו וזאת מכוח האחריות המוחלטת או המוגברת המוטלת עליה בנסיבות העניין על פי כל דין.

הפן המשפטי

 1. הנתבעת הפרה את חובתה לפי סעיף 235 לפקודת העיריות בכך שלא דאגה, מבעוד מועד לגזום את העץ ולהסיר ממנו ענפים חלשים , התרשלה במניעת נזק לרכוש צד ג’ על ידי חפץ המצוי במקרקעיה ובאחריותה וכן לא עמדה בחובתה למנוע ולהסיר מכשולים בכביש אשר נמצא בשטחה ובאחריותה:

סעיף 235 בעניין רחובות תעשה העיריה פעולות אלה:

(1)  תפקח על השיוור, הרום, הרוחב והבניה של כל רחוב;

(2)  תדאג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט;

(3)  תמנע ותסיר מכשולים והסגת גבול ברחוב;

(4)  (א)   תקרא שמות לכל הדרכים, הרחובות, הסמטאות והככרים, או תשנה שמותיהם כשיש צורך בכך, בכפוף לאמור בסעיף 235א, ותדאג לקביעתם במקומות בולטים ולסימון הבניינים במקומות אלה במספרים;

(ב)  (נמחקה);

(5)  תנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם או תיקונם של רחובות, ביבים או תעלות.

נזקי התובע

 1. לאור האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,997 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלוא בפועל. , כמפורט להלן:

א.    סך של 4,212 ₪ בגין נזקי הרכב כעולה מחוות דעת שמאי.

ב.    סך של 585 ₪ בגין עלות הכנת חוות דעת שמאי.

ג.     סך של 1,200 ₪ בגין עגמת נפש והוצאות תביעה.

       צילום חוות הדעת השמאית מצ”ב לכתב תביעה ומסומן נספח ב’

 1. בטרם הגשת התביעה הגיע הנתבע למחלקת הביטוח בעירית פתח תקווה והגיש להם את חוות הדעת ומכתב ודרש את התשלום אך בתשובתה המזלזלת של הנתבעת אל התובע מיום 20.06.18 דחתה הנתבעת ללא כל הנמקה את תביעתו של התובע ובנסיבות אלו לא היה מנוס מהגשת התביעה.

       צילום מכתבו של התובע לנתבעת מיום 02.05.18 ותשובת הנתבע מיום 20.06.18 מצ”ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ג’ ( 1-2) בהתאמה.

 

 1. יצוין כי לאחר התאונה ובעקבות תלונה של התובע לנציבות המדינה אף הגיעו נציגים מהנציגות ומהנתבעת והתחייבו בפני התובע כי הנתבעת תדאג להבא לגזום באופן סדיר את העצים ברחוב עובדה המלמדת אף היא על לקיחת אחריותה של הנתבע, כעולה ממכתב הנציבות המצ”ב כנספח ד/ לכתב התביעה.

 

 1. בתיק ת.ק 41677-02-14 גלוזמן נ’ עירית בת –ים קבע כב’ השופט מנחם קליין כי:

       “לא יעלה על הדעת כי הנזקים הנובעים מנפילת עצים יהיו נחלת הפרט . על הרשויות המקומיות, מוטלת החובה לשמור על בריאות הציבור ובטחונו. לכן תפקידה של העיריה איננו מסתיים ביום נטיעת העצים. על העיריה להמשיך ולפקח מעת לעת כדי לסכל על סיכון לפגיעת התושבים. אין צורך להעמיד צבא אגרונומים אשר תפקידם יהיה לסרוק עץ אחר עץ מידי יום . אולם בדיקה תקופתית בהחלט רצויה ואף נדרשת.

 1. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתביעה לאור מהותה וסמכות מקומית בשל מקום התאונה.

 

 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובע את סכום התביעה בצירוף הוצאות משפט .

_____________

התובע

סגירת תפריט
דילוג לתוכן