דוגמא לכתב תביעה לפיצוי בגין נזקי שריפה לסירה

בבית משפט לתביעות קטנות                                                                                                                                                                                       ת"ק _____________

בטבריה

התובעים:         1.        

                   2.

 • נ ג ד –

הנתבעת:                      

מהות התביעה: כספית, נזיקית.

סכום התביעה: 25,585 ש"ח

   

דוגמא לכתב תביעה לפיצוי בגין נזקי שריפה לסירה

 

 1. התובע 1 היה, בזמנים הרלוונטיים לתביעה זו, המחזיק הבלעדי של סירה מסוג Cobalt מס' רישוי ישראלי XXXXX(להלן: "הסירה") אשר היתה רשומה במשרד אגף הרישוי של כלי שייט על שם בנו, התובע 2.
 1. הנתבעת הינה XXXXXX אשר, בין היתר, מספקת שירותי אחסון וגרירה לסירות אשר חונות במשטח חניית הסירות שבבעלותה בקיבוץ XXXXX.
 1. ביום 12.3.15 נחתם בין התובעים לנתבעת הסכם לפיו הנתבעת סיפקה להם שירותי חניה וגרירה במשטח חניית הסירות בקיבוץ גינוסר. תקופת ההסכם היתה למשך 12 חודשים החל מיום 1.4.2016 וכלה ביום 31.3.2017 .

צילום ההסכם בין הנתבעת לתובעים  מיום 12.03.2015 מצ"ב לכתב תביעה זאת ומסומן נספח א'.

  בגין שרותי הנתבעת שילמו לה התובעים סך של 8,000 ₪ ל- 12 חודשים.

 1. ביום 07.09.2016 פרצה שריפה במתחם הסירות שבבעלות הנתבעת. כתוצאה מהשריפה סירת התובעים נשרפה כליל בזמן שחנתה כדין במתחם הסירות של הנתבעת.
 1. הסירה נשרפה לחלוטין לרבות כל הציוד יקר הערך אשר היה בסירה.
 1. חברת הביטוח של התובע 1 פיצתה אותו באופן חלקי, רק בגין אובדן הסירה, בעוד שלגבי שווי הציוד שהיה בסירה לא פוצה.

 צילום תעודת הביטוח, הפוליסה ואישור המבטחת על כך שהפיצוי שניתן היה רק בגין אבדן הסירה מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ב'

 1. התובע יטען כי בנסיבות האירוע חל סעיף 39 לפקודת הנזיקין ועל הנתבעת נטל הראיה שהשריפה לא פרצה באשמתה ו/או רשלנותה.
 1. לחלופין בנסיבות העניין חל הכלל של "הדבר מדבר בעדו" ועל הנתבעת להוכיח כי לא עוולה ו/או התרשלה בכל הקשור לאירוע השריפה.
 1. התובעים יטענו כי הנתבעת התרשלה בשמירה על המתחם בכך שלא מנעה את פריצת השריפה ואת התפשטותה בשטח המתחם דבר שגרם לשריפה מוחלטת של סירת התובעים לרבות כל הציוד היה בה.
 1. טרם הגשת התביעה פנה התובע לנתבעת במכתב דרישה לקבלת פיצוי בגין תכולת סירתו שנשרפה. אולם הנתבעת לא הגיבה למכתב זה.

צילום מכתב התובע מיום 04.03.2019 וכן אישור בגין משלוח המכתב בדואר רשום  מצ"ב לכתב תביעה זאת ומסומן נספח ג'

 1. סעיף 4 להסכם בין התובע והנתבע קובע: "החונה מבין, כי השירותים שהינו מקבל מהעמותה הינם שירותי חניה ועזרה בגרירת הסירה, ולכן אין לראות בפעולת העמותה שירותי שמירה בכל מובן שהוא, מוסכם על הצדדים, שחוק השמירה לא יחול על הצדדים בהסכם זה ואין כוונה ליתן שירותי שמירה ו/או אחריות בגין אחסנה לסירה ו/או כל ציוד שיימצא בתוכה."
 1. התובעים יטענו כי  סעיף 4 הנ"ל להסכם ויתר הסעיפים שמטרתם היתה לפטור את הנתבעת מכל אחריות נזיקית הינם תנאים מקפחים בחוזה אחיד ודינם בטלות שכן ההסכם שנחתם בין הצדדים מהווה הסכם אחיד בהיותו נוסח אחיד של פורמט שמשמש את הנתבעת בהתקשרות עם כלל לקוחותיה אשר לא יכולים לנהל איתה משא ומתן חופשי לשינוי תנאי ההסכם וכי אף מתקשר סביר לא היה מסכים לפטור את הנתבעת מכל אחריות מפני שריפה שאינה קשורה ללקוח, כפי שארע במקרה דנן. לגופו של עניין הנתבעת כן שמרה על הסירות שנמצאות אצלה וארוע השריפה ארע בשל התרשלותה .
 1. לאור האמור במצטבר לעיל, עותר התובע לחיוב הנתבעת בסך של 25,585 ₪ , לפי הפירוט שלהלן:

א.       סך של 15,615 ₪ בגין שווי הציוד אשר היה על הסירה בזמן שנשרפה, בהתאם לחוו"ד שמאית המצ"ב לכתב תביעה זאת ומסומן נספח ד'.

ב.        סך של 1,170 ₪ בגין שכ"ט השמאי כעולה מחשבונית המצ"ב ומסומן נספח ה'.

ג.        סך של 2,000 ₪ בגין 3 חודשי אחסון ששולמו לנתבעת לאחר שריפת הסירה בהתאם להסכם כאשר הנתבעת בחמדנותה הרבה סירבה להשיב לתובעים אפילו סכום זה.

ד.        סך של 1,800 ₪ בגין התייקרות פרמיית ביטוח של הסירה החדשה אותה נאלץ התובע לקנות.

ה.       סך של 5,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה לתובע כאשר לא יכל לצאת לשייט עם משפחתו במהלך תקופת החגים שחלה מייד לאחר שריפת הסירה.

 1. לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה לאור סכומה, מהותה ולאור מקום האירוע.
 1. התובעים מצהירים בשנה האחרונה לא הגישו בבית משפט נכבד זה יותר מ-5 תביעות.
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעת לדין ולחייבה לשלם לתובעים את סכום התביעה בסך של 25,585 ₪ בצרוף ריבית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל, כל זאת בצרוף הוצאות משפט.

           _______________                                                                                                                                                                                                   _______________

                          התובע                                                                                                                                                                                                                           התובע