דוגמא לכתב תביעה קטנה לפיצוי בגין מכירת סירה

בבית משפט לתביעות קטנות                                                                                ת"ק  

בפתח – תקווה

 

התובעים:  

 1. פלוני

            מרח' 

 1. פלוני 

         מרח' 

 

                      -נגד-

 

הנתבע:     ת'

                  מרח' 

 

מהות התביעה: נזיקית, חוזית, כספית

סכום התביעה: 33,400

 

         כתב – תביעה

התובעים מתכבדים להגיש את כתב תביעתם בתיק שבנדון, כל טענות התובעים בכתב התביעה נטענות במצטבר, הכל בהתאם לנסיבות ולפי הקשר הדברים.

בעלי הדין ;

 1. תובעים 1 ו -2,  הינם  מי אשר בכל המועדים הרלוונטיים לתובענה המחזיקים והבעלים של סירת מנוע מדגם bayline, נושאת מ.ר  39178 (להלן: "הסירה") ושל הציוד שמצוי ו/או מותקן בה (מגלשיים, אבוב, מערכת שמע, חגורות הצלה, פירוטכני חדש ועוד)  (להלן : "הציוד" ).

          צילום רשיון השיט של הסירה מצ"ב לכתב תביעה זו ומסומן נספח א'.

 1. הסירה עצמה נרכשה על ידי התובעים ממר ל' בשנת 2012 ומלוא התמורה בגינה שולמו לו כעולה מיפוי הכח ומשטר המחאת הזכות הבלתי חוזרת המצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ב' (1-2) בהתאמה.
 2. הנתבע מר ת' ו/ או ת' מנועים , (להלן: "ת'" ו/או "הנתבע"), היה בכל המועדים הרלוונטיים לתובענה מי אשר התקשר עם התובעים בהסכם בעל פה על פיו התחייב לרכוש מהם את הסירה, ולפנותה מחוף אשר בכנרת בו היא עגנה.

          עובדות המקרה;

 1. במהלך שנת 2014, הציע הנתבע כי ירכוש את הסירה מהתובע 1, לטובת פירוק ומכירת החלקים ורכישת הציוד.
 2. בעבור הסירה התחייב הנתבע לשאת בתשלום כולל של 20,000 ₪ ועבור הציוד התחייב הנתבע להעביר סך נוסף של 5,000 ₪, ובסך הכל התחייב הנתבע לשאת בתשלום סך של 25,000 ₪ (להלן: "התמורה").
 3. מיד לאחר שסיכמו הצדדים על מכירת הסירה, החל הנתבע בתהליך של פירוק החלקים ו/או החלפים ומכירתם, לרבות ובעיקר המנוע, תיבת ההילוכים ועוד.
 4. כשבועיים ימים לאחר הסיכום על המכירה, עת ביקרו התובעים באזור הכנרת, הבחינו כי הסירה פורקה מכל חלפיה ולאחר שיחה טלפונית עם הנתבע, נפגשו הצדדים לארוחת ערב משותפת אשר במהלכה התחייב הנתבע לפרוע את חובות תוך מספר ימים.
 5. התובעים יטענו כי הנתבע ציין בפניהם כי מכר את רוב חלפי הסירה ואף ציין כי את המנוע מכר בסך של 10,000 ש"ח את הגיר מכר בסך של 7,000 ₪ ואת העגלה מכר בסך של 6,000 ₪, מדובר בסך של 23,000 ₪ שאותם הנתבע שלשל לכיסו.
 6. התובעים יטענו כי בחלוף למעלה משנה מהמועד בו התחייב הנתבע לשאת בתשלום התמורה, וחרף פניות רבות של התובעים ובא כוחם – לא פרע הנתבע את חובו או חלק ממנו באמתלות שווא.
 7. התובעים עותרים לקבלת פיצוי כספי שעה שהיה בידי הנתבע ו/או מי מטעמו מספר רב של הזדמנויות לפרוע את חובו ולא עשה זאת , ואף בגין עגמת נפש ואובדן הנאה.

אחריות הנתבע;

 1. הנתבע ו/ או מי מטעמו פעל במרמה ו/או בזדון ו/או תוך הפרת חובות חקוקות ו/או הצגת מצג שווא ובכך גרם לתובעים את הנזקים כפי שיפורטו להלן.
 2. התובעים כאמור פנו אל הנתבע ו/ או מי מטעמו מספר פעמים רב בבקשה לשלם את החוב. לא למותר לציין, כי כל פניותיהם ו/או דרישותיהם הביאו לסחבת מיותרת של למעלה משלוש שנים, תוך שהנתבע ממשיך לדחות אותם בתירוצים ו/או אמתלות שונות, בכך נמנע מתשלום החוב, דבר שהסב נזקים נוספים ונלווים ולרבות עוגמת נפש רבה.
 3. התובעים יטענו, כי הואיל ונתנו ביד הנתבע ו/או מי מטעמו הזדמנויות רבות לפרוע את החוב, והואיל והנתבע חדל ולא פעל כמתחייב ממנו כמו גם על פי הדין הכללי, הרי במחדלו זה גרם להפסדים כספיים, ולכן קמה לתובע הזכות להיפרע מהנתבע בפיצויים בשווי כל הנזקים הממוניים והבלתי ממוניים שמעשיו ומחדליו גרמו להם.

 

נזקי התובעים;

 1. תוצאה מהמעשים ו/או המחדלים ו/ או הרשלנות של הנתבע ו/ או מי מטעמו, נגרמו לתובעים הנזקים הכספיים המפורטים להלן:

א. שווי הסירה                                                   20,000 ₪

ב. שווי ציוד                                                         5,000 ₪              

ג. עגלה                                                                 6,000 ₪

ד. ריבית כחוק (חוב כספי)                                      280 ₪

ה. צער, סבל ועגמת נפש                                         2120 ₪

                                                                 סה"כ 33,400 ₪

 1. יצוין כי ביום 03.11.16 הגישו התובעים תביעה על סך של 31,280 ₪ כנגד הנתבע לבית משפט נכבד זה במסגרת ת.ק 7905-11-16 כעולה מכתב תביעתם המצ"ב ומסומן נספח ג'.
 2. ביום 11.12.16 הגיש הנתבע כתב הגנה מטעמו לכתב התביעה הנ"ל המצ"ב לכתב תביעה זו ומסומן נספח ד'.
 3. ביום 27.03.16 התקיים דיון בתיק בפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד במסגרתו בהמלצת בית משפט הסכימו הצדדים למחיקת התביעה. מחיקה זו נבעה מחמת כך שהתובעים לא הביאו ראיות להוכחת זכות הקניין שלהם בסירה. צילום פרוטוקול הדיון מיום 27.03.16 מצ"ב ומסומן נספח ה'.
 4. ואולם, בשונה מכתב התביעה הקודם שהוגש ונמחק בהסכמת הצדדים צירפו התובעים הפעם לכתב תביעתם המחאת זכות בלתי חוזרת מהבעלים הרשומים של הסירה ( נספח ב' 2 ) לכתב התביעה המלמד על המחאת כל הזכויות בה לידי התובעים באופן בלתי חוזר!
 5. בנסיבות אלו, ומשריפאו התובעים את הפגם שנפל בכתב תביעתם הקודם בצירוף המחאת זכות וייפוי כח בוודאי שיהיה זה מן הדין והצדק לדון בתביעתם לגופו של עניין ובשים לב לכך שמחיקת תביעה לא יוצרת מעשה בית דין.
 6. כאן המקום לציין שהנתבע פעל בערמה בכתב הגנתו בכך שהכחיש שמכר חלקים מהסירה ושלשל את הכסף לכיסו כעולה למשל מסעיף 8 לכתב הגנתו שצורף כנספח ד' שם נרשם כי " הנתבע לא התחייב לשלם לתובעים בגין הסירה ולא מכר את הגיר ו/או המנוע ו/או העגלה כנטען".
 7. 21. אולם, ריח חריף של חוסר אמינות נדף מגרסתו זו ואכן מעיון בתמליל השיחה שהתקיימה בין התובע לנתבע מיום 07.10.15 המצ"ב לכתב התביעה כנספח ו' היא התמוטטה כליל, כמפורט להלן.
 8. בשיחה מיום 07.10.2015 (להלן: "השיחה") בין התובע 1 לבין הנתבע, , מודה הנתבע כי קיים לו חוב כלפי התובע 1, מביע רצון לכאורה, ואף מבטיח "לשבת" עם התובע 1 על מנת להסדירו במספר הזדמנויות (נספח ו', עמוד 2, שורות 16-17. נספח ו' עמוד 17, שורות 4-5. נספח ו', עמ' 21 שורות 16-26).
 9. בשיחה זו מודה הנתבע כי הבטיח לתובע 1 את הסכום נשוא תביעה זו, וכלשונו: "אמרתי לך,  נכון שאמרתי לך את המחירים האלה, נכון…"  (, עמוד 8, שורה 9 לנספח ו') .
 10. זאת ועוד, מודה הנתבע 1 כי מכר את מנוע הסירה בסך של 10,000 ₪, וכלשונו: "יודע מה, מכרתי את המנוע בעשרת אלפים שקל…" (נספח ו', עמוד 8, שורה 18).
 11. את הדברים המובאים בסעיפים 22-24 לעיל, בהם הוקלט הנתבע מודה דואג הנתבע להכחיש בסעיף 8  לכתב הגנתו בת"ק 7905-11-16  כאשר כותב בו כי "הנתבע לא התחייב לשלם לתובעים בגין הסירה ולא מכר את הגיר ו/או המנוע ו/או את הסירה כנטען.
 12. לאור האמור לעיל, ולנוכח כתב ההגנה שהגיש הנתבע שממנו עולה כי הגנתו מבוססת על הגנת בדים אשר בינה ובין האמת אין כלום יש למצות את הדין עם הנתבע אשר לא התבייש להעלות טענות כוזבות בפני בית משפט בכתב הגנתו ללא כחל וסרק.
 13. לבית משפט נכבד זה הסמכות לדון בתביעה לאור מהותה , נושאיה, ושוויה ו/או יצירת ההתחייבות ו/או המקום שנועד לקיום ההתחייבות.
 14. אשר על כן, מתבקש כב' בית המשפט להמציא לנתבע הזמנה לדין ולהורות לנתבע לשלם לתובעים את סכום התביעה בסך 33,400 ₪ בצירוף ריבית והצמדה כחוק ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

 

 

        _____________                                                                                                    _____________