דוגמא לכתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר

דוגמא לכתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר

בבית משפט השלום                                                                                                                                                                                                                             ת.א. XXXXXX

בתל אביב

                       התובעת:                       מדינת ישראל

-נגד-

הנתבע:  

 

כתב הגנה כנגד תביעה לפינוי מושכר                       

הנתבע מתכבד להגיש כתב הגנתו כנגד תביעת התובעת. כבר בפתח הדברים יטען הנתבע כי התובעת עשתה שימוש לרעה בהליכי בית משפט בכך שהגישה נגדו תביעת פינוי נעדרת כל עילה בהליך מהיר של תביעה לפינוי מושכר למרות שהיתה מנועה לעשות כן מאחר והנתבע הוא דייר מוגן בנכס ובעל זכות ציבורית, כפי שעוד יפורט להלן במסגרת כתב הגנה זה.

א.    התובענה שהוגשה אינה מתאימה להתברר כתביעה לפינוי מושכר

 1. תקנה 215ז. לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי :

(א)   תובע רשאי להגיש תביעה לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליו לפי פרק זה (להלן – תביעה לפינוי מושכר), וסדרי הדין בעניינה יהיו לפי פרק זה.

(ב)   תביעה לפינוי מושכר לפי פרק זה לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה והתובע יהא רשאי לתבוע סעדים נוספים, בשל אותה עילה, בהליך נפרד ובלא צורך בקבלת רשות מאת בית המשפט.

 1. בענייננו אין ספק שזכות המגורים של הנתבע היא זכות דיירות מוגנת אשר בעטיה היתה התובעת מנועה מהגשת תביעתה כתביעה לפינוי מושכר. גם בקשת התובעת למתן צו זמני לפינוי הנתבע מהנכס אינה עולה בקנה אחד עם האמור בתקנה 215ז לתקנות הנ"ל אשר קובעת שתביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים בשל אותה עילה.
 1. זאת ועוד, תקנה 215יב. לתקנות סד"א קובעת כי (א) הוראות תקנות 214יב עד 214טז יחולו בהתאמה על תובענה לפי פרק זה.
 1. תקנה 214יב. קובעת כי:

"(א) כי בית משפט רשאי בכל עת, להורות כי תובענה בסדר דין מהיר או תביעה שכנגד תועבר למסלול דיון רגיל, אם מצא כי אינה מתאימה להתנהל בסדר דין מהיר.

(ב)  בעת מתן הוראה לפי תקנת משנה (א) יובאו בחשבון, בין השאר, ענינים אלה:

(1)  מורכבות העובדות, הראיות והשאלות שבדין;

(2)   מספר בעלי הדין;

(3)   התועלת שבניהול תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי שהוגשו, במאוחד עם התובענה, אל מול החשש שבירורן יסבך או יאריך את הדיון שלא לצורך;

(4)   היקף העדויות בעל פה והחקירות שעשויות להידרש;

(5)   היקף חוות דעת מומחה שעשויות להידרש;

(6)   השפעת תוצאות התובענה על הציבור;

(7)   חשיבות ההכרעה המהירה בתובענה, בשל מהות התובענה ומיהות בעלי הדין."

 1. התביעה שהוגשה מורכבת לבירור ועל מנת לבררה לגופה יש לשמוע עדים רבים ומורכבות העובדות והראיות והשאלות שבדין אינה מאפשרת בכל הכבוד הכרעה מהירה בתובענה ומשכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על העברת הדיון בתביעה שהוגשה לפסים רגילים.

ב.         רקע עובדתי

 1. הנתבע הינו נכה צה"ל בשיעור של 50% נכות .
 1. בשנת 1986 החליטה ועדת האיכלוס של משרד הביטחון לאשר לנתבע דירה בתנאי שכירות ציבוריים של חברת עמידר הכוללים זכות לרכישת הדירה.

צילום של המלצת ועדת האיכלוס של משרד הביטחון להקניית דירה בתנאי שכירות ציבוריים בתנאי עמידר מיום 12.08.1991 מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 1.

 1. ביום 15.09.1991 הנתבע אשתו ובתו הגיעו לאגף השיקום ברחוב דוד אלעזר 18 תל אביב לצורך פגישה עם מר א ששימש כסגן ראש אגף השיקום במשרד הביטחון ואחראי על השיקום הכלכלי. הפגישה עצמה לא התקיימה מאחר ואלי חוף הזמין משטרה דרך עמדת שוטר שהיתה מוצבת במקום.
 1. לאחר הגעת השוטרים ממרחב ירקון תקף קצין משטרה את אשתו של הנתבע ונתן לה ברכיה באגן האחורי וכתוצאה מכך היא נפלה עם התינוקת שהחזיקה בידיה על הרצפה והתעלפה.
 1. תקיפת המשטרה גרמה לאישתו של הנתבע אשר היתה בהריון להפיל את עוברה .
 1. על מנת לנסות להצדיק את המחדל המשטרתי הגישה המדינה כתב אישום פלילי נגד הנתבע , אשתו ונגד מר א. עותק מכתב האישום מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 2.
 1. ואולם, ביום הדיון שהתקיים החליטה המדינה לחזור בה מכל כתב האישום שהגישה לאור מסמכים שהציג לה הנתבע בגדרם הוכח כי בשל תקיפת השוטרים ממרחב ירקון בזמן שהותו של הנתבע ואישתו בשטח משרד הביטחון איבדו הנתבע ואשתו את העובר. צילום פרוט האבחון הרפואי של רופא המשטרתי וכן רשומות ומידע רפואי של בית חולים תל השומר בקשר לנסיבות אבדן העובר מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 3.
 1. בעקבות כך, הוחלט בשנת 1991 על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון באמצעות מר א סגן ראש אגף השיקום ומנהל המחלקה הכלכלית לרכוש עבור הנתבע דירת יד שניה בת 3 חדרים בשטח שלא יפחת מ75 מטר שתועמד לרשותו בתנאי זכויות ציבוריים של חברת עמידר!

אישור אגף השיקום בדבר התחייבותם  לרכישת דירה עבור הנתבע בתנאי שכירות ציבוריים של חברת עמידר משנת 1991 מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 4.

 1. במהלך איתור הדירה הנדרשת נמצאה עבור הנתבע דירה מתאימה בעיר רמת גן ולאחר בדיקת שמאי מטעם משרד הביטחון הודיע מר א לנתבע כי בסופו של יום אותרה עבורו דירה פנויה בתל אביב שנמצאת ברשות משרד הביטחון מזה שנים רבות ושאינה מאוכלסת.
 1. למרות שהיה מדובר בדירה קטנה יותר ממה שהובטח לנתבע ואשר כללה 2.5 חדרים במקום 3 חדרים כפי שהובטח והיתה בשטח של 67 מטר במקום לפחות 75 מטר כפי שהובטח שכנע מר א את הנתבע לקבל דירה זו.
 1. ואכן, בשנת 1991 קיבל הנתבע את הדירה ( להלן: הדירה) בה מתגורר הנתבע משנת 1991 ומזה כ 32 שנים!
 1. דמי השכירות שמשלם הנתבע עבור הדירה עומדים על 116 ₪ לחודש. צילום הסכם השכירות עליו חתם הנתבע מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 5.
 1. בשנת 1995 ולמרות מצבה הרעוע של הדירה שקיבל הנתבע בה התגורר עם אשתו ושלשת ילדיו הקטינים פנה הנתבע למשרד הביטחון וביקש לרכוש את הדירה כפי שהובטח לו.
 1. אז טענה המדינה כי הדירה שנמסרה לו היא דירת עזבון ואינה נתינת כביכול לרכישה על פי הצוואה. צילום מכתבו של ב"כ הנתבע, עו"ד ארז שני כתוארו דאז אל משרד הביטחון מיום 29.02.1999 וכן תשובת מר א מטעם משרד הביטחון מיום 29.02.1999 מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 6.
 1. ואולם מעיון בצוואתה המנוחה אשר עותק ממנה התקבל לאחרונה לפני כחודשיים ימים מעלה כי "לא דובים ולא יער" וכי אין כל מניעה משפטית למכור את הדירה לנתבע כפי שהבוטח לו על ידי משרד הביטחון. צילום צוואת המנוחה מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 7.
 1. הצוואה הנ"ל הגיע לידי הנתבע לאחר 32 שנה בעקבות פניית עורך דין ש לגב' א אחראית על דיור של משרד הביטחון. צילום ההתכתבויות בין הנתבע וב"כ עם הגב' א , אחראית דיור באגף השיקום של משרד הביטחון מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 8.
 1. מהתכתובות עולה כי למרות זכאותו של הנתבע כנכה צה"ל לפיה ניתנה לו דירה בתנאי עמידר, מעמד הדירה הספציפית הזו כדירת עזבון מאפשרת לטענת התובעת רק המשך שכירות בדמי שכירות סימליים ולא רכישה.
 1. במסגרת מכתבה של הגב' א מיום 12.09.2019 נדרש הנתבע לחתום על הסכם שכירות עדכני עם אגף השיקום וזאת למרות לקרוב ל20 שנה אין בין הנתבע לתובעת כל הסכם שכירות והנתבע מתגורר בדירה 32 שנה בתנאי עמידר.

צילום הסכם השכירות עליו ניסתה התובעת להחתים בערמה את הנתבע מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 9.

 1. ויודגש כי במכתבה של הגב' א מיום 12.09.2019 בסך הכל שלושה חודשים לפני הגשת התביעה לא מוזכר במילה אחת כל הליך תמ"א 38 ופינוי בינוי בקשר לדירה נשוא כתב התביעה כך שהמדינה פעלה במרמה כלפי הנתבע המתגורר בדירה זו 32 שנה בכך שהסתירה ממנו את כל הליך התמ"א שהתנהל מאחורי גבו במשך שנים רבות לפני כן והתייחסותה לנתבע היא מבישה ומקוממת.
 1. רק ביום 06.12.2019, מספר ימים בודדים לאחר קבלת מכתבה של הגב' א קיבל הנתבע שיחת טלפון של עובדת רווחה מאגף השיקום במסגרתה הודיעה לו לראשונה כי עליו להתפנות מהדירה תוך 30 יום כיוון שהבניין מצוי בהליכי תמ"א 38 ויזם הפרוייקט מתכנן את פינוי כל הדיירים בבניין.
 1. הנתבע הופתע ונדהם משיחה זו שכן זו היתה הפעם הראשונה שהתובעת פנתה אליו בעניין זה .אף גורם ממשרד הביטחון בין מאגף השיקום ובין מאגף המבצעים לא ידע את הנתבע כלל על כל הליך תמ"א 38 ואף היזם עצמו לא טרח כלל לפנות לנתבע.
 1. יתרה מכך, בעקבות פניותיו של ב"כ הנתבע אל הגורמים הרלוונטיים התברר שעוד ביום 11.06.2019 ניתן על ידי עירית תל אביב היתר בניה בגין תוכניות המאפשרות תמ"א משנת 2019 , כאשר על דירתו של הנתבע נרשמה עוד ביום 02.09.2017 הערת אזהרה תמ"א 38 לטובת חברת עגורן דלרסיז ע.ה בע"מ! צילום נסח טאבו המעיד על רישום הערת אזהרה משנת 2019 מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 10.
 1. ביום 13.02.2019 שלח ב"כ הנתבע עורך דין ח מכתב אל הגב' פ , סגנית ראש אגף לשיקום נכים וכן לגב' א ומר ח במסגרתו העלה בפניה טענות אלו וביקש , בין היתר לבטל מכל וכל את דרישת הפינוי של הנתבע מהדירה וזאת עד שלא תוסדר לו דירה חלופית תואמת למשך כל תקופת הבניה הצפויה וכן עד שלא תתקבל התחייבות בכתב לשובו אליה לאחר סיום הבינוי וכן לאפשר לנתבע לרכוש את הדירה. צילום מכתבו של ב"כ הנתבע, עו"ד חיים הופמן מיום 13.02.2019 מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 11.
 1. רק ביום 12.12.2019 קיבל הנתבע בפעם הראשונה מסמך בכתב מטעם הגב' א נושא תאריך 12.10.2019 במסגרתו התבשר פורמלית על דרישה לפינוי. צילום  מכתבה של אורנה מזרחי מיום 12.10.2019 מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 12.
 1. מהמקובץ עולה כי התובעת לא פעלה כבעלת דין הגונה וסבירה בכך שניהלה מאחורי גבו של הנתבע מו"מ חשאי עם היזם תוך התעלמות מוחלטת מזכויות הנתבע בדירה וצרכיו כנכה אשר מחזיק בדירה זו 32 שנה תוך השקעת הון רב בה ותוך כך שאיבד תינוק בשל מחדלי המדינה דבר שגרם להרס משפחתו (גירושיו של הנתבע) וטיפולים נפשיים שמימן לו משרד הביטחון.

ג.         לגופו של עניין

 1. מוכחש האמור בסעיפים 2- 4 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי :

א.        הוא מתגורר בדירה מזה 32 שנים וכי הוא בעל זכות ציבורית בדירה בתנאי עמידר כך שתביעת התובעת לא יכולה להתברר כתביעה לפינוי מושכר והיה עליה להגיש תביעה במסלול הרגיל.

ב.         מזה למעלה מ20 שנים שאין בין התובעת לנתבע הסכם שכירות ולמעשה מלבד תשלום של 116 ₪ לחודש שמשלם הנתבע לתובעת אין הסכם. הנתבע לא מוכן לחתום על הסכם שהגישה לו התובעת לחתימה בשנת 2018 מאחר והסכם זה אינו תואם את הסיכומים בניהם.

ג.         ההסכם עליו הוחתם הנתבע בשנת 1999 שונה לחלוטין מההסכם שניסתה התובעת להחתים אותו עליו בערמה בשנת 2017 . לעניין זה יצוין כי גם בשנת 1999 כלל לא סופקה לנתבע הדירה שהובטחה לו בת 3 חדרים בשטח של 75 מ"ר אלא דירה קטנה הרבה יותר של 2.5 חדרים בשטח של 67 מטר.

ד.         ההסכם שצורף על ידי התובעת לכתב התביעה כנספח 2, כלל לא ההסכם שנחתם בינה לבין הנתבע והנתבע לא מכיר את ההסכם זה.

צילום התכתבויות ותלונות של הנתבע שהגיש למבקרת המדינה בעניין זה מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 13.

 1. מוכחש האמור בסעיפים 5, 6 ו 7 לכתב התביעה. הנתבע מביאה פליאה רבה על טענת התובעת כי חתמה ביום 03.09.2012 הסכם לפינוי תמ"א כאשר הסתירה מעיני הנתבע בזמן אמת את חתימתה זו והודיע לנתבע על כך רק בחודש ינואר 2019 בשיחה טלפונית.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 8 ו 9 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי:

א.        התובעת לא הופתעה כלל מטענות הנתבע בדבר רצונו לרכוש את הדירה שכן, הנתבע דורש מהתובעת לקיים את התחייבותה כלפיו מזה שנים רבות ולמצער משנת 1991.

ב.         מההתכתבויות שצרפה התובעת לכתב התביעה עולה כי הפעם הראשונה שבו הודיע לו על פרוייקט התמ"א 38 היה במסגרת מכתבה מחודש יוני 2019.

ג.         התובעת מודה כי משרד הביטחון מכר בעבר דירות לנכה צה"ל ולנוכח התחייבויות כלפיו לא ברור מדוע דינו שונה.

 1. מוכחש האמור בסעיף 10 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי ביום כניסתו לדירה לפני 32 שנים הבטיח לו בעקבות אבדן העובר של אשתו סגן ראש אגף השיכון מר א כי יכול לרכוש את הדירה והיא תהיה שייכת לו. מסיבה זו של הבטחה שלטונית לכך שהנתבע יוכל לרכוש את הדירה הסכים הנתבע לקבל דירת 2.5 חדרים בתל אביב במקום 3 חדרים וזו גם הסיבה שמר א ציין באישור שניתן לנתבע בשנת 1981 שהדירה ניתנת לו לפי תנאי עמידר!
 1. מוכחש האמור בסעיף 11 לכתב התביעה.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 12-14 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי לא הפר את הסכם השכירות שנחתם איתו בשום פרמטר.
 1. מוכחש האמור בסעיף 15 לכתב התביעה.
 1. מוכחש האמור בסעיף 16 לכתב התביעה. הנתבע ישוב ויטען כי קיבל את הדירה בתנאי שכירות מוגנת ובתנאי עמידר.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 17-18 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי החוזה שהציגה התובעת משנת 1987 אינו החוזה שנחתם ומדובר בחוזה מפוברק שהציגה התובעת. החוזה האמיתי מיום 12.06.1987 צורף לכתב הגנה זה.
 1. מוכחש האמור בסעיף 19 לכתב התביעה.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 20-22 לכתב התביעה.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 23-24 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי ההתכתבויות בין הצדדים מדברות בעד עצמן וכי ופניות התובעת לנתבע לחתום על הסכם שכירות בשנת 2020 נועדו להכשיר את השרץ של אי עדכון הנתבע על עצם חתימת התובעת על פינוי תמ"א 38 ועל רצונה כי יפנה את הדירה. עוד יצוין כי לנתבע נמסר כי הוגשה עתירה נגד משרד הביטחון של הניסיון להחתמת נכי צה"ל על חוזים שונים בתכלית מהחוזים הראשוניים.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 25-26 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי בסעיפים אלו יש הודאת בעל דין של התובעת כי לאחר חתימתה על הסכם עם יזם התמ"א לא טרחה לעדכן כלל את הנתבע וכל הטענות שלה על ידיעתו של הנתבע אינן נשענות על ראיות אלא על ספקולציות.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 27-31 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי התובעת הסתירה מעיני בית משפט את מלוא ההתכתבויות בין הצדדים לרבות מכתבו של הנתבע אל הגב' א מיום 03.10.2017 , את מכתבו של הנתבע מיום 02.10.2017, את מכתביו של הנתבע אל מר מ ועורך דין ע מארגון נכי צה"ל. הגב' א החזירה תשובה רק לאחר שנה וחודש ומר ח וענבל פז לא החזירו תשובות לפניות הנתבע עד ליום זה.

צילום המכתבים וההתכתבויות שהוסתרו על ידי התובעת מצ"ב לכתב הגנה זה ומסומן נ' 14.

 1. מוכחש האמור בסעיפים 32-33 לכתב התביעה. הנתבע יטען כי לא עומדת לתובעת כל עילת פינוי נגד הנתבע וזאת מנימוקי כתב ההגנה. התנהלותה השערורייתית של התובעת בהסתרת חתימתה על פרוייקט תמ"א 38 עם היזם מעיני הנתבע והסתרת מועד הפינוי מהנתבע עד לחודש אוגוסט 2019 מחייבת כשלעצמה את דחיית התביעה.
 1. מוכחש האמור בסעיפים 34-37 לכתב התביעה. הנתבע מבקש לצרף מסמכים נוספים מהם יוכל בית משפט להתרשם על העוול העצום שגרמה לו התובעת במשך שנים ומסומן נ' 15.
 1. לתובעת אין כל עילת תביעה לפינוי הנתבע שכן תנאי לדיון בתביעת פינוי היא טענות משכיר כי השוכר הפר את תנאי השכירות אך במקרה דנן התובעת לא הצביעה על כל הפרה של תנאי הסכם השכירות על ידי הנתבע המקנים לה את הזכות לביטול הסכם ולתביעת פינוי!
 1. נהפוך הוא, התובעת מודה בפה מלא בסעיף 19 לכתב תביעתה כי הנתבע לא הפר את ההסכם השכירות לשיטתה עד 2017, כאשר לטענתה הפרת ההסכם מצד הנתבע הוא סירובו לחתום על הסכם חדש בהתעלמה מכך שהנתבע מתגורר בדירה 32 שנים מתוכם כ20 שנים ללא הסכם שכירות כלל.
 1.  התנהגות התובעת בהסתירה מהנתבע את עצם חתימתה על הסכם התמ"א עם היזם בשנת 2013 ומסירת הודעה פורמלית לנתבע רק בחודש ספטמבר 2020 על עצם הצורך בפינוי כאשר אין ספק שהתובעת ידעה ההתקשרות עם היזם ועל מועד הפינוי המתכונן  שנים רבות לפני  כן אינה מאפשרת בכל הכבוד העתרות לסעד הפינוי  המבוקש על ידי התובעת ואין לישעות " לדמעות התנין" של התובעת שיהיה עליה לשלם פיצויים ליזם בשעה  שהתנהגה אל הנתבע , נכה צה"ל באופן מביש ומכפיר כפי שהתנהגה!
 1. כמו כן, בתביעת התובעת היא חשפה טפח והסתירה טפחיים בכך שצרפה לתביעתה מסמכים חלקיים ומגמתיים אותם סברה שהם משרתים את מטרתה בהסתירה מעיני בית משפט את כל חלקי הפזל בשלמותו כעולה ממצוגי כתב ההגנה לרבות הרג העובר של הנתבע שאלמלא היה נהרג בידי שוטר במתחם התובעת היה צריך להיות בן 32 שנים.
 1. להשלמת התמונה העגומה ובבחינת הרצחת וגם ירשת יצוין כי התובעת פועלת בערמה עם היזם לסילוק ידו של הנתבע מהדירה בכך שבימים שקדמו להגשת כתב הגנה זה ניתקו את המעלית של הבניין מחשמל ואת התאורה והיזם החל שלא כדין לבצע עבודות הריסה בבניין הכל במטרה לעשיית דין עצמי ולסילוק הנתבע במעשה נפשע של בריונות. חמור מכך, ביום 06.12.2019 הגדילו התובעת והיזם לעשות כאשר ניתקו את הספקת המים לדירה בה מתגורר הנתבע, ובשל כך במשך יום שלם לא יכל הנתבע, אשר כאמור הינו נכה צה"ל, ליטול את הכדורים אותם נוטל מידי יום ואף לא יכל להתרחץ או לשתות מים. בגין כך הוזמנה משטרה לבניין והוגשה תלונה במסגרת תיק מספר 1788.
 1. בית המשפט מתבקש לא ליתן לכך יד ולזכות את התובעת בסעד כלשהו בשעה שהתנהגה באופן מכפיר כלפי נכה צה"ל שסבל קשות מהמדינה. צילום תלונה במשטרה שהגיש הנתבע ביום 12.05.2019 מצ"ב לתיק המוצגים ומסומן ת' 16.
 1. בכוונת הנתבע גם להגיש עתירה מנהלית נגד התובעת ובית המשפט מתבקש לעכב את ההליכים בתיק עד לבירורה של העתירה המנהלית.
 1. מהמקובץ עולה כי אין לתובעת כל עילת פינוי כנגד הנתבע ובית המשפט הנכבד מתבקש להורות העברת התביעה לפסים של סדר דין רגיל מאחר ואין ספק שהתביעה שהוגשה במתכונתה הנוכחית אינה מתאימה להתברר כתביעה לפינוי מושכר בהליך מיוחד ומזורז ובנוסף ולחילופין לדחות את התביעה לגופה ולחייב את התובעת בהוצאות משפט, לרבות שכ"ט של עורך דין ומע"מ ששולמו על ידי הנתבע.

                                                                                                                                                                                                               _______________

                                                                                                                                                                                                                              הנתבע