הסכם ממון לדוגמא

הסכם ממון לדוגמא

שנערך ונחתם בפתח תקווה ביום 15  לחודש ינואר שנת 2019

 

בין:              פלונית

                    אשר הינה תושבת ואזרחית ישראל

                    ואשר כתובתה ברחוב ____                                                           (להלן: "האישה")

לבין:             אלמוני

                    אשר הינו תושב ואזרח ישראל

                    ואשר כתובתו ברחוב ________                                                         (להלן: "הבעל")

הואיל:          והבעל והאישה (להלן: "הצדדים" או "בני הזוג") עומדים להינשא זו לזה כדמו"י ביום
02.02.19 (להלן: "מועד הנישואין").

 

והואיל:         ותקוות הצדדים ואמונתם שדרכם תהא צלחה וכי יראו אך טוב בחייהם המשותפים.

 

והואיל:         ויחד עם זאת, ברצון הצדדים להסדיר את מערכת החיובים והיחסים ביניהם בכל הנוגע לזכויותיהם וחובותיהם ועניינים אחרים זו כלפי זה, הן לגבי זכויות ראויות והן לגבי זכויות מוחזקות.

 

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

  1. המבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

        הצדדים יינשאו במטרה להקים בית חם בישראל מתוך אהבה ושיתוף.

        הצדדים מסדירים בהסכם זה את יחסי הממון שביניהם ממועד נישואיהם והלאה ולמקרה גירושין/פקיעת נישואין ו/או פרידה חו"ח.

  1. תחולת החוק
  • הצדדים מצהירים ומסכימים כי חוק יחסי הממון בין בני זוג, תשלט 1973- (להלן "החוק") יחול על היחסים שביניהם, בכפוף לשינויים שהוסכמו בהסכם זה.
  • למעט נכסים המוצאים ע"פ הסכם זה מתחולת הסדר איזון המשאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי הממון"), על יחסי הממון בין האישה והבעל יחול הסדר איזון המשאבים המצוי בפרק השני לחוק יחסי ממון (להלן: "ההסדר") על כל שלביו וחלקיו, כל זאת בכפוף לאמור בהסכם זה.
  1. מועדי הזכות לאיזון משאבים

 

        הצדדים מצהירים ומסכימים כי הזכות לאיזון משאבים ולמימוש זכות איזון המשאבים מכוח החוק, תוקנה לכל אחד מהצדדים בהתקיים אחד מן המקרים הבאים:

א.     במקרים הקבועים בחוק.

ב.     בתום 30 יום מיום שהגיש אחד הצדדים תביעה לגירושין נגד משנהו, לבית הדין המוסמך.

  1. נכסים ששווים לא יאוזן

 

        עם פקיעת חייהם המשותפים של הצדדים עקב פרידתם על נכסי כל אחד מבני הזוג יחולו ההוראות הבאות:  

 

א.     כל אחד מהצדדים יישאר באופן בלעדי הבעלים על הרכוש ו/או הזכויות ו/או הנכסים שצבר טרם חתימת הסכם זה, באופן שרכושם, נכסיהם וזכויותיהם מכל מין וסוג שהוא הינם ו/או יהיו בבעלות הבלעדית של אותו צד שלו הם מוקנים או שעל שמו הם רשומים בלבד, ולבן הזוג האחר אין ולא תהיה כל זכויות ו/או דרישה ו/או תביעה או חלק בהם.

ב.     כל הנכסים שהיו בבעלות של מי מבני הזוג עד למועד הנישואין  ו/או הזכויות שיש למי מהם בנכסים כלשהם מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ג.      מבלי לגרוע מהאמור בס"ק א' ו ב' לעיל, מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ג.1    כל הזכויות האישה בדירה ברחוב ____ פתח תקווה מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ד.     מוסכם כי חשבונות הבנק הרשומים בנפרד על שם הבעל והאישה וכל הכספים המצויים בהם מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

  1. מכירת הנכסים ששווים לא יאוזן

 

        כל צד רשאי לנהוג ברכוש השייך לו, להעבירו ולקבל ביחס אליו כל החלטה לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ובכל דרך שהיא. היה ובמהלך חייהם המשותפים יימכרו הנכסים המצויים בבעלותו של מי מהצדדים, כי אז:

א.     התמורה שהתקבלה ממכירת הנכסים, תיחשב אף היא כנכס שאין לאזן את שוויו, ושלא ייכלל בהסדר איזון המשאבים.

ב.     במידה שבמקום הנכס שנמכר ירכשו נכס ו/או נכסים אחרים, יהיו אף נכס או נכסים אלו, נכסים שאין לאזן שווים. ואולם… מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

  1. כללי

 

א.     בכפוף לכל האמור לעיל, מוסכם כי כל הרכוש מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ב.     הצדדים מצהירים כי בבעלותם המשותפת דירה ברחוב  ___ בנכס הידוע גם כגוש ___ חלקה ___ תת חלקה ___.

ג.      הצדדים מצהירים בזאת, כי אין להם ולא תהיינה להם, זה כלפי זה, באופן סופי ומוחלט        ועפ"י כל דין כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא הקשורות ו/או הנובעות מקשר הנישואין ו/או הגירושין שביניהם מלבד אלו המפורטות בהסכם הממון.

ד.     במקרה של פטירת מי מהצדדים בעודם חיים יחד, מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ה.     למען הסר ספק מובהר כי הפרדת הנכסים תחול מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ו.      בני הזוג יפתחו חשבון בנק משותף לצורך ניהול משק בית משותף. מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ז.      מוסכם בין הצדדים כי למעט האמור בהסכם הממון, הרי שכל חובה ו/או התחייבות אחרת הרשומה ע"ש מי מהצדדים לבד, אצל כל גורם שהוא, יישא אותו צד בה והצד השני יהא פטור ממנה.

ח.     על הסכם זה, ועל יחסי הממון בין הצדדים יחול הדין הישראלי.

ט.     הסכם זה מבטל כל הסכמים קודמים, אם נעשו בין הצדדים.

י.      הצדדים מצהירים מסעיף זה נמחק תוכן מהותי המחייב יעוץ משפטי.

ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

___________________                                   ____________________

                               הבעל                                                                           האישה

המסמך הסכם ממון לדוגמא מוצג למטרת התרשמות כללית וראשונית בלבד ובוודאי שאין לעשות בו שימוש בכלל וללא יעוץ וליווי משפטי מעורך דין הסכם ממון בפרט.
זאת ועוד, מהמסמך הסכם ממון לדוגמא נגרעו סעיפים אותם יש לכלול רק לאחר יעוץ משפטי פרטני.

   

לקבלת הצעת מחיר לעריכת הסכם ממון, חייגו עכשיו 052-3589798  או 03-9309677 או השאירו פרטיכם בדף צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.